Nieuwe Niedorp – Excavation Completed


Nieuwe Niedorp – Výkopové práce ukončeny


Started on 25 May, the excavation of 311 (Czechoslovak) Sqn Wellington KX-T, T2990 was completed yesterday (17 June), after nearly four weeks and earlier than the original expectation of mid July.

Včera (17. června), skončily po téměř 4 týdnech a dříve než v původně předpokládaném termínu v polovině července, práce na vyzvednutí Wellingtonu KX-T T2990 311. (československé) peruti. které začaly 25. května.

During this period, the crash site was carefully excavated for all remains. Initially with a mechanical digger, skimming off small layers of soil at a time until wreckage was found – it is estimated that when the Wellington crashed it was at a speed of about 400 km/hour and thus everything on the aircraft was compressed as it was pushed from the rear of the aircraft to the front. On impact with the ground, the Wellington shattered into thousands of pieces due to the force of the crash. “The landing gear was reasonably intact. Little was left of the engines. The bomb load had already been released over Germany. We did find the four on-board weapons and associated ammunition,” said Royal Netherlands Air Force salvage officer Major Bart Aalberts

Během této doby byly opatrně vyzvednuty všechny trosky a pozůstatky. Nejprve byly s pomocí rypadla odstraněny tenké vrstvy zeminy, dokud nebyly odkryty trosky letounu – v důsledku odhadované rychlosti wellingtonu v momentu nárazu na 400 km/hod se očekávalo, že komprese všechno na palubě letadla posunula ze zadní části dopředu. Vzhledem k síle nárazu se wellington roztříštil na tisíce fragmentů. “Podvozek je pouze částečně poškozen. Velmi málo zůstalo z motorů. Bomby byly shozeny nad Německem. Našli jsme 4 palubní zbraně a příslušnou munici”, řekl major Bart Aalberts, důstojník Nizozemského královského letectva, zodpovědný za záchranné práce.

Numerous aircraft items were found, amongst them pieces of engines, propellers, oxygen cylinders, 0.303″ bullets and rubber dinghy remains. These will now go to the Royal Netherlands Air Force base at Woensdrecht for detailed examination there.

Byla nalezena řada fragmentů vybavení letadla jako části motorů, vrtulí, kyslíkové lahve, 0.303” náboje, gumový záchranný člun (dinghy) a zbytky padáků, které budou přemístěny na základnu Nizozemského královského letectva ve Woensdrechtu k detailnímu přezkoumání.

Human remains were also found and will now be taken to the Royal Netherlands Army Salvage and Identification Service (BIDKL) specialist laboratory at Soesterberg, Holland, for detailed examination and identification using the airmen’s Czechoslovak medical records. Once this examination has been completed a formal announcement will be made by the Dutch, British and Czech authorities regarding the identities of those remains and internment plans so that these young airmen finally have a grave and closure for their relatives.

Nalezené tělesné pozůstatky budou převezeny do specializované laboratoře Záchrqnné a identifikační služby (BIDKL) Nizozemské královské armády v Soesterbergu k detailnímu přezkoumání a identifikaci, ke které bude použito československých lékařských záznamů letců. Po jejím ukončení bude vydáno společné oficielní prohlášení holandských, britských a českých úřadů o identifikaci těchto ostatků a plánu na jejich uložení, aby se tito mladí letci konečně dočkali svého hrobu a jejich příbuzní závěru.

Live ammunition found at the site will be destroyed by the Dutch EODD (Explosive Ordnance Disposal Service) team also at Soesterberg.

Ostrou munici, která byla v místě nalezena, zneškodní holandská Jednotka likvidace výbušného arsenálu (EODD), rovněž v Soesterbergu.

