Bohumir Fürst – One of the Few

Bohumír Fürst

Jeden z hrstky

* 10 January 1909

† 2 January 1978

Pre WW2
Před 2. svět. válkou

Bohumír Fürst was born 10 January 1909 at Opatovice, in the Moravia region of Czechoslovakia. He was the son of a quarry labourer and had four siblings. After completing his elementary schooling he started work as a shop assistant. Until he went for his Military Service he was employed in Tršice and then at Melnik also as a shop assistant.

Bohumír Fürst se narodil 10.1.1909  v Československu v Opatovicích na Moravě. Byl synem dělníka v kamenolomu a měl  čtyři sourozence. Po ukončení základní školní dcoházky se vyučil prodavačem. Do nástupu vojenské základní služby byl zaměstnán jako prodavač v Tršicích a později v obchodě na Mělníku.

On 1 October 1928 he commenced his Military Service attending the Military Aviation Academy at Prostějov where he was selected for pilot training. Having completed his Military Service in September 1930, he choose to remain in the Czechoslovak Air Force and with a rank of svobodník (LAC) and was posted to the 38th Fighter Regiment based at Vajnory, near Bratislava, Slovakia, where he remained until 1932.

Dne 1. října 1928 nastoupil vojenskou základní službu do Vojenské letecké akademie v Prostějově, kde byl zařazen do pilotního leteckého výcviku. Po ukončení základní vojenské služby v září 1930, se rozhodl zůstat v československém letectvu a v hodnosti svobodník nastoupil k 38. stíhacímu leteckému pluku na Slovensku, ve Vajnorech u Bratislavy.  Kde sloužil do roku 1932

Bohumír Fürst, Vajnory, Slovakia, 1933.

Between 1932 to March 1939 served as an instructor at the Military Aviation Academy at Prostějov with the rank of četař (Sgt). Following the German occupation on 15 March 1939, the Czechoslovak Air Force was disbanded and all personnel dismissed.

V letech 1932 až 1939 byl instruktorem ve vojenské letecké akademii v Prostějově. Po německé okupaci 15. března 1939, bylo československé letectvo rozpuštěno a všichni letci byli propuštěni z armády.

To Poland
Do Polska

On 23 June 1939 he escaped over the Cieszyn pass into Poland and travels to Krakow where he joins other escaped Czechoslovak airmen. On 26 July, with other escaped Czechoslovak airmen, sailed from Gydnia, Poland, aboard the Swedish ship ‘Kastelhom’ which took them to France.

Dne 23. června 1939 u Českého Těšína překročil hranice do Polska a odjel do Krakova, kde se připojil k ostatním československým letcům. Dne 26. června 1939 se skupinou československých zahraničních letců odjel do Gdyně, kde nastoupili na palubu švédské lodi Kostelholm, která plula do Francie. 

France
Francie

As French law did not permit foreign troops to be based on its soil during peacetime, the airmen were required to enlist in the French Foreign Legion for a term of five years, with the agreement that should war be declared, would be returned to France to join a French military unit. Their alternative was that they would be sent back to occupied Czechoslovakia and face German retribution. The airmen sailed from Marseille to North Africa and taken to the Legion’s basic training camp at Sidi-bel-Abbes, Algeria.

Francouzké právo neumožňovalo pobyt zahraničních jednotek na půdě Francie v době míru. Z toho důvodu museli českoslovenští letci vstoupit do francouzské cizinecké legie na dobu pěti let s tím, že v případě vyhlášení války by se vrátili do Francie a stali  příslušníky francouzských vojenských jednotek. V případě, že by nechtěli vstoupit do cizinecké legie, další alternativou bylo, že budou odesláni zpět do okupovaného Československa a vystaveni německé odplatě. Českoslovenští letci  byli z prostoru cizinecké legie v Marseille přepraveni  do základního výcvikového tábora cizinecké legie  v Sidi-bel-Abbes v Alžírsku.

