Victims of Communism


Oběti komunismu

The Yalta Conference of February 1945, was a meeting between by the wartime heads of government to discuss the post-war reorganization of Europe. Attending the meeting was Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt and Josef Stalin representing Great Britain, the United States and the Soviet Union. The outcome of this meeting was to have a severe long term effect on post-war Europe. The Elbe river, running North through Germany was to be the demarcation line between the advancing Allied forces from the West and the Soviet forces advancing from the East. This demarcation was also extended South through Austria.

V únoru 1945 se sešli představitelé vlády USA Franklin D. Roosevelt , Velké Británie Winston Churchill a Sovětského svazu Josif Stalin k jednání o poválečném uspořádání Evropy. Výsledek tohoto setkání měl vážný dlouhodobý vliv na poválečnou situaci v Evropě. Na jednání byla vytýčená demarkační čára mezi postupujícími spojeneckými silami ze západu a sovětskými silami od východu. Demarkační čára byla stanovena přes Německo, Čechy a Rakousko.

In the closing stages of the war, the 3rd US Army, with a strength of 150,000 men., under General George Patton made rapid advances Eastwards, crossing the Elbe and entering Czechoslovakia to reach Plzen, only 90 km West of Prague, before they were ordered by General Eisenhower to halt. At the time the Soviet forces, under Marshal Konev where still in the Moravian Region of Czechoslovakia. General Eisenhower had been in contact with the Soviet Chief of Staff offering assistance but had been told that American assistance was not needed to liberate Prague.

V závěrečné fázi druhé světové války 3. americká armáda o síle 150 000 mužů , pod velením generála Gerge Pattona rychle postupovala na východ a osvobodila Plzeň. 5 května 1945 po dosažení města Rokycany a Českých Budějovic, nařídil Aisenhower zastavit další postup. V té době byla sovětská armáda maršála Malinovského v prostoru Moravy, vzdálená od Prahy více než 200 km a na severu Sovětská armáda byla v prostoru Dražďan. Gennerál Eisenhower byl kontaktu s náčelníkem štábu Sovětské armády a nabídl mu pomoc při osbvobození Prahy. Dostal odpověď, že k osvobození Prahy není zapotřebí americké pomoci.

On 5 May 1945, Czechoslovak patriots and resistance fighters in Prague took to the streets in armed combat against the occupying German forces in Prague. These German forces consisted of Nazi SS troops.

Dne 5. květzna 1945 vypuklo v Praze ozbrojené povstání pražského lidu proti německé okupační armádě. Německé síly síly se převážně skládaly z nacististických jednotek SS.

These German forces were fighting for their lives as they had no wish to be captured by the advancing Soviets. They anticipated that the US forces would be continuing their advance to Prague and to whom they could safely surrender. To be captured by Soviet forces, they knew that their fate would be execution or a gulag.

Němci se nechtěli dostat do zajetí postupující sovětské armády a bojovali v očekávání, že do Prahy vstoupí americké ozbrojené síly, kterým se vzdají. Věděli, že pokud budou zajati sovětskými silami, bude jejich osud zpečetěn na Sibiři v gulagách a proto bojovali o své životy.

Whilst the cease fire for WW2 was signed on 8 May 1945, bitter fighting was to continue in Prague after this date. Russian tanks reached Prague on 9 May and all fighting finished in Czechoslovakia on 12 May 1945 at Mníšku pod Brdy.

Po podepsání bezpodmínečné kapitulace 8. května 1945, boje v Praze pokračovaly a ruské tanky útočící od Dražďan přijely do Prahy 9. května1945. Poslední boje mezi sovětskými a německými jednotkami skončily 12. května u Mníšku pod Brdy.

Prague was finally ‘liberated’ by Soviet forces. It had been the first capital city to be occupied by the Nazi’s and the last to be liberated from them. Patton’s US 3rd army, only 90 km and a few hours away had not been permitted to assist.

Praha byla osvobozena a prvním městem, které německá armáda v roce 1939 okupovala a posledním osvobozeným městem od nacistů ve druhé světové válce v Evropě. 3. americké Patonově armádě, která byla pouhých 90 km od Prahy nebylo dovoleno poskytnout pomoc pražskému povstání a osvobodit Prahu.

With WW2 ended the ‘marriage of convenience’ between the Western Allies and the Soviets quickly became a divorce as the foundations of the Cold War began to be laid.

Po druhé světové válce skončilo spojenectví mezi západními spojenci a Sovětským svazem a byly položeny základy ke studené válce.

The Soviet propaganda machine, aided by Communist Czechoslovaks who had been trained in Moscow during the war, quickly started to infiltrate their Communist ideology onto the population and in the corridors of power. The Czechoslovak population was constantly reminded that it was the Soviets who had liberated them from the Nazi’s, that the Americans had refused to help, and that it was Britain and France who had betrayed Czechoslovakia to the Nazi’s at the Munich Agreement of 1938.

Sovětská propaganda podporovaná československými komunisty vyškolenými během války v Moskvě v krátkém čase infikovala obyvatelstvo komunistickou ideologii. Československé populaci se neustále připomínalo, že svobodu nám přinesla Rudá armáda, neboť Američané odmítli pomoc Praze a že to byly Velká Británie a Francie, které zradily a Československo mnichovskou dohodou v září 1938 přenechaly nacistickému Německu.

The Czechoslovak RAF personnel were unable to return to their homeland till 15 August 1945, due to ‘technical problems’ and ‘difficulties’ as claimed by these new ‘liberators’. When they did return they were greeted with welcoming celebrations at Prague, Ruzně airport. They were honoured by the Czechoslovak Government for their patriotism.

Československým příslušníkům RAF sovětské velení dovolilo návrat do vlasti, údajně pro technické problémy, až 15. srpna 1945. Po návratu na letiště Ruzyně v Praze byli pozdraveni uvítacími projevy členy československé vlády a prezidenta Republiky Dr. Edvarda Beneše, který zvláště vyzvedl jejich vlastenectví.

Some continued with their service careers in the new Czechoslovak Air Force and by the beginning of 1948, about 40% of the Air Force consisted of former RAF members whilst others chose to return to civilian life. During the wartime years there had been no Československé Státní Aerolinie [ČSA] – the national airline – and thus no suitably trained aircrew or ground staff were available in the immediate post-war period. ČSA employed some 130 pilots in addition to other aircrew roles such as wireless operators and flight engineers. They also employed ground and administration staff from the ranks of the returning RAF members were also employed. In the immediate post-war period, approximately 80% of ČSA workforce had served with the RAF in WW2.

Někteří letci RAF pokračovali ve svém služebním zařazení v novém československém letectvu a počátkem roku 1948 v československém letectvu tvořili 40% létajícího personálu. Ostatní se vrátili do civilního života. V době války Československé aerolinie byly zrušeny a nebyly vyškoleny posádky dopravních letounů, ani pozemní personál. Bezprostředně po válce bylo v ČSA zaměstnáno 130 bývalých pilotů, navigátorů, rádiových telegrafistů a palubních inženýrů z RAF. Další bývalí příslušníci RAF z druhé světové války byli zaměstnáni v administrativě. Celkem tvořili 80% pracovníků v ČSA.

Thus many resumed the aviation careers as they started to rebuild their lives in their post war homeland. During their time in England some had married British girls and had started families there. These families also came to Czechoslovakia for the start of a new life and future in Central Europe.

Tak mnozí pokračovali po válce v letecké kariéře. Za války se v Anglii někteří oženili a jejich rodiny se na začátku nového života, ve víře ve šťastnou budoucnost ve střední Evropě přestěhovaly do Československa.

© The Guardian 05/09/49

Sadly this future was not going to happen. The Russian ‘liberators’ where ensuring that their Communist ideology was there to stay. This led to the ‘putsch’ in February 1948 where the Communists took control of Czechoslovakia.

Nastalo však smutné období jejich života. V Československu Rusové prosazovali komunistickou ideologii a když se v únoru 1948 proti této ideologii postavila část politické reprezentace, provedli puč v rámci něhož komunisté převzali kontrolu nad Československem.

Under this Communist regime, those Czechoslovaks who had fought with Allied forces in the West were now considered to be criminals who were ‘politically unreliable’ and ‘undesirable’ in the new regime. Even the Czechoslovaks, like František Fajtl and Leopold Šrom, who served in the RAF and had volunteered to go to Russia to fight the Germans where not excluded from this treatment.

V rámci zavedeného komunistického režimu byli čeští vlastenci kteří bojovali v západních spojeneckých armádách považováni za nebezpečné,. politicky nespolehlivé a nežádoucí pro nový závedený komunistický režim. Dokonce i Čechoslováci, jako František Fajtl, Leopold Šrom a další, kteří sloužili v RAF a v roce 1944 odešli bojovat proti Němcům z Anglie do Ruska, nebyli této nenávisti ušetřeni

No longer where they returning liberators and hero’s but viewed as undesirable citizens in the new Czechoslovakia as they were traitors to their country, corrupt and only suitable to do menial, manual work or kept in remedial camps until they learnt the error of their ways.

Již nebyli považováni za vracející se hrdiny a osvoboditeli z války, ale za nežádoucí občany v novém lidově demokratickém Československu. Byli vydáváni za zkorumpované zrádce, vhodné pouze na podřadnou, ruční práci, nebo byli drženi v nápravných táborech, kde mnozí pracovali v uranových dolech.

This meant that some were immediately arrested or detained on ‘alleged charge’, resulting in imprisonment, in some cases execution and in some cases they died under ‘strange circumstance’. Rarely were Courts used to pass these sentences as a local ‘workers’ Committee assisted by the StB – Státní bezpečnost, the state secret service – would decide the fate of the accused. Imprisonment without trial for, for periods ranging between 14 days to 2 to 3 years was not unusual. Law 231/1948, was passed by the Czechoslovak Parliament, to deal with ‘anti-state’ activities.

Většina z nich byla po převratu propuštěna ze zaměstnání, poté byli zatčeni nebo zadržení do ‘údajného obvinění’ a odsouzení k vysokým trestům odnětí svobody. Někteří za podivných okolností zemřeli. O zatčených nezřídka kromě soudů rozhodovaly StB, místní komunistické organizace a újezdní tajemníci. Nebylo žádnou vyjimkou vězení bez soudu od 14 dnů do 2-3 roků.To umožňoval zákon 231/1948, o protistátní činnosti, schválený československým parlamentem.

The luckier ones – well, for now, any way – found that they were placed on ‘waiting’ leave – dovolenou s čekaným – from the Czechoslovak Air Force or their job more commonly known today as ‘gardening leave’ but with the former airmen receiving only a small fraction of their pay. This move was designed to prevent the person from having contact with his workplace colleagues and gave the employer time to decide or be instructed, on how to deal with this undesirable employee. It also caused financial hardship to the airmen and their family, isolated them from their colleagues and kept them in a state of uncertainty about the future. After a period, dismissal from their work was the usual outcome.

Ty šťastnější, byli zařazeni na jiné pracoviště a nebo dostali dočasnou dovolenou v československém letectvu nebo v zaměstnání, známou jako ‘zahrádkářská dovolená’, ale s nepoměrně nižším platem než pobírali jako letci. Hlavním účelem bylo znemožnění kontaktu těchto osob s osobami na pracovišti a aby měl zaměstnavatel čas na rozhodnutí, jak danným pracovníkem naloží jako s nežádoucím zaměstnancem. Tato skuitečnost poškozeným a jejich rodinám způsobovala finanční problémy, byli izolováni od svých kolegů a udržováni v neustálém stavu nejistoty ohledně své budoucnosti. Po propuštění z práce obvykle následovalo zjištění.

Because of their ‘Western connection’ found that they were unemployable – they had been blacklisted. Some were evicted from their accommodation or sent to rural areas where they were isolated, have difficulty with social contact, because of poor communications, with their former RAF colleagues and therefore unlikely to do any ‘criminal activities’. Others were sentenced to do manual work – trained pilots with several thousand flying hours to their credit were now restricted to being farm labourers! Often being dismissed from the Air Force would also entail being evicted from your accommodation, stripped off your citizenship rights, demoted to a lowly rank and being stripped of your Czechoslovak War medals as you were no longer considered a suitable person to wear them. Even if they were not detained they would be under constant StB, or OBZ [Obranne bezpečnosti zpravodajstvi – Defence Security Intelligence], surveillance as they wanted to note what ‘anti-state’ and ‘criminal’ activities they were involved in to give grounds for them to be arrested in the future.

Vzhledem k jejich spojení se západem byli vedeni na černé listině jako nezaměstnatelní. Mnozí z nich byli vystěhováni z ubytovacích zařízení a umístěni na venkov, kde byli izolováni od svých známých z RAF, měli potíže se sociálním zabezpečením a tak byla snížena pravděpodobnost ‘trestné činnosti’. Jiní byli odsouzení k manuální práci. Dříve s mnoha tisíci nalétaných hodin učili létat, nyní se z nich stali zemědělští dělníci. Po propuštění od letectva zpravidla následovala degradace, odnětí válečných vyznamenání a medailí, zbavení občanských práv, vystěhování z bytu. I když nebyli zadrženi, byli pod stálou kontrolou StB, nebo OBZ (Obranné bezpečnostní Zpravodajství – Obrana Bezpečnostní informační), aby byly shromážděny doklady o ‘ protistátní’ a ‘ trestní’ aktivitě, které by bylo možné vyuižít pro jejich zatčení v budoucnosti.

Expressing a ‘pro-Western’ view was a more than adequate reason to be visited by the StB – usually at night – to be taken away for interrogation and detention and invariably this would lead to some form of detention or other penalties or sometimes both! It could have been a vindictive work colleague, a jealous ‘friend’ or a grievous family member who contacted the StB about your alleged criminal and anti-state behaviour – you never knew who could be trusted. Even former RAF colleagues could not always be trusted as, because of their own Communist-leaning, or family pressures, some turned to become informers for the StB.

Vyjádřit názor na situaci ve světě který byl odlišný od komunistického, byl dostatečným důvodem k noční návštěvě StB, odvedení k výslechu a uvěznění. Vždy to vedlo k nějaké formě sankcí a zadržení. Člověka mohl udat kdokoliv, soused, spolupracovník, žárlivý přítel rodiny, člen rodiny, kterého kontaktovala StB a dokonce i manželka přes svého milence. Člověk nikdy nevěděl, kdo je důvěryhodný a komu může věřit. V některých případech nebylo možné důvěřovat ani některým bývalým příslušníkům RAF, vzhledem k jejich převzetí komunistických názorů na svět, nebo k rodinným a existenčním tlakům se stali informátory StB.

