Kent Battle of Britain Museum

Nearly hidden away because of a housing estate built on the former airfield ay RAF Hawkinge is a jewel of aviation history known at the Kent Battle of Britain Museum.

Téměř úplně skrytý za obytnou čtvrtí vybudovanou na bývalém letišti RAF v Hawkinge se nachází jeden z klenotů historie letectví, Muzeum bitvy o Británii v Kentu.

Whilst now a very impressive museums, it had very humble origins. It was in 1969 when Mike Llewellyn, an ardent collector of Battle of Britain artefacts who was running out of space for his collection at home. He was given the opportunity to display the collection in a chicken shed, at Langley Court, Kent, which was run by former Battle of Britain pilot Brian Hitchins. The extra space resulted in rapid acquisition of more Battle of Britain artefacts and soon more space was required. The move came in 1972 when Lord Massereene of Chilham offered a hall at his Chilham Castle for the collection to be displayed. Here the embryo museum was manned by Mike, the museum’s Curator, and a team of volunteers. By the early 1980’s the collection had rapidly expanded to include artefacts from some 300 RAF and Luftwaffe aircraft which had been shot down during the course of the Battle of Britain as well as memorabilia, uniforms, photographs, documents, and weapons. Soon the collection had now outgrown the space available to it at the Castle and a new location was sought to allow further expansion.

Ačkoliv se jedná o pozoruhodné muzeum, mělo velmi skromné začátky. Bylo to v roce 1969, kdy se Mikovi Llewellynovi, zapálenému sběrateli artefaktů z bitvy o Británii, již doma nedostávalo místo. Využil tehdy příležitosti vystavovat svoji sbírku v kůlně na bývalé slepičí farmě v kentském Langley Court, kterou provozoval účastník bitvy o Británii, pilot Brian Hitchins. Nově nalezené prostory vedly k rychlému nárůstu množství artefaktů a brzy bylo třeba dalšího místa. Ke stěhování došlo v roce 1972, kdy Lord Massereene z Chilhamu nabídl pro sbírku prostornou místnost na svém zámku v Chilhamu. Tady vznikl zárodek muzea, Mike se stal jeho kurátorem a přidal se tým dobrovolníků. Na začátku osmdesátých let se sbírka rychle rozrůstala a postupně zahrnovala fragmenty z přibližně 300 strojů RAF a Luftwaffe, které byly sestřeleny v průběhu bitvy o Británii. Nacházely se v ní i pamětihodnosti, uniformy, fotografie, dokumenty a zbraně. Expozice mezitím přerostla i současné prostory dostupné na zámku a vyvstala potřeba nového místa, které by umožňovalo další rozšíření.

Operations block

In 1980, new premises were acquired; a 3-acre site at the former WW2 RAF airfield at Hawkinge, where 313 (Czechoslovak) Sqn was deployed for a short time in 1944, and the collection was housed in original airfield buildings which bore visible signs of cannon shell holes from strafing Me109s – and still visible today!. The new Hawkinge site opened in 1982 and enabled more of the museum’s collection to be displayed with the inclusion of aircraft as well. Within the Museums grounds are now displayed three Hawker Hurricane’s which were former gate guard replicas.

V roce 1980 byly získány nové prostory, tříakrový areál bývalého letiště RAF v Hawkinge, kde byla v roce 1944 krátce umístěna i 313. (československá) stíhací peruť. Sbírka byla instalována do původních budov letiště, které nesly viditelné známky po střelách z kanónů útočících Messerschmittů Bf 109 – dodnes jsou stále znatelné! Nové prostory byly zpřístupněny v roce 1982. Umožnily vystavit ještě více předmětů ze sbírek muzea, včetně letadel. V muzeu jsou dnes k vidění tři stroje Hawker Hurricane, které byly původně umístěny u hlavního vchodu.

In 1968 some scenes from the film ‘The Battle of Britain’ were filmed at the airfield, whilst many original Spitfires and Hurricanes where used for aerials filming, there were also replica’s used for ground scenes. The museum acquired some of these replica’s namely two Hurricanes, two Spitfires, three Me109’s and scale models of HeIII’s can be seen on display in the museum.

