Tomas Vybiral medals finally presented


In November 2008 Generalmajor Tomáš Výbiral DSO, DFC, Croix de Guerre was awarded the Kříž obrany státu – Cross of National Defence by the Ministerstvo obrany České republiky [Ministry of Defence of the Czech republic] of the Czech Republic.

V listopadu 2008 Generálmajorovi Tomáši Vybíralovi DSO, DFC, Croix de Guerre, Ministerstvo obrany České republiky udělilo KŘÍŽ OBRANY STÁTU Ministerstva obrany České republiky.

On 2 July 2009 he was also awarded the Pamětní medaili k 90. výročí vzniku československé republiky – Medal to commemorate the 90th anniversary of the Czechoslovak republic – again by the Ministerstvo obrany České republiky.

Dne 2. července 2009 Ministerstvo obrany České republiky, mu udělilo Pamětní medaili k 90. výročí vzniku Ćeskoslovenské republiky.

Sadly Tomáš Výbiral had passed away in 1981 and since that time his wife Gita Denise the opera-singer, and daughter Rosanna had also passed away in England. Thus there was no known family members of his for the medals to be presented to.

Bohužel, Tomáš Vybíral zemřel v roce 1981 a od té doby zemřelly, jeho manželka, operní zpěvačka i dcera v Anglii, Tak se nenašli žádní rodinní příslučníci, kteří by převzali udělená vyznamenání.

This was how the situation remained until January 2014 when finally after extensive searching his great-nephew, Gianfranco Barone, was found in Sicily.

Tato situace trvala až do ledna 2014, kdy byl po rozsáhlém a úsilovném pátrání nalezen na Sicilii jeho prasynovec, Giafranco Barone.

The logistics of presenting the medals to Gianfranco where coordinated between the Czech authorities in London and Prague and himself.

Logistika předání medailí Gianfrancovi , byla koordinovaná mezi příslušnými orgány České republiky v Londýně a v Praze, a jím samotným.

In June Gianfranco travelled to Prague for a family visit and also to received be presented with these medals on behalf of the Vybiral family. A warm welcome was received from Ing. Bacha and Colonel Stehlik at the Ministerstvo obrany České republiky, at Hradčany, Prague, where the medals, in an informal ceremony, were presented to him on behalf of the Tomáš Výbiral family.

V červnu Gianfranco přijel do Preahy na rodinnoui návštěvu a současně mu byla předána jako zástupci Vybíralovi rodiny, vyznamenání. Dostalo se mu vřelého přivítání od ing. Bacha a plukovníka Stehlíka na Ministerstvu národní obrany. České republiky. v Praze na Hradčanech, kde mu byly medaile v neformálním obřadu předány jako zástupci rodiny Tomáše Vybírala.

Gianfranco commenting, on behalf of the family:

Gianfranco jménem rodiny poděkoval:

“We would thank to all to made it possible, with a special mention to Lt/Col René Klapáč, at the Defence Office at the Embassy of the Czech Republic, London for his initiative to achieve this. We acknowledge it was not an easy task to find relatives to Gen. Výbiral, and very much appreciate the effort involved in this task, considering that it was something that could easily have been given up on. For the Výbiral family it is clearly evident that all the people involved where driven by passion and loyalty to an idea.”

“Chtěli bychom poděkovat všem, kteří pomáhali v hledání, zvláště Lt/Col René Klepáčovi na úřadu obrany velvyslenctví České republiky v Londýně. Jsme si vědomi toho, že to nebyl lehký úkolol, najít příbuzné generála Vybírala a velmi oceňujeme projevevenou snahu, když bylo tak lehké to vzdát. Pro Vybíralovu rodinu je jasné, že to byli lidé s vášní a věrností myšlence “.

Two days earlier he had attended the unveiling ceremony of the Winged Lion memorial in Prague and was thrilled to see the Spitfire flypast; an unknown sight in his native Sicily.

Před dvěma dny se zúčastnil slevnostního odhalení památníku Winged Lion v Praze a byl nadšený, když viděl průlet Spitfire, neznámý to pohled v jeho rodné Sicilii.
This entry was posted in 312 Sqd, Ceremony, Information. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.