Remedial camps or prisons were Hard Labour or Forced Labour camps the most infamous was Mirov prison – where the Communists would send ‘enemies of the state’ or those who were considered to be ‘politically unreliable’. Other notorious penal camps were the uranium camps at Bytíz, Vojna, Jáchymov and Horní Slavkov. Here the conditions were harsh with only basic living conditions and with little or no protection against the uranium ore the inmates were required to mine. In many cases, some of their fellow inmates would be German SS soldiers who were still prisoners following the end of the of World War 2. The irony here is that some of the ex RAF people being incarcerated had actually been POW’s during the 2nd World War in German camps and here they now they were prisoners again along with the very people that they had been fighting against.

V nápravných táborech a vězeních, či v táborech nucených prací byly nesnesitelné životní a pracovní podmínky. Do věznice v Mírově komunisté posílali politicky nespolehlivé. Jiné notoricky známé trestanickými uranovými tábory byly Bytíz, Vojna, Jáchymov, Horní Slavkov. V těchto byly velice kruté životní podmínky s malou nebo žádnou ochranou proti ozáření. V mnoha případech se bývalí příslušníci RAF stali spoluvězni německých příslušníků SS vojáků, kteří ještě po skončení druhé světové válkly byli ve vězení. Ironii bylo, že bývalí příslušnící RAF, kteří se ve druhé světové válce po sestřelení stali válečními zajatci v německých zajateckých táborech byli spoluvězni německých dozorců a nyní měli společného nepřítele.

Some of the Czechoslovak ex-RAF, and ex-Army people as well, decided that they were not going to wait to be arrested and try and leave their homeland and go back into exile. In numerous cases, this also meant taking their wives, fiancés, and children as well. Trying to cross the Western Czechoslovak border to Austria or Germany was a common route – somewhere successful but many were not and ended tragically or with imprisonment.

Někteří z bývalých československých zahraničních letců RAF a pozemní západní armády (obrněné brigády a pod.) se rozhodli, že nebudou čekat na zatčení a pokusí se opustit svou vlast a vrátit se do exilu. V mnoha případech to znamenalo vzít sebou manželky, děti a snoubenky a vystavit je nebezpečí při přechodu Československé státní hranice do Německa nebo Rakouska. V mnoha případech se podařilo, ale byly případy, že utečenci byli v prostoru státní hranice zadrženi a odsouzení k dlouholetému odnětí svobody.

Many of the archives, from that Communist period, which cover these incarcerations ‘appear to have disappeared’ but it is estimated that 247 ex RAF Czechoslovak airmen suffered under Communism in post war Czechoslovakia. These are some of them:

Z komunistických archivů se z tohoto období ztratilo mnoho záznamů. Odhaduje se, že 247 československých zahraničních letců v poválečném Československu, v období komunismu bylo uvězněno. Zde uvádíme některé z nich.:

ALTMAN, AFC František, F/L, 311 Sqn., pilot:

March 1949 placed on ‘waiting’ leave from ČSA where he was a pilot. Arrested and harshly interrogated by the StB who claimed that he had knowledge of a recent escape by several RAF airmen but did not report this attempt to the authorities.The trial took place on 21 July 1949 and he was sentenced to 7 years. The prosecution appealed against this sentence requesting for the death sentence which was later changed to 12 years in a high-security prison. His Czechoslovak Air Force rank was demoted to a Private and he was stripped of his citizenship rights. His sentence was Served in Bory 1949, Jáchymov-Rovnost 1951-1952. Released after serving 5 years, 5 months and 1 day due to his poor health.

V březnu 1949 v ČSA, kde létal v zařazení pilot dopravního letounu dostal dovolenou ‘na čekaný’ . Byl zatčen, krutě vyslýchán StB a obviněn, že věděl o nedávném úletu letců RAF, a včas to neoznámil orgánům StB. Soud se konal dne 21. července 1949 a byl odsouzen na 7 let vězení s ostrahou. Při trestním stíhání proti tomuto přečinu, žádajícím trest smrti, mu byl tento trest změněn na 12 let vězení s ostrahou. Jeho letecká kvalifikace byla snížena na soukromého pilota a byl zbaven občanských práv. Vězněn byl na Borech 1949, Jachymov – Rovnost 1951-1952. Pro špatný zdravotní stav byl propuštěn po odpykání 5 let, 5 měsíců a 1 den.

AMBROŽ Ladislav, Cpl, 311 Sqn., fitter/armourer:

ANTÁLEK Štefan, Cpl, 311 Sqn., fitter IIE:

BAJER Jaromír, W/O, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

BARCZAY [Barcaj] Ján, Cpl, 311 Sqn., flight mechanic A:

BAUER Martin, AC2, 311 Sqn., wireless mechanic :

After the Communist putsch in February 1948, he had his inn and land confiscated by the Communists. Was then subjected to arrests, physical violence and surveillance which resulted to him dying a broken man in in 1964.

Po únorovém převratu 1948, mu byly komunisty zkonfiskovány hostinec a pozemky. Poté byl vystaven násilí, dohledu a zatýkání, které vedly v roce 1964 k jeho předčasnému úmrtí.

BÁRTA Rudolf, AC2, Depot, ground staff:

BAUMAN Václav, W/O, 501 Sqn., pilot:

In 1948 dismissed from Czechoslovak Air Force, threatened with eviction from his home in Prague.

V roce 1948 propuštěn z československého letectva a hrozilo mu vystěhování ze svého domova v Praze.

BEDNAŘÍK Karel, W/O, 68 Sqn., navigator/radio operator:

Dismissed from his job as a sales representative, arrested with his wife for attempting to cross border to Germany. Both imprisoned, but released in June 1948 following Presidential amnesty.

Jako obchodní zástupce byl propuštěn ze zaměstnání. Za pokus o přechod státní hranice do Německa byl se svoji manželkou zatčen, oba byli uvězněni a v červnu 1948 na amnestii prezidenta republiky propuštěni na svobodu.

BENEŠ Josef, AC2, Depot, ground staff:

BENEŠ [Bekr] DFC Jindřich, W/O, 311 Sqn., pilot:

Served as a flying instructor in Czechoslovak Air Force. On 1 November 1949 dismissed from service, demoted from Captain to Private, only permitted to do menial work. In April 1950 he escaped to the West.

Byl instruktorem létání v československém letectvu. Dne 1.11.1949 byl propuštěn ze služby a degradován z hodnosti kapitána na hodnost vojína Bylo mu povolerno vykonávat pouze podřadnou práci. V únoru 1950 uprchl na Západ.

BERGMAN DFC + Bar, AFC Václav, S/Ldr, 310 Sqn., pilot:

Was Commander of the 41st Air Regiment at Milovic. On 1 July was placed on ‘waiting leave’. aware that this was the forerunner to being arrested and imprisoned for having served in the RAF, he escaped over the border into the American Zone of Germany.

Byl velietelem 41. leteckého pluku na letišti Milovice. Dne 1. července byl odeslán na “čekací dovolenou”. Nečekal již na to, aby byl jako jeho předchůdce zatčen a uvězněn za to, že sloužil v RAF a odešel přes státní hranici do americké zóny v Německu.

BOBEK DFC Ladislav, F/Lt, 68 Sqn., pilot:

Dismissed from his job at Military Air Transport Service and only permitted to do menial work.

V hodností štábního kapitána sloužil u československého vojenského dopravního letectva. Byl propuštěn ze služby a mohl vykonávat pouze manuální práci.

BOK Bedřich, F/Sgt, 311 Sqn., Wireless Operator/Air Gunner:

Arrested and imprisoned, on release only permitted to do menial work, and was evicted from his home.

Byl zatčen a uvězněn. Po prouštění z vězení měl povolenou jen podřadnou práci a byl vystěhován ze svého domova.

BRYKS, MBE Josef, F/Lt, 242 Sqn., pilot:

His planned escape with a group of other ex RAF members was infiltrated by a OBZ informer and was arrested 30/04/48. Sentenced to 10 years in high security prison, 1949-1950 Bory, 1953-1955 Leopold. Was sent to Jáchymov uranium mines where he died.

Jeho plánovaný útěk se skupinou dalších bývalých příslušníků RAF odhalen. Skupina byla infiltrována informátorem OBZ a 30.4.1948 byl zatčen a odsouzen na 10 let do věznice s ostrahou, 1949-1950 Bory, 1953-1955 Leopoldov. 12.8.1950 zemřel v uranových dolech Jáchymov.

BUFKA Vílem, W/O, 311 Sqn., pilot:

Served as a Staff Captain in Czechoslovak Air Force, put on ‘waiting’ leave 1 May 1949, dismissed from service 1 November 1949.

V československém letectvu měl hodnost štábního kapitána. 1. května dostal dovolenou na ‘čekání’ , 1. listopadu 1949 propuštěn ze služby.

BURDA František, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

Served in Czechoslovak Air Force and at the time of the Communist putsch was Commander of the 7th Air Regiment at Brno airbase. On 24 October 1948 he was promoted to the rank of podplukovník (Lt/Col.) but within a year he was dismissed from the Czechoslovak Air Force and demoted to the rank of Private. He then was only permitted to do menial work until his retirement.

Sloužil v československém letectvu a v době komunistického puče byl velitelem 7. leteckého pluku na letecké základně v Brně. Dne 24. října 1948, byl povýšen do hodnosti podplukovník. V průběhu dalšího roku byl ze služby v československém letectvu propuštěn a degradován do hodnosti vojín. Až do důchodu mohl vykonávat jen podřadnou práci.

ČAGÁNEK Rudolf, Sgt, 310 Sqn., fitter/armourer:

Dismissed from Czechoslovak Air Force 1 March 1949, only permitted to do manual work.

1. března 1949 propuštěn ze služby v československém letectvu. V zaměstnání povolena pouze manuální práce.

ČAPKA, DFM Josef, F/Lt, 68 Sqn., pilot:

Arrested and charged with high treason as a British spy as he was friends with some English people. At his trial was advised to plead guilty, which he did. Imprisoned for 7 years, 1949-1950 Bory, 1953-1955 Leopold. 14 months spent in solitary confinement.

Byl zatčen a obviněn z velezrady jako britský vyzvědač protože se přátelil s několika angličany. U soudu mu bylo doporučeno přiznání viny, což učinil. Byl odsouzen na 7 let vězení, 1949-1950 Bory, 1943-1955 Leopoldov. 14 měsíců strávil v samovazbě.

ČERMÁK [FRÜHMAN] Helmuth, Sgt, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

1950 dismissed from ČSA where he was employed as a wireless operator. Worked as a mechanic until 1953 when he escaped by aircraft to Frankfurt, Germany.

1950 propuštěn z ČSA, kde byl zaměstnán jako rádiotelegrafista. Pracoval jako automechanik. V roce 1953 uprchl letadlem do Frankfurtu, Německo.

ČERMÁK Jan, W/Cdr, 312 Sqn., pilot:

Held in custody for 6 months awaiting trial, released due to lack of evidence.

Ve vazbě čekal 6 měsíců na soudní proces a pro nedostatek důkazů byl propuštěn na svobodu.

ČERNÝ [CZERNÝ] Miroslav, Cpl, 310 Sqn., flight mechanic E:

ČERNÝ Otakar, F/Lt, 311 Sqn., wireless operator:

Arrested in May 1948, interrogated by StB, sentenced to 3 years hard labour as he allegedly did not report a planned escape attempt by other ex RAF airmen.

Zatčen v květnu 1948, vyslýchán StB, odsouzen na 3 roky tvrdé práce za to, že údajně nevěděl o plánovaném pokusu o úlet jiných bývalých letců z RAF.

CHÁBERA František, F/L, 312 Sqn., pilot:

Arrested 6 April 1948 with Jan Prokup, and Vaclav Smrcka trying to start an aircraft at Prague Ruzyně airport. Sentenced to 5 years hard labour. Time served in high security prisons, Bory 1949-1950, and forced labour in the Uranium camps Bytíz, Vojna and Jáchymov.

Zatčen 6.4. 1948 s Janem Prokopem a Václavem Smrčkou když se na letišti Praha Ruzyně pokusili o spuštění motoru výsadkového letounu . Byl odsouzen k 5 letům nucených prací. Bory 1949-1950 ve věznici se zvýšenou ostrahou a nucená práci v uranových táborech Bytíz, Vojna a Jáchymov.

CHMELÍK Jaroslav, Sgt, 310 Sqn., pilot:

1950 dismissed from ČSA where he was employed as a pilot, stripped of military rank and only permitted to do manual work.

1950 propuštěn z ČSA, kde byl zaměstnán jako pilot, byl zbaven vojenské hodnosti a byla mu povolena pouze manuální práce.

CHOCENSKÝ Viktor Václav, F/Sgt, 312 Sqn., pilot:

CHRÁST Vlastimil, W/Cdr, HQ London, armourer officer:

His planned escape with a group of other ex RAF members was infiltrated by a StB informer and was arrested 30/04/48. Sentenced to 15 years imprisonment, Bory 1949-1950, Leopold 1953-1957, released after serving 11 years.

Jeho plánovaný útěk se skupinou dalších bývalých příslušníků RAF byla infiltrována StB a byl zatčen 30.4.1948. Odsouzen k 15 letům odnětí svobody. Bory 1949-1950, Leopoldov 1953-1957, Propuštěn po odpykání 11 let vězení.

CUPÁK Vladimír, F/Lt, 311 Sqn., HQ London:

Dismissed from Czechoslovak Air Force 1 March 1948. Imprisoned in Mirov prison for 18 months.

1.3.1948 propuštěn z československého vojenského letectva. Uvězněn na 18 měsíců ve věznici Mírov.

CZERNÝ [ČERNÝ] Mečislav, AC2, Depot, ground staff:

DOBROVOLNÝ Jaroslav, F/O, 313 Sqn., pilot:

Arrested 6 March 1951 for allegedly passing on information about Czechoslovak aircraft. Was tried on 8 June 1951 and sentenced to 6 months imprisonment.

Zatčen 6.3.1951 za údajné předávání informací o československých letadlech. 8.června 1951 byl odsouzen k 6 měsícům odnětí svobody.

DOČKAL Alois, Sgt, 312 Sqn., armourer/fitter I:

DOKTOR Jaroslav, F/O, 311 Sqn., pilot:

Post war he was a pilot for ČSA, after the putsch he was no longer permitted to make international flight only national. In 1949 dismissed from ČSA, initially not allowed to work which was changed after 1 year when he was permitted to do only menial work.

Po válce pilotem v ČSA. Po převratu v roce 1948 nesměl létat na mezinárodních linkách a měl povoleno létat pouze na vnitrostátních linkách. V roce 1949 propuštěn z ČSA. Z počátku nesměl nikde pracovat. Po roce mu byly povoleny podřadné práce.

DOLEŽAL, Jiří, AFC, F/O, 311 Sqn., navigator:

Arrested by the StB in September 1949. Tried by a Military Court and sentenced to forced labour at a camp at Kladno – Dřín. Released in 1950.

