Aviation training in Czechoslovakia 1919 – 1939Úvod:
Introduction:

29. října 1918 byl v Josefovských kasárnách, dnes kasárnách Jiřího z Poděbrad, na Náměstí republiky, v Praze, ustaven „Letecký sbor československé armády“. Toho dne vznikl také zárodek leteckého průmyslu „Letecký arzenál“.

On 29th October 1918, the “The Air Force Corps of the Czechoslovak Army” was founded in the Joseph´s Army barracks, today the Jiří of Poděbrady barracks, on Náměstí republiky in Prague. That day also marked the birth of the air industry, “Air arsenal”.

V roce 1920 „Letecké dílny“ v roce 1923 „Vojenská továrna na letadla“ a později „Letov“, „Aero“, „ Avie“, „ČKD Praga“, „Tatra“, „Zlínská letecká akciová společnost se sídlem v Otrokovicích“ „Choceňská továrna Beneš – Mráz“. Továrny na letecké motory:„Praga“, „Walter“, Škoda“ „Laurin a Klement“, „Avia“, „Tatra Kopřivnice“ „Letecké motory Orion“.

In 1920 „Aviation Workshops“, in 1923 „Military Factory for production of Aircraft“, and later „Letov“, „Aero“, „ Avie“, „ČKD Praga“, „Tatra“, „Zlin Aviation Society Ltd“ with main office in Otrokovice, the „Chocen factory of Beneš–Mraz“. Factories for the manufacture of aircraft engines: „Praga“, „Walter“, Škoda“ „Laurin and Klement“, „Avia“, „Tatra Kopřivnice“ and „Aircraft Engines Orion“.

Vojenské letectvo se postaralo o vybudování leteckého výzkumnictví.

The Air Force took responsibility for developing aviation research.

V roce 1923 byl položen základ Vojenského leteckého ústavu studijního (VLÚS), který byl v letech 1926 až 1927 přestěhován do nových budov v Letňanech, kde je dosud.

In 1923, the Military Aeronautical Study Institute (VLÚS) was founded, which was moved to new buildings in Letňany in 1926 – 1927, where it is located to this day.

V roce 1928 VLÚS dostal svůj první aerodynamický tunel a později výzkumná a zkušební zařízení.

In 1928, the Military Institute of Aviation Studies received its first aerodynamic tunnel and later research and testing facilities.

Československé letectvo v roce 1919 začínalo s několika desítkami letounů nejrůznějšího původu a za dvacet let již mělo 1582 letadel všech kategorií, z nichž asi 1200 mohlo být použito k plnění bojových úkolů a dalších 300 letounů bylo možno využít pro pomocnou vojenskou službu. Tyto letouny v roce 1939 bez boje získalo nacistické Německo.

The Czechoslovak Air Force started in 1919 with a few dozen aircraft of various types, but 20 years later it already had 1,582 aircraft of all the categories, out of which about 1,200 could be used for combat and a further 300 could be used in auxiliary military service. These aircraft fell into the hands of Nazi Germany without any fight in 1939.

Absolventi pilotního kurzu, VLU Prostějov.
Graduates from the pilot’s training course at Prostějov.

Letecké školství:
Aviation Colleges:

Dne 10. ledna 1919 byla pro nedostatek letadel, zřízena „teoretická část“ Pilotní školy. Teoretická výuka byla zahájena 16. ledna 1919. Praktický výcvik Pilotní školy na Letné byl zahájen 14. května 1919.

Due to the lack of aircraft, “theory section” of the Pilot School was established on 10 January 1919 instead. Theory education was started on 16 January 1919. Practical training of the Pilot School on Letná commenced 14 May 1919.

První poválečné letiště bylo zřízeno v Praze, Strašnice. Nacházelo se asi 400 kroků od vozovny elektrických podniků na poli ohraničeném stromořadím a z druhé strany stodolou, která sloužila jako hangár. Od samého počátku však byly proti tomuto letišti námitky. Z toho důvodu byly u obce Kbely, poblíž cihelny, na úrovni vodovodního majáku dnešního vojenského letiště, zakoupeny ministerstvem národní obrany (MNO)pozemky, na nichž byla v jarních měsících 1919, vybudována vzletová a přistávací dráha, u níž byl postaven celtový hangár.

The first post-war airbase was established at Strašnice, Prague. It was about 400 steps from the tram depot in a field lined up by trees on one side and on the other side a barn, which used to serve as a hangar. From the very beginning, however, there were objections against this airbase and for this reason plots of land were purchased by the Ministry of National Defence (MNO) near the village of Kbely, in the vicinity of a brickworks factory and lighthouse of today‘ s military airfield, on which a runway were constructed in the spring of 1919, and nearby a tarpaulin hangar was built.

První letecká škola v Praze:
The first Aviation College in Prague:

Při Leteckém sboru v Praze, byla zřízena první Letecká škola, která měla 40 pilotních žáků, kde v roce 1920, zahájili letecký výcvik 9 důstojníků a dva rotmistři. Velitelem byl od července, do 6. srpna 1920 ruský legionář Eduard Koudelka. Současně byl zahájen výcvik kurzu pozorovatelů. V srpnu 1920 došlo ke změně názvu „Letecké školy“ na „Ředitelství leteckých škol“ Velitelem byl od 7. srpna 1920 do 3. února major francouzské armády Jean Perssone. Současně byla část dvousedadlové Pilotní školy a náhradní prapor Leteckých škol přemístěny z Prahy na letiště Cheb, kde se konal výcvik pilotů a pozorovatelů. V roce 1920 došlo ke změně názvu Letecké školy na „Ústřední školu pro vzduchoplavectvi“. V roce 1922 se změnil její název na „Vzduchoplavecké učiliště“ a ještě ve stejném roce, na „Letecké učiliště“. Velitelem byl od 4. února 1922 do 19. února 1923 ustanoven škpt. let. Vilém Stanovský.

The first Aviation College was founded within the Aviation Corps at Prague in 1920. It had 40 pilot pupils, who were trained in aviation by 9 officers and 2 sergeants. From July till 6th August 1920, it was commanded by the Russian legionary Eduard Koudelka. At the same time, a course for the training of observes was started. The title of „ the Aviation College“ was changed in August 1920 into the „Directorate of the Aviation Colleges“. Jean Perssone, Major in the French Army, was the commander from 7th August 1920 untill 3rd February 1921. At the same time, a section of the twin-seater Pilot school and a spare battalion of the Aviation schools were moved from Prague to the airfield in Cheb, where there was training of pilots and observers. The name of Aviation School was changed into the „Central school of aeronautics“ in 1920. In 1922, the name was changed into the „Aeronautical Educational Establishment“ and still in the same year to „Aviation Educational Establishment“. Air Force Staff Captain Vilém Stanovský was appointed as its Commander.

V dubnu 1919 odjelo z Československa do stíhací školy ve Francii, 24 mužů na letecký výcvik a exkurzi, 13 mužů do školy dvouplošníků a 11 mužů do elementárního výcviku. Do Francouzských leteckých výrobních závodů byly vyslány 3 důstojníci-technici a s nimi pro doplnění vzdělání 42 mechaniků.

In April 1919, 24 men left Czechoslovakia for the fighter pilot school in France to attend aviation training and an exercises – 13 men to the school of bi-planes and 11 men for basic training. There were 3 officers-technicians, and 42 mechanics who supplemented their training by being sent to French aviation factories.

Velitelství československého letectva:
Command of the Czechoslovak Air Force:

Koncem roku 1920 došlo ke zřízení velitelství Československého letectva, jemuž byly podřízeny tři letecké pluky, každý v oblasti jednoho zemského velitelství. O dva roky později přešla velitelská funkce na tak zvaný „III. Odbor ministerstva národní obrany“, který pracoval až do roku 1939.

