Svatopluk Janouch – One of the Few

Svatopluk JANOUCH

One of the Few

Jeden z hrstky

…………….* 06.11.1913. Holín, Jičín.

…………….† 12.04.66. New York, USA.

Pre WW2:
Před 2. svět. válkou:

Svatopluk Janouch was born on 6 November 1913 in the village of Holín, near Jičín, about 50 miles North-East of Prague. He undertook his elementary education at Jičín Grammar School between 1925 and 1933 when he matriculated. In 1933, for his compulsory military service, Svatopluk enlisted as a cadet at the Military Aviation Academy at Prostějov. In 1934, having trained as an aerial observer, he was posted to the 3rd Air Regiment ‘M.R. Stefanik’, deployed at Piešťany, in the Slovak region of Czechoslovakia. Deciding to remain in the military when his service was completed, he was initially posted to the Military Aviation Academy at Hranice, for pilot training, and then returned to Prostějov where he completed his pilot training, achieving the rank of poručík (Pilot Officer). On 1 August 1936 he was posted to the 1st Observation Sqn, of the 1st ‘T.G. Masaryk’ Air Regiment deployed at Prague-Kbely airbase. On completion of his fighter-pilot training, he was posted to the 43rd Fighter Sqn of the 1st Air Regiment who were equipped with Avia B-534 biplane fighter aircraft. From 8 July 1938, he was appointed gunnery-officer and the squadron was then redeployed to the Slovak region of Czechoslovakia.

Svatopluk Janouch se narodil 6. listopadu 1913 v obci Holín nedaleko Jičína, asi 70 km severovýchodně od Prahy. Základní vzdělání absolvoval na jičínském gymnáziu v letech 1925 až 1933, v jehož posledním roce maturoval. V témže roce nastoupil Svatopluk svoji povinnou vojenskou presenční službu jako kadet na Vojenskou leteckou akademii v Prostějově. V roce 1934 byl po výcviku leteckého pozorovatele vyslán ke 3. leteckého pluku “M.R. Stefanika “, který byl dislokován v Piešťanech, na Slovensku, v tehdejším Československu. Po skončení presenční služby se rozhodl zůstat v armádě a byl převelen na Vojenskou leteckou akademii v Hranicích a poté na zdokonalující výcvik do Prostějova, kde absolvoval pilotní výcvik, kde dosáhl hodnosti poručíka. 1. srpna 1936 byl vyslán k 1. pozorovací peruti „T.G. Masaryka”, jehož letecký pluk měl svoji základnu na letišti Praha-Kbely. Po ukončení výcviku stíhacích pilotů byl vyslán k 43. stíhací peruti 1. leteckého pluku, která byla vyzbrojena dvojplošnými stíhacími letouny Avia B-534. Od 8. července 1938 byl jmenován dělostřeleckým důstojníkem a letka byla poté přesunuta na Slovensko.

When the Germans occupied Czechoslovakia in March 1939, the Bohemia and Moravia regions became a German Protectorate and Slovakia became a German ‘puppet’ state. The Czechoslovak Air Force was disbanded and all personnel demobilized; as a Czech, Svatopluk was returned to the German Protectorate. During his service in the Czechoslovak Air Force, he had achieved 430 flying hours.

Když Němci v březnu 1939 okupovali Československo, stal se z Čech a Moravy německý Protektorát a Slovensko se přeměnilo ve fašistický „loutkový“ stát. Československé letecké síly byly okamžitě rozpuštěny a veškerý personál demobilizován. Díky státní české příslušnosti byl Svatopluk navrácen do Protektorátu. V té době už měl nalétáno nějakých 430 letových hodin.