V září 1949 zatčen StB. Byl slouzen vojenským soudem a a v roce 1950 odsouzen k nuceným pracím v táboře u Kladna – Dříň.

DOMINIK Vladimír, F/Lt, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, arrested and detained in custody several times, on release was only permitted to do manual work in mines or agriculture. Was kept under constant survelliance by the StB and was able to prevent further arrests by moving into the country and having no contact with his former RAF comrades.

Byl propuštěn z československého vojenského letectva, zatčen a delší dobu držen ve vazbě. Po propuštění z vazby mu bylo povoleno vykonávat manuální práci v dolech nebo v zemědělství. Byl pod stálým dozorem StB a aby předešel možnému zatčení, odstěhoval se na venkov a tak ztratil kontakt se svými kamarády z RAF.

DROZD František, F/Sgt, 311 Sqn., armourer:

DUDA Josef, G/Capt., 312 Sqn., pilot:

Served with Czechoslovak Air Force as Commander of Military Aviation School at Prostějov, placed on ‘waiting’ leave 1 September 1948. On 19 August 1949, dismissed from the service and demoted in rank from a Colonel to a private.

Dle československého vojenského letectva, byl velitelem vojenské letecké školy v Prostějově. Dne 1.9.1948 dostal dovolenou na čekání (kádrové řešení). 19.8.49 byl propuštěn ze služby a byla mu snížena hodnost.

DVOŘÁK Antonín, F/Lt, 312 Sqn., pilot:

DVORSKÝ Stanislav, W/Cdr, 311 Sqn., navigator:

FAJTL, DFC František, S/Ldr, 313 Sqn., pilot:

Dismissed from Czech Air Force in May 1949. Arrested 12 January 1950, on suspicion that he was involved in espionage with foreign diplomats, sentenced to 19 months in Mirov prison. Wife and young daughter evicted from flat in Prague. Demoted to rank of private. On release only permitted to work as a labourer.

Z československého vojenského letectva byl propuštěn v roce 1949. Na základě podezření, že byl zapojen do špionáže se zahraničními diplomaty, byl 12.1.1950 zatčen a odsouzen k 19 měsícům ve vězenici Mírov. Manželka a dcera byly vystěhovány z bytu v Praze. Degradován na vojína. Bylo mu povoleno pracovat pouze jako dělník.

FALTYS [Fleischmann] František, Cpl, 312 Sqn., clerk:

FAMFULE František, Cpl, 312 Sqn., navigator:

FIŘT [FÜRST] Bohumir, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, demoted to Private, arrested 10/01/50 and sent to Mirov, 2/11/50. Released 10/08/51 due to ill health, evicted from his home in Prague and forced to live in rural area, only allowed to do menial work.

Propuštěn z československého letectva, degradován na vojína, zatčen 10.1.1950, 2.11. 1950 uvězněn ve věznici Mírov. Dne 10. 8.1951 z důvodu špatného zdravotního stavu propuštěn z vězení. Byl vystěhován z pražského bytu na venkov do Lhoty u Vysoké a mohl vykonávat jen podřadnou práci.

FIŠER Vladimír, F/Lt, 311 Sqn., wireless operator:

Arrested, shot whilst trying to escape 15 October 1951.

Zatčen, při zatčení se snažil uniknout a byla použita střelba.

FLEKAL Josef, F/Lt, 32 SSTS, pilot:

Dismissed form Czech Air Force, Interrogated by Military Police 3 December 1948, released but kept under surveillance, arrested 1949 and charged with planning to escape, detained in Pankrác prison. Sentenced to 15 months in a high security prison. Served in Bory 1949-1950.

Z československého letectva byl propuštěn 3.10 1948,vyslýchán vojenskou policii, po propuštění, byl stále pod dohledem. V roce 1949 zatčen a obviněn, že planuje útěk za hranicem a vězněn v pankrácké věznici. Odsouzen k 15 měsícům vězení s ostrahou. V letech 1949 až 1950 vězněn na Borech.

FORMÁNEK Vojtěch, P/O, 313 Sqn., pilot:

Imprisoned 1950 in Mirov prison, evicted from his flat and sent to live in a remote village for 15 years.

Vězněný 1950 ve věznici Mírov. Vystěhován z bytu a 15 let musel žít v odlehlé vesnici.

FRIEDL Jaroslav, F/O, 311 Sqn., pilot:

Dismissed in 1950 as a pilot for ČSA. In 1954, a plan to escape was infiltrated, and was arrested, found guilty of high treason and imprisoned.

V roce 1950 byl propuštěn z ČSA, V roce 1954 připravoval plán na útěk, StB infiltrovala informátora, byl zatčen, odsouzen za velezradu a uvězněn.

FÜRBACH Jan, F/Lt, 311 Sqn., air gunner:

GABLECH Imrich, P/O, RAF North Weald, flying control:

Dismissed from Czechoslovak Air Force in 1949, had ‘problems’ getting new employment. Arrested 1951 and held in Jihlava, case dismissed through lack of evidence. Evicted from home.

V roce 1949 propuštěn z československého letectva. Měl problémy se získáním zaměstnání. 1951 byl zatčen a vězněn v Jihlavě, k vůli nedostatku důkazu propuštěn a vystěhován z bytu.

GRANT [Grünberger] Jiří, LAC, 312 Sqn., fitter IIE:

Arrested by StB 28 August 1950 for ‘allegedly’ having contact with British “spies”. Sentenced to 18 years imprisonment, held in prisons and labour camps in Prague, Jáchymov, Horní Slavkov, Leopoldov and Opava. In 1954 sentence reduced to 8 years after some of the charges against him were found to be false, released 2 years later.

Zatčen StB 28. srpna 1950, pro údajný styk s britskými špiony. Odsouzen k 18 letům vězení ve věznicích a pracovních táborech v Praze, Jáchymově, Horním, Slavkově, Leopoldově a Opavě. V roce 1954 poté, co bylo zjištěno, že některá obvinění proti němu jsou nepravdivá, mu byl snížen trest odnětí svobody na 8 let a za dva roky byl propuštěn z vězení.

GRUDEN Josef, F/O, 311 Sqn., pilot:

HAERING, DFM Rudolf, F/O, 311 Sqn., pilot:

Dismissed Czechoslovak Air Force 1948, held in custody for 3 months awaiting trial, imprisoned for 18 months in Jáchymov .

V roce 1948 propuštěn z československého letectva, po 3 měsíce byl ve vyšetřovací vazbě a čekal na proces. Uvězněn na 18 měsíců v Jáchymově.

HÁJEK Jaroslav, Sgt, 311 Sqn., wireless operator:

Arrested, sentenced to 7 years hard labour in uranium mines.

Zatčen a odsouzen na 7 let nucených prací v uranových dolech.

HÁJEK Jaroslav, F/Lt, 311 Sqn., pilot:

Despite being a member of the Communist Party and having returned to Czechoslovakia after his aircraft was hijacked in October 1948, he was dismissed in 1950 as a pilot for ČSA and sentenced to 10 years imprisonment. Served only 2 years due to the intervention of the Presidents wife who had also been of the aircraft hijacked in October 1948.

Přesto, že byl členem komunistické strany, po únosu jeho letadla a návratu do Československa v říjnu 1948 byl jako pilot propuštěn z ČSA a v roce 1950 odsouzen na 10 let odnětí svobody. Za dva roky vězení byl na zásah manželky Viliama Širokého, která byla také tímto letadlem unesena, propuštěn na svobodu.

HANUŠ Josef Jan, W/Cdr, 311 Sqn., pilot:

Arrested in May 1948 for allegedly having knowledge of the escape of Karel Janoušek and others. Sentenced to 2 months imprisonment.

V roce 1948 zatčen, údajně věděl o útěku Karla Janouška a dalších. Odsouzen k 2 měsícům odnětí svobody.

HARTMAN, AFC Jiří, S/Ldr, 310 Sqn., pilot:

Served as a Staff Captain at the Headquarters of 3rd Air Group of the Czechoslovak Air Force. Arrested and on 1 June 1948 placed on ‘waiting leave’ On 4 June 1948, successfully escaped crossed the border to Germany.

Sloužil jako štábní kapitán v třetí letecké skupině československého letectva. Dne 1.6.1948 byl zatčen a dostal “čekací” dovolenou (kádrové řešení). Dne 4. června 1948 se mu podařilo úspěšně překročit státní hranici s Německem a předejít tak dalším nepříjemnostem..

HAVLÍČEK Miloslav, W/O, 313 Sqn., pilot:

HAVLÍČEK Stanislav, Sgt, 310 Sqn., pilot:

1950 evicted from his home and sent to live in a remote village.

1950 vystěhován z domova a musel žít v odlehlé vesnici.

HESS Alexander, G/Capt, 310 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, escaped to the West.

Propuštěn z československého letectva a utekl na Západ.

HLOBIL Alois, W/Cdr, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force.

Propuštěn z československého letectva.

HLOBIL Oldřich, W/O, 311 Sqn., pilot:

HLUČKA Stanislav, F/Sgt, 313 Sqn., pilot:

Arrested and sentenced to 1 year in a Bory hard labour camp. On release was allowed allowed to do menial work.

Zatčen a odsouzen na 1 rok do pracovního táborat Bory. Po propuštění z vězení mohl vykonávat jen podřadnou práci.

HNÁTEK Josef, F/O, 311 Sqn., navigator:

Arrested April 1948 for attempting to cross border illegally, 28 August 1948 tried by Military Court in Prague, sentenced to death but subsequently changed to 15 years imprisonment.

Zatčen v dubnu 1948 za pokus o ilegální přechod státní hranice. Dne 28. srpna 1948 jej vojenský soud v Praze odsoudil k trestu smrti. Teto trest byl později změněn na 15 let odnětí svobody.

HOCHMAL Alois, S/Ldr, 313 Sqn., pilot:

1 June 1948 dismissed from job, escaped to the West.

Dne 1.6.1948 byl propuštěn ze zaměstnání a utekl na Západ.

HOFRICHTER Jaroslav, W/O, 311 Sqn., Flight Engineer:

Arrested, imprisoned at Ruzně prison, interrogated for 10 days. Charges against him dropped but on release from prison was dismissed from Czechoslovak Air Force.

Zatčen, uvězněn a vyslýchán po dobu 10 dnů. Obvinění se neprokázalo, proto byl propuštěn z vězení. Současně byl propuštěn z československého letetctva.

HOLODA Gejza, F/Sgt, 311 Sqn., flight engineer:

Despite not staying in Germany following the Erding escape in 1950, interrogated by StB, dismissed from ČSA and only permitted to do menial work. Planned to cross the border, in mid December 1950, near Břeclav into Austria, with Karel Schoř, Vladimír Nedělka, Karel Šeda, Jaroslav Šišpera, who were also ex RAF, and their families with the aid of a guide Karel Uleha. The guide was working for the Security Services and led them into a trap and handed the group over to the Security Services. Was tried at State Court in Prague on 4 April 1951 and sentenced to 13 years. Time served mainly at the remedial labour camps of Horní Slakov and Jáchymov mining uranium. Released in the amnesty of 1960 after having been imprisoned for 9 ½ years.

Při únosu do Ergingu 1950 nezůstal v Německu a vrátil se do Československa. Byl propuštěn z ČSA a vyslýchán StB . Mohl vykonávat jenom podřadnou práci. V polovině prosince 1950 plánovali s Karlem Schořem, Vladimírem Nedělkou, Karlem Šedou, Jaroslavem Šišperou, Ráfem a svými rodinami, za pomocí průvodce Karla Úlehly v blízkosti Břeclavi přechod státní hranice do Rakouska. Průvodce však pracoval pro bezpečnostní služby a zavedl je do připravené léčky bezpečnostní službou. Byl vyslýchán u Státního soudu v Praze dne 4. dubna 1951 a odsouzen na 13 let. Uvězněn byl v pracovních táborech uranových dolů Horní Slavkov a Jáchymov. Po odpykání devíti roků a šesti měsíců byl na amnestii propuštěn z vězení.

HOMOLKA Václav, Sgt, 311 Sqn., flight engineer:

HORÁK Josef, S/Ldr, 311 Sqn., pilot:

Demoted to rank of private, stripped of military decorations.

Degradován na vojína a byla odňata vojenská vyznamenání.

HOPTA Pavel, LAC, 312 Sqn., equipment assistant:

2 February 1949 placed on ‘waiting’ leave with Czech Air Force and dismissed from the service 30 November 1949.

Dne 2. února 1949 dostal čekací dovolenou a 30.listopadu byl československým letectvem propuštěn ze služby.

HŘEBAČKA Leopold, F/Lt, 311 Sqn., Wireless Operator:

On 5 October 1950 was dismissed from ČSA.

Dne 5.10.1950 byl propuštěn ze služby v ČSA.

HRUBÝ, DFC Otakar, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

In 1949 he was stripped of his rank of Captain in the Czechoslovak Air Force and discharged. In 1950 he was arrested and held for 2 years in Mirov high security prison without any charges brought against him. On release he was only permitted to do manual work.

V roce 1949 mu byla odňata hodnost kapitána československého letectva a propuštěn ze služby. V roce 1950 byl bez vznesení obvinění zatčen a vězněn ve věznici s ostrahou 2 let na Mírově. Po propuštění z vězení měl povoleno vykonávat jenom manuální práci.

HUBÁČEK Josef, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

Dismissed from ČSA in 1950, interrogated and threatened with imprisonment by StB, forced to leave Prague and go back to his native Kdyne and only permitted to do menial work.

V roce 1950 propuštěn z ČSA, byl vyslýchán StB a hrozil mu trest odnětí svobody. Musel opusti Prahu a odstěhoval se do rodné Kdyně. Měl povoleno vykonávat jen podřadnou práci.

HUBIČKA Josef Jan, F/O, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force. In July 1948 managed to escape to the American Zone of Austria before he was subject further persecution.

Byl propuštěn z Československého letectva. Ještě než se stal předmětem dalšího pronásledování, uprchl do amerického pásma v Rakousku v červenci 1948.

HÝBLER Josef, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

Was a Major in the Czechoslovak Air Force. In March 1948 he was dismissed from the Air Force and found that he was ‘unemployable’ by Czech business’s as he had served in the RAF. By November he worked privately as a language teacher. On 10 March 1949, he was arrested for his involvement with an organisation which helped smuggle people to the American Zone of Germany. He was sentenced to 20 years imprisonments. After serving 11 years he was released in an amnesty in 1960. On release, he was only permitted to do manual work.

V československém letectvu měl hodnost majora. V březnu 1948 byl propuštěn z letectva a protože za války sloužil v RAF, stal se nazaměstnaným. Do listopadu působil jako soukromý učitel jazyků. Dne 10. března 1949, byl zatčen za svojí činnost v organizaci, která pomáhala občanům při přechodu státní hranice do americké zóny v Německu a odsouzen k dvacetiletému odnětí svobody. Při amnesti v roce 1960, byl po jedenáctiletém věznění, propuštěn na svobodu. Měl však povoleno vykonávat pouze podřadnou manuální práci.

