Leopold Srom

 

 

Leopold ŠROM

……………

…………….* 08.09.1917., Chrlice, Brno.

…………….† 11.10.1968., Kladno.

 

 

 

The Early Years
Raná léta

Leopold Šrom was born on 8 September 1917 in Chrlice near Brno where, from 1923, he attended the local school; he then continued his education for three years at secondary school at Tuřany with a further year at Brno. On completing his basic schooling in 1931 he wanted to continue to study electrical engineering but was not accepted for his chosen course. Instead he went on a three-year course to train as a radio-mechanic, which he successfully completed in 1935. The following year he took the opportunity to train to become a pilot in the ‘Thousand Pilots for the Republic’. This training scheme was initiated by the Czechoslovak government and industry as there were now concerns about the growing military strength in neighbouring Nazi Germany. In this scheme young men trained to become ‘sports and touring aircraft’ pilots, with instructors from the Czechoslovak Air Force. Leopold successfully graduated from the training on 1 October 1936 and received his pilot’s certificate.

Leopold Šrom se narodil 8. září 1917 v Chrlicích u Brna, kde od roku 1923 navštěvoval místní jednotřídní školu; poté pokračoval další tři roky na měšťanské škole v Tuřanech a poslední rok v Brně. Po ukončení základní školní docházky v roce 1931 chtěl pokračovat ve studiu elektrotechniky, ale nebyl na školu přijat. Namísto toho absolvoval tříletý kurz v němž se vyučil radiomechanikem a úspěšně jej ukončil v roce 1935. Následující rok využil příležitosti získat kvalifikaci pilota v celostátní akci náboru „Tisíc pilotů pro republiku“. Tento výcvikový program byl organizován a financován československou vládou a průmyslem, protože panovaly obavy z rostoucí vojenské síly sousedního nacistického Německa. V tomto programu byli mladí muži vyškoleni na piloty „sportovních a turistických letadel“ instruktory československého letectva. Leopold absolvoval úspěšně výcvik 1. října 1936 a získal pilotní osvědčení.

Czechoslovak Air Force
Československé letectvo

Leopold Šrom, fighter pilot training at 4th Air Regiment. – Leopold Šrom, výcvik stíhačů u 4. leteckého pluku.

He later joined the Czechoslovak Air Force, initially with the 5th Air Regiment, based at Brno, where he joined a basic military pilot training course. He was then posted to the 4th Air Regiment at Prague-Kbely airbase for fighter pilot training and then onto the Military Academy at Prostějov for advanced training.

Později byl povolán k československému armádnímu letectvu, k jeho 5. leteckému pluku se sídlem v Brně, kde nastoupil základní výcvikový kurz vojenského pilota. Poté byl převelen ke 4. leteckému pluku na letišti Praha-Kbely k výcviku stíhacího pilota a po jeho dokončení na Vojenskou akademii v Prostějově k dalšímu výcviku.

Leopold Šrom, pre-war Czechoslovak Air Force. – Leopold Šrom, příslušník předválečných Československé letectvo

He completed his military training at the end of 1938 and was posted to the 3rd Aviation Regiment at Spišské Nové Vsi in Slovakia.

Vojenský výcvik dokončil na konci roku 1938 a byl převelen ke 3. leteckému pluku ve Spišské Nové Vsi na Slovensku.

To Poland
Do Polska

Following the German occupation in March 1939, Slovakia now became an independent ‘puppet’ State in return for supporting Hitler. The Germans disbanded the Czechoslovak Air Force and Leopold was demobilised and returned home. Like many other of his Air Force colleagues, he could not accept the Nazi occupation of his homeland and on 15 June 1939, he left his native Chrlice to travel to neighbouring Poland so that he could join the Czechoslovak military force which was being assembled there. He said, “On Thursday, 15 June, I went to Místek, where I had to report to Mr. Klus who took me to Frýdek to Mr Novák, where I met again with my brother-in-law mentor Bednář. I spent the night at Mr. Novák’s and on the second day he brought an eighteen-year-old boy, whose name I did not know, who led us to the village of Morávka, where we walked a little way upstream, where were we showed where we should cross the river, and so we reached Polish territory. From here we went on foot to Horní Suchá, where we boarded the train.”