Towards the end of 1920, the command of the Czechoslovak Air Force was established, to which three Air Force regiments were subordinate, each in the area of one regional command. Two years later, the command function was passed onto so-called „3rd Section of the Ministry of National Defence“, which worked till 1939.

Listopadové číslo ilustrované revue Letectví 1923, přineslo zprávu vzduchoplaveckého odboru ministerstva národní obrany o nových odznacích pro piloty a pozorovatele československého vojenského letectva a o jejich udělování a nošení. V otištěném výnosu čj. 645300/18 odděl. Let. ze dne 24.října.1923 bylo uvedeno:„ Pro polní piloty letce a pro jiné polní pozorovatele letce, stanoví se zvláštní odznaky. Jsou stejného tvaru a velikosti a liší se toliko vypracováním jednotlivých částí odznaku.

The November 1923 issue ‘Letectví’, the illustrated aviation revue, presented news from aviation section of the Ministry of the National Defence about new badges for the pilots and observers of the Czechoslovak Air Force and about their issuing and wearing. In printed bulletin no. 645300/18 section aero. From 24th Oct 1923 was stated: „ For field pilots aviatics and for other field observers aviatics, special badges are designated. They are of the same form and size and they differ in details of individual parts of the badge only.

Pilotní odznak.
Pilot’s badge.

Pro piloty: Malý znak republiky a křídla – zlacené, lesklé, věnec stříbrný, bez lesku (na způsob starého stříbra), meč stříbrný, lesklý. Pro piloty nočních bombardovacích a nočních stíhacích letek je odznak podložen černým sametem.

For the pilots: small coat of arms of the Republic and wings – gilded, shiny, silver wreath without sheen (reminding of old silver), sword silver, shiny. For pilots of night bomber and night fighter sqns, the badge is underlined with black velvet.

Odznak navigátora.
Navigator’s badge.

Pro pozorovatele: Malý znak republiky – zlacený, lesklý, věnec – zlacený, bez lesku, křídla a čepel meče stříbrné, lesklé, jílec meče – stříbrný, bez lesku (na způsob starého stříbra). Odznak uděluje ministr národní obrany.

For observers: Small coat of arms of the Republic – gilded, shiny, wreath – gilded, without sheen, wings and the blade of the sword silver, shiny, hilt of the sword silver, without sheen (in the manner of old silver). The badge bestowed by the Minister of Defence.

Letecké učiliště v Chebu:
The Aviation Educational Establishment in Cheb:

Od února 1923 do srpna 1928 byl velitelem Leteckého učiliště plk. Bedřich Starý. V roce 1924 došlo k reorganizaci Leteckého učiliště na dva školní oddíly. V I. Školním leteckém oddílu byla Pilotní škola elementární a Pilotní škola pokračovací. V II., byla Škola pro záložní důstojníky, Školní letka, Fotografické oddělení a kurzy. Letecký park tvořily školní dílna a školní sklady.

From February 1923 till August 1928, Col Bedřich Starý was commander of the AEE. In 1924, the AEE was reorganised into two school departments. Elementary pilot school and Intermediatery pilot school were in the 1st School department, the 2nd department included the School for reserve officers, the School’s squadron, Photographic department and courses. The airbase consisted of school workshop and school stores.

Vzhledem k tomu, že se Chebské letiště nacházelo blízko státní hranice s Německem, v roce 1920 uvažovalo o přemístění Letecké školy do Olomouce, ale také se hovořilo o Prostějovu. Z důvodu prestiže, zvýšení příjmů do městské pokladny a dalších výhod, se o zřízení letiště ucházelo několik měst.

At the same time, the school was transferred to Cheb. Because of the close proximity of the airfield in Cheb to the state border with Germany,the transfer of the Aeronautical School to Olomouc was considered in 1920, but Prostějov was spoken of as well. Several towns vied for the establishment of an airfield because of the reasons including prestige, increased income for the town, etc.

Stavba letiště v Prostějově:
Construction of Prostějov air base:

VLU Prostějov 1928.

Dne 31. března 1922 požádalo Městské zastupitelstvo Prostějova, Ministerstvo národní obrany o zřízení vojenského leteckého učiliště v Prostějově. 12. května 1923 byla mezi ministerstvem národní obrany a městem Prostějovem podepsána 14 bodová smlouva o vzájemných závazcích a 1. září 1923 pronajalo město Prostějov vojenské správě pozemky v Brněnském a Olomouckém předměstí města Prostějov na dobu 30 let za roční nájemné 200 Kč za měřici půdy..

On 31st March 1922, the town council of Prostějov requested the Ministry of National Defence to set up a military aviation education establishment in Prostějov. A fourteen point contract about mutual obligations was signed between the Ministry of National Defence and the town of Prostějov on 12th May 1923 and on the 1st September 1923, the town of Prostějov rented the Brno and Olomouc suburbs of Prostějov to the military management for the duration of 30 years, for the annual rent of 200 Kč per ´měřice´ (1 měřice = 1918 m²).

V roce 1922 město Prostějov provádělo výměny a koupě pozemků. V roce 1923 byla odvodněna letištní plocha a upravena pro letový provoz. V listopadu 1923 bylo v rámci I. Etapy výstavby vypsáno výběrové řízení pro stavbu budov učiliště a v. roce 1924 byly dokončeny příjezdové cesty.

During 1922, the town of Prostějov undertook further exchange and purchase of plots of land. In 1923 the airfield’s surface was drained and prepared for flight operations. In November 1923, the tender for the first phase of the construction of the educational establishment was completed and in 1924 the taxi-ways were completed.

Dne 16. září 1925 zahájilo v Prostějově činnost Detašované oddělení učiliště s hospodářskou a technickou správou, pilotní školou elementární a školou pro odborný dorost letectva, v počtu 8 důstojníků, 8 rotmistrů a 110 vojínů. V letech 1925 až 1926 byla u této školy poprvé zřízená četa mechaniků.

On 16th September 1925, separate departments were established at the Prostějov College for economic and technical management, pilot school and elementary school for professional aviation cadets, totaling 8 officers, 8 technical sergeants and 110 men. A mechanics section was established at this school for the first time in 1925 – 1926.

Hangáry a letadla v roce 1928, VLU Prostějov.
Aircraft and hangars at VLU Prostějov 1928.

Pilotní škola, která přišla na letiště Prostějov v září 1925, zahájila letecký výcvik 1 října 1925 a do 1. listopadu 1926 provedla celkem 28.212 letů. Výcvik ukončilo 77 žáků z řad mužstva včetně čety pilotního dorostu a 9 důstojníků. Za celou dobu výcviku byly pouze dvě havárie. Dne 1. Června 1926 se přemístila z Chebu na letiště Prostějov pokračovací škola dvousedadlová, která zahájila činnost 10. června 1926 a do listopadu téhož roku vykonala celkem 8.648 letů bez havárie.

The pilots´ school, which came to Prostějov airfield in September 1925, commenced flight training on 1st October 1925 and had carried out a total of 28,212 flights by 1st November 1926. The training was completed by 77 pupils from the squad of pilot cadets and nine officers. Only two accidents occurred during the entire period of training. On 1st June 1926, “two-seater” follow up school was transferred from Cheb to Prostějov airfield, which started activities on 10th June 1926 and had completed 8,648 flights without any accident by November of that year.

Ve dnech 21. září – 23. září 1927 se definitivně přemístilo celé učiliště do Prostějova. V Chebu zůstal pouze Detachment učiliště pro letectvo a pilotní školu stíhací. Od 15. do 20. září 1928 byl proveden přesun setin detaschmentu učiliště pro letectvo z Chebu do Prostějova a v Chebu zůstala pouze pilotní škola stíhací a dílny.

The entire educational establishment at Cheb was finally moved to Prostějov between 21st – 23rd September 1927. Only the Air Force and fighter pilot school remained in Cheb. The transfer of the pilots school from Cheb to Prostějov took place between 15th and 20th Sept. 1928. Only the fighter pilot school and the workshops remained in Cheb.