IRVING Jan Roman, F/O, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from his job as a pilot for ČSA as he was ‘politically unreliable’ and only permitted to do menial work. Kept under StB surveillance till mid ’70’s.

Jako pilot byl pro politickou nespolehlivost propuštěn z ČSA a mohl vykonávat jenom podřadnou práci Do poloviny roku 1970 byl pod dozorem StB.

JANÁČEK Slavomil, F/Lt, 68 Sqn., navigator/radar operator

Served as Captain in Czechoslovak Air Force, demoted to rank of private. On 26 June 1948 escaped to Germany.

V hodnosti kapitána sloužil v československém vojenském letectvu. Byl degradován na vojína a 26. června 1948 unikl na Západ.

JANOUCH Svatopluk, S/Ldr, 310 Sqn., pilot:

Served in Czechoslovak Air Force and at the time of the Communist putsch was a Professor to the Military Aviation Academy at Hradec Králove. On 29 February 1948 was transferred to the Military Aviation Academy at České Budějovice. On 1 May 1948 was dismissed from the Air Force before he could be arrested he escaped, via the Šumava region, across the border into the American Zone of Germany.

Sloužil v československém letectvu a v době komunistického puče byl profesorem ve Vojenské akademii v Hradci Králové. Dne 29.2. 1948 byl převelen do Českých Budějovic a 1. května 1949 propuštěn ze služby v československém letectvu. Ještě před zatčením utekl přes hranice na Šumavě do americké zóny v Německu.

JANOUŠEK, KCB, RNDr, Karel, A/Cmdr, HQ London, Chief of Czechoslovak RAF:

Dismissed from Czech Air Force on 28 February 1948. He planned to escape with a group of other ex RAF members was infiltrated by a StB informer and was arrested 30 April 1948 while attempting to cross the border near Přešticích to Germany. Stripped of Czech medals and academic achievements. Tried by the Supreme Court in Prague on 17/06/48, Sentenced to be hanged, which was then reduced to 18 years imprisonment in a high security prison. Was in prison at Bory 1949-1950, Opava, Leopold 1953-1957. Following a failed escape attempt from Bory, with the assistance of a ‘sympathetic’ guard on 28 March 1950, he was sentenced to life imprisonment. Released from prison on 9 May 1960 under a Presidential amnesty.

Dne 28 února 1948 byl propuštěn z českoslovensého letectva. Plánoval útěk se skupinou dalších bývalých příslušníků RAF. Skupina byla infiltrována StB a 30.dubna 1948 při pokusu o překročení státní hranice u Přeštic do Německa byl zatčen..Byly mu odebrány české medaile a akademické tituly. Soudil jej Nejvyšší soud v Praze dne 17.6.1948 a byl odsouzen k trestu smrti oběšením. Tento trest byl snížen na odnětí svobody na 18 let ve věznici s ostrahou. V letech 1949-1950 byl ve věznici na Borech,. Po neúspěšném útěku z Borů s pomocí stráže, byl dne 28. března 1950 odsouzen k doživotnímu vězení. V letech 1953-1957 byl ve věznicích v Opavě a v Leopoldově. Z vězení byl propuštěn 9. května 1960 na amnestii prezidenta. republiky.

JARMARA Alois, F/Sgt, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

JAROŠ Bohuslav, W/O, 311 Sqn., pilot:

JAŠKE Josef. S/Ldr, 313 Sqn., pilot:

Dismissed from ČSA in 1948, escaped to West.

V roce 1948 propuštěn z ČSA a utekl za hranice.

JEDOUNEK Arnošt, F/O, 311 Sqn., pilot:

Served as Captain with the Air Transport Regiment of Czechoslovak Force, placed on ‘waiting’ leave early May 1948 and dismissed 1 January 1949, then only permitted to do menial work.

Byl kapitánem dopravního letounu u leteckého pluku československého letectva. Začatkem května byl odeslán na ‘čekací’ dovolenou a 1. ledna 1949 byl peropuštěn z armády. Byla mu povbolena jenom podřadná práce.

JELÍNEK Josef, W/O, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

JELÍNEK Václav, F/Lt, 5 AOS, navigator

JIROUDEK Miroslav, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

Dismissed from ČSA in 1950.

1950 propuštěn z ČSA.

KADLEC Karel, F/Sgt, 311 Sqn., fitter I:

Demobbed in 1946, settled in Sumperk initially he worked there in a garage, then in a quarry at Bohdikov and later in a restaurant in Benatky till his retirement. He was constantly persecuted by the Communist regime.

V roce 12946 odešel z armády do výslužby, usadil se v Šumperku, kde pracoval v garážích, potom v kamenolomu u Bohdíkova a později až do důchodu pracoval v restauraci v Benátkách nad Jizerou. Po celou dobu byl pronásledován komunistickým režimem.

KEPRT Josef, F/Lt, 312 Sqn., pilot:

Served as a Staff Captain in Czechoslovak AIr Force, 3 February 1949 was put on ‘waiting’ leave, dismissed on 31 December 1949. After this he was subjected to constant persecution and harrasement from the Communist authorities.

Sloužil v československém letectvu ve funkci štábního kapitáína. Dne 3.2.1949 byl odeslán na čekací dovolenou. K 31. prosince 1949 byl propuštěn z armády. Potom byl neustále pronásledován a obtěžován komunistickými úřady.

KIŠKA Josef, Sgt, 310 Sqn., pilot:

KLÁN [KENT] Jan, S/Ldr, 312 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force in May 1949, escaped to West.

V květnu 1949 propuštěn z vojenského letectva a utekl na Západ

KLEISL Josef, F/Lt, 312 Sqn., general duties:

Held in custody for 1 week awaiting trial.

Byl týden ve vazbě a čekal na soudní proces.

KLESNIL Josef, F/Sgt, 311 Sqn., pilot:

Despite not remaining in Germany following the Erding escape of 1950, he remained under suspicion from the Communists. He last flight for ČSA was on 2 September. He was dismissed in December and shortly afterwards was arrested and detained by the StB. During that internment he lost two fingers which were crudely sewn back on. He returned home in April 1951 and shortly after he escaped on foot across the border to Germany with his pregnant wife and young son.

I když v roce 1950 po únosu do Erdingu v západním Německu nezůstal za hranicemi, komunisté jej podezřívali. Poslední let v ČSA provedl 2. září 1950, v prosinci byl propuštěn ze zaměstnání a brzy poté zatčen a zadržen StB. Během internace při mučení přišel o dva prsty, které byly hrubě přišité zpět. Domu se vrátil v dubnu 1951 a krátce potom s manželkou a se synem utekli přes hranice do západního Německa.

KNAIFL Karel, P/O, 311 Sqd, pilot:

Held in custody 1949 awaiting trial. Imprisoned 1950 -1955, on release only allowed to work as a labourer.

V roce 1949 byl ve vazbě a čekal na soud. 1950-1955 Po propuštění z vězení mohl pracovat pouze v dělnické profesi.

KNOTEK František, W/O, 311 Sqn., air gunner:

Evicted from his Brno home and forced to live in a remote village.

Byl donucen opustit byt v Brně a žít v odlehlé vesnici.

KOLÍNSKÝ Miroslav, Sgt, 311 Sqn., pilot:

KONOPICKÝ, MBE Alois, P/O, 311 Sqn., armourer:

Imprisoned for 2 years in Mirov prison.

Vězněn 2 roky ve věznici Mírov.

KOPAL Karel, F/O, 311 Sqn., pilot:

1950 dismissed from ČSA where he worked as a pilot. Only permitted to do menial work. Evicted from his home, and again in 1952.

V roce 1950 jako pilot propuštěn z ČSA. Měl povolenou pouze podřadnou práci. Musel opustit byt a v roce 1952 se musel opět vystěhovat z bytu.

KOPAL Gustav, W/O, 311 Sqn., pilot:

Evicted from his home 1952, interrogated again.

V roce 1952 se musel vystěhovat z bytu a byl opět vyslýchán.

KOPECKÝ, DFC Václav, S/Ldr, 311 Sqn., pilot:

Imprisoned for 10 months and 20 days.

Byl uvězněn na 10 měsíců a 20 dní.

KOSEK Josef, F/Lt, 311 Sqn., gunner leader:

Dimissed from the Czechoslovak Air Force in 2 February 1949, his superiors told him that he would never serve anywhere in that Air Force. As a civilian, he tried to get employment but was advised that as a ‘Western airman’ he would not be employed. He decided to escape to the west and was introduced to Frantisek Widmar, an artist but also an StB informer. Widmar introduced Kosek to 2 men who said they would take him and his wife over the border to Germany. Unknown to Kosek, these 2 men were StB agents. The escape attempt took place on 22 May 1949, but they were arrested near Bratislava. Kosek was sentenced to 15 years imprisonment, 10 years loss of human rights and half his property Kosek served 11 years of this sentence, before being released, in Leopold prison. Conditions were harsh and with little food. His wife was evicted from their flat and was forced to move to a flat with primitive conditions in the village of Věrovany.

Dne 2. února 1949 byl propuštěn z československého vojenského letectva. Jeho nadřízený mu řekl, že on by nikdy za žádných okolností nesloužil v RAF. Po propuštění z armády se snažil získat zaměstnání, byl však poučen, že “západní letce nesmí přijímat do zaměstnání”. Rozhodl se tedy k útěku na západ a byl mu doporučen František Widmar, umělec, ale také informátor StB. Widmar Kosekovi představil 2 muže, kteří jej ubezpečili že mu s jeho manželkou pomohou při přechodu státní hranice do Německa. Kosek však nevěděl, že tito dva muži jsou agenty StB. Pokus o útěk za hranice se uskutečnil 22. května 1949, při němž byl Kosek i jeho manželka zatčeni u Bratislavy a Kosek byl odsouzen na 15 let odnětí svobody, k 10 letum ztráty občanských práv a propadnutí (konfiskaci) poloviny jeho majetku ve prospěch státu Po 11 letech vězení, kde byly velice tvrdé podmínky spojené s hladem, byl propuštěn z věznice Leopoldov. Jeho manželka byla vystěhována do velice zaostalého bytu s primitivními podmínkami v obci Věrovany.

KOUBA Václav, AC2, 311 Sqn., ground staff:

KOUKAL Josef, F/Lt, 312 Sqn., pilot:

Having suffered 72% burns following his Hurricane aircraft being shot down on 7 September 1940 and thus becoming a member of the Guinea Pig Club, on his return to Czechoslovakia after the war, he was discharged from the Czechoslovak Air Force and given a disability pension. Following the Communist take-over in February 1948, he was persecuted by the StB who were looking to provoke him so they could arrest him. When these attempts failed he, his wife and their 2 young sons were restricted to live in one room, without running water or toilet for the next 14 years.

Jeho letoun Huricane byl sestřelen dne 7. září 1940, přitom utrpěl 72% popálenin na celém těle a stal se členem Klubu morčat. Po svém návratu do Československa byl propuštěn z československého vojenského letectva do invalidního důchodu. Po přvzetí moci komunisty v únoru 1948, byl pronásledován StB a vystaven provokacím, aby měli důvod k jeho zatčení. Když se nenechal vyprovokovat a jejich pokusy se minuly účinkem, donutili jej 14 let žít s manželkou a dvěma syny v jedné místnosti bez tekoucí vody a WC.

KOSTOHRYZ, DSO Jan, W/Cdr, 311 Sqn., pilot:

Arrested July 1953 for alleged membership of an illegal organisation and for collecting intelligence information. Statement was obtained under duress. Tried by a Military Court on 3 February 1954 and sentenced to 16 years. Released in the amnesty of 1960.

V červenci 1953 byl zatčen za údajné členství v ilegální organizaci a pro shromažďování zpravodajských informací. Přiznání bylo získáno pod nátlakem. Dne 3. února 1954 jej soudil vojenský soud a a odsoudil jej k 16 letům vězení . Z vězení byl propuštěn při amnestii prezidenta republiky v roce 1960

KOZÁK Mečislav, F/Sgt, 311 Sqn., pilot:

Despite not staying in Germany following the Erding escape in 1950, interrogated by StB, dismissed from ČSA and only permitted to do menial work.

Přesto, že po únosu letadla ČSA v roce 1950 do Erdingu se vrátil zpět do Československa, byl vyslýchán StB, propuštěn z ČSA a byla mu povolena jen podřadná práce.

KOŠÁREK Jaroslav, AC2, Depot, flight mechanic:

1 May 950 placed on ‘waiting’ leave with Czechoslovak Air Force and subsequently dismissed.

1. května 1950 dostal dovolenou na ‘čekání’ na odchod z československého vojenského letectva a později byl propuštěn.

KRATOCHVÍL [BITTON] Miloslav, F/Sgt, 310 Sqn., pilot:

Served in Czechoslovak Air Force with a rank of nadporučík [F/O]. Following the Communist putsch, he was only permitted to use his office but not the airbase. He was aware that some of his former RAF colleagues had already been dismissed, arrested or put on waiting leave, he presumed he would have a similar fate. In March 1948, he asked for a travel pass so that he could visit his parents in Vojkovice- Brno and also travel to Prague. After this had been authorised he added Aš, a town near the German border, from where he successfully escaped on foot over the border into the American Zone of Germany.

Sloužil československém letectvu v hodnosti nadporučík (F/O). Po komunistickém puči v roce 1948, měl povolený vstup pouze do kanceláře a zakázaný vstup na letiště. Věděl o tom, že někteří jeho kolegové z RAF již byli propuštěni, zatčení nebo dostali ´čekaný´ na propuštění z armády. Předpokládal, že jej stihne stejný osud a v březnu 1948 požádal o povolení navštívit své rodiče v Vojkovicích u Brna a na cestu do Prahy. Když dostal povolení odjel do Aše, města ležícího v blízkosti státní hranice s Německem a úspěšně překročil státní hranici do americké zóny v Německu.

KŘENEK Karel, Sgt, Depot, pilot:

KRÉZEK Bohumír, F/O, 311 Sqn., navigator:

Dismissed from Czechoslovak Air Force 1 December 1948 and arrested.

Dne 1.prosince 1948 byl propuštěn z československého vojenského letectva a zatčen.

KŘÍŽEK Karel, F/Lt, 311 Sqn., air gunner:

Dismissed from Czechoslovak Air Force on 1 March 1949, aware that he would arrested and most probably imprisoned, he escaped over the border to Germany.

Po propuštění z československého vojenského letectva dne 1. března 1949, již nečekal na své zatčení a uvěznění, a ilegálně přešel státní hranici do Německa.