Po německé okupaci v březnu 1939 se současně stalo Slovensko nezávislým „loutkovým“ státem jako výraz odměny za podporu Hitlera. Němci rozpustili československé letectvo a Leopold byl demobilizován a vrátil se zpět domů. Podobně jako mnoho dalších svých kolegů z letectva se nemohl smířit s nacistickou okupaci své vlasti a 15. června 1939 opustil rodné Chrlice, aby vycestoval do sousedního Polska, aby se mohl připojit k československým vojenským silám, které se tam začaly formovat. Ke svému odchodu uvádí: „Ve čtvrtek 15. června jsem odjel do Místku, kde jsem se měl hlásit panu Klusovi, který mě vzal do Frýdku k panu Novákovi, kde jsem se znovu setkal s mým švagrem Bednářem. Přenocoval jsem u pana Nováka a ten druhý den přivedl osmnáctiletého mladíka, jehož jméno jsem neznal, který nás zavedl do vsi Morávka, kde jsme šli kousek proti proudu říčky, abychom ji na příhodném místě přebrodili, a tak jsme se ocitli na polské území.“

Then they found the nearest railway station along the tracks and took the train to Krakow, where the former Czechoslovakia still had a functioning consulate.

Poté vyhledali podél kolejí nejbližší nádraží a vlakem dojeli do Krakova, kde měla bývalá ČSR stále ještě fungující konzulát.

In Poland, Leopold, like all the other escapers from Czechoslovakia, found that there was no enthusiasm from the Polish authorities to have Czechoslovak military units assembled on their territory as the Poles had no wish to provoke neighbouring Nazi Germany. Instead, negotiations between the Czechoslovak Consulate, Krakow and the French authorities resulted in the offer that the Czechoslovak escapees would be allowed to travel to France. However as French law did not permit foreign military units to be based on its soil in peacetime, the Czechoslovaks would be required to enlist in the French Foreign Legion for a period of five years but with the promise that if war was declared the Czechoslovaks would be released from their French Foreign Legion service and could enter into French military units. The alternative was that Czechoslovaks who would not accept these terms would be returned by the Polish authorities to Nazi-occupied Czechoslovakia.

Leopold, stejně jako všichni ostatní uprchlíci z Československa, v Polsku zjistil, že polské orgány neměly velké pochopení pro to, aby se na jejich území shromažďovaly československé vojenské jednotky, protože nechtěly provokovat sousední nacistické Německo. Řešení přinesla jednání mezi československým konzulátem v Krakově a francouzskými úřady, která vyústila v nabídku, že československým uprchlíkům bude umožněno odcestovat do Francie. Protože však francouzské zákony neumožňovaly, aby se v době míru na jeho půdě formovaly zahraniční vojenské jednotky, bude od Čechoslováků požadováno, aby se zavázali na dobu pěti let k příslušnosti do francouzské cizinecké legie, s podmínkou, že v případě vyhlášení války, budou z francouzské cizinecké legie propuštěni, aby mohli vstoupit do pravidelné francouzské armády. Alternativou bylo, že Čechoslováci, kteří tyto podmínky nebudou akceptovat, budou polskými úřady vráceni do nacisty okupovaného Československa.

To France
Do Francie

Leopold Šrom with other Czechoslovak escapees en-route to France. – Leopold Šrom s dalšími československými uprchlíky na cestě do Francie.

On 25 July 1939, Leopold, along with other Czechoslovak military personnel, left Malý Bronowice and travelled by train to the port of Gdynia, where they boarded a ship to France. On arrival, they were taken to the Legion’s recruitment centre at Paris to complete enlistment formalities and medical examinations. By 26 August these were completed, and they were transported to the Legion’s training camp at Sidi-bel-Abbes, Algeria.