Poland:
Polsko:

The Czechoslovak Air Force was quickly disbanded by the Germans and all personnel dismissed; the same fate befell most of those serving in the Czechoslovak Army. Germanisation of Bohemia and Moravia began immediately. For the military personnel and many patriotic Czech citizens, this was a degrading period. Many sought to redress this shame and humiliation and wanted to fight for the liberation of their homeland. By 19 March 1939, former senior officers of the now-disbanded Czechoslovak military had started to form an underground army, known as Obrana Národa [Defence of the Nation]. One of their objectives was to assist as many airmen and soldiers as possible to get to neighbouring Poland where Ludvík Svoboda, a former distinguished Czechoslovak Legionnaire from WW1, was planning the formation of Czechoslovak military units to fight for the liberation of their homeland. Within Czechoslovakia, former military personnel and civilian patriots covertly started to arrange for former Air Force and Army personnel to be smuggled over the border into Poland to join these newly-formed Czechoslovak units.

Československé letectvo bylo po okupaci nacistickým Německem rychle rozpuštěno a veškerý personál propuštěn; stejný osud postihl také většinu těch, kteří sloužili v jiných složkách československé armády. Germanizace Čech a Moravy proběhla okamžitě. Pro vojenský personál a mnoho vlastenecky smýšlejících českých občanů to bylo ponižující období. Mnozí se snažili napravit tuto hanbu a ponížení a využili příležitostí bojovat za osvobození své vlasti. Už k 19. březnu 1939 začali bývalí vyšší důstojníci nyní rozpuštěné československé armády formovat podzemní armádu, známou jako Obrana Národa. Jedním z jejich cílů bylo pomoci co největšímu počtu letců a vojáků dostat se do sousedního Polska, kde Ludvík Svoboda, bývalý československý legionář z 1.sv.války, plánoval vznik československých vojenských jednotek v boji za osvobození vlasti. A tak v Československu začali bývalí vojenští zaměstnanci a prostí občané – vlastenci, v utajení zajišťovat přesun bývalého personálu letectva a armády přes hranice do Polska, aby se tam připojili k těmto nově se tvořícím odbojovým jednotkám československé armády.

Obrana Národa also worked in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic. These two organisations provided money, courier and other assistance to enable airmen to escape to Poland. Usually, this was by crossing the border from the Ostrava region into neighbouring Poland. News soon began to be covertly spread amongst the former Czechoslovak airmen and soldiers and many made their personal decision to go to Poland. Svatopluk was one of those who decided to escape and enlist in one of those units. He successfully managed to cross the border into Poland on 24 May 1939 and reported for duty at the Czechoslovak Consulate at Kraków.

Obrana Národa také spolupracovala se Svazem letců, leteckým sdružením v někdejší ČSR. Tyto dvě organizace zajišťovaly financování, převaděče a další pomoc, která umožňovala letcům překročit hranice do Polska. Obvykle se tak stalo někde na Ostravsku. Zprávy o těchto možnostech se začaly brzy tajně šířit a řada bývalých československých letců a vojáků se dobrovolně rozhodla této příležitosti využít. Svatopluk byl jedním z těch, kteří takové rozhodnutí učinili, aby rozšířil řady těchto jednotek. Polskou hranici se mu podařilo překročit dne 24. května 1939, aby se pak přihlásil do služby na československém konzulátu v Krakově.

Once in Poland, the Czechoslovak escapers were to find that Poland was not permitting the formation of foreign military units on its territory. However Czechoslovak officials in Poland had been in negotiations with France, a country with which Czechoslovakia had an Alliance Treaty. Under French law, foreign military units could not be formed on its soil during peacetime. The Czechoslovak escapees, however, could be accepted into the French Foreign Legion, but with the agreement that should war be declared, they would be transferred to French military units. The Czechoslovaks would, however, have to enlist with the French Foreign Legion for a five-year term. The alternative was to be returned to occupied Czechoslovakia and face German retribution for escaping – usually imprisonment or execution with further retribution to their families.

Ovšem po příjezdu do Polska měli českoslovenští uprchlíci zjistit, že Polsko na svém území nepovoluje formování a vznik cizích zahraničních vojenských jednotek. Úředníci ambasády však vedli intenzivní jednání s Francií, se kterou mělo Československo spojeneckou smlouvu. Ale ani podle francouzských zákonů nemohly být na jejich půdě vytvářeny v době míru zahraniční vojenské jednotky. Českoslovenští uprchlíci však mohli být přijati do francouzské cizinecké legie s podmínkou, že v případě vyhlášení války budou okamžitě převedeni do francouzských vojenských jednotek. Čechoslováci se však museli smluvně zavázat na pětileté období v řadách francouzské cizinecké legie. Druhá alternativa byla vrátit se do okupovaného Československa a čelit trestu za útěk z Protektorátu – obvykle vězení či trest smrti a další perzekuce jejich rodin.

