Winged Lion 14:00 14.8.2018.V úterý 14. srpna 2018 se od 14:00 hodin uskuteční na pražském Klárově u Památníku Okřídleného lva, který je věnován čsl. letcům RAF, pietní vzpomínka u příležitosti 73. výročí návratu čsl. letců z Velké Británie do vlasti. Ten se jak, známo, uskutečnil až ve dnech 13. – 15. srpna 1945.

At 2 pm, Tuesday 14 August 2018, a memorial ceremony will be held at the Winged Lion Memorial at Klárov, Prague, to commemorate the 73rd Anniversary of the return of the Czechoslovak RAF airmen from Great Britain to their homeland. This homecoming took place 13 -15 August 1945.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Forthcoming Events, Not Forgotton | 1 Comment

Vladimir Zaoral – One of the Few

Vladimír Zaoral

jeden z “mála

…………………….* 05. 02. 1915.

…………………….† 19. 11. 1941.


Pre WW2
Období před druhou světovou válkou

Vladimír Zaoral was born on 5 February 1915 at Tvorovice, near Prostějov, he later moved with his mother, Marie Kadlbářová to the Komín district of Brno, about 30 miles away. His schooling was at Brno and on completion of his secondary education, he attended the Technical School there, graduating in 1935.

Vladimír Zaoral se narodil 5. února 1915 ve Tvorovicích, okres Prostějov. Později se spolu s matkou Marií Kadlbarovou přestěhoval do brněnské čtvrti Komín vzdálené přibližně 50 km. Tam také navštěvoval základní školu. V roce 1935 pak maturoval na Vyšší strojní průmyslové škole v Brně.

With Czechoslovak Air Force.
U československého letectva.

On 1 October that year, he joined the Czechoslovak Air Force Military Aviation Academy at Hranice airbase where he underwent his pilot Elementary Flying Training. He completed that training in 1937, received his Officer commission of poručík (P/O) and was posted to the 51st Fighter Squadron of the 2nd (Edvard Beneš) Air Regiment stationed at Olomouc airbase. They were equipped with Avia B-534 biplane fighter aircraft. By March 1939 he had achieved 172 flying hours.

Ješte tentýž rok 1. října nastoupil na vojenskou akademii v Hranicích a absolvoval zde základní letecký trénink. Po jeho ukončení v roce 1937 přijal hodnost poručíka a byl přidělen k 51. letce leteckého pluku 2 (pluk Edvarda Beneše) umístěné v Olomouci. Letka byla vybavena dvouplošníky Avia B-534. Do konce března 1939 zde Vladimír Zaoral nalétal 172 letových hodin.

After the German occupation of Czechoslovakia, on 15 March 1939, the Czechoslovak Air Force was disbanded by the Germans and all personnel dismissed.

Po německé okupaci Československa 15. března 1939 bylo československé letectvo rozpuštěno a jeho členové uvolněni ze služby.

On 12 July 1939, he escaped, like with many other Czechoslovaks, by crossing over the border to Poland, where he reported for duty at the Czechoslovak Consulate in Krakow on 14 July. However, there the Czechoslovak escapers found that plans for them to form military units in Poland to fight for the liberation of Czechoslovakia had been thwarted by the Polish authorities. The Poles had no wish to provoke neighbouring Nazi Germany into attacking them because Czechoslovak military units were being formed in Poland. Instead, the Czechoslovak Consulate negotiated with the French authorities so that the Czechoslovak escapers could travel to France.

12. července 1939 Vladimír Zaoral, podobně jako mnoho dalších Čechoslováků, uprchl do Polska, kde se 14. 7. 1939 přihlásil do služby na československém konzulátě v Krakově. Zde však českoslovenští uprchlíci zjistili, že plány na vytvoření vojenských jednotek bojujících v Polsku za osvobození Československa byly zmařeny polskými autoritami. Poláci nechtěli provokovat sousední nacistické Německo. Místo toho se československý konzulát dohodl s Fracií, takže českoslovenští uprchlíci mohli odjet tam.

French law, however, did not permit foreign military units to be based on its soil in times of peace. Instead, their travel to France was conditional on their joining the French Foreign Legion for a five-year term, but in the event of war being declared, they would be released from their Legion service and transferred to French military units. The alternative for the Czechoslovak escapers, if they did not accept those terms, was that they would be returned to Nazi-occupied Czechoslovakia where a concentration camp and execution would have been their fate.

Francouzské zákony ovšem neumožňovaly vytvoření cizích vojenských jednotek na francouzské půdě. Místo toho byla cesta našich uprchlíků do Francie podmíněna podpisem pětileté služby ve francouzské cizinecké legii. Pokud by tuto možnost nepřijali, byli by vráceni do nacisty okupovaného Československa, kde by je nejspíš čekaly koncentrační tábory a smrt. Když však vypukla válka, byli z této povinnosti vyvázáni a převeleni do francouzských jednotek.

Vladimír, after a short while, with other escaped Czechoslovak airmen, left their transit camp at Maly Bronowice, near Krakow, and were taken by train to Gydnia, Poland where 29 July 1939. Some 550 Czechoslovak military escapers boarded the ‘Mv Chrobry ‘ which took them to France, arriving at Boulogne on 31 July.