A video, in Dutch, of the excavation courtesy of Ministry of Defense, Netherlands:

Video o výkopových pracích v holandském jazyce (s laskavým svolením nizozemského Ministerstva obrany):Posted in 311 Sqd, Information, Not Forgotton | 2 Comments

Hurricane JX-E arrives at TocnaVideo’s curtesy of Hanka Moravcová

Videa pořízená Hanou Moravcovou


Hurricane JX-E in the livery when flown by Karel Kuttelwascher, the most successful WW2 Czechoslovak fighter pilot arrives this afternoon to Točná airfield, near Prague, Czech Republic.

Hurricane JX-E v barvách, v jakých létal Karel Kuttelwascher, nejúspěšnější československý stíhací pilot 2. světové války, přilétá dnes odpoledne na letiště Točná u Prahy.

The pre-recorded video by Vee Darlington, the daughter of Karel Kuttelwascher, recollecting her father that was played to guests in the hangar at Točná

A biography on Karel Kuttelwascher here.

Životopis Karla Kuttelwaschera zde:

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Slovak Ambassador visits Battle of Britain Kent.

His Excellency Róbert Ondrejcsák, Ambassador Slovak Embassy, London.

On 10 June, concluding a busy week in Kent for rememberance of the 88 Czechoslovak Battle of Britain pilots. H.E.Róbert Ondrejcsák and Col Vladimír Stolárik, Defence Attaché from the Slovak Embassy, London came the Kent Battle of Britain Museum, Hawkinge and The National Battle of Britain Memorial, Capel le Ferne for a whistle stop tour.

This was Ambassador Ondrejcsák’s first visit visit to these location since his appointment to London taking office in London in January 2021. Col Stolárik had previously visited the museum in October 2020 with H.E. Ľubomír Rehák, the previous Slovak Ambassador.

At The Kent Battle of Britain Museum they had a guided tour around the musuem’ exhibits and in particular those pertinent to Czechoslovak pilots, by museum volunteers. The Ambassador Ondrejcsák also had the opportunity to inspect the cockpit of the Heinkel He III, one of only two Heinkels in Great Britain.

The visit concluded with Ambassador Ondrejcsák laying a Royal British Legion cross in remembrance of F/O Tomaš Glaser, a Czechoslovak pilot with 1 Sqn, who was killed in a flying accident at RAF Hawkinge on 27 September 1945.

Final stop of this whistle stop visit was The National Battle of Britain Memorial at Capel le Ferne Kent. The Foxley- Norris wall has the names of 2938 Allied Batle of Britain airmen’s names inscribed on it, 88 of whom were Czechoslovak, 2 of which – Ján Ambruš and Jozef Kania – were Slovak.

At the pilot’s memorial, a wreath was laid by Ambassador Ondrejcsák on behalf of the Slovak Republic.

A hasty departure was then made for a mid-afternoon meeting in London for the Ambassador. We look forward to them revisiting in the future.

Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Memorial, Museum, Not Forgotton | Leave a comment

Re-czeching the Czech Battle of Britain connection


Oživení české účasti v Bitvě o Británii


Col Jiří Niedoba,.

On 8 June, Col Jiří Niedoba, Czech Defence Attaché, in his final few days in the UK before returning to the Czech Republic and retiring from the Czech Army, revisited Battle of Britain locations in South-East Kent.

V posledních dnech, dne 8. června, vojenský přidělenec České republiky, plukovník Jiří Niedoba, před svým odchodem z Velké Británie zpět do České republiky, opětovně navštívil místa bitev o Británii v jihovýchodním Kentu.

For this trip he was accompanied by Brigadier General Petr Čepelka, of the Czech Air Force and his wife Eva Čepelková.

Na této cestě jej doprovázel brigádní generál Petr Čepelka z AČR a jeho manželka Eva Čepelková.

Their first stop was to The Kent Battle of Britain Museum at Hawkinge, a location he had originally visited in the Summer of 2019.

Jejich první zastávkou bylo muzeum Bitvy o Británii v Hawkinge, Kent, na místě, které již předtím navštívil v létě roku 2019.