Dne 25. července 1939 Leopold spolu s dalšími československými vojenskými zaměstnanci opustil sběrný tábor v Malých Bronowicích a odcestoval vlakem do přístavu Gdyně, kde nastoupil na loď, která je dopravila do Francie. Po příjezdu byli převezeni do přijímacího střediska cizinecké legie v Paříži, aby zde proběhla jejich registrace a zdravotní prohlídky. Ke 26. srpnu byly tyto rutinní úkonu ukončeny a všichni byli převezeni do výcvikového tábora legie v Sidi-bel-Abbes v Alžírsku.

Leopold Šrom, Sidi-bel-Abbes 17 October 1939. – Leopold Šrom, Sidi-bel-Abbes 17. října 1939.

Only a few days later, on 1 September, the German army invaded Poland and two days later war was declared. However, Leopold and his colleagues had to wait until 1 November before they were released from their Legion service and returned to mainland France. Here, Leopold was accepted into l’Armée d’Air and on 30 November was posted to their training base at Chartres for retraining on French aircraft and to learn French. Before his training was completed, on 10 May 1940, Germany invaded France and some six weeks later, on 18 June 1940, France capitulated. Leopold and his Czechoslovak colleagues were evacuated from France by ship and taken to England.

Pouze o několik dní později, 1. září, přepadlo nacistické Německo Polsko a o dva dny později byla mu Francie vyhlásila válku. Leopold a jeho kolegové však museli počkat až do 1. listopadu, než byli ze služeb legií propuštěni a mohli se vrátit do kontinentální Francie. Zde byl Leopold přijat do l’Armée d’Air a 30. listopadu byl odvelen na výcvikovou základnu v Chartres, k přeškolení na francouzské stroje a ke studiu francouzštiny. Před dokončením jeho výcviku, dne 10. května 1940, Německo napadlo Francii a šest týdnů později, 18. června 1940, Francie kapitulovala. Leopold a jeho českoslovenští kolegové byli z Francie evakuováni lodí a odvezeni do Anglie.

The RAF

Leopold Šrom, Exeter, July 1942. – Leopold Šrom, Exeter, červenec 1942.

On arrival in England, he enlisted into the RAF as a Volunteer Reserve at the rank of Sergeant. Again he underwent aircraft re-training and language learning, this time on British aircraft and in English. This became the priority as the Battle of Britain was now taking place. At the end of November, he was posted to 245 Sqn, a fighter squadron then stationed at Belfast, Northern Ireland. It was there on 29 May 1941 that he achieved his first aerial combat with the destruction of a Luftwaffe bomber. In July he was posted to 310 Sqn (Czechoslovak), who were equipped at that time with Hurricane fighter aircraft and later re-equipped with Spitfire aircraft. On 23 July, whilst flying Spitfire V, BL495 NN-U, on a Rhubarb raid ( operational flights by either fighters or fighter-bombers that would take place when there was low cloud and poor visibility. The Allied aircraft would fly across the English Channel to occupied Europe, drop under the clouds and search for any targets of opportunity.) on Lannion airfield, France, a one-metre wide hole was blasted through his starboard wing by the airfield’s anti-aircraft defences. Leopold managed to fly the aircraft back to base in the UK.