V roce 1968 se na tomto letišti natáčely některé scény z filmu Bitva o Británii a při této příležitosti bylo pro vznik letových záběrů použito mnoho originálních Spitfirů a Hurricanů. Pro scény odehrávající se na zemi byly využívány repliky. Muzeum získalo do svých sbírek několik z těchto replik, jmenovitě dva Hurricany, dva Spitfiry, tři Me 109 a modely He 111.

Much of the former airfield is now redeveloped for residential housing and virtually surrounds the Museum. Despite this, the Museum, now a registered charity, is a jewel of historical aviation information and is the most comprehensive collection of Battle of Britain artefacts to be displayed anywhere in the world.

Velká část bývalého letiště je nyní využívána pro bytovou výstavbu, která obklopuje muzeum. Přesto je však, nyní registrované jako dobročinná organizace, klenotem historie letectví a vlastní největší sbírku artefaktů bitvy o Británii na světě.

In addition to the original RAF buildings on the site, an original Romney hut – now the Lord Dowding hangar – was acquired in 1986 and in 1993 generous donations enabled the modern Stuart-Buttle Memorial Hangar to be added. A Nissen hut, used on the original wartime airfield as the ‘B’ Flights pilots dispersal hut, was acquired and re-sited in the museum’s grounds holding a V1 rocket.

K původním budovám, které se zde nacházejí, byl v roce 1986 přistavěn originální Romney hut, který je nyní hangárem maršála Dowdinga. V roce 1993 se díky štědrým darům podařilo přistavět moderní Stuart-Buttle Memorial Hangar. Získán a přesunut na pozemky muzea byl i Nissen hut používaný za války piloty letky B jako útočiště na rozptylové ploše. Teď v něm můžete vidět raketu V1.

Lord Dowding Hangar.

Spirit of the Few Monument

Currently the Museum holds aircraft, vehicles, weapons, flying equipment, prints, memorabilia and relics from over 700 crashed aircraft from the Battle of Britain, a battle in which 88 Czechoslovak pilots flew, nine of whom were to be killed. On display in the Armoury is the world’s largest collection of original Battle of Britain uniforms and flying equipment.

V současnosti má muzeum v majetku letadla, vozidla, zbraně, letecké vybavení, tisky, memorabilia a pozůstatky více než 700 havarovaných letadel z doby bitvy o Británii, střetu, ve kterém aktivně bojovalo 88 československých pilotů a devět z nich v něm padlo. Ve zbrojnici je vystavena největší sbírka uniforem a leteckého vybavení z bitvy o Británii na světě.

Armoury – RAF section.

Even now, so many years after that iconic battle was fought, new items for display are regularly being donated to the Museum from relatives around the world, of pilots or aircrew who had flown in the Battle or new artefacts being discovered. In February 2015, was a Boulton-Paul Defiant which stands in-line with Hawker Hurricanes and Supermarine Spitfires, making it the only display of its kind worldwide. In August 2016 the Museum acquired its 14th Merlin engine for display, it had belonged to the Hurricane P2760, of 501 Sqn and had been shot down on 15 September 1940 whilst flown by P/O E. A. J. G van den Hove d’Ertsenrijck.

Ještě nyní, mnoho let po skončení této ikonické bitvy, dostává muzeum pravidelně dary od příbuzných jejich účastníků z celého světa. Stále se také daří nacházet nové artefakty. V roce 2015 přibyl do muzea Boulton-Paul Defiant, který spolu s Hawker Hurricanem a Spitfirem tvoří na světě ojedinělou kolekci strojů z bitvy o Británii. V roce 2016 muzeum získalo svůj čtrnáctý motor Merlin, který patřil do Hurricanu P2760 od 501. perutě sestřeleného 15. září 1940. Jeho pilotem byl P/O E. A. J. G. van den Hove d’Ertsenrijck.

Stuart-Buttle Hangar.

Each year the museum is attracting more visitors, many of whom are from around the world, including Australia, Canada, New Zealand as well as from the Czech and Slovak Republic’s elsewhere from Europe and even Germany. Many of the visitors have a family connection to a Battle of Britain pilot. The museum prides itself in that it strives to present a ‘balanced’ representation of the battle not restrict itself to just the Allied pilots. The artefacts from Luftwaffe and Italian aircraft and airmen that fought in that conflict are also displayed, the current mix of artefacts approximately 45% Allied and 55% Axis.