Učiliště pro letectvo v Prostějově:
Aviation Educational Establishment in Prostějov

Přesídlené učiliště v Prostějově dostalo název “Učiliště pro letectvo“, které sestávalo:

The transferred educational establishment in Prostějov was named “Educational Establishment for the Air Force” and consisted of:

Z velitelské pomocné letky, technické a hospodářské správy a odbočky povětrnostní stanice.

The auxiliary command squadron, technical and economic management and a detachment of the meteorological station.

1. Leteckého školského oddílu I., který sestával z velitelství, pilotní školy elementární a pilotní školy pokračovací.

Aviation Education Section I, which consisted of a headquarters, pilot elementary school and intermediatery pilot school.

2. Školy pro odborný dorost letectva.

School for youth Air Force cadets.

3. Odbočky hlavních leteckých dílen.

Branch of the main aircraft workshops.

Od 31. srpna 1928 do 7. února 1929 byl velitelem Leteckého učiliště mjr. let. Jindřich Maršálek (zatímní velitel).

Air Force Major Jindřich Maršálek (acting Commander) commanded the Aeronautical Education Establishment between 31st August 1928 until 7th February 1929.

Vojenské letecké učiliště v Prostějově:
Military Aviation School in Prostějov:

Pilot trainees at VLU Prostějov.

V roce 1928 byl změněn název školy na Vojenské letecké učiliště (VLU), v Prostějově. 15. listopadu 1928 bylo ustanoveno jeho velitelství.

In 1928 the name of the school was changed to Military Aviation School (VLU) in Prostějov. On 15th November 1928 headquarters were established there.

Od 8. února 1929 do 14. října 1931 byl velitelem VLU, plk. let. Rudolf Haleka.

Air Force Colonel Rudolf Haleka was the commander of VLU from 8th February 1929 till 14th October 1931.

Zavedení zvláštních odznaků:
Introduction of special badges:

V roce 1931, Věstníkem Ministerstva národní obrany, ročník XIV., číslo 41. ze dne 12. září 1931, byly pro jednotlivé skupiny výkonného leteckého personálu zavedeny zvláštní odznaky pro polní piloty letce, pilotní pozorovatele letce, polní pěchotní, dělostřelecké a jezdecké pozorovatele, polní letecké střelce.

The bulletin of the Ministry of National Defence, Volume XIV, no. 41 dated 12th September 1931 introduced special badges for individual groups of aviation personnel – for field pilot aviators, pilot observer aviators, field infantry, artillery and cavalry observers, field air gunners.

Od 15. října 1931 do 21. ledna 1932 byl velitelem VLU pplk. let. Jaroslav Plass (zástupce velitele VLU).

Air Force Lt/Col Jaroslav Plass (deputy commander VLU) was commander of VLU from 15th October 1931 till 21st January 1932

V roce 1932 bylo ve VLU 39 důstojníků, 51 rotmistrů a 54 délesloužících poddůstojníků. Celkem bylo vykonáno 41 312 letů.

In 1932 there were 39 officers, 51 sergeants and 54 NCO’s in VLU. Altogether 41,312 flights were undertaken.

Od 22. ledna 1932 do 21. února 1932 byl velitelem plk. let. Jiří Dršata (zastupoval plk. let. Rudolfa Haleku).

Air Force Col Jiří Dršata (standing in for Air Force Col. Rudolf Haleka) was commander between 22nd January 1932 to 21st February 1932.

Od 22. února do 2. července 1932 byl velitelem VLU. pplk. let. Vladimír Květoň (zástupce velitele učiliště).

Between 22nd February to 2nd July 1932, Air Force Lt/Col Vladimír Květoň (standing in for the commander of VLU) was commander of VLU.

Od 3. července 1932 do 31. prosince 1933 byl ustanoven velitelem plk. let. Rudolf Haleka.

Air Force Col Rudolf Haleka commanded from 3rd July to 31st December 1932.

Pilotní žáci VLU Prostějov.
Pilot trainees at VLU Prostějov.

V roce 1933 bylo ve VLU 36 důstojníků, 55 rotmistrů a 51 délesloužících poddůstojníků a bylo vykonáno 34 077 letů v letové době 8 877 hodin.

By 1933 there were 36 officers, 55 sergeants and 51 NCOs serving in VLU with 34,077 flights having been undertaken totalling 8,877 hours.

Od 1. ledna 1934 do 31. ledna1934 zastával funkci velitele pplk. let. Jiří Dršata (zástupce velitele učiliště).

Air Force Lt/Col Jiří Dršata (standing in as Commander) commanded from 1st January to 31st January 1934.

Od 1. února 1934 do 10. května 1939 byl velitelem VLU plk. let. Bedřich Starý.

Air Force Col Bedřich Starý commanded VLU from 1st February to 10th May 1934.

V roce 1934 byla z Chebu do Prostějova přemístěna Pilotní škola stíhací.

In 1934 the fighter pilot college at Cheb was transferred to Prostějov.

Dne 1. července 1934, ministerstvo národní obrany provedlo reorganizaci učiliště a pilotní škola stíhací byla sloučena s pilotní školou pokračovací a dosavadní oddíl III. byl zařazen do školního oddílu a jeho název byl změněn na Školu leteckého dorostu.

On 1st July 1934, the Ministry of National Defence reorganized the educational establishment; fighter pilot school merged with the intermediate pilot school and the present Squad III was incorporated into the school squad and its name was changed into School of Aviaton cadets.

Pilot trainees at VLU Prostějov.

Velitelství tvořila hospodářská technická správa a zdravotní služba, pod níž spadala pomocná letka velitelství s povětrnostní službou a školní kabinet.

Command was formed by the economic technical management and health service, under which came the auxiliary squadron command with meteorological service and the school cabinet.

Letecký oddíl I. Podléhal přímo velitelství a dělil se na školu leteckého dorostu, pilotní školu elementární a pokračovací.

Aviation squad I was subject directly to the command and was divided into the school of aviation cadets, elementary pilot school and intermediary pilot school.

Letecký oddíl II. Podléhal přímo velitelství a tvořila jej škola pro důstojníky letectva v záloze, skládající se z oddělení pozorovatelů a techniků, a oddělení vojenské akademie a aplikační školy pro důstojníky letectva.

Aviation squad II was subject directly to the command and was formed from a school for reserve officers, consisting of a section of observers and mechanics, and a section of military academy and application school for Air Force officers.

Letecký oddíl III. byl podřízen velitelství učiliště. Zde probíhal výcvik nováčků, pomocných mechaniků a specialistů z řad mužstva prezenční služby. Oddílu byla přímo podřízena školní letka a školní technická letka, které podléhalo oddělení fotografické, zbrojní a střelecké, spojovací, skladní, dopravní a školní dílny. Do začátku II. Světové války již nedošlo k žádné podstatné reorganizaci.

Aviation squad III was subject to the command of the Education Establishment. Training of recruits, auxilliary mechanics and specialists from the ranks of conscripts took place here. School squad and school technical squad were directly subject to Squad III. Photo section, arsenal and gunnery, communication, logistics, warehouse, transport and school workshops were directly subject to school technical squad. No other substantial reorganisation took place untill the beginning of WW II.

V roce 1934 bylo ve VLU 51 důstojníků, 55 rotmistrů a 57 délesloužících poddůstojníků, 407 osob mužstva a 22 civilních zaměstnanců. Celkem bylo vykonáno 49 405 denních a 267 nočních letů.

In 1934 there were 51 officers, 55 Sgts and 57 NCOs, 407 men and 22 civilian employees. A total of 49,405 daytime flights and 267 night flights were undertaken.

Josef František v VLU Prostějov, 1935.
Josef Frantisek at VLU Prostějov 1935.