Final location was The National Battle of Britain Memorial at Capel le Ferne Kent, the location, pre covid times, of the annual ceremony held in July to mark the start of that Battle. The Christopher Foxley- Norris Memorial Wall has the names of 2938 Allied Batle of Britain airmen’s names inscribed on it, 88 of whom were Czechoslovak.

Cílem jejich cesty byl Národní památník bitvy o Británii v Capel le Ferne v Kent, místo každoročních červencových oslav u příležitosti začátku této bitvy. Na Zdi památky padlých Christophera Foxleye a Norrise je vyznačeno 2938 jmen příslušníků spojeneckých armád, kteří se svojí účastí zasloužili o její úspěch, z nichž 88 bylo právě Čechoslováků.Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Memorial, Museum, Not Forgotton | Leave a comment

Nieuwe Niedorp – 03.06.2021.During late May 2021, the recovery of 311 Sqn Wellington T2990 started, nearly 80 years since it had crashed at Nieuwe Niedorp on 23 June 1941.

Na konci května 2021 bylo zahájeno vyzvedávání trosek bombardéru Vickers Wellington 1c T2990 patřící k 311. československé bombardovací peruti RAF. Stalo se tak téměř 80 letech ode dne sestřelení u nizozemské obce Nieuwe Niedorp 23. června 1941.

Rian van Dam. Mayor of Hollands Kroon. Rian van Dam. starostka města Nieuwe Niedorp.

On 3 June 3021, the recovery team from the Royal Netherlands Air Force, led by Major Bart Aalberts, held a press conference on site regarding the progress so far. The press conferenece was first address by Rian van Dam, Mayor of Hollands Kroon – her speech here – followed by Major Bart Aalberts, who described the technical aspects of the recovery so far, showing various Wellington artifacts found so far and also confirming that some unidentified remains of aircrew had been found.

Archeologický tým Nizozemského královského letectva pod vedením majora Barta Aalbertsa uspořádal 3. června 2021 na místě nalezení tiskovou konferenci o dosavadním průběhu. Na akci poprvé vystoupila starostka města Nieuwe Niedorp, Rian van Dam (odkaz na celá její projev ZDE). Po jejím vystoupení promluvil major Bart Aalberts, který popsal technické detaily dosavadního průběhu vyzvedávání trosek letounu a také ukázal různé, dosud nalezené artefakty. Zároveň potvrdil, že byly nalezeny zatím neidentifikované pozůstatky patřící československé posádce.

Maj. Bart Aalberts, nizozemské královské letectvo, vedoucí projektu.

As the ground at the crash site is still very marshy, he explained about why the cofferdam was needed to support the sides of the excavation hole, how the steel panels were pressed vertically into the ground and further supported with internal steel tubing and structure to provide additional strength to prevent the panels collapsing into the hole. The ground in the immediate vicinity of the crash within the cofferdam was then carefully skimmed off in layers with a mechanical digger until traces of wreckage were found.

Vzhledem k tomu, že půda v místě dopadu bombardéru je velmi bažinatá, vysvětlil, proč jsou boky výkopového otvoru vyztuženy svislými ocelovými panely, které jsou vtlačeny do země a dále rozepřeny ocelovými trubkami, aby se tak zabránilo zhroucení stěn. Zemina v bezprostřední blízkosti havárie byla opatrně odebírána ve vrstvách mechanickým bagrem, dokud se neobjevily první stopy trosek letounu.

After skimming to a depth of 1 mtr, items of wreckage were then being found which were excavated from the hole and put into alongside containers which were then removed so that the recovered items could be cleaned and identified.

Zhruba v hloubce jednoho metru se začaly objevovat první trosky, které byly přesunuty do připravených kontejnerů za účelem vyčistění a identifikace.

All human remains found are being taken to the Royal Netherlands Army Salvage and Identification Service (BIDKL) specialist laboratory at Soesterberg for detailed examination and identification.

Všechny nalezené lidské ostatky byly odvezeny do specializované laboratoře Královské nizozemské armády (BIDKL) v Soesterbergu k detailní analýze a identifikaci.