Czechoslovak escapers, Małe Bronowice, Summer 1939.
Českoslovenští uprchlíci, Male Bronowice, léto 1939.

The Czechoslovak escapees were initially billeted at Małe Bronowice, a former Polish army camp outside Krakow, whilst arrangements were made for them to travel to France. After a short stay in Poland, Svatopluk, along with 138 other Czechoslovak military escapees, 42 of whom were airmen, travelled by train to the Polish Baltic port of Gdynia, where on 17 June they boarded the ‘Sobieski’, a Polish passenger ship and sailed to Boulogne, France, arriving on 19 June.

Českoslovenští uprchlíci byli ubytováni v obci Małe Bronowice, bývalém středisku polské armády poblíž Krakova, a souběžně s tím se hledal intenzivně způsob, jakým je dopravit do Francie. Po krátkém pobytu v Polsku tak odcestoval Svatopluk spolu s 138 dalšími československými vojenskými uprchlíky, z nichž 42 byli letci, vlakem do polského baltského přístavu Gdyně, kde 17. června nastoupili na polskou osobní loď „Sobieski“ a odpluli do francouzského Boulogne, kam dorazili 19. června.

France:
Francie :

On arrival in France, Svatopluk and his fellow escapees were taken to the French Foreign Legion’s recruitment barracks at Place Balard, in the South West of Paris, for medical examination and recruitment documentation to be completed for their acceptance into the Foreign Legion. This time was to serve as a familiarisation period to learn the ways of the Legion and to study French crash-courses, and they took every opportunity to practise their new language skills with French girls. He was accepted into the 1st Regiment of the French Foreign Legion, with the rank of Sergeant, and the Czechoslovak escapees were transferred to the Foreign Legion’s training camp at Sidi-bel-Abbès, Algeria. With the German invasion of Poland on 1 September 1939, he was released from his Foreign Legion service and transferred the following day to l’Armée de l’Air and posted to Escardrille Régionalle de Chasse 572, of their Colonial Air Force. On 18 September, he was transferred to their Centre d’instruction at Blida airbase, then on 20 October to their Escadre de Marche at Oran la Senia airbase, Algeria, for re-training on French fighter aircraft.

Po příjezdu do Francie byli Svatopluk spolu s ostatními uprchlíky převezeni do kasáren francouzské cizinecké legie, sloužících k náboru nových členů, na náměstí Place Balard na jihozápadě Paříže, kde podstoupili vstupní lékařské prohlídky a byla založena jejich osobní dokumentace, obojí nutné pro přijetí do cizinecké legie. Současně probíhalo také jejich seznámení se s posláním Legií, včetně intenzivních jazykových kurzů francouzštiny, při nichž frekventanti využili každé příležitosti v praktickém zdokonalování nabytých vědomostí, zejména s francouzskými dívkami. Byl přijat do 1. pluku francouzské cizinecké legie v hodnosti četaře a všichni byli převezeni do výcvikového tábora cizinecké legie v alžírském Sidi-bel-Abbès. Avšak po německém přepadení Polska dne 1. září 1939, kdy vypukla válka, byl ze služby cizinecké legie propuštěn a následující den zařazen do l’Armée de l’Air (pravidelných leteckých sil armády Francie) a vyslán do Escardrille Régionalle de Chasse 572, jedné ze základen francouzského letectva v Severní Africe. Dne 18. září byl převezen do jejich Výcvikového střediska na letecké základně Blida, a poté 20. října na jejich Escadre de Marche na letecké základně Oran la Senia v Alžírsku, za účelem zdokonalovacího výcviku na francouzských bojových letounech.

Oran La Senia, December 1939.
Oran La Senia, prosinec 1939.

Lognes – Emmerainville, May 1940.