Vojenské letecké učiliště úzce spolupracovalo s představiteli města a příznivě působilo na civilní obyvatelstvo pořádáním různých kulturních a společenských akcí. Ve dnech 21. až 22. září 1935 se konala slavnost, kdy okresy Prostějov a Plumlov jako projev úcty a uznání československému letectvu, věnovaly prapor VLU, který v zastoupení prezidenta a ministra obrany, převzal zemský velitel a předal jej Vojenskému leteckému učilišti. Vlastní vojenská slavnost sestávala z obřadu upevnění praporu na žerď, odevzdání praporu Vojenskému leteckému učilišti a připnutí stuh na prapor. Na prostějovském stadionu pak následovaly ukázky brannosti.

VLU was closely co-operating with the representatives of the town and had a positive influence on the civilian population by organising various cultural and social activities. A celebration took place 21st – 22nd Sept 1935, when in order to express their acknowledgement and appreciation of the Czechoslovak Air Force, the communities of Prostějov and Plumlov presented a standard to VLU, which was accepted by the regional commander on behalf of the President and the Minister of Defence, who then passed it onto the VLU. The military celebration proper consisted of the ceremony of fixing the standard onto the flagstaff, handing over of the standard to the VLU and pinning of commemorative ribbons onto the standard. Exhibiton of military ability followed in the Prostějov stadium.

Po uchopení moci Hitlerem v Německu, narůstala jeho expanzivní politika. Německu se podařilo zbavit se mezinárodní kontroly a po rozpadu Versaillského mírového systému, vystoupilo Německo ze Společnosti národů a zbrojilo. Pro malé sousední země se stalo nebezpečím. Tuto skutečnost si uvědomovala vláda Československé republiky. Československá obrana byla založena spojenectví s Francii a Malé Dohodě.

When Hitler seized the power in Germany, his expansive politics started. Germany managed to get rid of the international supervision, left the United Nations after the disintegration of the Treaty of Versailles and started to re-arm. Germany became a danger to its small neighbouring countries. The government of the Czechoslovak Republic understood this reality. The Czechoslovak defence was based on a alliance with France and the Little Entente.

Kadeti VLU Prostějov.
Cadets at VLU Prostějov.

V květnu 1935, byla doplněna Smlouvou o vzájemné pomoci se Sovětským svazem. Československo bylo nuceno posilovat armádu a letectvo. Navyšováním stavu pilotního sestavu bylo zatíženo Vojenské letecké učilišti v Prostějově a již v roce 1935 byla proti roku 1934 ve VLU zvýšena letecká činnost o 25 až 40%. Ve VLU bylo 44 důstojníků, 55 rotmistrů, 66 délesloužících poddůstojníků 369 osob mužstva a 22 civilních zaměstnanců. Celkem bylo vykonáno 57 273 denních a 565 nočních letů.

The Little Entente was supplemented by a Treaty of Mutual Assistance with the Soviet Union in May 1935. Czechoslovakia was forced to strengthen the army and air force. VLU in Prostějov was tasked to augment the pilots´ numbers and already by 1935 the aviation activity was higher by 25 to 40 per cent as compared to the year 1934. There were 44 officers, 55 sgts, 66 NCO’s 369 men and 22 civilian employees at VLU. A total of 57,273 day time flights were undertaken and also 565 night flights.

Úspěchy československého letectva:
Success of Czechoslovak aviation:

V Paříži v červnu 1934 se na mistrovství světa v letecké akrobacii, mezi devíti nejlepšími stíhači světa, František Novák umístil na 4 místě a Ján Ambruš na 8 místě. 15. září 1935 v Lisabonu v Národní soutěži vysoké pilotáže, František Novák získal první cenu, mjr. Ján Ambruš byl druhý a Petr Široký třetí. Nejvýznamnějším a nejpamátnějším vítězstvím československých akrobatů byl úspěch, kterého dosáhli na Olympiádě v Berlíně. Mezi čtrnácti účastníky ze šesti národů se Petr Široký umístil na druhém místě za Němcem Hagensburgem, František Novák na třetím a Ján Ambruš na osmém místě. V roce 1937 celý národ žil pod dojmem tohoto světového úspěchu.

František Novák was placed 4th and Ján Ambruš 8th amongst the nine best fighter pilots in the world at the aerial acrobatics world championship held in Paris in June 1934. František Novák was first and Maj. Ján Ambruš second and Petr Široký third in the National competition of piloting in Lisbon, Portugal, on 15th Sept 1935. The most significant and most memorable victory of the Czechoslovak aerobat pilots was the success, which they achieved at the Olympic Games in Berlin. Among the fourteen participants from six nations Petr Široký won second place behind the German Hagensburg, František Novák was third and Ján Ambruš eighth. In 1937 the whole nation lived under the impression of this worldwide success.

Československý tým byl v roce 1937 na mistrovské soutěži v letecké akrobacii v Curychu velice úspěšný a celkově se v šampionátu umístil na druhém místě za Německem.

At the 1937 Aerobatic championship, held in Zurich, the Czechoslovak team achieved considerable success winning several events and finished 2nd overall to Germany in the championship.

Československá akrobatický tým, Švýcarsko, 1937.
Czechoslovak aerobatic team, Switzerland, 1937.

Masarykova letecká liga (MLL):
Masaryk‘s Aviation League:

K šíření letecké myšlenky v našem národě byla Masarykova Letecká Liga (MLL). Pěstovala především modelářství ve školách i v kursech, pořádala odborné a populární přednášky o letectví, organizovala plachtařský a motorový výcvik. Základ k ní byl položen v roce 1923 založením „Masarykova leteckého fondu“, který byl za tři roky (1926), přejmenován na Masarykovu Leteckou Ligu.

The Masaryk´s Aviation League (MLL) spread the idea of aviation throughout our nation. It encouraged especially airplane modeling at schools and in classes, it arranged technical and popular lectures about aviation, organised glider and motor training. The foundation for it was laid in 1923 by the establishment of the “Masaryk´s Aviation Fund”, which was renamed Masaryk´s Aviation League three years later (1926).

Akce 1000 pilotů republice:
1000 pilots for the Republic:

V rámci vyhlášené akce „1000 pilotů v republice bylo do leteckého výcviku zapojeno sportovní letectví, Aeroklub RČVS v Praze 1, Moravskoslezský aeroklub v Brně, Slovenský aeroklub M.-R. Štefánika. Pilotní průkaz bylo možné získat v Západočeském Aeroklubu v Plzni, Východočeském aeroklubu v Pardubicích, Aeroklubu v Hradci Králové, Aeroklubu, v Českých Budějovicích, Pošumavském aeroklubu Klatovy, Aeroklubu Vysokoškolského sportu v Letňanech, Hanáckém aeroklubu v Olomouci, Ostravském aeroklubu v Moravské Ostravě, Aeroklubu „Baťa“ Zlín, Středoslovenském aeroklubu ve Zvolenu, Povážském aeroklubu MLL v Piešťanech, Aeroklubu MLL v Košicích, Zemském aeroklubu v Užhorodě plk. Josef Balejka), a Ústřední letecká škola Praha, v Baťově Zlínské letecké akciové společnosti,( z této byly v RAF piloti bombardovacích letounů gen. Alois Šiška, gen. Karel Pospíchal, plk. Oldřich Doležal který jako kapitán letounu B-24 Liberátor se svojí osádkou potopil 27.prosince 1943 německou loď Alsterufer) a v dalších aeroklubech.