Vladimír, po krátkém čase, spolu s dalšími československými uprchlými letci, opustil tranzitní tábor v Malých Bronowicích nedaleko Krakova a odjel vlakem do Gdyně, kde se 29. července 1939 přibližně 550 československých vojáků nalodilo na “MS Chrobry”, která je odvezla do Francie. Do Bolougne připluli 31. 8. 1939.

France:
Francie:

With l’Arme d’Air.
U l’Arme d’Air.

On arrival to France, Vladimír was initially based at the French Foreign Legions recruitment barracks at Nanterre, near Paris where, after medical checks and documentation had been completed, he learned French whilst awaiting transfer to the Legion’s training base at Sidi-bel-Abbès, Algeria. Before he could be transferred, war was declared and instead he was transferred to l’Armée de l’Air at their airbase at Dugny near Paris. On 9 October 1939, with the rank of Sergent he was assigned to Centre d’Instruction de Chasse at Châtres airbase, near Paris, for re-training as a pilot on French fighter aircraft, amongst his colleagues here were Emil Fechtner, Vaclav Bergman, Emil Foit, František Burda, František Hradil, Vilém Göth and Karel Vykoukal all of whom were destined to become Battle of Britain pilots in England with Vilém. During this period of their training, Vladimír and his fellow Czechoslovak airmen also attended École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, the French Military Academy at St Cyr, about 400 km west of Paris.

Po příjezdu do Francie byl Vladimír nejdříve umístěn do kasáren francouzské cizinecké legie v Nanterre nedaleko Paříže, kde po lékařské prohlídce a zaregistrování studoval francouzštinu a čekal na převelení na tréninkovou základnu legií v alžírském Sidi-bel-Abbès. Dříve než však mohl být převelen, vypukla válka, a on odešel na základnu francouzského letectva v Dugny u Paříže. 9. října 1939 byl v hodnosti četaře zapsán do výcvikového střediska stíhacích pilotů v Chatres aby byl přeškolen na francouzské stroje. Mezi dalšími piloty, které zde potkal, byli i Emil Fechtner, Václav Bergman, Emil Foit, František Burda, František Hradil, Vilém Göth a Karel Vykoukal, letci, kteří se později zúčastnili také bitvy o Británii. V této době zároveň všichni navštěvovali také École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, francouzskou vojenskou akademii v St. Cyr, umístěnou asi 400 km západně od Paříže.

Vladimír at St. Cyr, France.
Vladimír v St. Cyr, Francie.

The re-training was completed on 20 May 1940, Vladimír having added another 19 flying hours to his credit. He was then assigned to Patrouille DAT (Groupe de Chasse de Défense), who were equipped with MS-406c fighters and based at Chartres.

Vladimír úspěšně ukončil přeškolení 20. května 1940 a po něm odešel k Patrouille DAT (Groupe de Chasse de Défense) v Chatres vybavené stíhačkami MS-406c. V jejích službách nalétal 19 hodin.

When France capitulated, Czechoslovak airmen at the Chartres airbase were released from l’Arme d’Air service; Vladimír had flown 19 hours with that service. They traveled to Bordeaux where, on 19 June 1940, they boarded the ‘Ary Scheffer’ and sailed for England, arriving in Falmouth on 23 June 1940.

Po francouzské kapitulaci byli českoslovenští letci uvolněni z francouzského letectva. Odjeli pak do Bordeaux, kde se 19. června 1940 nalodili na “Ary Scheffer”, odpluli do Anglie, a do Falmouthu dorazili 23. června 1940.

RAF:

Shortly after arrival in England, he was transferred to the Czechoslovak Airmen’s Depot at Cosford. He was accepted into the RAF Volunteer Reserve, at the rank of P/O. On 12 July, posted to the newly formed 310 (Czechoslovak) based at Duxford and equipped with Hurricane Mk I’s. There the Czechoslovak pilots were taught rudimentary English and re-trained on Hurricane aircraft. The squadron was declared operational on 17 August and participated in the Battle of Britain.

Krátce po příjezdu do Anglie byl Vladimír přesunut do Czechoslovak Airmen’s Depot v Cosfordu. Byl přijat do dobrovolnické rezervy RAF v hodnosti poručíka. 12. července byl poslán k nově zformované československé 310. peruti v Duxfordu, vybavené stroji Hurricane Mk I. Zde se naši piloti učili základům angličtiny a byli přeškolováni na letoun Hurricane. 310. peruť se 17. srpna 1940 stala operační perutí a měla přímý podíl na bitvě o Británii.

Newly formed 310 Sqn at Duxford, August 1940, the Czech pilots still in their l’Arme d’Air uniforms.
Nově vytvořená 310. peruť v Duxfordu, srpen 1940. Čeští piloti jsou zde ještě v uniformách francouzského letectva.

On 18 August he was sent on attachment to 501 Sqn based at Kenley and equipped with Spitfires. With 501 Sqn he achieved combat success during the Battle of Britain with a Me 109e, flown by Fwb Assmuss, being shot-down over Brenchley on 25 August. Three days later he returned to 310 Sqn, and made his first operational sortie with the squadron on 23 August in Hurricane Mk I P3443. Despite numerous other sorties, he was to unable to achieve further combat success during the Battle of Britain.

