About


This website is a online resource dedicated to the remembrance of the some 2500 Czechoslovak men and women who served in the Royal Air Force during World War 2.

Tento web je internetovým zdrojem informací zasvěceným připomínce přibližně 2500 československých mužů a žen, kteří sloužili za druhé světové války v britském Královském letectvu.

Its purpose is the promotion of education to perpetuate their memory and achievements during that conflict.

Jeho úkolem je podpora vzdělávání a uchování jejich vzpomínek a úspěchů dosažených v průběhu tohoto konfliktu.

It is administered by enthusiastic and dedicated descendants of those RAF veterans and is a non-profit organisation.

Je spravován nadšenými a věci oddanými potomky těchto veteránů. Jedná se o neziskovou organizaci.

To contact us please click here.

Pokud nás chcete kontaktovat, klikněte zde.

_______________________________________________________________

Please feel free to leave your comments about any article, or to leave a comment in our Guest Book, or contact us.

Neostýchejte se zanechat Váš komentář pod kterýmkoliv článkem nebo v knize hostů, případně nás kontaktujte přímo.

We, and our contributors, strive for accuracy in our articles, if you are able to provide more information for an article, or notice an inaccuracy, please contact us.

Společně s našimi přispěvateli usilujeme v našich článcích o historickou přesnost. Pokud můžete k jakémukoliv článku dodat další informace nebo poznámku o jeho nepřesnosti, kontaktujte nás. Děkujeme!

_______________________________________________________________

New articles are frequently being added or existing articles update

so please visit again soon.

Často doplňujeme stávající články a přidáváme nové.

Jste srdečně zváni k co nejčastějším návštěvám našeho webu.

_______________________________________________________________