The excavation is expected to last into July 2021.

Očekává se, že výkopové práce budou trvat do konce července letošního roku.

H.E. Kateřina Sequensová, Czech Ambassador to Holland and Maj.Bart Aalberts. Kateřina Sequensová, česká velvyslankyně v Holandsku a Maj. Bart Aalberts, nizozemské královské letectvo, vedoucí projektu.

Attending this meeting was H.E. Kateřina Sequensová, Czech Ambassador to Holland and various media teams from Holland and the Czech Republic

Této akce se zúčastnila i velvyslankyně ČR v Nizozemsku Kateřina Sequensová a další zástupci z Holandska a České republiky.

Roel Rijks.

Special thanks must be made to Roel Rijks, a leading Dutch military aviation historian and very pro-active supporter of the Czechoslovak RAF airmen in Holland. He has been very instrumental in making this recovery possible. by his tireless background work and research.

Zvláštní poděkování patří Roelovi Rijksovi, přednímu nizozemskému vojenskému historikovi v oblasti letectví a velmi aktivnímu propagátoru československých letců RAF v Holandsku. Jeho neúnavné počínání na poli bádání a výzkumu velmi pomohlo v realizaci tohoto vyzvednutí.

Some thoughts of those who were there for the event:

Několik reakcí těch, kteří se zúčastnili této akce:

Roel Rijks:

“While looking into the dig site I was thinking about these young lives broken off so early because of the madness of the war. Young men fighting not only for the freedom of their Czechoslovakia but also for our freedom. I hope that the Dutch audience will learn about the bravery of these men so that they will never be forgotten!”

Při pohledu na dno jámy vždy přemýšlím o těchto mladých zmařených životech, které vyhasly tak brzy kvůli šílenství války.

Tito mladí muži bojovali nejen za svobodu svého Československa, ale bojovali také za naši svobodu. Doufám, že se nizozemské obyvatelstvo brzy dozví o statečnosti těchto mužů, aby jejich oběť nebyla nikdy zapomenuta!

Ria Schmieder:

“Very impressive and somewhat emotional by the thought that I might stand just meters away from the remains of those heroes that died for our freedom. And also full of appreciation for all the men and women working there and doing their utmost!”

„Velmi působivé a emotivní při pomyšlení, že bych mohla stát jen pár metrů od ostatků hrdinů, kteří zemřeli za naši svobodu. A také plný obdiv všem mužům a ženám, kteří tam pracují a dělají maximum!“

Harry Doesburg:

“The salvaging I attended so far always give me an emotional moment thinking of those crews, young as they are, giving their lives for our so precious freedom today!!!! And touching those items found (a/c parts) brings the whole situation so close! Mostly, I remembered the crew by in a touching 1 minutes silence!!!

„Činnosti toho charakteru, kterých jsem se doposud zúčastnil, mě vždy donutí přemýšlet o těch posádkách, mladých mužích, kteří položili své životy za naši tak vzácnou svobodu!!!! A fyzický kontakt s nalezenými artefakty vám přinese celou situaci ještě více blíže! Většinou uctívám památku těchto posádek minutou ticha.Posted in 311 Sqd, Information, Not Forgotton | 4 Comments

Nieuwe Niedorp


This afternoon’s speech by Rian van Dam, Mayor of Nieuwe Niedorp, at the Press Conference about the Wellington T2990 crash site excavation.

_______________________________________________________________

Ladies and gentlemen,

On behalf of the municipality of Hollands Kroon I would like to welcome you in our town hall. A special welcome goes out to the ambassador of the Czech Republic mrs. Kateřina Sequensová. The same goes to mister Jan Jonker, witness to the crash. Welkom meneer Jonker, wat fijn dat u er bent. Than in advance I want to thank family Groot -Van der Geest for their hospitality today, as we visit their grounds. Dank u daarvoor. And off course a friendly welcome everyone involved in this extraordinary project in one of our towns, Nieuwe Niedorp. For our special guests my story today will be in English.