18. srpna 1940 byl Vladimír vyslán k 501. peruti umístěné v Kenley, vybavené letouny Spitfire. Zde, ve střetnutí nad Brenchley s ME 109e pilotovaném Fwb Assmussem, zaznamenal dne 25. srpna 1940 svoje první vítězství v bitvě o Británii. O tři dny později se vrátil k 310. peruti a tentýž den také vykonal s Hurricanem Mk. I, sériové číslo P3443, svůj první operační let u ní. Ačkoliv se zúčastnil i mnoha dalších misí, nedokázal už v bitvě o Británii dosáhnout dalšího vítězství.

After the Battle, 310 Sqn sorties were mainly convoy patrols along the English Channel, ‘Kipper’ patrols – patrols to protect British fishing boats in the North Sea against Luftwaffe attack, interspersed with a few night patrols. These were mainly uneventful and rarely there was contact with any Luftwaffe aircraft. In February 1941 Vladimír was promoted to the rank of F/O. During this uneventful period, due to a pilot error during a training flight in Hurricane Mk I V6797 on 3 March 1941, he had to make a forced landing. Because he forgot to switch the fuel supply from the main fuel tank to the reserve fuel tank, his engine stopped, causing him to make a ‘belly’ landing at 16:22 at Little Downham, 5 miles west of Ely. On 26th June, the squadron was re-deployed to Martlesham Heath, near Ipswich, Suffolk.

Po skončení bitvy se 310. peruť podílela především na strážení konvojů v kanálu LaManche. Tyto mise s krycím označením “Kipper” zahrnovaly ochranu rybářských lodí proti útokům Luftwaffe v Severním moři. Občas se podílela i na nočních hlídkách. Většinou se jednalo o klidné operační lety a jen zřídkakdy docházelo ke kontaktu s nepřítelem. V únoru 1941 byl Vladimír povýšen do hodnosti kapitána. Během tohoto klidného období, při tréninkovém letu s Hurricanem Mk. I, sériové číslo V6797, se 3. 3. 1941 dopustil technické chyby a musel nouzově přistát. Nepřepnul zdroj paliva z hlavní nádrže na záložní a motor jeho stroje se zastavil. V 16:22 byl nucen přistát v Little Downhamu, asi 7km od Ely, “na břicho”. Dne 26. 6. byla peruť znovu vyslána do Martlesham Heathu nedaleko Ipswiche v Suffolk.

On 19th July the squadron was re-deployed to Dyce, north-west of Aberdeen, Scotland, where they now came under 13 Group. At Dyce, working with a detachment of four aircraft at Montrose, their primary role was the night and day defence of Aberdeen and its surrounding area included convoy patrols.

Odtud byla pak vyslána do Dyce, severovýchodně od Aberdeenu ve Skotsku, kde se stala součástí 13. skupiny. V Dyce sloužila bez čtyř strojů umístěných v Montrose. Jejich hlavním úkolem byla noční i denní obrana Aberdeenu a okolí včetně strážení konvojů.

A highlight of many non-eventful patrols had been the escort of an aircraft flying a VIP passenger to the Shetland Islands on the 9th August and also on its return flight two days later. Shortly after the squadron was informed that the VIP they had been escorting was King George VI.

Nejvýznamnější událostí mezi mnoha klidnými misemi byl doprovod stroje s VIP pasažérem na Shetlandské ostrovy, který se uskutečnil 9. 8. 1941, a o dva dny později doprovod téhož stroje i na zpáteční cestě. Krátce po jejím splnění byla peruť informována, že se jednalo o přepravu krále George VI.

Dyce, 11.11.41. being awarded Czechoslovak medals by Dr Edvard Beneš.
Dyce, 11. 11. 1941, Dr. Edvard Beneš uděluje československá vyznamenání.

On 11 November, the Czechoslovak President in Exile, Dr Edvard Beneš, visited 310 Sqn at Dyce. Whilst there he awarded Czechoslovak medals to various squadron pilots. Vladimír was awarded the Válečný kříž 1939 and the Za chrabrost před nepřítelem
.

Dne 11. listopadu navštívil československý prezident v exilu, Dr. Edvar Beneš, 310. peruť v Dyce. V průběhu návštěvy předal vyznamenání pilotům několika perutí. Vladimír byl oceněn Válečným křížem 1939 a medailí Za chrabrost před nepřítelem.

Last Flight:
Poslední let

Vladimír was killed on 19 November 1941 whilst practicing aerial attacks on a glider above Dyce airfield. At 14:05 his Spitfire Mk IIa, P7837, was seen to dive down, at about 350 mph, onto the glider, which was flying at about 600 feet and then go into a steep climb to about 2,000 feet into clouds. The Spitfire then emerged from the clouds in a spin, its engine shut-off. As it neared the ground, he managed to re-start the engine but the Spitfire went into a nose-dive with engine full-on. It crashed about half a mile South-East of Dyce Railway Station, adjacent to the airfield. The force of the impact caused the engine to be embedded about 6 feet into the ground and aircraft remains were scattered around for several hundred feet.