On 15 December, having completed his re-training he was posted to GC I/6, at Marignane airbase near Marseille, who were equipped with MS-406 fighter aircraft. GC I/6, and whose complement now included 15 Czechoslovak pilots. He was redeployed, on 8 March 1940, to Chissey airfield, about 60 km south-east of Dijon, to be near the front line. When the Germans invaded France, the rapidity of their Blitzkreig caused GC I/6 to have to frequently change their airfields as they retreated westward and by the time of the French capitulation, on 20 June, they were at Bergerac in south-west France.

Dne 15. prosince poté, co dokončil přeškolení, byl vyslán na GC I/6 na letecké základně Marignane poblíž Marseille, která byla vyzbrojena stíhacími letouny MS-406. GC I/6 tak byla doplněna a v jejím stavu bylo nyní i 15 československých pilotů. Dne 8. března 1940 byl převelen na letiště Chissey, asi 60 km jihovýchodně od Dijonu, které bylo blíže předpokládané linii fronty. Když potom Němci Francii napadli, rychlost jejich bleskového postupu způsobila, že útvar GC I/6 při svém ústupu na západ musel často měnit svá letiště a v době francouzské kapitulace, 20. června, se nacházel v Bergeracu v jihozápadní Francii.

During the Battle of France he flew 55 operational hours and achieved combat success:

Během bitvy o Francii nalétal Svatopluk 55 provozních hodin a dosáhl několika bojových úspěchů:

Date Time Location Action
25/05/40 18:30 near Arkeux-Denain 1 He 111 destroyed
03/06/40 11:00 near Le Bourget 1 Me 110 destroyed
05/06/40 17:15 near Foret de St. Gobain 1 Hs 123 destroyed

But this was not without mishap; during his combat on 3 June, his Ms-406c was in collision with another aircraft causing him to make a forced-landing; and on 7 June, at about 18:00 his aircraft was damaged by anti-aircraft fire causing shrapnel wounds in the leg. He managed to reach Lognes-Emmerainville airfield and was taken to hospital in Paris.

Ale neobešlo se to bez komplikací; během souboje dne 3. června došlo ke kolizi jeho Ms-406c s jiným letounem, která si vynutila nouzové přistání; 7. června, kolem 18:00, bylo jeho letadlo poškozeno protiletadlovou palbou, a střepina mu způsobila zranění nohy. Podařilo se mu přistát na letišti Lognes-Emmerainville, odkud byl převezen do nemocnice v Paříži.

With the rapidly advancing German forces who were now only an hour away, he discharged himself, on 13 June, from hospital to avoid being captured. Using bicycles and travelling in cattle-trucks he managed to reach Bordeaux, in South West France, where on 19 June sailed aboard the ‘Karanan’ to Falmouth.

Ale pro velmi rychlý postup německých jednotek, které byly nyní vzdáleny pouhou hodinu přesunu, opustil 13. června nemocnici, aby se vyhnul možnému zadržení. Jízdou na kole a na venkovských povozech se dokázal dopravit až do Bordeaux v jihozápadní Francii, kde 19. června odplul na palubě lodi‚ Karanan ‘do Falmouthu.

RAF:

On arrival to England he was accepted into the RAF Volunteer Reserve, at the rank of P/O, and posted to the newly formed 310 (Czechoslovak) Sqn who were stationed at Duxford and equipped with Hurricane Mk I aircraft.

Po příjezdu do Anglie byl přijat k dobrovolnickým zálohám RAF v hodnosti poručíka a vyslán k nově se utvářející 310. (československé) peruti, která byla umístěna v Duxfordu a vyzbrojena letouny Hurricane Mk I.

Svatopluk with founding members of 310 Sqn, Duxford August 1940. The Czechoslovak airmen are still in their l’Arne d’Air uniforms.
Svatopluk se zakládajícími členy 310. perutě, Duxford, srpen 1940. Českoslovenští letci jsou stále ve svých francouzských uniformách.