KROPŠ Viktor, Sgt, 310 Sqn., flight mechanic E:

Persecuted between 1950 to 1957, forced to move to a remote village.

V letech 1950 až 1957 pronásledován a byl donucen odstěhovat se na venkov do vzdálené obce.

KRUŽÍK Bedřich, W/O, 68 Sqn., navigator/radar operator:

Served as a Lieutenant in Czechoslovak Air Force. Identified in 1953 as being ‘politically unreliable’. arrested 13 February 1953, dismissed from Czechoslovak Air Force, stripped of rank, sentenced to 9 years imprisonment which were served in Jáchymov uranium mines.

Byl příslušníkem československého vojenského letectva v hodnosti poručík. V roce 1953 byl označen za politicky nespolehlivého. Dne 13. února 1953 byl zatčen, propuštěn z československého letectva, zbaven hodnosti a odsouzen k 9. letům odnětí svobody , které strávil v jáchymovských uranových dolech.

KUČERA Jiří V., F/Lt, 313 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, held in custody for 3 months awaiting trial, only permitted to do manual work.

Byl propuštěn ze služby v československém vojenském letectvu, 3 měsíce byl ve vazbě a čekal na soudní proces. Bylo mu povolena pouze manuální práce.

KUČERA, DFC Otmar, S/Ldr, 313 Sqn., pilot:

11 January 1949 dismissed from Czechoslovak Air Force and demoted in rank from Captain to a private. Arrested again 14/01/49 and interrogated at the Domeček, Prague, in February moved to Špilberk, Brno. Case dismissed 3 June 1949 for lack of evidence. Stripped of his Czechoslovak medals and only permitted to do menial work.

Dne 11. ledna 1949 byl propuštěn z československého vojenského letectva , degradován z hodnosti kapitána. 14.1.1949 zatčen a vyslýchán v “Praze na Domečku, v únoru byl převezen do Brna na Špilberk. Dne 3, června 1949 byl pro nedostatek důkazů propuštěn z vězení. Byly mu odebrány československé vojenské medaile a byla mu povolena jen manuální práce.

KUDRNKA, MUDr Eduard, F/Lt, 312 Sqn., medical officer:

Dismissed from the Czechoslovak Air Force in 1950 and evicted from his home. Arrested in 1958 and sentenced to 10 years imprisonment, released after 5 years on parole.

V roce 1950 propuštěn z československého letectva a vystěhován z bytu. V roce 1958 zatčen a odsouzen k 10 letům vězení a podmínečně (D) propuštěn po 5 letech.

KVĚT Richard, F/Lt, 311 Sqn., radar intructor:

Imprisoned for 2 years in Mirov prison.

Dva roky vězněn ve věznici Mírov.

LEŠTINA Václav, Cpl, 311 Sqn., fitter II E:

1 June 1950 put on ‘waiting’ leave from the Czechoslovak Air Force and later dismissed.

1. června 1950 dostal dovolenou na ‘čekání’ (kádrové řešení) a později byl propuštěn z československého letectva.

LIŠKA Antonín, S/Ldr, 312 Sqn., pilot:

Commander of the Air Transport Regiment of the Czechoslovak Air Force, dismissed in 1949 without any reason and only permitted to do menial work.

Velitel dopravního leteckého pluku československého letectva byl v roce 1949 bez udání důvodů propuštěn z armády a byla mu povolena podřadná práce.

LIŠKA Bohumil, W/Cdr, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, demoted in rank to private, Arrested and imprisoned for 1 year at Mirov.

Propuštěn z československého letectva, degradován na vojína, zatčen a vězněn 1 rok na Mírově.

LIŠKUTÍN, DFC, AFC, Miroslav, F/O, 312 Sqn., pilot:

April 1948, dismissed from Czechoslovak Air Force, demoted to rank of private, stripped of military decorations, only permitted to do manual work. Under StB surveillance until he managed to escape to Vienna on 14 June 1948.

V dubnu 1948 propuštěn z československého letectva , degradován na vojína, byla mu odebrána vojenská vyznamenání a povolena manuální práce. Byl pod dohledem StB a dne 14. června 1948 se mu podařilo uprchnout do Vídně.

LOM [LEICHTER] Imrich, F/Sgt, 311 Sqn., wireless mechanic/air gunner:

Dismissed from Czechoslovak Air Force and only permitted to do manual work.

Byl propuštěn z československého letectva a byla mu povolena jen manuální práce.

LOUCKÝ František, F/Sgt, 312 Sqn., pilot:

Because of war wounds he returned to civilian life in Czechoslovakia and worked as a manager for a national stationary store, dismissed for allegedly being unreliable and only permitted to do menial work.

Pro zranění ve druhé světové válce nemohl létat a pracoval v civilu jako manažer pro národní stacionární obchod. Pro údajnou nespolehlivost byl propuštěn a byla mu povolena pouze podřadná práce.

LUDIKAR Marcel, F/O, 311 Sqn., wireless operator:

Served as a Captain in Czechoslovak Air Force at Prague Kbely airbase. On 25 February 1948 was dismissed from service, 2 day later he escaped to the West.

V hodnosti kapitána sloužl na letecké základně Praha Kbely. Dne 25. února 1948 byl propuštěn ze služby. Za dva později uprchl na Západ.

LUKÁŠ Vojtěch, F/Sgt, 311 Sqn., wireless operator:

Shot and killed during arrest 28 May 1949.

28. května 1949 byl zastřelen při zatýkání.

MACENAUER Antonín, F/Lt, 311 Sqn., pilot:

Persecuted for 5 years.

Pět let pronásledován.

MACHÁČEK Josef, Sgt, 311 Sqn., fitter II E:

Arrested 26 October 1950 and held in custody till 18 April 1951, sentenced to hard labour in Jáchymov. Due to inhumane conditions there, became ill and died in hospital 15 July 1952.

Dne 26. října 1950 zatčen a držen ve vazbě do 18. dubna 1951. Byl odsouzen k práci v uranových dolech v Jáchymově.

MACHÁLEK František, F/Lt, 311 Sqn., pilot:

MALOVEC Ladislav, F/Sgt, 311 Sqn., pilot:

MAŇÁK, DFC Jiří, S/Ldr, 312 Sqn., pilot:

Discharged from Czech Air Force. Arrested 23 November 1950 for divulging classified military information and treason and held in custody. Aquitted at trial held 8 June 1951. Only permitted to do menial work.

Byl propuštěn z československého vojenského letectva. Za vyzrazení tajných vojenských informací a zradu byl držen ve vazbě. Při soudním přelíčení konaném dne 8.6.1951 byl zproštěn obžaloby. Bylo mu povoleno vykonávat jen podřadnou práci.

MANSFELD, DSO, DFC, AFC Miloslav Jan, S/Ldr, 68 Sqn., pilot:

Served as Staff Captain with Czechoslovak Air Force, 12 April 1948 placed on waiting leave in 1948, escaped over border to American zone in Germany, 27 May declared a deserter, demoted in 17 July 1948 to a Private.

V československém letectvu měl hodnost štábní kapitán. 12.4.1948 dostal ‘čekanou’ dovolenou. Ilegálně překročil hranice do americké zóny v Německu. 27. května 1948 byl prohlášen za dezertéra a 17. července 1948 degradován na vojína.

MARTIŠ Anton, F/Lt, 311 Sqn., wireless operator:

Dismissed from Czech Air Force on 9 January 1950, only permitted to do menial work.

Dne 9. ledna 1950 propuštěn ze služby v československém vojenském letectvu a směl vykonávat jen podřadnou práci.

MATĚJKA Jan, P/O, 311 Sqn., pilot:

MATOUŠEK Jaroslav, P/O, 311 Sqn., wireless operator:

MATUS Dalimil, AC2, Depot, pilot trainee:

Dismissed from Czechoslovak Air Force in 1949, only permitted to do menial work, tried to escape to the West, was captured and sentenced which was served at Jáchymov.

Propuštěn z československého letectva v roce 1949.Měl povoleno dělt pouze podřadnou práci. Pokusil se o útěk přes hranice, byl zajat a odsouzen k práci v uranových dolech v Jáchymově.

MRÁZEK, DSO, DFC, Karel, W/Cdr, 313 Sqn., pilot:

Arrested and imprisoned.

Zatčen a uvězněn.

MRVÍK Antonín, F/Lt, 311 Sqn., navigator:

Sentenced to 15 years imprisonment, released after 5 years, 3 months and 1 day.

Odsouzen k 15 letům vězení. Propuštěn po 5 letech, třech měsících a 1 dne.

MUCHA Jiří, F/O, HQ London, war correspondent:

MÜLLER Silvester, Cpl, 312 Sqn., flight mechanic E:

Sentenced to hard labour. Served in the uranium mines at Voyna, shot dead while trying to escape 28 January 1954.

Odsouzen k práci v uranových dolech Vojna. Zastřelen při pokusu o útěk 28. ledna 1954.

MURCEK Vilém, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

MUZIKA Jaroslav, Sqd/Ldr, 313 Sqn., pilot:

Served in Czechoslovak Air Force, in 1948 declared to be ‘politically unreliable, dismissed from Air Force, demoted to rank of Private. Escaped to the West 22 April 1949.

Byl příslušníkem československého vojenského letetctva. V roce 1948 prohlášen za nespolehlivého a propuštěn od letectva. Degradován na hodnost vojína. Dne 22. dubna 1949 utekl na Západ.

NÁPRSTEK Karel, W/Cdr, 311 Sqn., navigator:

Dismissed from Czechoslovak Air Force for being politically unreliable. Escaped to the West.

Pro politickou nespolehlivost propuštěn z československého vojenského letectva. Utekl na Západ

NEDĚLKA Vladimír, F/Sgt, 310 Sqn., pilot:

Planned to cross the border, in mid December 1950, near Břeclav into Austria, with Karel Schoř, Gejza Holada, Karel Šeda, Jaroslav Šišpera, who were also ex RAF, and their families with the aid of a guide Karel Uleha. The guide was working for the Security Services and led them into a trap and handed the group over to the Security Services. Was tried at State Court in Prague on 4 April 1951 and sentenced to 7 years. Time served mainly at the remedial labour camps of Horní Slakov and Jáchymov mining uranium. Conditionally released in 1954-1958.

Pro plánovaný přechod státní hranice u Břeclavi do Rakouska v polovině roku 1950 s Karlem Schořem, Gejzou Haladou, Karlem Šedou, Jaroslavem Šišperou, Rafem s rodinami za pomoci průvodce Karla Úlehly, který pracoval pro bezpečnostní službu a zavedl je do připravené léčky bezpečnostní službou. byll souzen v Praze a 4.dubna 1951odsouzen k 7 letům vězení v nápravních pracovních táborech uranových dolů Horní Slavkov a Jáchymov. Podmínečně propuštěn 1954-1958.

NEDVĚD Vladimír, W/Cdr, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force and demoted in rank to private. Escaped to West 6 April 1948.

Propuštěn z československého vojenského letectva a byl degradován do hodnosti vojín-úderník. Dne 6.4.1948 utekl na Západ.

NĚMEC Herbert, S/Ldr, HQ London, pilot:

NĚMEC Ludvík Jaroslav, F/Lt, 311 Sqn., pilot:

NETOPIL Bohumil, W/O, 19 Sqn., pilot:

NETTLOVÁ-WEITZENOVÁ [GREIG] Edith, Sgt, WAAF, clerk/signaller:

Arrested in 1948 and imprisoned for a short period.

Zatčen v roce 1948 a uvězněn a po kratší době propuštěn z vězení.

NEZBEDA Egon, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

1948, dismissed from his post as Professor at the Air Academy of the Czechoslovak Air Force.

Zatčen v roce 1948 a krátkou dobu byl ve vězení.. Po propuštění z vězení byl propuštěn z místa profesora na letecké Akademii Československého letectva.

NOVÁČEK Cyril, Air Transport Auxiliary:

In 1950 he tried to escape to the American Zone of Germany, but was captured at the border and sentenced to 22 months’ imprisonment and fined 10,000 Kcs.

V roce 1950 se pokusil o útěk do americké zóny v Německu. Na hranicích byl zadržen a odsouzen k 22 měsíců odnětí svobody a k pokutě 10.000Kč.

NOVÁK Valentin, F/Sgt, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

Was serving as Chief of Staff in the Czechoslovak Air Force. On 1 May 1949 was sent on ‘waiting leave’ and arrested on 10 January 1950, his 37th birthday. Sentenced by a Military Court in Prague to 4 months of hard labour at Mirov prison for the alleged negligence in storage of state secrets. For no know reasons the incarceration lasted for 18 months before his release.

Vykonával funkci náčelníka štábu československého vojenského letectva. Dne 1. května 1949 byl poslán na “čekací dovolenou”. Na jeho 37. narozeniny, dne 10. ledna 1950 byl zatčen a pro údajné porušení státního tajemství, odsouzen Vojenským soudem v Praze na 4 měsíce těžké práce ve věznici Mírov. Z neznámých důvodů, bez jakékoliv příčiny, byl ve vězení 18 měsíců.

NOVOTNÝ Emanuel, W/O, 311 Sqn., pilot:

October 1950, dismissed from his job as pilot for ČSA, imprisoned in Mirov prison, on release flying license revoked and only permitted to do menial work.

V měsíci říjen 1950 byl jako pilot propuštěn z ČSA. Byla mu odebrána licence a povolena pouze podřadná práce.

NOVOTNÝ Josef, F/O, 312 Sqn., pilot:

Imprisoned for 17 months in Mirov prison.

Uvězněn na 17 měsíců ve věznici Mírov.

ONDRŮJ František, F/Lt, 312 Sqn., meteorlogist:

Persecuted and imprisoned.

Pronásledován a vězněn.

ONDRŮJ Vlastimil, S/Ldr, 311 Sqn., navigator:

Dismissed from Czechoslovak Air Force in Spring 1948. Arrested 4 January 1949 for allegedly organising for ex RAF airmen to escape. Charged with military treason, espionage and treason. On 14 January 1949, sentenced to life imprisonment. Reduced to 15 years on appeal, released from Mirov on 28/03/58, having served 9 ½ years.

Na jaře 1948 byl propuštěn z československého vojenského letectva. Dne 4.1.1949 za údajně organizovaný útěk bývalých československých letců v RAF byl zatčen, obviněn z vojenské zrady, vyzvědačství a velezrady. 14. ledna 1949 byl odsouzen k doživotnímu vězení. Na odvolání mu byl trest snížen na 15 let. Z věznice Mírov byl propuštěn po devíti a půl letém vězení dne 28.3.1958.

PANOŠ Vladimír, AC2, Depot, navigator trainee:

1 October 1948 put on ‘waiting’ leave from the Czechoslovak Air Force, dismissed from service 1 July 1949.

Dne 1.10. 1948 dostal dovolenou na ‘čeklání’ (kádrové řešení). Dne 1.7.1949 byl propuštěn za služby v československém vojenském letectvu.