Vladimír zemřel 19. 11. 1941 při tréninku vzdušného útoku na kluzák nad letištěm v Dyce. V 14:05 byl jeho Spirfire Mk. IIa, sériové číslo P7837 pozorován, jak klesá rychlostí kolem 560 km/h ke kluzáku leticímu ve výšce cca 200 metrů, a potom přechází do ostrého stoupání do mraků ve výšce cca 650 metrů. Spitfire se potom vynořil z mraků ve spirále a s vypnutým motorem. Když se přiblížil k zemi, podařilo se mu znovu nastartovat motor, ale Spitfire s motorem běžícím na plný výkon přešel do střemhlavého letu a narazil do země přibližně 800 metrů severovýchodně od železniční stanice Dyce, která patřila k letišti. Síla úderu při dopadu byla tak obrovská, že se motor stroje zabořil téměř dva metry hluboko do země a zbytky zničeného letadla byly rozptýleny do vzdálenosti mnoha desítek metrů.

F/O Vladimír Zaoral, 26, was buried on 21 November 1941 at grave 32 at Dyce Old churchyard, Dyce, Scotland.

F/O (Kapitán) Vladimír Zaoral byl pohřben 21. 11. 1941 do hrobu č. 32 na hřbitově Dyce Old v Dyce ve Skotsku.

Following the Velvet Revolution in Czechoslovakia, when the previous Communist regime was replaced with democracy. On 1 June 1991, he was promoted to the rank of Plukovník (Group Captain) in the Czechoslovak Air Force.

Po sametové revoluci byl 1. 6. 1991 in memoriam povýšen do hodnosti plukovníka československého letectva.

Medals:
Vyznamenání:

British / Britská::

1939 – 45 Star with Battle of Britain clasp
Air Crew Europe Star
Defence Medal
War Medal

Czechoslovak / Československá::

Válečný kříž 1939 [War Cross 1939]
Za Chrabrost and bar [For gallantry against the enemy]
Za zásluhy I.stupně [medal of Merit, Grade I]
Pamětní medaile se štítky F-VB [Memorial medal with France and Great Britain bars]

Remembrance:
Vzpomínková místa:

Vladimír Zaoral is commemorated, along with the other 2937 Battle of Britain pilots, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:

Vladimír Zaoral je uveden spolu s dalšími 2.937 piloty, Bitvy o Británii na Foxley Christopher Norris na Národního památníku bitvy o Britanii v Capel-le-Ferme, Kent:

He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial.

On je také připomínán na památníku Bitvy o Británii v Londýně.

A year after the war had ended a memorial plaque was unveiled at his birth home at Tvorovice. Following the Communist take-over of Czechoslovakia on 25 February 1948, the new regime commenced their persecution of the former RAF airmen as they were deemed to be a potential threat to Communist Czechoslovakia. Vladimír’s relatives removed the plaque and hid it safely away from the Communists. In 2002 the memorial plaque was replaced back onto the wall at the family home.

Rok po skončení války byla odhalena jeho pamětní deska ve Tvorovicích, kde se narodil. Po komunistickém převratu v Československu 25. 2. 1948 byl nastolen nový režim pronásledování bývalých členů RAF, jelikož byli považováni za potencionalní nebezpečí pro komunistické Československo. Vladimírovi příbuzní tenkrát jeho pamětní desku sundali a ukryli na bezpečné místo. V roce 2002 pak byla znovu umístěna zpět na dům jeho rodiny.

In the Líšeň district of Brno, a street, Zaoralova, is named after him.

V Brně – Líšni je na jeho počest pojmenována jedna z ulic.

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2500 československými muži a ženami, kteží sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, na pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.


Posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Biography, Not Forgotton | Leave a comment

2018 Capel le Ferne Battle of Britain Memorial Ceremony


2018 Vzpomínková slavnost u Památníku Bitvy o Británii v Capel le Ferne.

This year’s annual ceremony by the Battle of Britain Memorial Trust, at the National Memorial to the Few, was held in excellent weather on 1 July. Not only was it the 78th anniversary of the battle but also marked the 25th anniversary that the memorial was unveiled by the late Her Majesty Queen Elizabeth The Queen Mother and the 100th anniversary of the formation of the RAF.

Letošní vzpomínková slavnost u Národního památníku v Capel le Ferne proběhla za krásného počasí pod patronací společnosti Battle of Britain Memorial Trust. A bylo co slavit! Nejenom 78. výročí této bitvy, ale také 25. výročí slavnostního odhalení Památníku Jejím Veličenstvem královnou Alžbětou, královnou matkou a 100 let výročí založení RAF.

This slideshow requires JavaScript.

Guest of Honour was His Royal Highness Prince Michael of Kent GCVO, Patron of the Battle of Britain Memorial Trust, Wing Commander Paul Farnes DFM, Battle of Britain pilot who will be 100 in two weeks time, Viscount De L’Isle MBE; Lord Lieutenant of Kent, Air Chief Marshal Sir Stephen Hillier KCB CBE DFC ADC, Chief of the Air Staff, relatives of some of ‘The Few’, Defence Attaches from Australia Canada, Czech Republic, Poland and New Zealand, local dignitaries, invited guests, Richard Kornicki of the Polish Airmen’s Memorial Association, Artur Bildziuk of the Polish Airmen’s Association, numerous Air Training Corp squadrons from around Kent and South-East London. The Royal Air Force Central Band provided the music, numerous standards were carried by a wide range of ex-service organisations with a large number of veteran servicemen and women and well-wishers in attendance.

