Karel Kuttelwascher – One of the Few

Karel Kuttelwascher

Jeden z hrstky

The most successful Czechoslovak fighter pilot of WW2.

Nejúspěšnější československý pilot 2. svět. války.

* 23.09.1917. Svatý Kříž, Czechoslovakia.

† 17 August 1959, England.


Svatý Kříž, the birthplace of Karel Miloslav Kuttelwascher, is a small Bohemian hamlet near Německý Brod which is about 110km South East of Prague. At the time of his birth this was part of the Austro Hungarian Empire and following the end of World War 1, it became part of the newly formed state of Czechoslovakia. During the post World War 2 anti-Germanic purges of 1945 in Czechoslovakia, the town was renamed Havlíčkův Brod  and the towns German population was expelled.

Svatý Kříž, rodiště Karla Miloslava Kuttelwaschera, je malá osada nedaleko tehdy ještě Německého Brodu, ležícího asi 110 km jihovýchodně od Prahy. V době svého narození to bylo území Rakousko-Uherské monarchie, po skončení první světové války se stalo součástí nově vzniklého státu Československa. Po 2. světové válce v duchu protiněmeckých nálad během roku 1945, bylo město přejmenováno na Havlíčkův Brod a německé obyvatelstvo vysídleno.

Karel’s parents, Josef and Kristina, had moved to this area from Bavaria where the Kuttelwascher had for generations been involved in the local brewing industry. By training, Joseph was a carpenter but following the family migration to Svatý Kříž, he joined the Czechoslovak State railways as a ticket inspector. Kristina was a housewife who also helped in the fields to supplement the families income.

Karlovi rodiče, Josef a Kristina, se přestěhovali do Čech z Bavorska, kde se rod Kuttelwascherů po generace věnoval rozvoji místního pivovarnictví. Původním povoláním byl Josef tesař, ale po přestěhování rodiny do Svatého Kříže nastoupil u Československých státních drah jako drážní inspektor. Kristina zůstala v domácnosti a pomáhala také při práci v hospodářství a na poli, aby pomohla rodině s obživou.

Karel was born 23 September 1916, the third eldest of six children. He was educated at the local primary and secondary schools prior to attending a commercial school in Německý Brod. When he was 17 years old he left home and went to work as a clerk at a flour mill at Kladno. However, from an early age he had been interested in aircraft and as he found his new job uninspiring he looked to pursue his aspirations with aircraft. One day he returned home with an application form to join the Czechoslovak Air Force, which required the consent of his parents,. His parents were against Karel’s wish to volunteer for this but finally consented to his wish following persuasion from the family.

Karel se narodil 23. září 1916, jako třetí ze šesti dětí. Poté, co ukončil základní školní docházku, nastoupil ke studiu na obchodní škole v Německém Brodě. Ve svých 17 letech pak odešel z domu a nastoupil jako úředník ve mlýně na Kladně. Nicméně od útlého věku jevil zájem o letadla a když neshledal svoji práci jako zajímavou, pokusil se prosadit svoji touhu po létání. Jednoho dne přišel za rodiči s žádostí o vstup do československého letectva, aby si získal jejich souhlas, který tento krok vyžadoval. Jeho rodiče byli nejdříve proti, ale nakonec se nechali přesvědčit a s Karlovým přáním souhlasili.

On 1 October 1934, only just aged 18, Karel enlisted into the Czechoslovak Air Force. Following initial training, he joined the flying school at Prostějov and completed his course to receive his fighter pilot wings and having the distinction as being one of the best students of that course.  On graduation, in March 1937, he was posted to 4 Flying Regiment, based at Prague Kbely airbase, where he undertook fighter pilot training. He completed this course in May 1938 and was posted to 1 Air Regiment  and assigned to 32 stíhlací letka, a fighter squadron,  at Hradec Králove some 100 km East of Prague.

Dne 1. října 1934, ve věku pouhých 18 let, se Karel dostává k československému letectvu. Po základním výcviku nastoupil do pilotní školy v Prostějově, kde letecký kurz také ukončil a získal ocenění jako jeden z jeho nejlepších absolventů. Po maturitě byl v březnu 1937 vyslán ke 4. leteckému pluku na letišti Kbely, kde byl zařazen k výcviku na stíhacího pilota. Tento kurz absolvoval v květnu 1938 a poté byl vyslán k 1. leteckému pluku v Hradci Králové (asi 100 km východně od Prahy), kde byl přiřazen ke 32. stíhací letce.

The political situation in central Europe was now changing rapidly. Hitler and the Nazi’s in Germany were making territorial demands on the Czechoslovak Government in respect of the Sudetenland border regions. During this period 32 Fighter Squadron were operational in Moravia and Slovakia to defend the countries airspace against intruders. Following the Munich Agreement, when the Sudetenland was ceded to Germany, and Poland and Hungary also took some Czechoslovak territory. About 30% of Czechoslovakian territory had been lost and the new revised German border was now only 20 miles from Prague. 32 Fighter Squadron returned to their base at Hradec Králove without firing a shot.