PERNÍKÁŘ Jan, S/Ldr, HQ London, pilot:

In 1949 he dismissed from the Czechoslovak Air Force and placed on ‘waiting leave’, then arrested and held in prison for nearly a year before being sentenced to 13 months imprisonment by a Military Court and stripped of his rank and Czechoslovak decorations.

V roce 1949 byl odeslán na dovolenou s čekatelným, následně zatčen a téměř rok držen ve vazbě. Po roce byl vojenským soudem odsouzen ke třinácti měsícům vězení, degradován a zbaven všech československých vyznamenání.

PEŘINA František, F/Lt, 312 Sqd, pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force in 19 December 1948, and demoted in rank. Escaped April 1949.

Dne 19. prosince 1948 propuštěn ze služby Československého letectva a degardace hodnosti. V dubnu 1949 unikl z republiky.

PÍKA Milan, F/O, 310 Sqn., administration and special duties:

flat and forced to work as a miner and later as a carpenter.

V listopadu 1948 byl zatčen za údajné zločiny proti státu. Byl degradován z hodnosti kapitána na hodnost vojína. Soud veškerá obvinění zamítl. Přesto byl vystěhován z bytu a donucen pracovat jako horník a později jako tesař.

PÍŠKA Alois, LAC, 134 CAF, r/t operator:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, escaped to West.

Propuštěn z československého letectva a odešel na Západ.

PLAŇAVA [POYSER] Miroslav, F/O, 311 Sqn., navigator:

Escaped Summer 1948. Shot dead in Nauders, Austria by 2 StB agents in 1968.

V létě 1948 odešel na Západ a v roce 1968 byl ve Vídni 2 agenty StB zastřelen.

PLEVKA Jaroslav, AC2, 311 Sqn., ground staff:

PLZÁK Jan, F/Lt, 311 Sqn., wireless operator:

Held in custody.

Držen ve vazbě.

POLÁČEK Jiří, F/Sgt, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

Sentenced to manual labour.

Odsouzen k manuální práci.

POŠTA Karel, F/Lt, 312 Sqn.., pilot:

Served with Czechoslovak Air Force, demoted to rank of private 15 July 1948, stripped of his Czechoslovak medals 30 October 1948, dismissed from Czechoslovak Air Force, later escaped to West.

15. července 1948 degradován na hodnost vojína a odejmutí československých medailí. 30. října 1948 propuštěn z československého vojenského letectva. Později uprchl na Západ.

POUCHLÝ František, S/Ldr, 311 Sqn., padre:

Arrested and sentenced to death, later the sentence was commuted to life imprisonment. Sentence reduced to 18 years in Leopold prison, released after 12 years. After released only permitted to manual or menial work.

Zatčen a odsouzen k smrti. Později byl trest zmírněn na doživotí. Další snížení trestu na 18 let vězení. Výkon trestui v Leopoldově, po 12 letech propuštěn na svobodu. Povoleno pracovat manuálně a podřadná práce.

PŘIBYL Karel, LAC, 311 Sqn., fitter II A:

Imprisoned 1948 to 1951, later imprisoned for 1 additional year.

V letech 1948-1951 ve vězení. Později ještě jeden rok ve vězení.

PROCHÁZKA Zdeněk, F/Lt, 311 Sqn., navigator:

Imprisoned in Mirov prison.

Vězněn ve věznici Mírov.

PROKOP Jan, W/O, 312 Sqn., fitter I:

Arrested 6 April 1948 with Frantisek Chabera and Vaclav Smrcka trying to start an aircraft at Prague Ruzně airport. Sentenced to 7 years, Bory 1949, Leopold 1953-1957. Statement signed under duress.

Dne 6.4.1948 zatčen, když se údajně s Františkem Cháberou a Václavem Smrčkem snažili získat letadlo na pražském letišti Ruzyně. Byl odsouzen na 7 let vězení, Bory 1949, Leopoldov 1953-1957. Přiznání podepsal pod nátlakem.

PROKOPEC Josef, F/Sgt, 310 Sqn., pilot:

In 1949, put on ‘waiting’ leave from Czechoslovak Air Force, dismissed, demoted to rank of Private, family evicted from home.

V roce 1949 dostal dovolenou na ‘čekání’ , ukončení služebního poměru v československém vojenském letectvu, degradace hodnosti a vystěhování rodiny z bytu.

PUKANČÍK Pavol, W/O, 311 Sqn., wireless mechanic/air gunner:

In 1949 demoted in rank from rotmistr to vojak. In 1955 arrested and charged with economic espionage for the CIA and the west. Was sentenced to 12 years hard labour which were served at Pankrac prison, Prague, and then at the uranium mines at Bytíz and Vojna . Released under amnesty in 1960.

V roce 1949 byl degradován z rotmistra na vojína. V roce 1955 zatčen a obviněn z hospodářské činnosti pro CIA a západ. Byl odsouzen k 12 rokům nucených prací, které vykonával v pankrácké věznici v Praze a pak v uranových dolech Bytíz a Vojna. V rámci amnestie byl propuštěn na svobodu v roce 1960.

RABA Václav, S/Ldr, 310 Sqn., pilot, general duties:

Demoted to rank of private, stripped of military decorations.

Degradován na do hodnosti vojín. Zbavený vojenských vyznamenání.

REJTHAR Stanislav, F/Lt, 313 Sqn., pilot:

June 1948, dismissed from his position of Chief of Staff of the 3rd Air Division,of the Czechoslovak Air Force based at Brno. Arrested and interrogated at the Loretta in Prague, released but only permitted to do menial work. In 1953 enforced eviction from his home and subjected to further harassment and humiliation.

V červnu 1948 byl odvolán z funkce náčelníka štábu 3. letecké divise československého letectva se sídlem v Brně. Byl zatčen, vyslýchán v Loretě v Praze, propuštěn z armády a byla mu povolena jenom podřadná práce. V roce 1953 byl vystěhován z bytu, neustále další obtěžován a ponižován.

REJZEK Miloslav, LAC, 312 Sqn., ground staff:

Enforced eviction in 1953.

V roce 1953 bylo vymáháno soudní rozhodnutí o vystěhování.

ŘÍHA, DFC Jan, P/O, 311 Sqn., pilot:

1950 dismissed from ČSA were he employed as a pilot.

V roce 1950 jako pilot propuštěn z ČSA.

ROUBAL Vladislav, LAC, Depot, flight mechanic E:

In 1947 he joined the Czech Foreign Service and was sent to Belgium Congo. In 1949 the new government recalled him but he went to France instead, returned to Czechoslovakia, in November 1950, because of pleading letters from his mother. He was arrested when he landed at Ruzyne Airport. Tried and sentenced to imprionment, attempted an armed escape on night of 15 October 1951 with 10 other prisoners. Shot dead in the resulting gunfight.

V roce 1947 vstoupil do české zahraniční služby a byl vyslán do belgického Konga. V roce 1949 jej nová vláda odvolala do Ceskoslovenska.. Místo návratu do republiky odešel do Francie.. V listopadu 1950 se na prosebné dopisy své matky, vrácel do Československa. Po přistání na ruzyňském letišti byl zatčen, souzen a odsouzen do vězení. Při ozbrojeném pokusu o útěk z vězení s deseti dalšími vězni, byl v noci z 15. na 16. říjen 1951 při přestřelce zastřelen.

ROUBÍK Jan, F/Sgt, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

Arrested and sentenced to 10 years hard labour. Imprisoned at Bory and Ilava and also worked in the uranium mines of Jáchymov and Příbram.

Zatčen a odsouzen na 10 let nucených prací. Uvězněn ve věznicích Bory, Ilava a v uranových dolech Jáchymov, Příbram.

ROUŠAR Zbyněk, P/O, 311 Sqn., navigator:

SÁDLO, Josef, MBE, W/O, 311 Sqn., fitter I

ŠČERBA Josef, F/Lt, wireless operator/air gunner, 311 Sqn.,

Dismissed from Czechoslovak Air Force in 1949, had difficulty obtaining employment and returned to his native Karvina, in Moravia. There, despite now being in a remote location and no contact with his former RAF colleagues, he was one of the two people in that town that was kept under StB surveillance

Po propuštění z československého vojenského letectva v roce 1949, měl značné problémy se získáním zaměstnání a proto se vrátil do rodného města Karviná na Moravě. Přestože se nacházel daleko od svých známých a bez kontaktu se svými kolegy s nimiž sloužil za války v RAF, byl pod stálým dohledem StB.

SCHÄFFER [Rohan] Bedřich, F/Lt, pilot, 280 Sqn.,

Served in Czechoslovak Air Force, put on ‘waiting leave’ 1 June 1950, dismissed 1 October 1950.

Sloužil v československém letectvu. Dne 1. června 1950 dostal ‘čekací’ dovolenou na kádrové řešení a 1. 10. 1950 byl od letectva propuštěn.

SCHNEIDER [RYTÍŘOVÁ] Margit, LACW, 310 Sqd, operation training unit:

Dismissed from her job at Ruzně airport.

Propuštěn ze zaměstnání na Ruzyňském letišti.

SCHOŘ Karel, F/Lt, 311 Sqn., pilot:

Planned to cross the border, in mid December 1950, near Břeclav into Austria, with Gejza Holada, Vladimír Nedělka, Karel Šeda, Jaroslav Šišpera, who were also ex RAF, and their families with the aid of a guide Karel Uleha. The guide was working for the Security Services and led them into a trap and handed the group over to the Security Services. Was tried at Karlovy Vary between 12 to 17 March 1951 and sentenced to 11 years. In July 1951, the decision was appealed at the Supreme Court on Prague where the sentence was increased to 16 years. Time served mainly at the remedial labour camps of Horní Slakov and Jáchymov mining uranium. Released in the amnesty of 1960 after having been imprisoned for 9 ½ years.

V polovině prosince 1950 plánoval spolenčně s Gejzou Haladou, Vladimírem Nedělkem, Karlem Šedou, Jaroslavem Šišperou, Ralfem a jejich rodinami přelet hranice v prostoru Břeclavi za pomoci průvodce Karla Úlehly, který byl agentem bezpečnostní služby a zavedl je do připravené léčky bezpečnostní službou. Od 12. do 17. března 1951 byl souzen v Karlových Varech a odsouzen k 11 letům vězení. V červenci 1951 na odvolání mu Nejvyšší soud v Praze zvýšil trest odnětí svobody na 16 let. Vězněn byl v nápravných pracovních táborech Horní Slavkov a Jáchymov v uranových dolech. Po 9 a polovině roku na amnestii presidenta republiky byl v roce 1960 z vězení propuštěn.

ŠEDA Karel, F/Lt, 68 Sqn., pilot:

Dismissed from his job as a pilot with ČSA, the state airline. Planned to cross the border, in mid-December 1950, near Břeclav into Austria, with Gejza Holada, Vladimír Nedělka, Karel Schoř, Jaroslav Šišpera, who were also ex RAF, and their families with the aid of a guide Karel Uleha. Šeda was arrested at his flat in Prague before he was able to travel to Břeclav. Was tried at State Court in Prague on 4 April 1951 and sentenced to 14 years First 4 months imprisoned at Bory, with the remaining period of his sentence served at the remedial labour camps of Horní Slakov and Jáchymov mining uranium. Conditionally released on 14 May 1958 and after a long period was only able to find work as an electrician.

Jako pilot ČSA byl propuštěn ze zaměstnání. Pro plánovaný přelet státní hranice u Břeclavi do Rakouska s Gejzou Haladou, Vladimírem Nedělkem, Karlem Schořem, Jaroslavem Šišperou, Ralfem a se svými rodinami za pomoci agenta StB Karla Úlehly, byl zatčen ve svém bytě v Praze ještě dříve, než mohl odjet do Břeclavi. Byl vyslýchán u Státního soudu v Praze a dne 14. dubna 1951 odsouzen na 14 let do vězení Čtyri měsíce byl vězněn na Borech a zbývající dobu pracoval v nápravných pracovních táborech na Jáchymovsku a Hrorním Slavkově při těžbě uranu. Dne 14. května 1958 byl podmínečně propuštěn z vězení a po dlouhou dobu nemohl najít práci jako elektrikář.

SEHNAL Jiří, F/O, 310 Sqn., intelligence officer:

Investigated and arrested for allegedly allowing other ex RAF airmen to escape to the West. Discharged from the Czechoslovak Air Force, where he served as a Staff Officer. In 1953 evicted from his flat in Prague.

Byl vyslýchán a zatčen za údajné umožnění útěku na Západ dalšímu bývalému letci z RAF a propuštěn z československého vojenského letectva, kde sloužil jako štábní důstojník. V roce 1953 byl vystěhován ze svého bytu v Praze.

ŠEVČÍK Karel, F/Sgt, 311 Sqn., fitter I:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, evicted from the family home, and detained in Mirov.

Propuštěn z československého vojenského letectva, vystěhován ze svého bytu a zadržován ve věznici Mírov.

SIGMUND Bohumil Vladimír, F/Lt, 311 Sqn., navigator:

1 August 1949 put on ‘waiting’ leave from the Czechoslovak Air Force, in the Summer dismissed from the service.

Dne 1. srpna 1949 dostal dovolenou na ‘čekání’ kádrového řešení u letectva a v létě byl vyřazen z provozu.

ŠIKL Václav, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

Arrested and sentenced to 7 years hard labour in Mírov.

Zatčen a odosuzen na 7 let k tvrdé práci ve věznici Mírov.

ŠIMON Eduard, F/Lt, 311 Sqn., wireless operator:

The StB came to Šimon’s flat to arrest him. He had been expecting them and did not open the the door. They broke down the door and forcibly entered the flat. As they entered, Šimon shot at them killing one and wounding another. He then ran from the flat to escape but was shot dead in the street by other StB agents.

Příslušníci StB přišli k jeho bytu, aby jej zatkli. Šimon je očekával a neotevřel jim dveře. Příslušníci StB dveře poškodili, otevřeli je násilím a vstoupili do bytu. Když vešli dovnitř Šimon na ně zahájil palbu, jednoho zastřelil a druhého zranil. Potom vyběhl z bytu ven na ulici a chtěl utéci. Ze zálohy jej pak zastřelil další příslušník StB.

ŠIŠKA Alois, W/O, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force on 1 February 1950, only permitted to do menial work on a farm. Wife prevented from continuing her University course.

Dne 1. února 1950 propuštěn z československého vojenského letectva. Měl povolenou jen podřadnou práci. Manželka měla zákaz studia na universitě a byla vyšetřovaná.