Ctihodným hostem byla Jeho královská Výsost, princ Michael z Kentu GCVO, společnost Battle of Britain Memorial Trust, velitel letky Paul Farnes DFM, přímý účastník Bitvy o Britanii, který za dva týdny oslaví svoje 100. narozeniny, vikomt De L’Isle MBE, Lord Lieutenant z Kentu, maršál Sir Stephen Hillier, náčelník leteckého štábu, příbuzní letců z Bitvy o Britanii, vojenští přidělenci z Austrálie, Kanady, České republiky, Polska a Nového Zélandu, místní hodnostáři, pozvaní hosté v čele s Richardem Kornickým z Polské asociace válečných letců a Artura Bildziuka z Polské letecké asociace, řada příslušníků leteckých výcvikových jednotek z okolí Kentu a jihovýchodního Londýna. Ceremoniál byl doprovázen tělesem Ústřední hudby RAF. Slavnosti se účastnila řada organizací s jejich čestnými standartami, váleční veteráni a celou akci doprovázelo množství sympatizantů.

The ceremony commenced at 13:15 with the Central Band of the RAF leading into the parade area. Standards carried by representatives of the veteran ex-Service Associations in the South East, the Kent Wing Air Training Corps, and also the Polish Air Force replica standard then followed.

Slavnostní zahájení bylo ve 13:15 za zvuků Ústřední hudby RAF, která přivedla všechny účastníky do místa slavnostní přehlídky. Standarty nesli představitelé jednotlivých složek, včetně organizací válečných veteránů, leteckých výcvikové jednotek z Kentu a nesena byla také replika standarty leteckých sil Polska.

The Royal Salute, at 13:30, was by His Royal Highness Prince Michael of Kent. Unfortunately, due to technical reasons, the usual opening flypast of a Spitfire and Hurricane from the Battle of Britain Memorial Flight was not possible, but the Spitfire did perform an excellent flying display to close the ceremony.

Královský pozdrav byl přednesen ve 13:30 Jeho královskou Výsostí, princem Michalem z Kentu. Bohužel z technických důvodů nebylo možné uskutečnit v úvodu obvyklý přelet Spitfire a Huricane. Přelet letounu Spitfire nakonec celé slavnostní shromáždění zakončil.

HRH Prince Michael of Kent, accompanied by Air Chief Marshal Sir Stephen Hillier, inspected the some 60 Standards paraded by ex-Service organisations and Air Training Corp squadrons.

Jeho královská Výsost, princ Michael z Kentu, doprovázený velitelem letectva maršálem Sir Stephenem Hillierem, pak provedl přehlídku asi 60 standart, které předvedly jednotlivé organizace a jednotky leteckých výcvikových středisek.

On returning from their inspection, Air Chief Marshal Sir Stephen Hillier gave a speech welcoming all to the ceremony. Further speeches followed and then a Service of Commemoration conducted by the Venerable Ray Pentland, CB, Hon Chaplain Battle of Britain Memorial Trust and Battle of Britain Fighter Association, Reverend (Sqn Ldr) Matthew Buchan RAuxAF and the Reverend Brian Williams, Priest of St Radigunds, Capel-le-Ferne.

Po provedené inspekci se ujal slova velitel letectva maršál Stephen Hillier a přivítal všechny přítomné. Další projevy následovaly a poté se uskutečnil samotný vzpomínkový akt, který vedl Ctihodný kaplan Ray Pentland, reverend Matthew Buchan a reverend Brian Williams, kněz kostela sv. Radigunda, Capel-le-Ferne.

Wreaths were then laid at the Memorial by HRH Prince Michael of Kent, Viscount De L’Isle, Air Chief Marshal Sir Stephen Hillier, local dignitaries, representatives of various RAF Associations, the Polish Airmen’s Memorial Association, Polish Airmen’s Association, local councils, Capel-le-Ferne primary school and Defence Attache’s representing Australia, Canada, Czech Republic, New Zealand and Poland.

Jeho královská Výsost, princ Michael z Kentu pak zahájit kladení věnců k Památníku. Následovali ho vikomt De L’Isle, velitel letectva sir Stephen Hillier, místní hodnostáři, zástupci různých sdružení RAF, Polské letecké asociace, místní rady, zástupci základní školy v Capel -le-Ferne a vojenští přidělenci, reprezentující Austrálii, Kanadu, Českou republiku, Nový Zéland a Polsko.

His HRH Prince Michael of Kent then took the salute of the marchpast as the Central Band of the RAF lead the assembled Standard bearers and Air Training Cadets out of the parade.

Jeho královská Výsost, princ Michael z Kentu pak za zvuků Ústřední hudby RAF vzdal čest závěrečnému defilé všech zúčastněných organizací, nesoucích svoje standarty.