Po příjezdu do Anglie narukoval do RAF jako dobrovolnická rezerva v hodnosti četaře. Prošel znovu přeškolovacím kurzem na britské stroje a výukou angličtiny. To bylo důležité, protože Bitva o Británii byla v plném proudu. Na konci listopadu byl převelen ke 245. stíhací peruti, která měla základnu v Belfastu v Severním Irsku. Právě tam 29. května 1941 dosáhl svého prvního vzdušného souboje zničením bombardéru Luftwaffe. V červenci byl vyslán ke 310. stíhací peruti (československé), které byly v té době vybaveny stíhacími stroji Hurricane a později přezbrojeny stíhacími stroji Spitfire. 23.července, během letu se Spitfirem V, BL495 NN-U, při akci s názvem “Rhubarb” (operační lety buď stíhačkami, nebo stíhacími bombardéry, které by se uskutečnily za nízké oblačnosti a špatné viditelnosti. Spojenecké letadlo letělo přes kanál La Manche do okupované Evropy, spustilo se pod mraky a vyhledávalo jakékoli příležitostné cíle.) nad letištěm Lannion ve Francii, byla protiletadlovou palbou letiště vytržena metrová díra na pravém boku letounu. Leopold se dokázal s poškozeným letounem vrátit zpět na základnu ve Velké Británii.

On completion of his operational tour, he was posted for flying instructor duties where he spent his six months rest period, returning to 310 Sqn in January 1943 for his 2nd operational tour. In the later part of that year, he learned of plans for a Czechoslovak fighter squadron to be formed in Russia to fight on the Eastern Front, and volunteers were being sought from the Czechoslovak RAF fighter squadrons. Twenty-one Czechoslovak fighter pilots volunteered for this new squadron, one of whom was Leopold.

Po dokončení svého operačního turnusu byl převelen jako instruktor létání, kde strávil šestiměsíční odpočinek a v lednu 1943 se vrátil ke 310. peruti, aby pokračoval ve 2. operačnímu turnusu. Později téhož roku se dozvěděl o plánech na vytvoření československé stíhací perutě v Rusku pro boje na východní frontě a hledali se dobrovolníci z řad československých stíhacích perutí RAF. Celkem se pro tuto letku dobrovolně přihlásilo 21 stíhacích pilotů a jedním z nich byl Leopold.

To Russia
Do Ruska

In February 1944, Leopold left the RAF and with his 20 colleagues began their arduous trip to the Soviet Union. They arrived there in May 1944 where they underwent re-training on the Soviet Lavočkin La-5FN fighter aircraft. The new unit was named the 1st Czechoslovak Independent Fighter Aviation Regiment and was sent to help the Slovak National Uprising, which broke out at the end of August 1944.

V únoru 1944 Leopold opouští RAF a se svými 20 kolegy nastoupil strastiplnou cestu do Sovětského svazu. Dorazili tam v květnu 1944, a podstoupili výcvik na sovětském stíhacím letounu Lavočkin La-5FN. Nová armádní jednotka byla pojmenována 1. československý nezávislý stíhací letecký pluk a byla vyslána na pomoc Slovenskému národnímu povstání, které vypuklo koncem srpna 1944.

Lavochkin La-5FN fighter aircraft of 1st Czechoslovak Independent Fighter Aviation Regiment. – Lavočkin La-5FN, stíhačka 1. Československého samostatného stíhacího pluku.

Under difficult conditions, the unit achieved a number of successes in both aerial combat and against ground targets. During this period Leopold was awarded the Soviet Victory over Germany medal, which was only achieved if he shot them down six aerial combats against Luftwaffe aircraft making him the unit’s most successful pilot. Unfortunately, the Slovak National Uprising was ill-fated and by October had been suppressed, forcing the unit to evacuate from Slovakia back East to Soviet-held territory. Here the unit was reorganised into the Air Division and Lieutenant Leopold Šrom was appointed Commander of the 2nd Squadron of the 1st Fighter Regiment. With this unit, in April 1945, he fought for the liberation of Ostrava, Czechoslovakia.

V obtížných podmínkách dosáhla jednotka řady úspěchů jak ve vzdušných soubojích, tak i proti pozemním cílům. Během tohoto období získal Leopold sovětskou Medaili za vítězství nad Německem, kterou byl odměněn za sestřel šesti nepřátelských strojů Luftwaffe a stal se tak nejúspěšnějším pilotem jednotky. Slovenské národní povstání bohužel nemělo dlouhého trvání a do října bylo potlačeno, což si vynutilo jednotku evakuovat ze Slovenska zpět na východ, na území ovládané Sovětským svazem. Zde byla jednotka reorganizována na leteckou divizi a poručík Leopold Šrom byl jmenován velitelem 2. perutě 1. stíhacího pluku. S touto jednotkou pak bojoval v dubnu 1945 za osvobození Ostravy v Československu.

