Donate


In May 2010 we, the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd, founded the www.fcafa.com website to provide an online English language resource of information about the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2.

V květnu roku 2010 jsme my, Free Czechoslovak Air Force Associates Ltd., založili internetové stránky www.fcafa.com, abychom poskytovali v anglickém jazyce aktuální informace o československých ženách a mužích, kteří sloužili v RAF během 2. světové války.

Since that foundation, we have published a wide range of articles – currently 610 – providing pertinent information on this subject – from personnel lists, autobiographies, biographies, historical background information, squadron histories, aircraft data, aircraft lists, locations of all the 513 fallen Czechoslovak RAF airmen and woman, to medals awarded, locations of Memorials and Memorial plaques around the world where Czechoslovak RAF personnel are commemorated.

Od svého založení jsme publikovali celou řadu článků – doposud 584, v nichž poskytujeme informace, příslušné k tomto tématu – seznamy osob, autobiografie, životopisy, historické souvislosti, historii jednotlivých squadron, technická data, názvy a značení letadel, místa spočinutí všech 513 padlých československých letců a žen v RAF, jejich vyznamenání, umístění památníků, a pamětních desek po celém světě, kde jsou Čechoslováci, příslušníci RAF, připomínáni.

We are pleased that the website has become the leading online resource about the Czechoslovak RAF men and women, with a worldwide readership, with many of our articles now also being in Czech. At the end of January 2017, the website reached the milestone of half a million pages read!

Těší nás, že se tyto webové stránky staly hlavním zdrojem informací o Čechoslovácích v RAF pro čtenářskou obec na celém světě a všechny naše články jsou nyní už i v českém jazyce. Na konci ledna 2017 jsme dosáhli hranice půl milionu návštěv!

Additionally, we are pro-active in supporting Czechoslovak remembrance events, ceremonies and exhibitions, and have participated in numerous campaigns to ensure that the achievements and exploits of the Czechoslovak RAF men and women are better and correctly, known for the benefit of current and future generations. Our work has also included providing countless relatives with assistance in researching their Czechoslovak RAF relative – our archive is the largest resource for Czechoslovak RAF material outside the Czech and Slovak Republics.

Navíc, snažíme se o podporovat Čechoslováky při jejich vzpomínkových akcích k výročím, při oslavách a výstavách a podílíme se na řadě projektů, které dokumentují úspěchy a význam činnosti Čechoslováků ve službách RAF tak, aby byly dobře a srozumitelně zdokumentovány, jako jejich odkaz a memento pro dnešní i příští generace. Naše práce zahrnuje také bezpočet případů spolupráce při vyhledávání jejich příbuzných – náš archiv je nejobsažnějším zdrojem údajů o Čechoslovácích z RAF mimo území České a Slovenské republiky.

This good work is all being achieved with the help of a small dedicated team of volunteers, from around the world – from researchers, translators, historians, Czechoslovak RAF relatives to photographers and graphic specialists – who assist us in many ways with their valuable time and resources.

Tato prospěšná práce je vykonávána především díky pomoci nepočetného týmu nadšených dobrovolníků ze všech koutů světa – badatelů, překladatelů, historiků, příbuzných s jejich fotodokumentací, kteří nám pomáhají v mnoha ohledech díky jimi obětovaného času a jejich znalostem.

So far all this has been achieved by privately funding or by donations, but to enable us to continue maintaining this high standard and to help open more avenues for our research, further financial support is needed.

Doposud jsme všeho dosáhli vlastními prostředky a dárcovstvím. Abychom byli schopni pokračovat v udržení tak vysokého standardu a mohli otevírat další cesty našeho bádání a hledání, je pro nás další finanční podpora nezbytná. Zvažte prosím možnost Vašeho dárcovství.

Would you please consider donating to help us achieve this aim?

Pomohli byste nám tak našich cílů dosáhnout?

A donate button is in the right hand panel of this webpage.

Tlačítko “darovat” naleznete v pravém panelu této webové stránky.

We thank you in advance for any support you can give!

Děkujeme vám předem za jakoukoliv podporu, kterou můžete přispět!