Relatives of ‘The Few’ then went to the Christopher-Noxley Memorial Wall where Thomas Walker read his grandfather’s poem ‘Our Wall’. Guests then laid their red, white and blue flower tributes by the Memorial Wall. The floral display was further enhanced with numerous well-wishers laying flower bouquets.

Příbuzní účastníků Bitvy o Britanii pak přešli k Pamětní zdi Christopher-Noxley, kde Thomas Walker četl báseň jeho dědečka “Naše zeď”. Návštěvníci pak položili k pamětní zdi své červené, bílé a modré květy.

The Battle of Britain Memorial Flight’s Spitfire arrived promptly at 15:00 to give an excellent flying display above the English Channel to close the event.

Přesně v 15.00 přeletěl nad Památníkem Bitvy o Britanii Spitfire, který celou vzpomínkovou akci symbolicky zakončil.

_______________________________________________________________

The Battle of Britain was a critical battle for Britain, and possibly the most important air battle in history, 2,937 RAF and Allied pilots – ‘The Few’ – fought against the German Luftwaffe. Eighty-eight of those pilots were Czechoslovak, the second largest contingent of pilots from Nazi-occupied countries in Europe and flew in 310 and 312 (Czechoslovak) as well as British RAF squadrons. During this three months-long campaign, nine of these Czechoslovak pilots were killed with others being wounded or badly burnt. All these pilots are commemorated at this site, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall, where their names are engraved.

Bitva o Británii byla pro Velkou Británii kritickým zápasem a možná i nejdůležitější letecká bitva v historii vůbec. 2 937 pilotů RAF spolu s piloty Spojenců tvořili “Těch Pár”, kteří bojovali proti německé Luftwaffe. Osmdesát osm z nich bylo z Československa – druhý největší kontingent pilotů z nacisticky okupovaných zemí v Evropě a létali v 310. a 312 (československých) a britských perutích RAF. Během tohoto tříměsíčního období padlo devět z nich včetně řady zraněných či těžce popálených. Všichni tito českoslovenští piloti jsou připomenuti na tomto místě, na pamětní zdi Christophera Foxley-Norrise, kde jsou vyryta jejich jména.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Events, Not Forgotton | 1 Comment

2018 Battle of Britain Memorial Day, Capel-le-Ferne

Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Forthcoming Events | Leave a comment

Pavel VRANSKY [Wechsberg]


Pavel VRANSKÝ [Wechsberg]

* 29.04.1921.,Lipník nad Bečvou, Czechoslovakia.
† 24.06.2018.Prague.

_______________________________________________________________

With sadness we must advise that

F/Sgt Pavel VRANSKÝ [Wechsberg] 788548

311 Sqn Wireless Operator/Air Gunner

died

8 April 2018,

_______________________________________________________________

24.06.2018. v Praha.

zemřel

F/Sgt Pavel VRANSKÝ [Wechsberg] 788548

311.perutě radista / palubní střelec

_______________________________________________________________

Rest in Peace

Čest jeho památce
Posted in 311 Sqd, No longer with us | Leave a comment

Jiri Mikulecky – Memorial Plaque unveiledOn 9 June 2018, a memorial plaque was unveiled at Sloupnice for F/Lt Jiří Mikulecký 312 Sqn pilot who was born in the village.

This slideshow requires JavaScript.

The plaque was unveiled by Mr Josef Škeřík, Mayor of the village and Mrs Jan Stott, daughter of Jiří Mikulecký with the national anthem sung by children from the local school.

_______________________________________________________________

Jiří Mikulecký was born on 16 September 1918 at Horní Sloupnice near Ústí nad Orlicí, Czechoslovakia.

Before WW2 served as a pre-war Czechoslovak Air Force pilot with the 12th Flight of the 3rd Air Regiment.

After the German occupation of Czechoslovakia in March 1939, the Czechoslovak military was disbanded with all its personnel released from their military service. Many of them, however, planned to escape to Poland from where they would join Czechoslovak military units so that they could fight for the liberation of their homeland. In Jiří’s case, he managed to escape on 25 August, just before the German invasion of Poland on 1 September 1939.

Initially, the Czechoslovak escapers in Poland, traveled east to avoid capture by the Germans, but when, on 17 September 1939, the Soviets invaded Poland from the East, they were captured. For Jiří this meant that his next two years were spent in 14 different Soviet camps and prisons. Following the German invasion of Russia in June 1941, the Soviets released their Czechoslovak military prisoners so that they could fight for them. For Jiří this meant a short period in the Soviet Air Force until early 1942 when negotiations took place between the British and the Soviets so that these Czechoslovaks could be released from their Soviet deployment and brought to Britain to join Czechoslovak forces there. Under the command of G/Cpt Josef Berounský, a group of Czechoslovak airmen traveled to Murmansk where on 28 April 1942, they boarded the Royal Navy cruiser HMS Edinburgh and set sail for Britain. Two days later, in the Barents Sea, HMS Edinburgh was sunk by a German submarine. Jiří was amongst those rescued by a Royal Navy minesweeper and returned to Murmansk.

On 13 May 1942, with six other Czechoslovak airmen, Jiří set sail aboard another Royal Navy cruiser, HMS Trinidad for the voyage to Britain. Two days later, following attacks by twenty Luftwaffe Ju 88’s the HMS Trinidad was badly damaged and had to be scuttled. Jiří along with fellow Czechoslovak airmen Jan Šťastný and Jaroslav Hlađo, were rescued by an escorting Royal Navy destroyer and taken to Iceland and then onto Britain.