Politická situace ve střední Evropě se nyní rychle měnila. Hitler a nacisté v Německu vznášeli územní nároky na československou vládu ve vztahu k sudetským pohraničním regionům. Během tohoto období operovalo na Moravě a na Slovensku 32 stíhacích letců, aby chránili vzdušný prostor svého území proti vetřelcům. Následovala Mnichovská dohoda, po níž bylo území Sudet postoupeno Německu, a také Polsko a Maďarsko si přisvojily některé části československého území. Asi 30% československého území tak bylo ztraceno a nově revidovaná německá hranice byla nyní jen 36 km od Prahy. 32.stíhací pluk se tak vrátil do Hradce Králové aniž by si vystřelil.

Czechoslovak Air Force, pre-WW2.
Československé letectvo – před 2. svět. válkou

On 15  March 1939, Germany occupied the remaining regions of Czechoslovakia and claimed that the country was now under the protection of Germany. Czechoslovakia’s military forces immediately ceased to exist in this Reich Protectorate. The following day the Czechoslovak Air Force was disbanded and the airmen were given the opportunity to enlist in the Luftwaffe or join Lufthansa. Only a handful did.

Protektorátu Čechy a Morava přestaly existovat. Následující den bylo československé letectvo rozpuštěno a letcům byla nabídnuta možnost přejít k Luftwaffe nebo se připojit k Lufthanse. Jen hrstka z nich toho využila.

It is estimated that approximately 50% of the airmen who were serving in the Czechoslovak Air Force made the personal choice to go abroad so that they could fight for the freedom of their homeland. Karel Kuttlewascher was one that made that choice and on the night of 13/14 June 1939, he was with a group of six other Czech, including pilots, who were smuggled, by coal train, across the border from Ostrava to Bohumín in Poland. There they reported to the Czechoslovak Consulate in Krakow and on 15 July were taken to the nearby transit camp, a now derelict former army camp from the Austro-Hungarian era, at Bronowice Małe. This was already well occupied with other escaped Czechoslovak military personnel.

Odhaduje se, že přibližně 50% letců, kteří sloužili v československém letectvu, se dobrovolně rozhodli odejít do zahraničí, aby mohli bojovat za svobodu své vlasti. Karel Kuttlewascher byl jedním z nich a v noci z 13. na14. června 1939 byl se skupinou šesti dalších Čechů, včetně pilotů, se propašovali vlakem s uhlím přes hranici z Ostravy do Bohumína v Polsku. Tam se přihlásili na československém konzulátu v Krakově a 15. července byli převezeni do nedalekého tranzitního tábora, bývalého vojenského tábora z rakousko-uherské éry, v Malých Bronowicích. Ten už byl v té době zaplněn řadou dalších československých vojáků, odcházejících z vlasti.

At this time the Polish military had little interest in the influx of Czechoslovak military personnel and so the majority made plans to go West to France and offer their services there. Karel and his group traveled North to the port of Gdynia and sailed from Poland on the SS ‘Kastelholm’, a Swedish cargo ship, to Calais, France.

V této době měla polská armáda jen malý zájem o přijetí československého vojenského personálu, a tak většina plánovala jít na Západ do Francie a svoje služby nabídnout tam. Karel a jeho skupina cestovali na sever do přístavu Gdyně a z Polska se přeplavili na švédské nákladní lodi SS “Kastelholm” do Calais ve Francii.

They arrived in Calais, France, on 30 July 1939. By prior agreement, with the French authorities, they were allowed to stay in France on the condition that they enlisted for 5 years with the French Foreign Legion. This was because under peacetime regulations France was not allowed to enlist non-French nationals in its domestic military forces. The agreement did allow for the Czechoslovak airmen to be transferred into l’Armée de l’Air, the French Air Force, in the event of war being declared. They were transferred to Sidi-bel-Abbés, Algeria, where the French Foreign Legion was based, and commenced the rigorous trained required by that regiment as well as having to learn French.

Ve francouzském Calais se vylodili dne 30. července 1939. Po předchozí dohodě s francouzskými úřady jim byl povolen pobyt ve Francii jen za podmínky, že se zaváží zůstat ve Francouzské cizinecké legii po dobu 5 let. Důvodem bylo to, že podle mírových předpisů nebylo Francii povoleno, aby do svých domácích vojenských sil přijímala cizince. Dohoda umožnila přemístění československých letců do francouzského letectva pro případ hrozící války. Byli převezeni do Sidi-bel-Abbés v Alžírsku, kde sídlila Francouzská cizinecká legie, a zahájili zde náročný výcvik, který tento pluk vyžadoval, stejně jako se museli učit francouzsky.

© 2011 Kanadské listy – Kuttelwascher with other Czechoslovak airmen in the French Foreign Legion 1939.
Kuttelwasher s dalšími československými letci ve Francouzské cizinecké legii 1939.