The famous “1000 pilots for the Republic” had been instigated for pilot training for sport aviation, at the Aero Club RČVS in Prague 1, the Moravian-Silesian Aero Club in Brno, and also the M.-R. Stefanik Aero Club in Slovakia. It was also possible to obtain pilot licences in 17 other Aeroclubs: Aeroclub RČS (Aeroclub of Czechoslovak Republic), Moravian-Silesian Aeroclub in Brno, Slovak Aeroclub of M.R. Štefánik in Bratislava, West Bohemian Aeroclub in Plzeň, East-Bohemian Aeroclub in Pardubice, Aeroclub in Hradec Králové, Aeroclub in České Budějovice, Šumava Aeroclub Klatovy, Aeroclub of University Sports in Letňany, Haná Aeroclub in Olomouc, Ostrava Aeroclub in Moravská Ostrava, Aeroclub „Baťa“ Zlín, Central Slovakia Aeroclub in Zvolen, River Váh Aeroclub Masaryk´s Aviation League in Piešťany, Aeroclub MLL in Košice, Regional Aeroclub in Užhorod (where Col. Josef Balejka obtained his pilots licence) and the Central Aviation School, Prague, at Baťa’s Zlín Aviation Company, (from here came the RAF bomber pilots Gen. Alois Šiška, Gen. Karel Pospíchal, Col. Oldřich Doležal, who was the captain of the B -24 Liberator with its crew sank the German ship ‘Alsterufer’ 27 December 1943) and other aeroclubs.

V rámci akce 1 000 pilotů republice v letech 1936 až 1938, byly doplňovány řady příslušníků letectva tímto způsobem. Přednost při přijetí do pilotního výcviku v aeroklubech měli kovodělníci, zámečníci a absolventi odborných škol kovoprůmyslu. Ze studujících byl přijat pouze omezený počet, a to jen těch, kteří měli nastoupit ve stejném roce do vojenské prezenční služby a požádali o přijetí do školy pro důstojníky letectva v záloze. O přijetí rozhodoval výbor příslušného aeroklubu. Uchazeči, kteří vyhověli stanoveným podmínkám, byli odesláni k lékařským prohlídkám a ti, kteří byli uznáni schopnými, byli povoláni do teoretického kurzu u příslušného aeroklubu. Kteří při zkouškách vyhověli, byli v dubnu povoláni do tříměsíčního praktického pilotního výcviku, který se prováděl v ranních a večerních hodinách. Po ukončení pilotního výcviku a vykonání pilotní zkoušky, do nástupu prezenční služby, piloti prováděli (od července do konce měsíce září), udržovací lety.

In the initiative of the “1000 Pilots for the Republic” scheme, during the years 1936 to 1938, the ranks of airmen were supplemented. Priority for acceptance into pilot training in flying clubs were metal: metalworkers, locksmiths and Technical School graduates. Only a limited number of students were accepted, and then only those, who were conscripted to join the army the same year and who had applied for admission to the school for Air Force officers in reserve. Admission was decided by the committee of the relevant aeroclub. Applicants, who met the requirements, were sent for medical examinations and those, who were selected, were called to attend a theoretical course at the relevant aeroclub. Those, who passed the exams, were called in in April to attend a three-month practical pilot training, which took place during the morning and evening hours. After finishing the pilot training and after passing the pilot exams, the pilots undertook maintenance flights (from July until September), until their military service started.

Několik z absolventů akce letecké branné výchovy ‘1000 nových pilotů’, v Prostějově.
Some pilot graduates from Prostějov for the ‘1000 Pilots for the Republic’ training scheme.

14. září 1936 zemřel T. G. Masaryk. Českoslovenští letci svého nejvyššího velitele a příznivce prezidenta Osvoboditele doprovodili na jeho poslední cestě do Lán. Nad jeho hrobem zakončil prezident Československé republiky smutečné rozloučení slovy “Věrni zůstaneme“. Tento slib se stal pro československé zahraniční letce ve druhé světové válce posvátným.

On 14th Sept 1936 T G Masaryk, the Czechoslovak President died. Czechoslovak pilots accompanied their supreme commander and supporter – President Liberator – on his last journey to his final resting place at Lány. Dr. Eduard Beneš, the new Czechoslovak President, proclaimed above his grave “…We will remain faithful”. This promise became sacrosanct to the Czechoslovak airmen abroad during WW II.

V roce 1936 ve VLU bylo 52 důstojníků, 58 rotmistrů, 59 délesloužících poddůstojníků, 550 osob mužstva a 39 civilních zaměstnanců. Celkem bylo vykonáno 62 621denních a 779 nočních letů.

In 1936, there were 52 officers, 58 sgts, 59 NCO’s, 550 men and 39 civilian employees at VLU. A total of 62,621 day flights and 779 night flights were completed.

Za účelem propagace, Aeroklub Republiky Československé podporován vojenskou správou a Svazem letců RČS počátkem roku 1937, připravily v prostorách pražského výstaviště Národní leteckou výstavu, nad kterou převzal záštitu prezident Československé republiky Dr. Edvard Beneš. Výstavu navštívilo celkem 300 000 osob a pro velký zájem byla prodloužena o 25 dní.

At the beginning of 1937, the Aeroclub of the Czechoslovak Republic supported by the military authorities and Svaz letců RČS (the Association of Pilots in the Czechoslovak Republic) organised a National Aviation Exhibition, at site of the Prague Expo, for the purpose of promotion, under the patronage of the President of the Czechoslovak Republic, Dr. Edvard Beneš. The exhibition was visited by 300,000 visitors altogether, and it was extended for an additional 25 days because of great public interest.

7. dubna 1937 Svaz letců RČS uspořádal ve Smetanově síni Obecního domu v Praze manifestaci „Pro mohutné letectví na obranu státu“, které se účastnili kromě prominentních osobností našeho politického, ekonomického a kulturního života také resortní ministři. Vrcholem programu byl „Slib československých letců“ přednesený zástupcem Svazu a pozdravný list prezidenta republiky letcům tohoto znění:

On 7 April 1937, in the Smetana Hall of the Municipal House in Prague, Svaz letců RČS organised a rally “For a powerful aviation for the defence of the state”. It was attended by the prominent personalities of Czechoslovak political, economic and cultural life as well as various Ministers. The culmination of the program was the “Promise of Czechoslovak Aviators” presented a greeting letter by a representative of Svazletců as follows:

Několik z absolventů akce letecké branné výchovy ‘1000 nových pilotů’, VLU Hradec Králové.
Some pilot graduates from VLU Hradec Králové for the ‘1000 Pilots for the Republic’ training scheme.

Prezident Československé republiky – letcům:
President of the Czechoslovak Republic address to the aviators:

“Vážení pánové, vítám, že Svaz letců republiky československé, manifestuje pro obranu státu a silným letectvem. Letectvo není jen zbraní, nebo sportem. Dnes je součástí jak materiálního, tak i kulturního života národa a státu. Nezůstávat tudíž v letectví za ostatními v Evropě a být dokonce mezi nejlepšími musí být našim letcům zákonem a s nimi i zákonem nám všem. Myslíte-li přitom na sociální zajištění letců, konáte dobrou službu pokroku a pohotovosti našeho letectví. Práce generála letce Štefánika i těch našich letců, kteří přinesli oběť života ve službě letectva, zůstane nám vždy zářným vzorem.”

“Gentlemen, I welcome that Svaz letců republiky československé (the Airmans Association of the Czechoslovak Republic) manifest for national defense and strong aircraft. Aviation is not only a weapon or sport. Nowadays it forms part of both the material as well as cultural life of the nation and the state. Not to lag behind the others in Europe, and be even amongst the best that has to be the law to our aviators and alongside them a law to all of us. If you think of the social securities of the aviators at the same time, you do good service to progress and readiness of our aviation. The work of the aviator General Štefánik and those of our aviators, who have brought the sacrifice of their lives in the service of aviation, will always be a shining example to us.”