Každoročně vzrůstá množství návštěvníků, které muzeum přiláká. Často přijíždějí i ze vzdáleného zahraničí včetně Austrálie, Kanady, Nového Zélandu, ale také z Česka, Slovenské republiky a celé Evropy, dokonce i z Německa. Mnoho z nich má i rodinné svazky s piloty bitvy o Británii. Muzeum se pyšní tím, že se snaží bitvu představovat „vyváženě“. Neomezuje se pouze na spojenecké piloty. Jsou zde k vidění i artefakty letadel a letců Luftwaffe a Itálie, kteří se jí zůčastnili. V současnosti je poměr vystavovaných exponátů přibližně 45 % spojenci a 55 % zástupci zemi Osy.

The Czech Connection
Česká spojka

Some 2938 Allied airmen flew in the Battle of Britain, of whom 88 were Czechoslovak some of whom have artefacts in the Museum. Of particular interest for visitors from the Czech and Slovak Republics is the display of some of the remains of Hurricane Mk I, V7437, in which Sgt Josef Koukal was badly burnt when he was shot down on 7 September 1940. His aircraft crashed on farmland at Capel Fleet, Harty Marshes on the Isle of Sheppey. Kent and was recovered, buried some 10 metres deep, in 1972. Later that year he came from Czechoslovakia to England to see the remains of his aircraft at the Museum. On his return to his homeland, he was subjected to StB interrogation which precluded any return visits to the UK.

Bitvy o Británii se zúčastnilo přibližně 2938 spojeneckých letci, mezi nimi i 88 Čechoslováků. Některé z československých pilotů připomínají i artefakty v majetku muzea. U návštěvníků z Česka a Slovenska se největšímu zájmu těší pozůstatky Hurricanu Mk I, V7437, ve kterém utrpěl 7. září 1940 těžké popáleniny Sgt. Josef Koukal. Jeho stroj, který havaroval na pole v Capel Street na Harty Marshes na Isle od Sheppey v Kentu, byl objeven v roce 1972 v hloubce přibližně deset metrů. Tentýž rok si přijel Sgt. Koukal z Československa prohlédnout trosky svého letadla v muzeu. Po návratu domů byl vyslýchán StB a následně mu byly znemožněny další návštěvy Velké Británie.

Other Czechoslovak artefacts include items from František Hradil’s Spitfire P7545, Josef František, a combat report from Bohumír Fürst, Raimund Půda also visited the Museum to see remains of his Hurricane V6619, František Marek‘s Spitfire, Václav Bergman‘s Hurricane P3960, Josef Hubáček’s Hurricane R4087, as well as from Vilém Göth, Josef Jaške and Svatopluk Janouch. Artefacts for George Blackwood, Gordon Sinclair and John Boulton, who were British instructors to 310 Sqn at Duxford, are also displayed in the Museum.

K dalším artefaktům československých letců zde patří části Spitfiru P7545, který pilotoval František Hradil, věci připomínající Josefa Františka, hlášení o boji Bohumíra Fürsta. Také Rajmund Půda navštívil muzem, aby viděl zbytky svého Hurricanu V6619, části Spitfiru Františka Mareka, Hurricanu P3960 patřícího Václavu Bergmanovi, Hurricanu R4087 Josefa Hubáčka a strojů Viléma Götha, Josefa Jaškeho a Svatopluka Janoucha. Jsou zde k vidění i artefakty George Blackwooda, Gordona Sinclaira a Johna Boultona, instruktorů 310. perutě v Duxfordu.

A new addition for the 2019 season is the inclusion of a Czechoslovak Sgt pilot in the Armoury display of uniforms.

Novým přírůstkem pro sezónu 2019 je figurína československého pilota v hodnosti seržanta umístěná ve zbrojnici, v oddělení uniforem.

On 6 September 2023 a memorial plaque was unveiled for the ‘Český čtyřlístek’ – the Czech four leaf clover – Josef Balejka, Josef František, Vilém Košař and Matěj Pavlovič. František and Košař had flown with 303 (Polish) Squadron in the Battle of Britain and had lost their lives.

6. září 2023 byla odhalena pamětní deska „Českému čtyřlístku“ – Josefu Balejkovi, Josefu Františkovi, Vilému Košařovi a Matěji Pavlovičovi. František a Košař se s 303. (polskou) perutí zúčastnili bitvy o Británii.