ŠIŠPERA Jaroslav, F/Sgt, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

Dismissed 1950 from ČSA where he worked as a wireless operator. Planned to cross the border, in mid December 1950, near Břeclav into Austria, with Gejza Holada, Vladimír Nedělka, Karel Šeda, Karel Schoř, who were also ex RAF, and their families with the aid of a guide Karel Uleha. Was tried at State Court in Prague on 4 April 1951 and sentenced to 11 years Served his sentence served at the remedial labour camps of Horní Slakov and Jáchymov mining uranium. Conditionally released between 1954 and 1958.

V roce 1950 byl propuštěn od ČSA, kde pracoval jako rádiotelegrafista. S Gejzou Haladou, Vladimírem Nedělkem, Karlem Šedou, Karlem Schořem a Rafem připravovali přelet státní hranice s rodinami nedaleko Břeclavi. Pomoci jim měl průvodce Karel Úlehla, agent StB, který je zavedl do připravené léčky bezpečnostními orgány. Soudní jednání se konalo u Státního soudu v Praze dne 4. dubna 1951, kde byl odsouzen k 11 letům vězení, Vězněn byl v pracovních táborech uranových dolů na Jáchymovsku a Horním Slavkově. V letech 1954-1958 byl podmínečně propuštěn na svobodu.

ŠKARVADA Zdeněk, W/O, 310 Sqn., pilot:

Demoted in rank and dismissed from Czechoslovak Air Force in 1950, only permitted to do manual work in a mine.

V roce 1950 degradován na vojína a propuštěn z československého vopenského letectva. Měl povolenou pouze manuální práci v dolech.

SKLENÁŘ Bohumil. Sgt, 311 Sqn., wireless operator:

SKLENÁŘ Cyril, Cpl, 310 Sqn., wireless operator:

Alleged suicide.

Údajné sebevraždy.

SKOPAL Jan, W/O, 313 Sqn., pilot:

SLADKOVSKÝ Josef, Sgt, 311 Sqn., armourer:

SLÁMA Karel, F/Lt, 313 Sqn., pilot:

Arrested and sentenced to 15 years imprisonment. He was released from prison after having served 8.5 years.

Zatčen a odsouzen na 15 let odnětí svobody. On byl propuštěn z vězení poté, co sloužil 8,5 roků.

SLÁNSKÝ Vladimír, F/Lt, 311 Sqn., pilot:

Arrested in 1948 and imprisoned.

Zatčen a uvězněn v roce 1948.

ŠLOUF Karel, Sgt, 312 Sqn., pilot:

Arrested and imprisoned. On release he found that he was ‘unemployable’ and was only able to do menial work because of the assistance of family and friends, family subjected to further harassment from StB.

Byl zatčen a uvězněn. Po propuštění z vězení jej nikdo nechtěl zaměstnat a dostával jen podřadnou práci. Rodina a přátelé mu pomáhali, byli však za to podrobeny dalšímu obtěžování ze strany StB.

SMRČKA Václav, F/O, 311 Sqn., pilot:

Arrested, with Frantisek Chabera and Jan Prokup, on 6 April 1948 trying start a aircraft at Prague Ruzyně for use to escape to West Germany. Stripped of military decorations and sentenced to 6 years in at Bory high security prison.

Byl zatčen 6.4.1948, když se na letišti Praha Ruzyně snažili o získání letadla k úletu do západního Německa. Byly mu odebrány československé vojenské medaile a byl odsouzen na 6 let vězení ve věznici Bory s ostrahou.

ŠNAJDR Josef, W/Cdr, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force 1948.

V roce 1948 propuštěn z československého vojenského letectva.

SOCHOR Vladimír, F/O, 311 Sqn., pilot:

Arrested.

Zatčen.

SOUDEK Rudolf, F/Sgt, 311 Sqn., wireless operator/air gunner:

ŠPAČEK Ondřej, F/O, 311 Sqn., pilot:

Arrested 30 April 1948 trying to cross the border near Přešticích to Germany, held for 2 years awaiting trial, sentenced to 10 years imprisonment in a high security prison, released after serving 8 years.

Při snaze o překročení státní hranice u Přeštic do Německa byl 30. dubna 1948 zatčen. Dva roky čekal na soud. Byl odsouzen na 10 let odnětí svobody ve věznici s ostrahou. Z vězení propuštěn po 8 letech vězení.

ŠPAČEK Otto, F/O, 313 Sqn., pilot:

Early 1949 put on ‘waiting’ leave by Czechoslovak Air Force, dismissed later that year, stripped of rank. Managed to escape to Germany in December 1949.

Na začátku roku 1949 dostal dovolenou na ‘čekání’ (kádrové řešení). Když koncem roku 1949 byl propuštěn z československého vojenského letectva, v prosinci 1949 ilegálně překročil hranice do západního Německa.

ŠPIŘÍK Antonín, Sgt, 311 Sqn., clerk, general duties:

ŠROM Leopold, F/O, 310 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force in 1949, only able to work as a manual worker until 1964.

Dne 1.3.1949 byl zatčen pro údajné zapojení do přípravy úletu na Západ a 1. srpna 1949 propuštěn z československého vojenského letectva . Podařilo se mu najít práci elektrikáře v Tesle Žižkov.

ŠTANC Alois, F/Sgt, 312 Sqn., pilot:

ŠTANDERA Miroslav, F/O, 312 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force and only permitted to do menial work. Whilst at work he was warned by a neighbour that the StB were waiting at his house to arrest him and not to return home. Managed to cross border to Germany.

Propuštěn z československého vojenského letectva a bylo mu povoleno vykonávat jenom podřadnou práci. V práci jej soused varoval, že u jeho domu čeká StB a chtějí jej zatknout, aby se nevracel domu. Domu se již nevrátil a podařilo se mu ilegálně překročit hranice do západního Německa.

ŠŤASTNÝ Karel, W/O, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force March ’48, escaped to West 14 June 1948.

Propuštěn z československého letectva, 14. června 1948 unikl na Západ.

STEHLÍK Josef, F/Lt, 312 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force in 1948, arrested and held in detention for 1 year. Case dismissed due to lack of evidence. Demoted and only permitted to do manual work in a mine at Brno.

em>V roce 1948 propuštěn z československého letectva, zatčen a rok byl ve vazbě. Věc zamítnuta pro nedostatek důkazů. Degradován a povolena jen manuální práce v dolech mimo Brno.

ŠTĚPÁNEK Miloslav, F/Lt, HQ London, pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, demoted in rank, arrested and imprisoned in Brory for 6 months. On release was required to move out of Prague.

Propuštěn z československého letectva, degradace hodnosti, zatčen, uvězněn ve věznici Bory po dobu 6 měsíců.. Propuštění z vězení bylo podmíněno vystěhováním z Prahy.

STOLAŘÍK František, Cpl, 311 Sqn., electrician I:

STŘÍBRNÝ Josef, F/Lt, 311 Sqn., navigator:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, imprisoned.

Propuštěn z československého letectva a uvězněn.

STŘIHAVKA Jaromír, F/Lt, 313 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force 31 May 1948, demoted to rank of private, 18 June managed to escape over border to Germany. The Czechoslovak authorities declared him to be a deserter and on 17 August 1948 stripped him of Czechoslovak military medals.

Dne 31. května 1948 byl propuštěn z československého letectva a degradován na vojína. 18. června 1948 se mu podařilo ilegálně překročit státní hranice do Německa. Československé úřady jej prohlásily za dezertéra a 17. srpna 1948 mu byly odebrány českosloevenské vojenské medaile.

STRYK Karel, F/Sgt, 313 Sqn., pilot:

In 1949 demoted from rank of Capitan to soldier and only permitted to do menial work.

V roce 1949 byl degradován z hodnosti kapitána na vojína. a měl povoleno vykonávat pouze podřadnou práci.

STRUPEK Václav, F/O, 312 Sqn., engineering officer:

Arrested and interrogated by StB on several occasions.

Při různých příležitostech zatčen a vyslýchán StB.

STUDENÝ Antonín, S/Ldr, 310 Sqn., signals officer:

Imprisoned from 1949 to 1951 in Mirov prison.

Vězeň 1949-1951 ve věznici Mírov.

ŠUMA Josef, F/Sgt, 311 Sqn., flight engineer:

1948 dismissed from Czechoslovak Air Force and politically persecuted.

V roce 1948 propuštěn z československého letectva a politicky pronásledován.

ŠUMOVÁ [SUDICKÁ] Ida, LACW, 311 Sqd, assistant meteorologist:

Persecuted.

Pronásledován.

ŠVANDELÍK Jaroslav, Cpl, 311 Sqn., fitter II A:

SVÁTEK Karel, P/O, 310 Sqn., equipment officer:

SVÁTEK Lubomír, F/Lt, 311 Sqn., navigator:

Dismissed from his employment in June 1948, Was subject to numerous interrogations, being watched and other intimidations by the StB. On 27 March 1958 he allegedly committed suicide by jumping out of the window of his home.

V červnu 1948 propuštěn ze zaměstnání a následovaly četné výslechy StB se zastrašováním a v yhrožováním. Dne 27. března 1958 údajně spáchal sebevraždu skokem z okna svého domu.

ŠVERMA Arnošt, F/Lt, 311 Sqn., navigator:

Evicted from his Prague home, daughter prevented from studying.

Donucen k vystěhování ze svého domova v Praze, jeho dcera nesměla studovat.

ŠVEC Václav, F/Sgt, 311 Sqn., Wireless Operator:

Dismissed from the Czechoslovak Air Force. He found he was ‘unemployable’ because he had served in the RAF.

Po propuštění ze služby československého vojenského letectva, z důvodu, že byl za druhé světové války příslušníkem RAF, nedostal žádné zaměstnání a byl nezaměstnaným.

SVOBODA Karel, Cpl, 312 Sqn., carpenter:

Dismissed from Czechoslovak Air Force as was deemed to be politically unreliable.

Pro pilitickou nespolehlivost propuštěn z československého vojenského letectva.

SVOBODA Pavel, W/O, 311 Sqn., air gunner:

Served in Czechoslovak Air Force as officer in charge of communications at Brno airport, was dismissed from Czechoslovak Air Force and stripped of his rank. On 19 June 1948 escaped to the West.

Důstojník československého letectva v Brně, zodpovědný za rádiovou komunikaci. Po únorovém převratu byl z československého letectva propuštěn a zbaven hodnosti. Dne 19. června utekl na západ.

TAIBER František, F/Lt., 311 Sqn., pilot:

Post WW2, remained in the Czechoslovak Air Force. and at the rank of Major, he was Commanding Officer of the 1st Air Transport Regiment based at Kbely airbase, Prague. On 27 March 1950 was relieved of his command and forbidden to fly. On 1 May 1950 was sent on waiting leave and forced to take employment as a labourer, on 31 July that year was dismissed from the Air Force.

Po druhé světové válce sloužil u československého letectva v hodnosti majora, ve funkci velitele 1. leteckého dopravního pluku, na letecké základně Praha Kbely\. Dne 27. března 1950, mu velení československého letectva, zakázalo létání. Dne 1. května 1950 dostal čekací dovolenou a pracoval jako dělník. Dne 31. července téhož roku byl propuštěn z československého letectva.

TAUBER Pavel, Sgt., 310 Sqn., pilot:

Pilot with ČSA, dismissed in 1950, only allowed to do manual work until 1967.

Pilot v ČSA, propuštěn ze zaměstnání v roce 1950. Až do roku 1967 mohl vykonávat jen manuální práci.

TAUDY Jaroslav, F/Lt, 68 Sqn., pilot:

Served as a pilot in Czechoslovak Air Force. In March 1950 was ordered to stop flying, on 1 August 1950 was dismissed and only permitted to do menial work.

Sloužil jako pilot v Československém vojenském letectvu. V březnu 1950 dostal ‘čekací’ dovolenou ke kádrovému řešení a dnem 1. srpna 1950 byl propuštěn s tím, že může vykonávat pouze podřadnou práci.

TOBYŠKA, AFC, Bohuslav, S/Ldr, 311 Sqn., pilot:

Served in Czechoslovak Air Force and was quite open with his pro Western opinions. Was one of the first to suffer following the Communist ‘putsch’ of February 1948. On 1 March 1948 was placed on waiting leave while the Czechoslovak Ministry of Defence [MNO] decided on his future. He did not wait for their decision; on 15 March 1948, with his four months pregnant wife, escaped, despite 4m deep snow, successfully across the border to Germany.

Byl příslušníkem Československého letectva a zcela otevřeně vyjadřoval své pro západní názory. Stal se jednou z prvních obětí komunistického puče v roce 1948 a dnem 1. března 1948 dostal od Ministerstva národní obrany MNO ‘čekací’ dovolenou na kádrového řešení. Nečekal na další rozhodnutí o svém osudu a dne 15. března 1948 s manželkou, která byla ve čtvrtém měsíci těhotenství, až 4 metry v hlubokém sněhu, úspěšně překročili státní hranici do Německa.

TOMAN [Mareš], DFC, Karel, G/Cpt, 311 Sqn., pilot:

Served as a General in Czechoslovak Air Force. Arrested in 1948 and held in custody, because of his poor health due to war injuries was released on a conditional bond. On 1 November 1949, he chose to resign from the Czechoslovak Air Force and he was awarded a war disability pension. He was demoted in rank to a private. By order of the Ministry of National Defense, claiming it was ‘in the national interest’ he was evicted, with his family, from their Prague flat. He was banned from Prague and forced to move to a remote village where he was only permitted to work as a farm labourer. In May 1953 his war disability pension was ceased.

Byl generálem československého letectva. V roce 1948 zatčen a držen ve vazbě. Z důvodu špatného zdravotního stavu následkem válečných zranění, byl z vazby podmínečně propuštěn. Dne 1. listopadu 1949 na vlastní žádost byl propuštěn od letectva, dostal vyznamenání a válečný invalidní důchod. Poté byl degradován na vojína V ‘Usnesení Ministerstva národní obrany’ bylo uvedeno, že se tak stalo ‘v národním zájmu’: S rodinou byl vystěhován z pražského bytu. Měl zakázaný pobyt v Praze a musel se odstěhovat do vzdálené vesnice, kde mohl pracovat pouze jako zemědělský dělník. V květnu 1953 mu byl zrušen invalidní důchod.

TONDER Ivo Peter, F/Lt, 312 Sqn., pilot:

On 31 May 1948, was arrested at the border when trying to cross the border. Sentenced to eight years’ imprisonment. In December 1949, he escaped from a Communist prison and with CIA assistance reached West Germany. His wife, Mgr Jiřina Tonderová, who had served in the RAF as a Czechoslovak radar operator, was brought out separately, a year later their 2 children were also smuggled out.

Dne 31. května 1948 byl zatačen při pokusu o překročení státní hranice. Odsouzen k 8 letům odnětí svobody. V prosinci 1949 utekl z komunistického vězení a s pomocí CIA se dostal do západního Německa. Jeho manželka Mgr. Jiřina Tonderová sloužila v RAF jako obsluha radaru. Z Československa odjela samostatně a o rok později se podařilo dostat z Československa za hranice i jejich dvě děti.