31. května 1937 přijal prezident republiky Edvard Beneš delegaci Svazu letců, sestavenou ze zástupců letců všech kategorií. Letci odevzdali prezidentovi slib učiněný na dubnové manifestaci ve Smetanově síni Obecního domu:

On 31st May 1937, President of the Republic Edvard Beneš received a delegation from Svazu letců consisting of representatives of all categories of airmen. The aviators delivered to the President a promise made at the April rally in the Smetana Hall in the Municipal House:

Absolventi pilotního kurzu 1933-1935, VLU Prostějov.
Graduates from the 1933-1935 pilot’s training course at Prostějov.

“Slibujeme, že se nikdy nezpronevěříme úloze, kterou nám ukládá zdar a rozvoj republiky. Budeme vždy věrně plnit povinnosti k národu, z něhož jsme vyšli, i k vládě, kterou si vyvolil.”

“We promise, that we will never betray the role assigned to us for the success and development of the Republic. We will always loyally fulfill the duties to the nation, from which we came, and to the government, which the nation elected.”

“Slibujeme, že povedeme letecký dorost po cestách, po nichž jsme sami neúchylně kráčeli až dosud. Chceme i nadále pracovat pro větší čest a slávu republiky, pro stálý vzrůst vznešené letecké myšlenky, pro niž půl čtvrté stovky mrtvých kamarádů v čele s nezapomenutelným hrdinou generálem letectva M. R. Štefánikem položilo své životy. A jestliže by se stáhly mraky nad naší republikou a nepřítel by chtěl sáhnout na naše nezadatelná práva svobodného národa slibujeme, že vyplníme do posledního muže čestné poslání bojovníků, přijmeme statečně první náraz nepřítele a povedeme své stroje neohroženě vstříc protivníku, jak nám káže mužná čest a slavná tradice československých letců.”

“We promise, that we will lead aviation cadets along the road, along which we ourselves had unswervingly marched so far. We will to work for the greater honour and glory of the Republic, for continuous growth of the noble aviation thoughts, in the name of which three hundred fifty of our dead comrades – lead by the unforgettable hero aviator General M.R.Štefánik – gave their lives. And though they withdrew the clouds above our Republic and the enemy would want to violate our vested rights of a free nation, we promise, that to the last man we will fulfill the honourable mission of the warriors, we will valiantly receive the first strike of the enemy and we will lead our machines dauntlessly to face the enemy, as our manly honour and glorious tradition of the Czechoslovak aviators dictate to us.”

V roce 1937 ve VLU bylo 53 důstojníků 55 rotmistrů, 75 délesloužících poddůstojníků, 362 osob mužstva a 37 civilních zaměstnanců. Celkem bylo vykonáno 88 792 denních a 1 102 letů nočních.

In 1937, the VLU had 55 officers, 53 sergeants, 75 NCO’s, 362 men 37 civilian employees. Altogether 88,792 day flights and 1,102 night fligts were undertaken.

1.ledna 1938 ve VLU nastaly změny v pojmenován jednotek a jejich umístění. Pilotní školy elementární a pokračovací byly přejmenovány na školní letky 1 a 2. Dosavadní školní letka měla název školní letka 3, a jejím úkolem byla součinnost při létání škol a kursů. Organizace učiliště zůstala nezměněna.

On 1st Jan 1938, changes were implemented in the names of the units and their location. Elementary and intermediate pilot schools were renamed School squadrons 1 and 2. The existing school squadron was called School squadron 3 and its task was synergism during the flying schools and classes. The organization of the school remained unchanged.

Absolventi pozorovatelního kudzu z roku 1932 – 1933, Brno.
Graduates from the 1932-1933 observer training course at Brno.

1938 Mobilizace:
1938 Mobilisation:

V noci 22. a dopoledne 23. září 1938 byl proveden přesun I. Leteckého školního oddílu do Otrokovic na distribuční letiště. Do Prostějova se jeho část vrátila 6. října a 9. října 1938 celý oddíl.

During the night of the 22nd September and the morning of the 23rd September 1938, the 1st Aviation School Detachment was deployed to Otrokovice to the distribution airfield. Part of it returned to Prostějov on 6th Oct, and the remaining detachment returned on the 9th Oct 1938.

23. září 1938 odpoledne vyhlásil velitel VLU jednotkám shromážděným na nádvoří kasáren, armádní rozkaz vrchního velitele, který nabádal příslušníky armády ke klidu, rozvaze a pohotovosti v této době. Kolem 21. hodiny bylo oznámeno československým rozhlasem, že prezident republiky nařídil mobilizaci branných sil. Na tuto výzvu se do kasáren dostavili gážisté leteckého učiliště. Učiliště i za mobilizace pokračovalo v leteckém výcviku.

On 23rd Sept 1938 in the morning, the commander of VLU announced an army order of the Commander-in-Chief) to the units assembled in the courtyard of the barracks, which urged the members of the armed forces to remain calm, level-headed and vigilant in these times. Czechoslovak radio announced around 9 pm, that the President of the Republic had ordered the mobilisation of the military forces. Following this appeal, the professionals of the Aviation School arrived to the barracks. The Education School continued its aviation training even during the mobilisation.

25. září 1938 VLU vyslalo strážní oddíly do cukrovaru ve Vrbátkách a Bedihošti, na okolní nádraží a zastávky ke střežení materiálu vojenské správy. Současně odešli z VLU gážisté k leteckým plukům a k vyššímu velitelství na místa válečného určení.

On 25th Sept. 1938, VLU sent guard detachments to the sugar refineries in Vrbátky and Bedihošť, the neighbouring railway stations and to guard the military administration. At the same time, serving personnel left VLU to Air Force regiments and to higher headquarters to determine the war assignment.

28. září 1938 bylo ze školní letky 2 vytvořeno „Bojové stíhací středisko.

On 28th September 1938, the school formed two combat fighter squadrons.

29. září 1938 byla bez účasti české delegace zástupci Itálie, Německa, Francie a Velké Británie podepsali Mnichovskou dohodu o odstoupení části území suverénního státu nacistickému Německu. Spojenci, na které jsme se spoléhali, nás zradili.

On 29th Sept. 1938, representatives of Italy, Germany, France and Great Britain signed the Munich Treaty a consequence of which was the cession of large border areas (the Sudetenland) of sovereign Czechoslovakia to Nazi Germany. The Czechoslovak delegation were not invited to attend. The Allies, on whom we had relied upon, had betrayed us.

30. září 1938 byly vystřídány stráže učiliště v cukrovarech v Bedihošti a Vrbátkách strážním oddílem 3. Pěšího pluku. VLU vyslalo přechodné další stráže na střežení důležitých objektů ve městě. Tento den se na protest proti zabrání našeho území konala demonstrace a demonstranti požadovali vydání zbraní. Po domluvě důstojníků se rozešli.

On 30th Sept 1938, the guard detachments from the VLU stationed at the sugar refineries of Bedihošť and Vrbátky were replaced by a guard detachment of the 3rd Infantry Regiment. VLU sent more guards to guard important installations in the town. That day a demonstration took place protesting against the occupation of our country and the demonstrators requested the issue of weapons. They were dispersed after officers intervened.

1. října 1938 byl na základě výzvy ministerstva národní obrany odsunut nástup nováčků i žáků do školy leteckého dorostu a z armády byli propuštěni vojáci pocházející ze zabraného pohraničního území.

On 1st Oct. 1938, on the basis of an appeal by the Ministry of the National Defence, the enrolment of new recruits and pupils into the school of aviation cadets was postponed and the army discharged soldiers who were from the occupied (Sudenten) border regions.

V roce 1938 bylo ve VLU celkem vykonáno 94 405 denních a 3 481 nočních letů.

In 1938, the total day time flights undertaken at VLU was 94,405 and 3,481 night flights.

Avia S – 328, průzkumný letoun československého letectva.
Avia S – 328, reconnaissance aircraft of the Czechoslovak Air Force.