Attending the event was H.E. Marie Chatardová, Czech Ambassador, Deputy Slovak Ambassador Marcel Babicz, Brig General Vratislav Beran, Defence Attache Czech Embassy, Marek Hýbl, Otaslavice Mayor, Vladimír Ambros, Deputy Mayor of Otaslavice and President of the Klub Vojenské Historie Otaslavice and also a delegation from that club.

Slavnosti se zúčastnila Marie Chatardova, česká ambasadorka ve Velké Británii, zástupce slovenského velvyslance Marcel Babicz, brigádní generál Vratislav Beran, přidělenec obrany, Marek Hýbl, starosta Otaslavic, Vladimír Ambros, zástupce starosty Otaslavice a prezident klubu vojenské historie Otaslavice spolus s delegací klubu.

Sadly Mike Llewellyn MBE passed away in October 2013 but his pioneering work continues with Dave Brocklehurst MBE taken on the mantel of the Museum’s Chairman and Curator. Both Mike and Dave being honoured with the MBE, nominated by various Battle of Britain pilots, in recognition for their work with the Museum.

Mike Llewellyn MBE zemřel v říjnu 2013, ale jeho průkopnická práce našla pokračovatele v Davovi Brocklehurstovi MBE, který po něm převzal pozici ředitele muzea a kurátora. Oba dva, Mike Llewellyn a Dave Brocklehurst, byli oceněni titulem MBE, na který jej nominovali mnozí piloti bitvy o Británii za jejich práci pro muzeum.

The Museum has a shop and cafeteria on site. The shop, apart from being well-stocked also has numerous displays of photographs taken from when the Battle of Britain film was being made at Hawkinge airfield.

V muzeu naleznete i prodejnu a kavárnu. V obchodě, mimo kvalitního zboží, uvidíte i mnoho fotografií připomínajících natáčení filmu Bitva o Británii na letišti v Hawkinge.

Address:
Adresa:
Aerodrome Road, Hawkinge, Nr. Folkestone, Kent CT18 7AG.
GPS Location:
GPS Lokace:
51°06’47.8″N 1°09’06.6″E
Map Location:
Mapa:
View
2019 Opening Times:
Otevírací hodiny v roce 2019:
March, April, May & October: 10:00 to 16:00
březen, duben, květen a říjen: od 10:00 do 16:00 hodin
June to September 10:00 to 17:00
červen – září od 10:00 do 17:00 hodin

Last entry time 1 hour before closing.
Poslední vstup hodinu před zavírací dobou.

_______________________________________________________________

Please note that regretfully, on the grounds of both security and copyright, the Museum does not permit cameras, video recorders or any other types of recording equipment (including electronic notebooks and mobile telephones) in the Museum.

Prosíme, vezměte laskavě na vědomí, že z bezpečnostních důvodů a důvodu ochrany autorských práv muzeum nepovoluje vstup s fotoaparáty, videokamerami ani jiným nahrávacími zařízeními, včetně notebooků a mobilních telefonů.

Due to security issues and a theft from the museum in 2002 no bags, except handbags, are allowed in the museum. Valuable items and cameras that may be at risk if stored in a motor vehicle can be deposited securely at the museum ticket office and collected upon your departure. Likewise motorcycle crash helmets, bags and clothing can also be securely deposited on arrival.

Zároveň z důvodů potíží s bezpečností a krádežemi v roce 2002 nejsou v muzeu povolena ani žádná příruční zavazadla mimo kabelek. Cennosti a předměty, které by mohly lákat zloděje, pokud by byly ponechány v autě, mohou být bezpečně uloženy v pokladně muzea a vyzvednuty při odjezdu. Stejně tak si v pokladně můžete uložit i motoristické přilby, batohy a oblečení.

_______________________________________________________________

The assistance of David Brocklehurst MBE, Chairman of the Museum, with this article is very much appreciate.

Velmi si ceníme spolupráce Davida Brocklehursta MBE, ředitele muzea, na vzniku tohoto článku.

Article last updated: 31.03.2023.

This entry was posted in 310 Sqd, 312 Sqd, Aircraft, Battle of Britain, Information, Museum. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kent Battle of Britain Museum

  1. Great post about a historic museum and all the allied pilots who contributed to BoB.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.