Here Svatopluk was re-trained for Hurricane aircraft and made his first operational flight on 19 August 1940. He flew in the Battle of Britain and achieved combat success destroying:

Zde byl Svatopluk přeškolen na letouny Hurricane a svůj první operační let uskutečnil 19. srpna 1940. Stal se tak účastníkem Bitvy o Británii a dosáhl zde také několika bojových sestřelů:

Date Time Location Hurricane Action
Akce
07/09/40 17:15 near Hornchurch V6556 ‘E’ 1 Me 110D
18/09/40 18:15 near Basildon V6556 ‘E’ 1 shared Ju 88

During a dogfight on 31 August 1940, his Hurricane Mk I P3268 was damaged by enemy fire, but he managed to safely land at Duxford. That 28 October, Czechoslovak National Day, he was awarded his 1st and 2nd Válečný kříž 1939s, and on the following day he was promoted to the rank of Acting F/Lt. On 27 December 1940 he was promoted to the rank of F/O, and on 28 February 1941, he was appointed Flight Commander of ‘B’ Flight but on 5 May he went into hospital for a health issue that resulted in preventing him from flying operationally.

Během souboje dne 31. srpna 1940 byl jeho Hurricane Mk I P3268 poškozen nepřátelskou palbou, ale podařilo se mu bezpečně přistát na letišti v Duxfordu. Dne 28. října, při příležitosti výročí vzniku ČSR, mu byl udělen Válečný kříž 1939 1. a 2.stupně a následujícího dne byl povýšen do hodnosti kapitána – čekatele. Dne 27. prosince 1940 byl povýšen do hodnosti nadporučíka a 28. února 1941 byl jmenován velitelem letky „B“, avšak 5. května byl hospitalizován kvůli zdravotním potížím, které mu bránily v operačním létání.

He was discharged from hospital, on 29 May 1941, returning to Duxford as a Flight Controller and was promotion to Acting F/Lt. He was awarded the Czechoslovak Za chrabrost medal on 8 August. On 17 October 1941 he was posted to Debden, again as a Flight Controller where he remained until 13 May 1942. He was promoted to the rank of F/Lt on 27 December 1941. Svatopluk’s next posting was to the Czechoslovak Inspectorate General, in London, where he was appointed Czechoslovak Liaison Officer at 10 Group Fighter Command HQ. In recognition of his service with l’Airme d’Air, the French, on 10 June, awarded him the Chevalier de la Légion d’Honneur, one of only eight awarded to the Czechoslovak airmen, as well as the Médaille Militaire and Croix de Guerre avec 2 Palme a silver star. He remained as Liaison Officer until 27 September 1943 and was then posted, at the rank of S/Ldr to the Czechoslovak Depot at RAF Cosford where he was in command of the Education Pool. On 7 March 1944, he was promoted to the rank of štábní kapitán in the Czechoslovak Air Force. He left the RAF on 3 October 1944. His final WW2 posting was to the now liberated Paris as Czechoslovak Air Attaché where he remained until 23 July 1945.

Z nemocnice byl propuštěn 29. května 1941, aby se vrátil do Duxfordu jako letový dispečer a byl povýšen znovu do hodnosti kapitána – čekatele. Dne 8. srpna mu byla udělena čsl medaile Za chrabrost. 17. října 1941 byl vyslán do Debdenu, opět jako letový dispečer, kde sloužil do 13. května 1942. 27. prosince 1941 byl konečně povýšen do hodnosti kapitána. Svatoplukovo další působení směřovalo na československý generální inspektorát v Londýně, kde byl jmenován styčným důstojníkem čsl. velitelství 10. stíhací skupiny. Jako uznání za jeho služby u l’Airme d’Air mu Francouzi 10. června udělili Rytířský řád čestné legie, jako jednomu z osmi takto vyznamenaných čsl. letců, stejně jako medaili Válečného kříže se dvěma palmovými ratolestmi. Funkci styčného důstojníka zastával do 27. září 1943 a poté byl vyslán v hodnosti majora k československému depu v RAF Cosford, kde působil v řízení školícího centra. Dne 7. března 1944 byl povýšen do hodnosti štábního kapitána u československého letectva. Ze služeb RAF byl vyřazen ke dni 3. října 1944. Jeho posledním služebním působištěm během 2. svět. války byla už v osvobozené Paříži jeho funkce československého leteckého atašé, kde působil až do 23. července 1945.