Here, Jiří joined the RAF Volunteer Reserve, from where he was sent to Canada for pilot training. On completion of that training in the Spring of 1944, he returned to Britain and that July posted to 312 (Czechoslovak) Sqn RAF as a fighter pilot.

When the war ended, Jiří returned to Czechoslovakia on 13 August 1945 and remained in the Czechoslovak Air Force. He was posted to České Budějovice where he was Commanding Officer of the 4th Air Regiment, a post he held until the Communist putsch of 15 Feb 1948. Following that putsch, he was dismissed from the Czechoslovak Air Force.

On the night of 18 May 1948, With his English wife Sheila, and former RAF colleagues Vladimír Soukup, Jaroslav Šodek, Václav Ruprecht and Vladimír Kopeček, they ‘borrowed‘ a Siebel 204 OK-ZDJ aircraft from České Budějovice airbase. Initially, they landed at a US airbase, in the American Zone of Germany, only to be arrested, detained and then ordered to return to Czechoslovakia. The former RAF airmen remonstrated to the American airbase Commanding Officer “we protected your boys when flying with the RAF!”. Their aircraft was refueled and they were ordered by American Commanding Officer to return to Czechoslovakia. but who then added he had complied with his own order by ordering them to return, however having taken-off if they chose to fly East or West was up to them. The Czechoslovak airmen took-off and they flew to England, landing at Manston, Kent.

Jiří changed his name to George John Desmond and rejoined the RAF. He retrained to fly jet fighter aircraft and was posted to Malaya where he flew in the conflict there. In September 1956, he was mentioned in Despatches for his gallant and distinguished service during that Malaysian campaign.

Due to an injury he received while serving in Singapore, he was unable to continue flying and he declined a non-flying role within the RAF. Instead, he returned to the UK, left the RAF and re-trained as a school teacher, an occupation he spent the next 18 years before retiring.

He died 11 January 2007, aged 88, at Bath, UK.
Posted in 312 Sqd, Biography, Ceremony, Into exile, Memorial, Not Forgotton, Poland, Russia, Victim of Communism | Leave a comment

RAF Museum – Police – Fund raising


Projekt pro financování muzea RAF. Podívejte se na odkaz a rozšlete to všem příznivcům a známým. Každý může přispět podle svých možností.

A project for financing the expansion of the Czechoslovak RAF Museum, at Police. Check this donation link and please share it with all your fans and acquaintances. Everyone can contribute according to their budget.

Děkujeme předem za spolupráci ve prospěch nás všech.

Thanks in advance for your cooperation for the benefit of all of us.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Museum | Leave a comment

Jindrich Holzhauser – Memorial plaque


A memorial plaque has been unveiled, at Tehov, for Jindřich Holzhauser, 310 Sqn pilot.
Posted in 310 Sqd, Memorial, Not Forgotton | Leave a comment

Air Cafe BrnoFor Czechoslovak RAF airmen relatives and enthusiasts, a key location to visit when in Brno is the Air Café.

Pro všechny příbuzné letců RAF a také jejich sympatizanty, kteří navštíví město Brno, je nemyslitelné, že by nenavštívili jejich kultovní místo – kavárnu Air Café.

Air Café origins go back to 1999 when brothers Albert and Adam Kronek began to develop their seemingly simple idea of combining the atmospheric environments of gastronomy and honouring the Czechoslovak airmen, who fought in the RAF during WW 2 in Great Britain in one establishment. The walls are decorated with numerous photographs of the airmen, posters, aviation artifacts and the glass display cabinets show many of their personal belongings which all have various connections to the four Czechoslovak RAF squadrons.

Vznik Air Café se váže k roku 1999, kdy bratři Albert a Adam Kronkovi spolu začali realizovat svoji zdánlivě prostou myšlenku – vytvořit gastronomický stánek, jehož prostředí a atmosféra by byly současně důstojným uctěním památky československých letců, kteří bojovali ve službách RAF během 2. svět. války ve Velké Britanii. Stěny interiéru jsou tak pokryty četnými dobovými fotografiemi letců, plakáty, artefakty leteckého příslušenství, skleněné vitríny pak obsahují řadu jejich osobních věcí, z nichž každá má svůj příběh, propojený s některou ze čtyř československých perutí RAF.

As soon as you enter the Air Cafe, while deceptive in size, you are immediately hit by the abundance of memorabilia from that period all around you; from the eye-catching Czech Air Force emblem, RAF period posters, photographs, documents, badges, display cabinets and aircraft artifacts.

Jakmile do kavárny Air Café vstoupíte, přes její zdánlivě rozlehlý prostor Vás okamžitě upoutá množství artefaktů z prostředí té doby všude kolem vás; počínaje podmanivým symbolem znaku čsl. letectva, dobových plakátů RAF, fotografií, dokumentů, odznaků, obsahu vitrín, včetně celé řady artefaktů leteckého příslušenství.

This slideshow requires JavaScript.