TRUHLÁŘ Jan, W/O, 312 Sqn., pilot:

Served in Czechoslovak Air Force, on 2 February 1949 placed on waiting leave. After a few months dismissed and only permitted to do manual work.

Sloužil v československém letectvu. Dne 2.února 1949 dostal ‘čekací ‘dovolenou (kádrové řešení). Po několika měsících byl propuštěn od letectva a mohl vykonávat pouze manuální práci.

TRUNKÁT Milan, LAC, 311 Sqn., flight mechanic E:

TRUXA Karel, W/O, 311 Sqn., wireless operator:

Arrested and imprisoned at Leopold prison 1953-1955.

Zatčen a v letech 1953-1955 uvězněn ve věznici Leopoldov.

URUBA Petr, W/O, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force in 1948. Evicted from his flat in Olomouc and forced to return to his native village of Rusava where he was only able to live under primitive housing conditions. Was only permitted to only do unskilled manual work. StB kept him under constant observation and was subjected to interrogations and beatings.

V roce 1948 propuštěn z československého letectva. Vystěhován ze svého bytu v Olomouci a byl nucen se vrátit do své rodné obce Rusava, kde žil v primitivních bytových podmínkách. Bylo mu povoleno vykonávat pouze nekvalifikovanou manuální práci Byl pod stálým dohledem StB, podrobován výslechům a bití.

VALNÍČEK Ladislav, W/O, 311 Sqn., air gunner:

Arrested in 1950 for allegedly assisting Josef Šnajdr, his former 311 Sqn Commanding Officer to escape to the West. Sentenced to six years imprisonment which was served at Jáchymov and other labour camps. On release only permitted to do menial work.

V roce 1950 za údajné napomáhání k útěku na Západ svému bývalému veliteli 311. perutě Josefu Šnajdrovi, byl zatčen a odsouzen k šesti letům odnětí svobody. Při výkonu trestu byl vězněn v Jáchymově a dalších pracovních táborech. Po propuštění mu bylo povoleno vykonávat pouze podřadnou práci.

VALOUŠEK Ladislav, W/O, 310 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, demoted from his rank as Captain and evicted from his flat in Prague. Only permitted to do manual work.

Byl propuštěn z československého letectva degradován z hodnosti kapitána na vojína. Vystěhován ze svého bytu v Praze. Měl povoleno vykonávat pouze manuální práci.

VAŠEK Antonín, Sgt, Depot, pilot:

VAVŘÍNEK František, F/O, 313 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force 1950, only permitted to do manual work.

V roce 1950 propuštěn z československého letectva a byla mu povolena pouze manuální práce.

VELICH Stanislav, Sgt, 311 Sqn., fitter I:

Allegedly gassed himself in the bathroom.

Údajně se otrávil plynem v koupelně.

VILD, DFC Miroslav, F/Lt, 311 Sqn., wireless operator:

Demobbed from Czechoslovak Air Force on 31 January 1946, joined CSA but dismissed in 1950 and only permitted to do manual work.

Jako učitel byl propuštěn z Československého letectva a dne 31. ledna 1946 byl přijat k ČSA (Československé aerolinie). V roce 1950 byl z ČSA propuštěn s tím, že může vykonávat pouze manuální práci.

VILDOMEC Karel, F/Lt, 311 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force, arrested, charged with spying for the West and threatened with the death penalty. The Court dismissed the charge and he was released but only permitted to do manual work in a quarry.

Byl propuštěn z československého letectva, zatčen a obviněn ze špionáže pro Západ a hrozil mu trest smrti. Soud odmítl obvinění a byl propuštěn na svobodu. Měl povolenou pouze manuální práci v kamenolomu.

VLACHÝ Jaroslav, Sgt, Depot, pilot:

VOŠTA Štěpán, Cpl, 310 Sqn., fitter II A:

VYBÍRAL DSO, DFC Tomáš, W/Cdr, 312 Sqn., pilot:

Served with Czechoslovak Air Force, put on ‘waiting’ leave 13 April 1948, dismissed on 1 June 1948. Managed to escape to Germany on 20 September 1948.

Podle údajů československého vojenského letectva: Dne 13 dubna 1948 dostal ‘čekací’ dovolenou, 1. června 1948 byl propuštěn od letectva, 20. září 1948 se mu podařilo ilegálně překročit hranice a uprchnout do západního Německa.

VYHNIS Jaroslav, W/O, 116 Sqn., pilot:

Arrested and imprisoned in 1948, then sent to work in coal mines.

Roce 1948 byl zuatčen, uvězněn a po propuštění z vězení musel pracovat v uhelných dolech.

WÁGNER Jan, S/Ldr, Area HQ, engineering officer:

WAIDLICH Viktor, AC2, 311 Sqn., ground staff:

Shot dead by StB in Vienna whilst trying to escape 28 May 1949.

Zastřelen StB ve Vídni když se snažil uniknout 28. května 1949.

WEBER František, S/Ldr, 310 Sqn., pilot:

Dismissed from Czechoslovak Air Force 2 February 1949 and demoted in rank from Wing Commander to private, arrested 10 January 1950 and sentenced in July 1951 to imprisonment in Mirov prison.

Dne 2.2.1949 byl propuštěn z československého letectva, zbaven funkce velitele leteckého útvaru a degradace do hodnosti na vojína. 10.1.1950 zatčen a v červenci 1951 odsouzen k trestu odnětí svobody ve věznici Mírov.

WIENER Jan, AC2, 311 Sqn., wireless operator trainee:

Arrested in 1949 for ‘anti state activities’. Sentenced 5½ years hard labour which was spent at the Marshall Koniev foundry.

V roce 1949 zatčen za ‘protistátní činnost’. Odsouzen na 5 a 1/2 roku nucených prací ve slévárně Maršál Koněv.

ZÁBŘESKÝ František, AC2, 311 Sqn., rt operator II:

ZÁBRŠ Arnošt, W/O, 311 Sqn., pilot:

Demoted to rank of private, stripped of military decorations, escaped to West 26 June 1948.

Degradován do hodnosti vojín a byly mu odebrány vojenská vyznamenání. 26. června 1948 ilegálně překročil státní hranice a utekl na Západ.

ŽATECKÝ Václav Sgt, 311 Sqn., flight engineer:

Arrested on 15 July 1949 was arrested and imprisoned for 5 years, forced to pay a large fine and had a third of his property confiscated. He made two escape attempts, the first towards Germany but was captured before he could cross the border. He received an increase in his sentence and other hardships. In 1954 he escaped from the Bitíz prison. Initially he went into hiding with relatives, but shortly after he was recaptured and returned to prison. At the beginning of the ’60’s he was refused parole on the grounds that he had been wrongly imprisoned. He was finally released in October 1964.

Dne 15.července 1949 zatčen a na 5 let uvězněn. Byl současně odsouzen k zaplacení vysoké pokuty a byla mu zkonfiskována třetina soukromého majetku. Dvakrát se pokusil o útěk . První útěk do Německa, ale dříve, než překročil státní hranici byl zadržen. Byl mu zvýšen trest a měl další útrapy. V roce 1954 utekl z vězení v Bytízu. Zpočátku se ukrýval u příbuzných, byl však zadržen a vrácen do vězení. Na počátku roku 1960 odmítl podmínečné propuštění z důvodu, že byl uvězněn neprávem. V říjnu 1964 byl propuštěn z vězení na svobodu.

ZBOŘIL Felix, F/O, 313 Sqn., pilot:

Arrested, imprisoned in Pankrác prison, Prague from October 1950 to October 1951, then forced labour in a steel plant in Kladno, from July 1954 to July 1955 forced labour at the Jáchymov uranium mines.

Byl zatčen a od října 1950 do října 1951 byl uvězněn v pankrácké věznici v Praze, potom byl na nucené práci v ocelárně v Kladně. Od července 1954 do července 1955 byl na nucené práci v jáchymovských uranových dolech.

ZELENÝ Adolf, F/Lt, 311 Sqn., navigator:

Dismissed from Czechoslovak Air Force and forced to work as a farm labourer. Escaped to West in August 1948.

Propuštěn z československého vojenského letectva a musel pracovat jako zemědělský dělník. V srpnu 1948 utekl na Západ.

ZIMA Rudolf, F/Lt, 310 Sqn., pilot:

After WW2, he remained in the Czechoslovak Air Force. On 1 July 1946 was appointed Commander of the Military Aviation Academy at Prostějov. In 1950, he was dismissed from the Air Force and subjected to further intimidation and found that he was ‘unemployable’ by Czech business’s as he had served in the RAF. Finally only able to get menial work at the ironworks in Prostějov but due to medical reasons had to leave there in 1955.

Po druhé světové válce zůstal v československém vojenském letectvu. Dne 1. července 1946, byl jmenován do funkce velitele vojenské letecké akademie v Prostějově. V roce 1950 byl propuštěn od letectva a podroben dalšímu zastrašování. Protože sloužil v RAF, nemohl sehnat práci a stal se nezaměstnaným. Později dostal podřadnou práci v železárnách v Prostějově. Ze zdravotních důvodů musel ze železáren odejít v roce 1955.

ZIVĚLA František, Sgt, 312 Sqn., armourer:

Živěla served in the Czechoslovak Air Force, but disapproved of the new Communist regime and decided to escape to Germany and return to England. A friend in Brno suggested a contact in Český Budějovice who would be able to help him to cross the border to Germany. Živěla met the contact in Český Budějovice on 14 June 1948 and they drove, by car to Hořice in the Šuma region of Czechoslovakia. As they left Hořice to get to the border they were arrested and taken to Prague for questioning at 4 Bartholomew Street, the headquarters of the StB. He was questioned there for two days before being returned to Český Budějovice where he was remanded in custody and sent to the military prison at Špilberk in Brno. On 21 October 1948, he appeared before the High Military Court charged with attempting to illegally leave the country which contravened the 2nd paragraph of law 231 concerning the Protection of the Republic. He was sentenced to one-year imprisonment. He was released on 14 June 1949. On 11 January 1950, he was demoted to the rank of a Private. Before Christmas 1951 he was arrested again and subjected to a 34-hour interrogation during which he was subjected to threats and coercion to try and get him to reveal confidential information. On 23 December 1951 was evicted from his home and dismissed from his employment and had to work in a sandstone quarry.

Živěla byl příslušníkem československého letectva, ale nesouhlasil s nově nastolenými poměry komunistického režimu a proto se rozhodl, že ilegálně překročí hranice do Německa, aby se mohl vrátit do Anglie. Jeden známý z Brna odkázal Živělu na člověka (provokatéra) z Českých Budějovic, který mu měl pomoci při přechodu hranice do Německa. Se dvěma muži dne 14. června 1948 nastoupil v Českých Budějovicích do auta a vyjeli směěrem k Hořicím na Šumavě. Při výjezdu z Hořic, ještě před hraničním pásmem byl zatčen a odvezen k výslechu do Prahy na pověstnou “čtyřku” v Bartolomějské ulici a za dva dny zase zpět do Českých Budějovic, kde byl ve vyšetřovací vazbě a potom byl umístěn do vojenské věznice v Brně na Špilberku. Dne 21. října 1948 jej Vrchní vojenský soud odsoudil ‘za přípravu úkladu o republiku’ podle paragrafu 2. zákona č. 231 na ochranu republiky k 1 roku vězení. a za rok 14. června 1949 byl propuštěn z vězení . K 11.lednu 1950 byl degradován na vojína. Před Vánoci 1951 byl opět zatčen a 34 hodin bez přerušení vyslýchán 12 příslušníky StB V průběhu vyšetřování se jej nátlakem a výhružkami snažili přimět ke konfidentské činnosti . Dne 23. prosince 1951 byl propuštěn domu. Následovalo propuštění ze zaměstnání a pracoval v pískovcových lomech.

It would be appreciated that if you know of any information in addition to the above, if you could please contact us so that it can be added.

Pokud by jste mohli doplnit uvedené informace, prosíme kontaktujte nás a my je rádi uvedeme.

Article last updated 02.07.2020.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

11 Responses to Victims of Communism

 1. Helen Partington says:

  Of course some stories of brave hearts will never be told as they are buried within one’s own family suffering. And still protect their Czech/Slovak releatives whom still reside in CZ.
  My parents voiced this to me. ” Trust no one “

 2. Ister says:

  Ján AMBRUŠ (1899 – 1994 Chicago) / Wing Commmander – … po 1989 mu v rámci rehabilitací byla navrácena hodnost brig.gen. a 10. 12. 1991 byl povýšen na generálplukovníka. Jeho tělesné ostatky byly převezeny na Slovensko a uloženy v Slávičom údolí v Bratislave…
  More at:

  Click to access voj_osbn.pdf

 3. Petr Zezula says:

  Chtěl bych poděkovat autorovy za tento článek, věřím že muselo dát hodně práce shromáždit veškeré informace. Jsem rád že někdo dokáže ocenit to co pro nás Českoslovenští příslušníci RAF ( nejen ) udělali.

  I would like to thank you for this article, I believe they had to put a lot of work to gather all the information. I’m glad someone can appreciate it for what they Czechoslovak RAF members done.

 4. Petra says:

  Incomprehensible as to how our airmen were treated after they had fought for the freedom of their country.

 5. Renata says:

  Sombre and harrowing story to read.

 6. Dale says:

  Deplorable, and this is what happened to the very people fought and in some cases died to liberate their country.

 7. kim says:

  An unknown part of history for me, thank you for the info.

 8. Milo Snajdr says:

  I believe my father is the Josef Snajdr listed on this website. He had told me of how he and my Mother escaped to Germany after the War. I will contact this site to see if we can confirm this. He and my mother Helena had some fun adventures together in Prague but also told me of the oppression of the Communists and how he took his own plane and escaped. This whole story should be made into a move as people need to know about these men, and the stories should be told.

 9. anna hradsky says:

  My Grandfather Drahomir Hradsky was a lucky member of the Czech RAF, After the war he and his wife and son lived in Czechsolvakia. His wife and child were sent out of the country as they were British. He was employed by the Czech air force and was so closly watched. He decided to leave the country with only a compass and an automatic pistol and walked into occupied Germany.
  In his absence he was tried and imprisoned, He left his homeland, his parents and his farm to be with his pregnant wife and young son. My Grandfather never spoke about his life. I have only recently learnt his story from my uncle. I wish I had known my Granfather better while he was alive.

 10. Jay says:

  Even though the Cold War seems so long ago, it is still a sad story to read about these airmen’s sufferings.

 11. Joe says:

  Fascinating but disturbing story to read, look forward to reading more updates.

Leave a Reply to Dale Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.