Leopold Šrom, with other Czechoslovak airmen on the Eastern Front. – Leopold Šrom, spolu s dalšími československými letci na východní frontě.

Post WW2
Po válce

When WW2 ended, he rejoined the Czechoslovak Air Force where he tested new planes and repaired aircraft as well as testing airplanes for the Czechoslovak Scientific Aviation Institute. In February 1948, the Communists take-over of Czechoslovakia took place and they identified that those who had fought in the west during WW2 as a threat to their regime. Systematically the began to remove former RAF airmen from the Czechoslovak Air Force; usually by demoting them to the lowest rank, stripping them of any medals that Czechoslovakia had awarded them, and then persecuting them, including arrest and imprisonment.

Po skončení 2. světové války se Leopold vrátil do služeb československého armádního letectva jako zkušební pilot, kde testoval a opravoval letadla a testoval letouny i pro Československý vědecký letecký ústav. V únoru 1948 došlo v ČSR ke komunistickému puči a převzetí moci a všichni Ti, kteří bojovali během války na Západě byli označeni jako nepřátelé nového režimu. Začal systematický proces vyřazování bývalých letců RAF z řad československého letectva; obvykle tak, že byli odesláni na nucenou dovolenou, degradováním na nejnižší hodnost, odebráním vyznamenání, které jim Československo udělilo, a poté byli perzekuováni, řada z nich zatčena a uvězněna.

Arrested by the State Security Police

Zadržen policií Státní bezpečnosti

In October 1948 Leopold had married Dagmar Novotná, neé Julínek, and in the same month he was promoted to the rank of štábní kapitán (Staff Captain). However, despite having fought with the Soviets, he was not spared the political purges that were taking place in the Czechoslovak Air Force. At the end of 1948, he was arrested by the StB – Státní bezpečnost – the State Security Police and detained. After his release, he was able to return to flying for a while, but shortly after was dismissed from the Air Force.

V říjnu 1948 se Leopold oženil s Dagmar Novotnou, rozenou Julínkovou, a ve stejném měsíci byl povýšen do hodnosti štábního kapitána. Navzdory tomu, že bojoval po boku se Sověty, nebyl politických čistek v československém letectvu ušetřen. Na konci roku 1948 byl zatčen StB (Státní bezpečnost) a vyslýchán. Po svém propuštění se mohl na kfátký čas vrátit k létání, ale nedlouho na to byl z letectva propuštěn.

He managed to find work as a radio-mechanic with Tesla Žižkov, a national company. In the 1960s he was partially rehabilitated for the injustices of 1948. In 1963, Leopold was granted the lower rank of a Major, in reserve, in the Czechoslovak Air Force and in 1965 to the rank of Podplukovník (Lieutenant Colonel). With that partial rehabilitation came the opportunity to get back to flying. In 1966, he applied for employment as a pilot with ČSA – Československé Státní Aerolinie – the State airline. He successfully passed all the prescribed tests and met the medical requirements, and in 1966 he was accepted and employed as a co-pilot on Avia Av-14 transport aircraft which ČSA used on national and international routes. However, his service at ČSA was not to last long; on 11 October 1968, Avia Av-14, OK-MCJ, crashed a few minutes after take-off from Prague-Ruzyně, killing the three crew and eight passengers on board.