Bohumír Fürst middle row 4th from left, with the French Foreign Legion at Sidi-bel-Abbes, 17 October 1939.
Bohumír Fürst 17. října 1939, jako příslušník francouzské cizinecké legie v Sidi-bel-Abbes, V prostřední řadě čtvrtý zleva.

With war being declared on 3 September 1939, Bohumír was transferred to l’Armée de l’Air on 25 October and posted to their training airbase’s at Tunis and el Aouina Blida with the rank of Adjutant.

Po přepadení Polska  a vstupu Francie do války s Německem dne 3. září 1939, byl Bohumír First 25. října 1939 přemístěn v hodnosti pobočník, na výcvikovou  leteckou základnu el Aouina Blida v Tunisu.  

In December 1939 he returned to France and is posted as an instructor to l’Armee d’Air training airbase at Chatres. Between 10 and 17 May 1940 he was assigned to Escardrille Légere de Défense (ELD) at Chateaudun and then to Groupe de Chasse II /2 (GC II/2) until 21 June. The unit was equipped with MS-406C aircraft which he used to good effect during the Battle of France:

V prosinci 1939 se vrátil do Francie a byl zařazen jako instruktor na výcvikové základně l’Amee d’Air v Chartres. V období mezi 10. a 17. květnem 1940, byl do 21. června, převelen k Escardrille Légere de Défense (ELD) na Chateaudun a pak Groupe de ChasseII/2 (GC II/2). Tato jednotka byla vybavena letouny  Morane-Saulnier  MS-406C. V průběhu bitvy o Francii byl velmi úspěšný:

On 19 May he shot down a Hs-129 at Laon, near Soissons. On 21 May he jointly shot down a Do-17z near Creil with Cne Baudoin de Callonne and Adj Maurice Pollono but his MS-406c, no 390, was shot down near chateau Verneuil-en-Halatte and he was wounded in his left leg during the attack.

Dne 19. května sestřelil u Laon, nedaleko Soisons Heschel HS-129. Dne 21. května se podílel s CNE Baudion de Callonne a Adj Maurice Pollono na sestřelení Dorniera Do-17z v blízkosti Creil, jeho MS-406c, č.390,  byl však  sestřelen poblíž zámku Verneuil-en-Halatte a Bohumír byl během útoku zraněn na levé noze.

Following the capitulation of France he was released from l’Armee d’Air service and with other Czechoslovak airmen was evacuated by ship from Port Vendres which took them to Oran, Algeria. From there they travelled by train to Casablanca, Morocco, from where they sail to Gibraltar and transferred to the ‘Neuralia’ which sailed for England, arriving in Liverpool on 12 July 1940.

Po kapitulaci Francie byl propuštěn z francouzského letectva a s dalšími československými letci byl evakuován lodí z Port Vendres do Oranu v Alžírsku. Odtud cestovali vlakem do Casablanky, Maroco, odkud pluli lodí do Gibrartaru, kde přestoupili na loď “Neutralia”, kterou se přeplavili do Anglie a 12. července 1940  zakotvili v Liverpoolu.

RAF

He was accepted into the RAF Volunteer Reserve, with the rank of Sgt. On 6 August 1940, he was posted to Duxford to join the newly formed 310 Sqn (Czechoslovak) Squadron. He flew in the Battle of Britain and again achieved success in aerial-combat:

V Anglii byl přijat do RAF Volunter Reserve (dobrovolné reservy), v hodnosti (seržanta) Sgt.. Dne 6. srpna 1940, byl odeslán do Duxfordu, kde byl zařazen k nově vytvořené 310. čs. Sgn. (Czechoslovak) Squadron. Zúčastnil se bitvy o Británii a opět byl úspěšný ve vzdušných bojích-:

Bohumir Fürst, Duxford 1940.