During World War Two almost six thousand (6000) planes have crashed on Dutch soil. Approximately eighty-five percent (85%) of the plane wrecks have been salvaged back in the days. The exact location of many other crashed planes is unknown. This could mean that about four hundred (400) planes, even with human remains of the crew members, are still to be discovered. The identity of these young men and women is in many cases unknown, or they are registered as missing.

In places in which the plane crash site is clear, there usually is a marking by a monument or a memorial stone. These locations are recognized as war graves by our government. Next to possible presence of mortal remains and personal belongings, the wrecks contain possible heavy explosives, ammunition, weapons, asbestos, and other metals or fluids. These materials, alien to the ground, could be a threat to the environment.

Through our House of Representatives, the Ministry of the Interior and Kingdom Relations started a program to salvage plane wrecks with missing persons from the war. In this program there are six promising sights. The plane that crashed, a British Vickers Wellington, at Nieuwe Niedorp on the twenty-third of June nineteen forty-one is one of them. The Wellington is only the fifth to be dug up in the context of this special program. And in special circumstances. The clay ground in which the plane is buried is different from the other sights. So more small parts are expected.

But even though the technical aspect of this program is exciting and sparks the imagination of what we will be discovered, it is merely the technical execution of the program. That doesn’t mean it is not important, that doesn’t mean it is not promising. But what I really want to say is that the program is about more than taking metals and rust from the ground. It is more than retrieving the remains of the soldiers who died on their mission. It’s about giving respect and the proper honor and respect to these young men.

In the summer of nineteen forty one (1941) the Royal Air Force acts out a bombing on Bremen. Seventy (70) twin engine bombers – Vickers Wellingtons and Handley Page Hamdens – find their way to Germany for this mission. They suffered two losses.

In the early morning one of the planes crashes in the Kostverlorenpolder in Nieuwe Niedorp. The machine had been in a fight with a German hunter. One of the crew members survived by leaping from the plane with his parachute. Captain Vilem Bufka was eventually captured by the occupier and remained in captivity until the end of the war. The five other members on board died far away from home.

And imagine that. Six young men. Fled to England, via Poland and France, from the Czech Republic occupied by the Germans. Where they once again committed themselves to fight for freedom, without knowing what the ultimate consequence would be.

Just ordinary guys. One a banker, one a policeman. Stepping on a plane. They know the plane by heart. They are not in it for the money, nor for the fame. They are not out there to hurt people. They are out there to help. Not their neighbours, not their family or good friends. No, they are on that plane far away from home. Not knowing the people below them. Not knowing the streets below them. Never ever have set foot on Dutch soil.

Imagine that. And imagine how brave, how strong and how unselfish these guys were. They are not just young men stepping on a fighters plane. They are heroes. Heroes who sacrificed everything. Heroes who paid the highest price. They died, so we can live in freedom.

So if you ask me why we are here today. It is because of this. It’s because the crew, these five brave young men who died, deserve this. They must be honored. And by honoring them, we honor all their fellow men and women. These five young humans symbolize all the brave and strong men and women who led us to freedom. Lest we forget.

These six young men fled their homes. Maybe even let their wives and children behind, their families. For the better cause. To do good. To help other people in need. To be a part of the fight for freedom. And not just for the people who are in danger at the moment. Not just for democracy on that moment in time. But for freedom of generations to come.

Today, let their names be known. For their relatives, out of respect, and to honour them.

• Alois ROZUM, born in nineteen twelve in Plzen (~pilsen). Flight Sergeant and second Pilot.

• Leonhard SMRČEK, born in nineteen hundred fifteen in Budišov. Pilot Officer, and Wireless operator.

• Vilém KONŠTATSKÝ, born in nineteen fourteen in Čelechovice. Pilot Officer and Navigator.

• Jan HEJNA, born in nineteen fifteen in Jaroměř. Flight sergeant and Front gunner.

• Karel VALACH, born in nineteen eighteen in Kroměříž. Flight sergeant and Rear gunner.