Podařilo se mu získat zaměstnání jako radiomechanik u národní společnosti Tesla Žižkov. V 60. letech byl částečně rehabilitován za nespravedlnosti roku 1948. V roce 1963 získal Leopold hodnost majora letectva v záloze a v roce 1965 hodnost podplukovníka. S touto částečnou rehabilitací přišla i příležitost vrátit se k létání. V roce 1966 se ucházel o zaměstnání jako pilot u státní letecké společnosti ČSA – Československé Aerolinie. Úspěšně absolvoval všechny předepsané zkoušky a splnil lékařské požadavky. V roce 1966 byl přijat a zaměstnán jako druhý pilot pro dopravní letadla Avia Av-14, které ČSA používaly na vnitrostátních i mezinárodních linkách. Jeho služba u ČSA však neměla dlouhého trvání; dne 11. října 1968 havarovala Avia Av-14, OK-MCJ několik minut po vzletu z Prahy-Ruzyně, přičemž zahynula celá tříčlenná posádka, osm cestujících a dalších 30 dalších bylo zraněno.

Following the Velvet Revolution in Czechoslovakia in November 1989, under the new regime led by the new President, Václav Havel, the former Czechoslovak RAF were morally and politically rehabilitated by the Czechoslovak authorities. In Leopold’s case, this happened on 17 June 1991, when he was promoted, in memoriam, to the rank of Plukovník (Colonel) in the Czechoslovak Air Force.

Podařilo se mu získat zaměstnání jako radiomechanik u národní společnosti Tesla Žižkov. V 60. letech byl částečně rehabilitován za nespravedlnosti roku 1948. V roce 1963 získal Leopold hodnost majora letectva v záloze a v roce 1965 hodnost podplukovníka. S touto částečnou rehabilitací přišla i příležitost vrátit se k létání. V roce 1966 se ucházel o zaměstnání jako pilot u státní letecké společnosti ČSA – Československé Aerolinie. Úspěšně absolvoval všechny předepsané zkoušky a splnil lékařské požadavky. V roce 1966 byl přijat a zaměstnán jako druhý pilot pro dopravní letadla Avia Av-14, které ČSA používaly na vnitrostátních i mezinárodních linkách. Jeho služba u ČSA však neměla dlouhého trvání; dne 11. října 1968 havarovala Avia Av-14, OK-MCJ několik minut po vzletu z Prahy-Ruzyně, přičemž zahynula celá tříčlenná posádka, osm cestujících a dalších 30 dalších bylo zraněno.

Medals:
Udělená vyznamenání:

In recognition of his military service during WW2 he had been awarded the following medals:

Jako uznání jeho vojenských zásluh během 2. světové války mu byly uděleny následující medaile:

Czechoslovakia:

Československo:

4x Válečným kříž 1939 (Czechoslovak War Cross 1939)
3x Za chrabrost (Medal of Honor )
Za zásluhy I. stupně (Medal of Merit, grade I)
Pamětní medailí se štítkem F – VB (Memorial medal with Franace, Great Britain and USSR campaign bars)
Rad Slovenského národného povstania I. triedy (Order of the Slovak National Uprising I grade)

Great Britain:

Velká Britanie

Defence Medal
War Medal

Russia

Victory over Germany in the Great Patriotic War 1941–1945

Remembered:
Památná místa:

Memorial at Chrlice, Brno.

Památních v Chrlicích u Brna

Šromová Street at Chrlice, Brno

Ulice Šromova v Chrlicích u Brna

In the Černý Most District of Prague 14, a street is named in his honour:

Ulice Šromova, Černý Mostˇ, Praha 14

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno spolu s dalšími asi 2500 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během druhé světové války, odhaleno na desce Památníku okřídleného lva na Klárově v Praze.

This entry was posted in 310 Sqd, Biography, Not Forgotton, Other RAF Squadrons, Russia, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

2 Responses to Leopold Srom

  1. John Walker says:

    A wonderful story of a very brave man.May he Rest in Peace.I Salute him.John.Oxford.UK.

  2. czechsix says:

    A well written documentation. Thank you for posting that. Additionally, I wonder if there are any repositories on line that contain photos from the Czechoslovak French Foreign Legion units. I have only a few photos from my father’s time in the CS FFL, but I’m always looking for more, to add to our family history.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.