Numerous mannequins are within this display, ranging from the sweater worn by F/Sgt Otmar Kučera DFC’s during the Battle of Britain to the apparel worn by Josef Šnajdr when he was in France in 1940 with l’Arme d’Air, the RAF sunglasses and Irwin suit worn by Bohumil Holeš, a dinghy from 311 Sqn Air Gunner F/Sgt František Zabloudil, sunglasses bought in Casablanca by LF/Lt adislav Zadrobílek on his escape to England in 1940, the battle-dress and flying boots worn by F/Lt Jindřich Skitka, RAF Emergency ration kits, navigation equipment from 311 Sqn navigator F/Lt Miroslav Laštovka. Aircraft machine-guns, propellers, RAF kit bags are in abundance amongst the items displayed.

Během návštěvy narazíte na řadu figurín, které jsou v dobových převlecích, podobně jako do puloveru oblečený F/Sgt Otmar Kučera, nositel britského vyznamenání “Záslužný letecký kříž” v bitvě o Británii až po oblečení, které nosil Josef Šnajdr, když byl ve Francii v roce 1940 u l’Arme d’Air, sluneční brýle RAF a oblek Bohumila Holeše od společnosti Irwin, záchranný člun od 311. perutě střelce F/ Sgt Františka Zabloudila, sluneční brýle zakoupené v Casablance LF/Lt Ladislava Zadrobílka při jeho útěku z vlasti do Anglie v roce 1940, bojová uniforma a boty, které nosil F/Lt Jindřich Skitka, souprava RAF pro použití v případě nouze, navigační zařízení, používané navigátorem S/F Miroslavem Laštovkou u 311. perutě. Na co si vzpomenete – letecký kulomet, vrtule, opravárenské soupravy RAF, a spoustu dalších, zajímavých detailů té válečné doby.

Many of the exhibits have very personal stories to the airmen concerned, from the radio used by 311 Sqn Air Gunner F/Sgt František Zabloudil which was also used in the Czech film ‘Nebeští jezdci’, a parachute buckle from F/Lt František Trejtnar which he used to when he was forced to bail-out of his aircraft following an unsuccessful combat with a Fw190, to the uniform of F/Sgt Václav Chocenský, 312 Sqn pilot. He used to be a regular at the Cafe and the day after, on his passing, his uniform was given to the owners by his wife. She said, she insisted, that the uniform be there so that Chocenský can still be in a place where he liked to spend his late afternoons.

Řada exponátů se váže k letcům jejich osobními příběhy – rozhlasem použitého záznamu střelce F/Sgt Františka Zabloudila, od 311. bombardovací perutě, který byl také použit v českém filmu “Nebeští jezdci”, padáková spona F/Lt Františka Trejtnara, kterou musel použít po neúspěšném boji s Fw190 při výsadku ze svého letounu, uniforma F/Sgt Václava Chocenského, pilota 312 . perutě. Před lety býval pravidelným návštěvníkem kavárny a poté, kdy mu to smrt znemožnila, postarala se jeho manželka, aby byl přítomen alespoň prostřednictvím své u válečné uniformy. Paní Chocenská tehdy prohlásila, že trvá na tom, aby alespoň uniforma jejího manžela byla přítomna místům, kde její muž tak rád trávil svá mnohá odpoledne.

On the catering side, the house specialty of the Air Cafe is rum, with an extensive selection from around the world, now numbering around 350 different varieties. This is the Czech Republic so naturally, beers and wines, as well as specialty cocktails, are available. Great coffee and other non-alcoholic drinks are available as well as a variety of desserts. In nice weather, you can also sit outside in the courtyard viewing onto Petrov Cathedral.

Nápojový lístek informuje návštěvníka Air Cafe o nabídce celé řady rumů s rozsáhlým výběrem z celého světa, který v současné době představuje zhruba 350 různých druhů. Pro Českou republiku typická skladba – pivo, víno, špirittus. V nabídce samozřejmě najdete všechny druhy kávy, nealkoholické nápoje, různé dezerty. Za slunečného počasí můžete posedět venku na nádvoří s výhledem na katedrálu Petrov.

The ambience of Air Café inevitably gives a new visitor the thought of “Am I just having a drink in a museum?”

Prostředí Air Café nevyhnutelně vybízí nového návštěvníka k myšlence: “Jsem tu jen pití v muzeu?”

The Air Café is located in the Moravské zemské muzeum building at Zelný trh, in the center of Brno, just a 3 mins walk from náměstí Svobody, the main square, and 5 mins from the main railway station.

Kavárnu Air Café najdete v budově Moravského zemského muzea na Zelném trhu v samém centru Brna, jen 3 minuty chůze od náměstí Svobody a 5 minut od budovy hlavního nádraží.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Information, Museum | 1 Comment

Jan Hadravek remembered


On 26 May 2018, a ceremony was held at Horní Bukovsko to commemorate the 100th anniversary of the birth of Jan Hadrávek, who was from that village.

This slideshow requires JavaScript.

He was a pilot with 111 OTU and was killed in a flying accident, just after take-off, from Nassau, Bahamas, on a flight training night patrol on 7 August 1943.

HIs grave at CWGC Nassau, Bahamas.


Posted in 311 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton | Leave a comment