All died here in Nieuwe Niedorp on the twenty third of June nineteen forty-one. Let’s take a moment of silence for these great men.

Thank you. I wish you all a day to remember.

_______________________________________________________________Posted in 311 Sqd, Information, Not Forgotton, Uncategorized | Leave a comment

Vetrny Jenikov – 04.06.2021.


Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Exhibitions, Forthcoming Events, Information | Leave a comment

Allied Aircrew Memorial in Guernsey 8 May 2021

Pomník spojeneckých letců na Guernsey 8. května 2021


Liberation Day in the Czech Republic is the national holiday commemorating the liberation of Czechoslovakia by Allied Forces on the 8th of May 1945 following six years of occupation by German forces. Local resident, Linda Vejlupová, a descendant of a Czechoslovak RAF airman and a volunteer with the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd instigatedthe laying of floral tributes on Liberation Day 2021 to honour Czechoslovak Spitfire pilots, F/O Josef Bláha and F/Sgt Jaroslav Novák, who are named on the Allied Aircrew Memorial at the Island’s airport. It was decided to add a further wreath from the Bailiwick’s community paying tribute to all the allied aircrew listed on the Memorial.

Den osvobození Československa od fašismu, které přišlo po šesti letech německé okupace, je v České republice státním svátkem. Připomínáme si jej 8. května. Dobrovolnice The Free Czechoslovak Air Force Associates Ltd. Linda Vejlupová, trvale žijící na Guernsey a patřící k potomkům československých letců, iniciovala při této příležitosti akt slavnostního položení květinových věnců. Připomněli jsme si tak československé piloty F/O Josefa Bláhu a F/Sgt. Jaroslava Nováka, jejichž jména jsou uvedena na pomníku spojeneckých letců na místním letišti. Mimo to byly položeny také věnce na památku všech letců uvedených na pomníku, darovaného obyvateli Bailiwicku.

Liberation Day is also a holiday in Guernsey on the 9th of May, recalling almost five years of occupation which effectively isolated the Channel Islands. This was the only part of Britain occupied during the second world war. The Liberation Day connection between these two jurisdictions is further reinforced by the link between Guernsey and the RAF’s Czechoslovak squadron 310 which flew its last operational sortie of the European war providing air cover for Operation Nest Egg, the Liberation of the Channel Islands.

Na ostrově Guernsey se Den osvobození slaví 9. května. Místní obyvatelé si v tento den připomínají téměř pětiletou německou okupaci, která v podstatě izolovala Normanské ostrovy. Ty se za války staly jedinou Němci okupovanou součástí Velké Británie. Spojení mezi Československem a touto oblastí bylo ještě více posíleno v průběhu operace Nest Egg – osvobození Normanských ostrovů – posledního operačního nasazení 310. stíhací perutě.

The act of remembrance, organised by Mike Snelling, member and Air Force representative of the Allied Aircrew Memorial Committee, took place at the Memorial at 11:00 on the 8th of May. As there were no known positive cases of covid-19, the Island was functioning as in pre-pandemic times, with no personal restrictions at all. However, travel in and out of the Island was severely restricted, this resulting in the airport being closed and deserted after the only flight earlier that morning to Alderney.

Připomínka zorganizovaná Mikem Snellingem, příslušníkem RAF a zástupcem výboru pro pomník spojeneckých letců, se uskutečnila 8. května v 11 hodin ráno. Jelikož na Guernsey není v současné době žádný známý případ nemoci Covid-19, vše proběhlo, jak je při podobných příležitostech obvyklé – bez jakýchkoliv omezení. Cestování na ostrov a z něj je však přísně kontrolováno, takže letiště bylo víceméně uzavřené a opuštěné. Toho dopoledne zde byl obsloužen pouze let do Alderney.

The small gathering of local veterans and well wishers included an ex-RAF Spitfire pilot, John Hall. Post war, John flew in the same squadron as F/Lt František Masařík, a former WW2 313 (Czechoslovak) pilot.