On 3 September, flying Hurricane Mk I P6556 NN-R, in Yellow Section, he attacked a Me 110c, of I/ ZG2 three times and on the 3rd attack, at distance of 100 yds he gave it a burst of machine-gun fire and it crashed in flames south of Chelmsford at 17:15. On 2 September, in Hurricane Mk I NN-D P3143, flying in Red Sector, at 17:15 he claimed a ‘probable’; a Me 110 from 6/ ZG2 which crashed into the sea 8 km off Birchington and then, at 17:35, a Me 109e flown by Unteroffizer Götting which crashed near Wickhambreuk, Kent. In the same aircraft, on 15 September at 14:40, flying in Red Sector he destroyed a He 111 over London.

Dne 3. září 1940, s Hurricane MK I P6556 NN-R, ve žluté části, napadl Me 110C, z I / ZG2 a pří třetím útoku ze vzdálenosti 100 yardů, kulometnou palbou jej plně zasáhl a ten  se v 17.15  plamenech zřítil na jihu Chemsfordu. Dne 2. září s Harricane MK I NN-D P3143 v červeném sektoru měl v 17.15  potvrzený pravděpodobný sestřel M 110 od 6/ZG2, který narazil do moře 8 km od Birchingtonu a potom v 17.35, Me 109E, který řídil Unteroffizer Götting, jenž havaroval nedaleko Wickhamreuku,Kent. Ve stejném letadle, dne 15. září v 14.40 v červeném sektoru (Red Sector)  sestřelil nad Londýnem  He 111.

On 18 October 1940 he was posted to 605 Sqn (County of Warwick) in 11 Group of Fighter Command, returning ten days later to 310 Sqn. On 7 March 1941 having completed his operational tour, he was posted to 52 OTU at Debden as a pilot instructor where he stayed until 6 May 1941. He was then posted to Flying Instructors School at RAF Uphaven. On 13 June 1941, he received his commission and awarded the rank of P/O and three days later was posted as an instructor to 2 SFTS (Service Flying Training School) at Brize Norton. On 29 May 1942 promoted to F/O.

Dne 18. října 1940 byl vyslán do 605. Sqdn. (Couty of Warwick), 11. skupiny Fighter Command. Za deset dní se vrátil zpět k 310. Sqn. Dne 7.3.1941 po dokončení provozního turné, byl vyslán do 52. OTU v Debdenu, jako instruktor pilotů, kde zůstal až do 6. května 1941. Poté byl vyslán na leteckou školu lektorů RAF v Uphaven. Dne 13. června 1941 byl povýšen do hodnosti P/O a o tři dny později vyslán jako instruktor 2 SFTS (Service Flying Traininig School) V Brize Norton. Dne 29. května 1942 byl povýšen na F/O.

In June 1942 he was posted to 6 (P) AFU (Pilot-Advanced Flying Unit) as an instructor and in the same role in August to 11 (P) AFU. On 14 Sept 1942, he transferred to Transport Command and posted to 24 Sqn at Hendon and on 1 December that year to 510 Sqn, also in Transport Command. Was promoted to F/Lt on 29 July 1943 and on 2 December that year was appointed as ‘B’ Flight Commander of 510 Sqn.

V červnu 1942 byl vyslán do 6 (P) (Pilot-Advanced  Flying Unit) jako instruktor a ve stejné roli v srpnu na 11 (P) AFU. Dne 14. září 1942 byl  přemístěn k Transport Command a vyslán do 24.Sqn. v Hendon a 1. prosince téhož roku na dopravní velitelství 510. Sqn.. Dne 29. července 1943, byl povýšen do hodnosti F/Lt a dne 2. prosince téhož roku byl jmenován as’B “Flight Commander 510.Sgn.

Czechoslovak Air Force 1946.
Československé letectvo 1946.

He was demobbed from the RAF in August 1945 and returned to Czechoslovakia where he was posted as a pilot with the Transport Regiment of the Czechoslovak Air Force. It was during this period that he changed his name from the Germanic spelling of Fürst to the Czech spelling of Fiřt. This was probably due to the anti-German and anti-Sudeten mood that prevailed in immediate post-war Czechoslovakia.

