2022 Donation Appeal


WILL YOU HELP US?POMŮŽETE NÁM?


FCAFA, The Free Czechoslovak Air Force Associates Ltd was founded in May 2010, and through our online resource – www.fcafa.com – we provide information about the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2. It is now regarded as the world’s leading online resource for this information, with many of our articles now also in Czech. Currently, the website is approaching 800,000 pages read! with our readers viewing from all parts of the world.

FCAFA, The Free Czechoslovak Air Force Associates Ltd. byla založena v květnu 2010. Prostřednictvím svých webových stránek www.fcafa.com poskytujeme informace o československých mužích a ženách, kteří sloužili v RAF v průběhu 2. světové války. Dnes je považována ze vedoucí internetový zdroj těchto informaci, s řadou našich článků i v české verzi. V současné době se náš web blíží k 800 000 přečtených stran čtenáři z celého světa.

Our resources are respected by both the Czech and Slovak Embassies in London, Vojenský Ústřední Archiv (VUA – Military Archive) Prague, the National Library of the Czech Republic, and many researchers and students of this subject.

Naše zdroje jsou respektovány jak českým, tak slovenským velvyslanectvím v Londýně, Vojenským Ústředním Archivem (VÚA – vojenský archiv) v Praze, Národní knihovnou České republiky a řadou badatelů a studentů této tématiky.

So far we have published nearly 1000 articles on our website covering subjects from personnel lists, autobiographies, biographies, research sources, historical background information, squadron histories, aircraft data, aircraft lists, locations of all the 512 fallen Czechoslovak RAF airmen and woman, to medals awarded, locations of Memorials and Memorial plaques around the world where Czechoslovak RAF personnel are commemorated.

Do dnešní doby jsme na našem webu zveřejnili téměř 1000 článků na řadu témat, počínaje osobními záznamy, autobiografiemi, biografiemi, badatelskými zdroji, informacemi o historickém pozadí, historií perutí, ůdajů o letadlech, seznamů letadel, místy všech 512 padlých československých letců a jedné ženy RAF, až po seznamy vyznamenání, místa památníků a pamětních desek po celém světě, kde jsou českoslovenští příslušníci RAF vzpomenuti.

We have been pro-active in supporting remembrance events, ceremonies and exhibitions in the Czech Republic, Slovakia, the UK and elsewhere in Europe and other locations around the world, to ensure that the achievements and exploits of the Czechoslovak RAF men and women are better and correctly known for the benefit of current and future generations. In addition to providing the 2507 names for the Winged Lion Monument in Prague, our work has also included providing countless relatives with assistance in researching their Czechoslovak RAF relatives, as our archive is the largest resource for Czechoslovak RAF material outside the Czech and Slovak Republics. We are the only organisation to have commemorated the graves of every fallen Czechoslovak RAF airman in the UK and around the world.

Aktivně podporujeme vzpomínkové akce, obřady a výstavy v České republice, na Slovensku, Velké Británii a jiných zemí Evropy, jakož i dalších místech po celém světě proto, aby dosažené úspěchy a činnost československých mužů a žen v RAF byly lépe a správně presentovány pro dnešní a budoucí generace. Kromě poskytnutí 2507 jmen pro památník Okřídleného Lva v Praze, naše činnost také zahrnuje asistenci četným příbuzným v hledání jejich rodinných příslušníků v RAF, protože náš archiv je největší zdroj informaci o československých RAF mimo území České a Slovenské republiky. Jsme jediná organizace, která připomíná hroby všech padlých československých příslušníků RAF jak ve Velké Británii, tak po celém světě.

So far this good work has only been achieved with the help of a small team of dedicated volunteers from around the world – researchers, translators, historians, Czechoslovak RAF relatives, photographers and graphic specialists – who assist us in many ways with their valuable time and resources for nothing.

Všechnu tuto dobrou práci jsme doposud dokázali jen s pomocí malého týmu zaujatých dobrovolníků z celého světa – badatelů, překladatelů, historiků, příbuzných československých RAF, fotografů a odborníků na grafiku – kteří nám bezplatně pomáhají mnoha způsoby díky svým znalostem a tím, že nám věnují svůj cenný čas.

But inevitably there are costs. To maintain this high standard we rely entirely on private funding and donations. To help cover the annual cost for maintaining this work, and to secure future research, we are appealing for donations.

Finační náklady jsou však nevyhnutelné. Udržení naší vysoké kvality je možné pouze díky osobním dotacím a finančním příspěvkům. Abychom mohli pokrýt roční náklady, potřebné k pokračování této práce a zajištění dalšího bádání, obracíme se proto na Vás s prosbou o přispění.

Your donation will greatly assist us in this work and can be made here.

Váš příspěvek, který nám velmi pomůže v naší práci, lze poskytnout zde.

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Information. Bookmark the permalink.

1 Response to 2022 Donation Appeal

  1. Martin Marek says:

    Hi

    Done.

    Keep fingers.

    MM

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.