Skromného setkání místních veteránů a jejich přátel se zúčastnil i bývalý pilot Spitfiru John Hall. Po válce sloužil u stejné perutě s bývalým válečným pilotem 313. perutě F/Lt. Františkem Masaříkem.

The tributes, in remembrance of the Czech pilots, were placed by FO Mary Snelling (retired) and Air Cadet Katka De Von (whose Mum is from Slovakia). The wreath depicting the Island’s flag was also placed in remembrance of all 153 Allied airmen named on the Memorial.

Českoslovenští piloti byli připomenuti Mary Snellingovou, Flying Officer ve výslužbě, a Air Cadet Katkou De Vonovou, jejichž matka pochází ze Slovenska. Při obřadu byl položen také věnec s vlajkou ostrova Guernsey, kterým bylo uctěno všech 153 spojeneckých letců, jejichž jména jsou na pomníku uvedena.

The Czech flag and Guernsey flag were hoisted at the entrance to the airport.

U vstupu na letiště také společně zavlály vlajky České republiky a ostrova Guernsey.

_______________________________________________________________


F/Sgt Josef Bláha, born December 1914 in Šelešovice village, near the town of Kroměříž in Moravia, Czechoslovakia, died on 15 January 1943. Piloting a Spitfire EP546 on an operational flight over France, he was involved in a mid-air collision with Squadron 313 F/O Bedřich Krátkoruký’s Spitfire AR546, ten miles north of Cap de la Hague, and crashing off Guernsey. His body was never found. He is also remembered on panel 135 at the Air Forces Memorial at Runnymede, Surrey, England.

F/Sgt Josef Bláha, narozený v prosinci 1914 v obci Šelešovice, poblíž města Kroměříž v ČR, zemřel 15. ledna 1943. Pilotoval spitfire EP546 na operačním letu nad Francií, kde došlo ke kolizi s jiným Spitfire AR546, pilotovaným F/O Bedřichem Krátkorukým ze 313. perutě, deset kilometrů severně od Cap de la Hague, a havaroval poblíž Guernsey. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Jeho jméno je také vyznačeno na panelu 135, při Památníku leteckých sil v Runnymede, Surrey v Anglii.


F/O Jaroslav Novák, born August 1915 in the city of Ostrava, also in Moravia and only 15km from the Polish border, died on 14 May 1943. Piloting a Spitfire in attacks on German E-boats in the English Channel, his aircraft was damaged by flak over France. He crashed in the English Channel near Guernsey. His body was never found. He is also remembered on panel 127 at Runnymede.

F/O Jaroslav Novák, narozený v srpnu 1915 v Ostravě, ČR, zemřel 14. května 1943. Pilotoval Spitfire při útoku na německé lodě v kanálu La Manche, jeho letadlo bylo poškozeno protiletadlovou palbou z francouzského území. Zřítil se do vod kanálu La Manche poblíž Guernsey. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Jeho jméno také figuruje na panelu 127 u Runnymede.

_______________________________________________________________

The assistance of Linda Vejlupová to achieve this remembrance is very much appreciated.

Vysoce oceňujeme podíl paní Lindy Vejlupové na uskutečnění této vzpomínkové akce.

Posted in 310 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | 1 Comment

Thank you Milena


Děkujeme, Mileno


Whilst on a visit to Poland, in 2019, for the 75th anniversary of the Great Escape, from Stalag Luft III Prisoner of War camp at Żagań, Milena Kolaříková BEM, also visited the CWGC (Commonwealth War Graves Commission) Section at Old Garrison Cemetery, Poznan where Czechoslovak F/Lt Arnošt Valenta, 311 Sqn radio operator, and others of the 50 ‘Great Escapers’, who were murdered by the Gestapo after their re-capture, were interred post WW2.