V srpnu 1945 byl propuštěn z RAF a vrátil se do Československa, kde byl zařazen jako pilot dopravního pluku československého letectva. V té době si nechal změnit své jméno od  německé výslovnosti Fürst v českou výslovnost Fiřt. Bylo to pravděpodobně způsobenou tehdejší anti-německou a anti-sudetskou náladou, která panovala v bezprostředním poválečném Československu.

In February 1948, the Communists took control of Czechoslovakia, and under this regime, those who had fought in the West for the freedom of their homeland were now regarded as being tainted with capitalism and undesirable citizens for Czechoslovakia. Many were dismissed from the Czechoslovak military, arrested and imprisoned and the reason why many escaped to the West.

V únoru 1948, po převzetí moci v Ćeskoslovensku komunisty, byli ti co bojovali za svobodu své vlasti na Západě, považováni za poskvrněné kapitalismem. V rámci nastoleného režimu se ti, kteří bojovali za svobodu své vlasti na Západě, stali nežádoucími občany pro budování nového pořádku v Československu. Mnozí byli propuštěni z československé armády, zatčeni a vězněni. Z toho důvodu českoslovenští zahraniční letci odcházeli na Západ.

On 1 September 1948 Bohumír was promoted to the rank of Major but on 1 February 1949 he was dismissed from the Czechoslovak Air Force persecuted by the Communist Authorities. On 2 November he was demoted in rank from Major to Private. On 10 January 1950, he was arrested by the Communists, tried and sentenced to hard labour and imprisoned at Mirov prison on 2 November 1950. Due to poor health, he was released on 10 August 1951. He was then evicted from his home in Prague and sent to live in a rural area to socially isolate him and was only permitted to do menial work as a store-keeper.

Dne 1. září 1948 byl Bohumír povýšen do hodnosti major. 1. září 1949 byl propuštěn z československého letectva a pronásledován komunistickými orgány. Dne 2. listopadu 1949 byl degradován do hodnosti vojín. Dne 10. ledna 1950 byl zatčen, souzen a odsouzen k těžké práci. 2. listopadu 1950 byl uvězněn ve věznici Mírov. Pro špatný zdravotní stav byl 10. srpna 1951 z vězení propuštěn. Byl vystěhován z Prahy a sociálně izolován ve venkovské oblasti a mohl vykonávat podřadnou práci skladníka.

On 28 August 1965 his military rank was restored but was not allowed to return to the Czechoslovak Air Force.

Dne 28. srpna 1965 mu byla hodnost vrácena. Nebyl mu však povolen návrat do československého letectva.

He died from a heart attack on 2 January 1978 in Ledeč nad Sazavou, Czechoslovakia.

Zemřel na infarkt 2. ledna 1978 v Ledči nad Sázavou Československo.

In 1991 he was postumously promoted ‘in memorium’ to the rank of Plukovník (Colonel).

V roce 1991 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovník.

Medals awarded / Udělené medaile:

British / Britské:

1939-1945 Star with Battle of Britain clasp
(1939-1945 Hvězda bitvy o Británii se sponou)

Air Crew Europe Star
(Air Crew Europe hvězda)

Defence Medal
(Medaile za obranu)

War Medal
(Válečná medaile)

Czechoslovak / Československá vyznamenání:

Válečný kříž 1939

Za chrabrost

Za zásluhy 1.st.

Pamětní medaile čs. zahraniční armády se štítkem F a VB

France / Francie:

Croix de Guerre with palm
(Válečný kříž s palmou)

Remembered :
Památníky:

Opatovice

Ledeč nad Sazavou

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:

Bohumír Fürst je uveden spolu s dalšími 2.938 letci, kteří se účastnili bitvy o Británii na Foxley Christopher Norris na pamětní zdi Národního památníku bitvy o Britanii v Capel-le-Ferme, Kent.

Bohumír Fürst is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial.

Bohumír Fürst je připomínán na památníku Bitvy o Británii v Londýně.

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2500 československými muži a ženami, kteží sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, na pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

Article last updated 24 October 2019

This entry was posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Biography, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.