V té době mělo československé vojenské letectvo plně bojeschopných 900 letounů:

The Czechoslovak military Air Force had 900 aircraft at that time:

U 10 pozorovacích letek, 100 letadel, 21 stíhacích letek 252 letadel, 5 letek dálko zvědných 50 letadel, 7 lehkých bombardovacích letek 70letadel, 4 těžkých bombardovacích letek 24 letadel a 1 noční stíhací letky 10 letadel. Celkem 48 letek s počtem 506 bojových letounů v prvním nasazení.

With 10 observation squadrons, with 100 aircraft, 21 fighter squadrons with 252 aircraft, 5 long-range reconnaissance squadrons, with 50 aircraft, 7 light bomber squadrons, with 70 aircraft, 4 heavy bomber squadrons, with 24 aircraft and 1 night fighter squadron with 10 aircraft. Altogether 48 squadrons with with a total of 506 combat aircraft in the first deployment.

Avia B – 534B, stíhací letoun československého letectva.
Avia B-534b, fighter aircraft of the Czechoslovak Air Force.

V podzimním a zimním období ve VLU byly prováděny cvičné lety a československé letectvo provádělo hlídkové lety nad zbytkovým územím Československa. Důležité bylo, že si piloti při létání udržovali pilotní návyky, což se projevilo možností jejich rychlého bojového nasazení v Polsku, později ve Francii a v bitvě o Velkou Británii.

Training flights were resumed at VLU and the Czechoslovak Air Force conducted combat air patrols above the remaining unoccupied Czechoslovak territory during that autumn and winter periods. It was important, that the pilots kept-up their flying skills whilst flying, which resulted in their rapid combat deployment in Poland, later in France and in the Battle of Britain.

Dne 14. března 1939 Slovensko vyhlásilo samostatnost a 15. března zbytkové území Československé republiky Čechy a Moravu obsazovala Německá armáda. Od rána 15. března 1939, ve VLU očekávali příchod prvních Německých jednotek do Prostějova. První auto s německými vojáky přijelo do VLU kolem 11 hodiny dopoledne. Velitel předvoje německého protiletadlového dělostřelectva se dostavil na velitelství VLU, kde jednal s plukovníkem Starým o postupu předávání a likvidace VLU. Příslušníkům VLU důstojníkům i mužstvu byl zakázán odchod z kasáren a Němcům byly předávány zbraně a střelivo.

On the 14th March 1939, Slovakia proclaimed independence and on the 15th March, the remaining unoccupied territory of Czechoslovakia – Bohemia and Moravia – was being occupied by the German Army. On the morning, the 15th March 1939, the VLU expected arrival of the first German troops to Prostějov. The first vehicle with German soldiers arrived at VLU at around 11 am. The Commander of the German advanced guard of the anti-aircraft artillery showed up at the headquarters of VLU, where he discussed with Col Starý the procedure of the hand-over and dissolution of VLU. Members of VLU, officers as well as men, were forbidden to leave the barracks and the weapons and ammunition were handed over to the Germans.

Na letišti německá stráž u stíhacího letounu Avia B 534 V.
Avia 534V fighter aircraft grounded and under German guard.

16. března 1939 přišly další jednotky německého letectva, kterým byly předány budova s učebnami a část kuchyňské budovy. Důstojníci a mužstvo se soustředili v ubikacích mužstva. Na letišti byl zastaven letecký provoz, letouny zůstaly v hangárech a celý obvod letiště střežili stráže německé armády.

On the 16th March 1939, further units of the German Air Force arrived. The building with study-rooms and section of the kitchen building were handed over to them. The officers and men confined to their quarters. Air traffic at the airbase was stopped, the aircraft remained in the hangars and the entire perimetre of the airbase was guarded by the German Army.

18. března 1939 byli propuštěni domů nováčci, odvedení v roce 1938 a nastoupili vojenskou službu, 1. března a 31. března 1939, propuštěni příslušníci odvodního ročníku 1937.

On 18th March 1939, the recruits drafted in 1938, and those who had started their military service on 1st of March, were discharged and sent home, and on 31st March 1939, the 1937 intake of recruits were also discharged.

19. března 1939 byla rozpuštěna škola leteckého dorostu a žáci byli odesláni domů. Jakmile odešla větší část mužstva, byla do kasáren přemístěna školní letka 2 z letiště Stichovice a veškeré mužstvo se soustředilo do budovy III (budova mužstva). Ostatní objekty převzaly německé jednotky. Ministerstvo národní obrany nařídilo, aby byl veškerý materiál předán německé armádě. 16. května 1939 bylo VLU Prostějov zrušeno.

On 19th March 1939, the School of Aviation cadets was disbanded and the cadets sent home. As soon as the majority of men had left, the School’s 2nd squadron at the airfield in Stichovice were moved to the barracks and all the men were confined to building III (Men´s building). The other buildings were taken over by German units. The Ministry of Defence was ordered to hand over all equipment to the German Army. MAEE Prostejov was closed down on 16th May 1939.

Od 15. března do června 1939, kromě rozpouštění VLU, se rozpouštěly letecké pluky. V květnu 1939 byl v Hradci Králové rozpuštěn letecký pluk č. 1 T. G. Masaryka, jehož posledním velitelem byl Robert Ellner. Ve stejné době byly likvidovány i další čtyři pluky: letecký pluk 2, Dr. Edvarda Beneše Olomouc (velitel plk. let. Vladislav Květoň), letecký pluk 4 Praha (velitel plk. let. Ladislav Syka) letecký pluk 5 Brno (velitel plk. let. Jaroslav Borecký) a letecký pluk 6 Praha (velitel plk. let. Vilém Stanovský).

From 15 March to June 1939, in addition to dissolving the VLU, the Air Force regiments were disbanded. In May 1939 in Hradec Králové the 1st TG Masaryk Air Regiment, whose last Commander was Robert Ellner. At the same time, and another four regiments were disbanded: 2nd Dr. Edvard Benes Olomouc Aviation Regiment, (commander Col. Vladislav Květoň), 4th Aviation Regiment, at Prague, (commander Col Ladislav Syka), 5th Aviation Regiment, at Brno (commander Col. Jaroslav Borecký) and the 6th Aviation Regiment, at Prague (commander Col.Wilhelm Stanovský).

Odchod československých letců do zahraničí:
Departure of Czechoslovak airmen abroad.

Většina letců se nesmířila s okupací země, pokud neměli vážné důvody (rodina nemoc a podobně), aby zůstali v Protektorátu Čechy a Morava, pomýšleli na odchod do zahraničí, kde by mohli za svobodu bojovat se zbraní v ruce proti německým okupantům. Nejpříhodnější zemí pro emigraci bylo Polsko. Na návrh mjr. Hájíčka se praporčík Hradní stráže Ladislav Vosyka ujal v Ostravě závěrečné fáze přechodu státní hranice do Polska.

The majority of airmen could not reconcile themselves with the occupation and provided they did not have serious reason (family, illness and such like) to stay in the Protectorate of Bohemia and Moravia, they considered leaving for abroad, from whence they could fight for freedom with weapon in their hand against the German occupiers. The most convenient country for exile was Poland. Following the proposal of Maj Hájíček, Chief Warrant Officer Ladislav Vosyka in Ostrava took care in organising the final phase of crossing the state border into Poland.

Skupina československých uprchlíků na cestě do Polska , léto 1939.
Group of Czechoslovak escapers on their way to Poland, Summer 1939.