Během návštěvy Polska v r. 2019, při příležitosti oslav 75. výročí Velkého útěku ze zajateckého tábora Stalag Luft III v Zaháni/Żagań, navštívila Milena Kolaříková BEM také vojenský hřbitov CWGC(Commonwealth War Graves Commission – Komise pro válečné hroby Britského společenství)Old Garrison v Poznani a jeho oddělení, kde byl po skončení 2. světové války pohřben F/Lt Arnošt Valenta, radista 311. perutě RAF a další letci z 50 účastníků Velkého útěku, kteří byli zavražděni gestapem po svém opětném zadržení.

The ‘Great Escapers’ interned at Poznam

Whilst there she noticed date errors – birth date of 31.10.1912 and his death 25.03.1944 on his headstone. On return to the UK, she took it upon herself to pursue drawing this long standing error to the attention of CWGC and for its correction.

Během komorního vzpomínkového aktu u hrobu Arnošta Valenty si Milena všimla chybných dat na náhrobním kameni – den narození 31.10.1912. a den úmrtí 25.03.1944. byly přehozeny. Po svém návratu do Velké Británie kontaktovala CWGC s žádostí o opravu této doposud nezaznamenané chyby.


It can now be confirmed that CWGC have corrected these errors on his headstone – his birth date now reads 25.10.1912 and his death 31.03.1944.

Dnes můžeme potvrdit, že CWGC chybné údaje na náhrobním kameni Arnošta Valenty již opravila – datum jeho narození na 25.10.1912 a jeho smrti na 31.03.1944.


Full credit and many thanks to Milena for her observation and drawing this long unnoticed error to the attention to CWGC and for their prompt attention to correct it.

Všechna čest a díky Mileně, že upozornila CWGC na tento léta nepovšimnutý ´překlep´ a náš vděk patří též Komisi za provedenou opravu.

A biography on Arnošt Valenta here :.

Biografie Arnošta Valenty je zde:

Posted in 311 Sqd, Not Forgotton, POW | Leave a comment

8 May 2021 – Not just Runnymede


8. květen 2021 – Nejen RunnymedeOn the 76th Anniversary of VE Day, in addition to remembering the 149 fallen Czechoslovak RAF airmen who are named at the Air Forces Memorial, at Runnymede, the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd team, that day, also visited :

Při příležitosti 76. výročí dne vítězství v Evropě jsme se poklonili také 149 padlým československým příslušníkům RAF, jejichž jména jsou uvedena v Air Force Memorial v Runnymede. I tento pomník byl ve výroční den navštíven týmem Free Czechoslovak Air Force Associates. ltd :

Brookwood

The Czechoslovak Memorial in the CWGC section at Brookwood Military Cemetery, Surrey where 49 Czechoslovak airmen are remembered.

Československý pomník v sekci CWGC na Brookwood Military Cemetery v Surrey, kde je pohřbeno 49 československých letců.

Our volunteers also were at the Winged Lion Monument, in Klárov, Prague. This is the only location in the world where the 2507 Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2 are remembered, 512 losing their lives during that service.

Naši dobrovolníci se sešli také u Okřídleného lva v Praze na Klárově, jediném místě na světě, kde je připomínáno jmenovitě všech 2507 československých mužů a žen, kteří za druhé světové války sloužili v řadách RAF. Pět set dvanáct z nich ve službě položilo své životy.

Czechoslovak RAF Memorial plaque, Bratislava.

And also at the Memorial plaque, at Nábrežie M.R. Štefánika, Bratislava, Slovakia. This Memorial plaque was instigated by the Winged Lion project and unveiled in June 2014 to remember the 2507 Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2, of whom some 300 were Slovaks.

Další připomínka proběhla u pamětní desky na Nábřeží M. R. Štefánika v Bratislavě. Vznik této plakety byl podnícen vybudováním pomníku Okřídleného lva. Byla odhalena v červnu 2014, aby připomínala Čechoslováky ve službách RAF, z nichž přibližně 300 pocházelo ze Slovenska.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Anniversary, Memorial, Not Forgotton | Leave a comment