Post WW2
Po válce

Czechoslovak Air Force 1946.

Svatopluk returned to Czechoslovakia on 1 September 1945; he remained in the Czechoslovak Air Force and was appointed as Professor to the Military Aviation Academy at Hradec Králové.

Svatopluk se vrátil do Československa 1. září 1945; zůstal v československém letectvu a byl jmenován profesorem na Vojenské letecké akademii v Hradci Králové.

Following the Communist take-over in February 1948, the Czechoslovaks who fought for the Allies in WW2 were regarded as being tainted by capitalism and thus ‘undesirable’ in the new Czechoslovak regime. Many were dismissed from the military, demoted, stripped of their Czechoslovak decorations, arrested, imprisoned and subjected to other persecution and degradation.

Po komunistickém převratu v únoru 1948 byli všichni Čechoslováci, kteří bojovali v řadách spojeneckých vojsk ve druhé světové válce, považováni za zkažené kapitalismem, a tedy „nežádoucí“ v novém československém režimu. Mnozí byli propuštěni z armády, degradováni, zbaveni všech čsl ocenění, poté zatčeni, vězněni a vystaveni dalšímu pronásledování a perzekuci.

On 29 February 1948, he was posted to the Military Aviation Academy at České Budějovice but shortly after he was placed on ‘waiting leave’ and was aware of the most likely outcome of that action – arrest by the StB (Státní Bezpečnost, the state secret police) – and imprisonment. He requested to leave the Czechoslovak Air Force, which was granted on 1 May 1948. Anticipating that he would be arrested like many of his former RAF colleagues, he began to prepare to go into exile again. This he achieved shortly after, when he escaped, via the wooded Šumava region of Czechoslovakia, across the border into the American Zone of Germany. He subsequently reached Paris where he worked for Air France for several years. In 1952 become Deputy Director of the New York office of Swissair. He died in New York, on 12 April 1966, aged 54.

29. února 1948 byl přidělen na Vojenskou leteckou akademii v Českých Budějovicích, ale krátce poté, byl vyzván k nucené dovolené, z čehož si sám dovodil, že je v podezření a v nebezpečí případného zatčení StB (Státní bezpečnost, státní tajná policie) – a uvěznění. Požádal o odchod z československého letectva, které mu bylo uděleno 1. května 1948. V očekávání, že bude zatčen jako mnoho jeho bývalých kolegů RAF, začal s přípravami pro odchod do exilu. Úspěch se dostavil, když se mu podařilo utéci přes zalesněnou oblast Šumavy a přes hranice do americké zóny Bavorska. Usadil se potom v Paříži, kde několik let pracoval pro Air France. V roce 1952 se stal zástupcem ředitele newyorské kanceláře společnosti Swissair. Zemřel v New Yorku dne 12. dubna 1966 ve věku 54.

Medals:
Válečná ocenění:

Great Britain :
Velká Británie:
:

1939 – 45 Star with Battle of Britain clasp
Air Crew Europe Star
Defense Medal
War Medal

Czechoslovakia :
Československo:
:

Válečný kříž 1939 and bar
Za chrabrost
Za zásluhy I.stupně
Pamětní medaile se štítky F–VB

France :
Francie :

Chevalier de la Légion d’Honneur
Médaille Militaire
Croix de Guerre avec 2 Palme a silver star

Remembered :
Památníky a upomínková místa :

Great Britain

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial, Capel-le-Ferne, Kent :

V Anglii je připomenut, spolu s dalšími 2938 posádkami Bitvy o Británii, na pamětní zdi Christophera Foxley-Norrise při Památníku národní Bitvy o Británii v Capel-le-Ferne v Kentu:

London Battle of Britain Memorial:

Je připomenut také na památníku Bitvy o Británii v Londýně :

Czech Republic

Winged Lion Monument, Klárov, Prague:

V listopadu 2017 bylo jeho jméno, spolu se jmény dalších více než 2500 dalších československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během 2. světové války, odhaleno na pomníku Okřídleného lva na pražském Klárově:

This entry was posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Biography, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.