Letci přicházeli do domu č. 37 na Poříčí v Praze, kde sídlil sekretariát SL RČS. Tam složili do rukou kapitána Vladimíra Černého přísahu věrnosti a závazek boje až do úplného vítězství. Poté dostali instrukce k překročení státní hranice. Při cestě na nádraží se zastavili u pomníku Svatého Václava na Václavském náměstí a se slibem „Věrni zůstaneme“ se odebrali na nádraží. Cesty československých letců do zahraničí začínali u učitele Jaroslava Studničky ve Vratimově a ve skladu tabáku Jana Beránka ve Frýdku, s jehož pomocí vytvořil L. Vosyka síť převaděčů údolím Morávky od Ostravy až po Bílý Kříž. V této síti převaděčů byli zapojeni hostinský Žídek (Morávka), trafikant Žižka (Ostrava), vrchní respicient finanční stráže Kotek, bratři Martínkové z Bánské a hutní společnosti, Marie Petrošová (Frýdek Místek), poštmistr Míček, Knihtiskař Novosad (Vyšná Lhota), Martin Bednárek, učitel Filípek, řídící učitel Longa (Čeladná). Tito převáděli týdně 20 až 30 lidí, někdy i několik desetičlenných skupin současně.

The airmen went to the house at 37 Na Poříčí in Prague, the HQ of the Secretariat of Svaz letcú české republiký. There they were passed into the hands of Capt Vladimír Černý and had to declare an oath of loyalty and a pledge to fight until final victory was accomplished. Then they received instructions on how to cross the state borders. On their way to the railway station, they stopped at the memorial of St Václav on Václavské náměstí (Wenceslas square) and with a promise “We will remain faithfull” they continued to the railway station. The journeys to go abroad for the Czechoslovak airmen began with the teacher Jaroslav Studnička in Vratimov and at the tobacco warehouse of Jan Beránek in Frýdek, with whose help Ladislav Vosyka had created a chain of ‘hand-over people, through the Morávka valley to Ostrava and all the way to Bílý kříž. Involved in this chain ‘hand-over’ people was innkeeper Žídek (Morávka), tobacconist Žižka (Ostrava), chief border guard officer Kotek, brothers Martínek from the Mining and Metallurgic Corporation, Marie Petrošová (Frýdek Místek), postmaster Míček, bookbinder Novosad (Vyšná Lhota), Martin Bednárek, teacher Filípek, head teacher Longa (Čeladná). These people passed on between 20 to 30 people each week, sometimes even several groups of 10 people at the same time.

Českoslovenští uprchlíci před československým konzulátem v Krakově, léto 1939.
Czechoslovak escapers outside the Czechoslovak Consulate, Krakow, Summer 1939.

Naši letci pak ve druhé světové válce bojovali za svobodu proti německým okupantům, v Polsku, ve Francii, Velké Británii a v Sovětském Svazu. Českoslovenští zahraniční letci ve druhé světové válce ve Francii sestřelili 82 letadel z nichž 14 sestřelil Alois Vašátko a 13 František Peřina. Českoslovenští stíhači v RAF ve vzdušných bojích sestřelili 365 letadel, palubní střelci bombardovacích letounů sestřelili 7 letadel. Nejúspěšnějším byl v bitvě o Velkou Británii Josef František, který během měsíce sestřelil 17 letounů avšak nejúspěšnějším československým pilotem ve druhé světové válce byl s 18 sestřelenými letouny, Karel Kuttelwascher. 311. bombardovací Peruť napadla 33 ponorek a 6 lodí a provedla 972 náletů na 41 cílů v Německu. 1. Československý stíhací letecký pluk v Sovětském svazu zničili 34 německých letadel.

Our airmen then fought in Poland, France, Great Britain during WW II for freedom against the German occupiers. They shot down 82 aircraft in France, out of which 13 were shot down by František Peřina and 14 by Alois Vašátko. Czechoslovak fighter pilots in the RAF shot down 365 aircraft, air-gunners in bombers shot down 7 aircraft. The most successful in the Battle of Britain was Josef František, who shot down 17 aircraft. The most successful ace was Karel Kuttelwascher with 18 shot down aircraft. 311 bomber squadron attacked 33 submarines and 6 ships and completed 972 air-raids on 41 targets in Germany. The 1st Czechoslovak Fighter Regiment in the Russia destroyed 34 German aircraft.

V druhé světové válce zahynulo 546 československých zahraničních letců. V roce 1945 bylo do Československa přivezeno 302 uren s prstí hrobů československých zahraničních letců. Vzhledem k tomu, že většina československých zahraničních letců absolvovala Vojenského leteckého učiliště Prostějově, byl jim na městském hřbitově v Prostějově postaven památník, v němž je uloženo 156 uren s prstí z hrobů československých zahraničních letců.

In World War II 546 Czechoslovak airmen were killed fighting abroad. In 1945, 302 urns with a symbolic soil sample from the graves of Czechoslovak airmen, were returned to Czechoslovakia. Because the majority of the Czechoslovak airmen abroad had graduated from VLU, a memorial was constructed for them in the municipal cemetery in Prostějov, where 156 urns with symbolic soil samples from their graves are interred.

Památník před Českým národním domem,
západní Hampsted, Londýn, původní se po roce 1989 vrátil do Československa a nyní je v Armádním Muzeu na Žižkově v Praze.
Memorial at Czech National House, West Hampsted, London, the original was returned to Czechoslovakia after 1989 and is now at the Armádní Muzeum, Žižkov, Prague

Památník je umístěn přesně v ose přistávací dráhy letiště Prostějov, po níž letci při leteckém výcviku ve VLU, prováděli přiblížení na přistání a na desce památníku jsou uvedena jmena padlých letců. Odhalení památníku se uskutečnilo 22. června 1998, na výročí, kdy českoslovenští letci po porážce Francie 22. června 1940, vystupovali z lodí na půdu Velké Británie, která je přijala s otevřenou náručí, takže se již v srpnu 1940 zapojili do bitvy o Británii. Odhalení památníku po jeho rekonstrukci v roce 2012 a předání památníku městu Prostějov se konalo na Svatého Václava 28.září 2012, který je vyhlášen jako, Státní svátek „Den české státnosti“.

Památník v Prostějově.
Prostějov Memorial.

The Prostějov Memorial is placed exactly on the axis of the runways at Prostějov airbase, on which the airmen at VLU implemented head-on to the runway on their approach to landing, The names of the airmen are on the commemorative plaque. The unveiling the Memorial took place on 22nd June 1998, the anniversary of the day, when the Czechoslovak airmen after the Fall of France on 22nd June 1940, disembarked from their ships onto the soil of Great Britain, which welcomed them with open arms, and by August 1940 some where able to participate in the Battle of Britain. The Memorial unveiling, after its reconstruction during 2012, took place on 28th September 2012, St Wenceslas Day – a bank holiday, The Day of the Czechoslovak Statehood.

Památník v Prostějově.
Prostějov Memorial.

Článek je napsán podle vyprávění gen. Františka Peřiny, gen. Františka Faitla, gen. Karla Pospíchala, gen. Aloise Šišky, gen. Zdeňka Škarvady, plk. Josefa Balejky, plk. Viléma Kauderse, pplk. Jindřicha Prokopa.

The article was written following interviews with Gen František Peřina, Gen František Fajtl, Gen Karel Pospíchal, Gen Alos Šiška, Gen Zdeněk Škarvada, Col Josef Balejka, Col Vilém Kauders, Lt Col Jindřich Prokop and other Czechoslovak airmen abroad. I also used written notes of Col Jindřich Prokop.

Podklady, o „Historii Prostějovského letiště“, poskytla Mgr. Jana Slezáčková, (Muzeum Prostějov).

Reference literature: Použitá literatura: Mgr. Jana Slezáčková, “Historie Prostějovského letiště”.

Mgr. Boleslav Povolný
SL ČR odbočka 09, Plumlov
This entry was posted in Information. Bookmark the permalink.

2 Responses to Aviation training in Czechoslovakia 1919 – 1939

 1. Gina Maria Wilson says:

  A fascinating article. My father, Karel Kosina, was one of those who escaped just before WW2.

  If anyone has any information about him and his experiences I would be delighted to hear from you.

  Reegards.

  Gina Wilson

  • Jan Pacner says:

   Gina, Karel Kosina is my grandfather. I’ve collected some info about him and his aviation history. Please feel free to contact me via email.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.