When war was declared, the Czechoslovak airmen, as previously agreed, were transferred to l’Armée de l’Air to be re-trained to use French equipment. About 100 Czechoslovak pilots, including Kuttlewascher, were posted to Chartres, the fighter pilots training base. Here he was trained to fly the Morane-Saulnier MS-406C.1 fighter but despite quickly completing this training he had to wait until the Germans invaded France, in May 1940, before he was posted to an operational fighter squadron – Groupe de Chasse III/3. At the time the unit was based at Beauvais-Tille airbase, but following combat at the start of the German Blitzkreig, they moved, on 21 May, to Cormeilles-en-Vexin and were re-equipped with some of the more modern Dewoitine D-520C.1 fighter aircraft. However, the French defenses were crumbling under the rapid advance of the German advance and the Kuttlewasher’s unit was forced to retreat South to the airbase at Illiers-l’Eveque. But very quickly they had to move to airbases at Germinon, La Chapelle-Vallon, Montargis, Grand Mallerey, Avord, and Perpignan-La Salanque. Finally a fragmented departure, to Algeria, where they re-formed at on 22 June at Realizane airbase, only to be advised that France had capitulated that same day. French archives, understandably incomplete considering the confusion of that quick campaign, record that during the Battle for France, Kuttlewascher achieved 2 confirmed kills and 1 probable, and that he was awarded a Croix de Guerre with Palm leaf and Silver Star.

l’Arme d’Air, 1940.
Francouzské letectvo 1940

Po vyhlášení války se českoslovenští letci, jak bylo předem domluveno, přesunuli k francouzskému letectvu, aby byli přecvičeni na ovládání francouzských strojů. Asi 100 československých pilotů, včetně Kuttlewaschera, bylo posláno do Chartres, výcvikové základny stíhačů. Zde prodělal zácvik na stíhací letoun Morane-Saulnier MS-406C.1, a přestože jej rychle absolvoval, musel čekat do května 1940, dokud Němci nevstoupili do Francie, než byl poslán k operační stíhací eskadře – Groupe de Chasse III / 3. V té době byla jednotka umístěna na letecké základně Beauvais-Tille, ale po boji na začátku německého Blitzkreigu se dne 21. května přemístila do Cormeilles-en-Vexin a byla znovu přezbrojena poněkud modernějšími stíhačkami Dewoitine D-520C.1. Nicméně francouzská obrana se rozpadla pod rychlým postupem německé armády a Kuttlewasherova jednotka byla nucena ustoupit na jih k letecké základně v Illiers-l’Eveque. Ale velmi rychle se museli přesunout na letecké základny u Germinonu, La Chapelle-Vallon, Montargis, Grand Mallerey, Avord a Perpignan-La Salanque. Následoval neuspořádaný odchod do Alžírska, kde se znovu zformovali právě 22. června na letecké základně Realizane, v den, kdy Francie kapitulovala. Francouzské archivy, s ohledem na překotný ústup francouzských jednotek pochopitelně neúplné, zaznamenávají, že během bitvy o Francii, Kuttlewascher dosáhl 2 potvrzených sestřelů a 1 pravděpodobný, a že byl oceněn Válečným křížem s palmovými listy a Stříbrnou hvězdou.

Chartres, April 1940.
Chartres, duben 1940.

With France capitulated, the Czechoslovak airmen were discharged from French military service. To continue the fight there was now only one place to go in Europe – Great Britain. Kuttlewascher’s group went by train to Casablanca, Morocco where all the other Czechoslovak airmen were now assembling. Here, on 9 July they boarded the SS ‘Royal Scotsman’ which took them to Gibraltar. From here they boarded the SS ‘David Livingstone’ which sailed on 19 July and arrived in Cardiff on 5 August.

S kapitulaci Francie byli českoslovenští letci propuštěni z francouzské vojenské služby. K pokračování v boji tak zbývalo v Evropě už jen jediné místo kam odejít – Velká Británie. Skupina Kuttlewaschera odjela vlakem do Casablanky v Maroku, kde se právě shromažďovali všichni ostatní českoslovenští letci. Zde se dne 9. července nalodili na parník “Royal Scotsman”, který je dopravil do Gibraltaru. Odtud pak lodí “David Livingstone”, dorazili 5. srpna do Cardiffu.

After a short stay in a transit camp, Kuttlewascher was enlisted, 14 August 1940, into the Royal Air Force with the rank of Sergeant and transferred to the Czechoslovak Depot based at Cosford. The Battle of Britain had already started and all trained fighter pilots were urgently needed to defend Britain from the Luftwaffe. He was quickly transferred to 5 Operational Training Unit (5 OTU), at Aston Down for re-training on Hawker Hurricane fighter aircraft. He achieved his first solo flight in this aircraft on his 24th birthday. On 3 October, with the rank of Sgt., he was posted to 1 Sqd. who were based at Northolt and flying Hurricane 1A’s, he was to stay with this unit for nearly 2 years.

Po krátkém pobytu v tranzitním táboře byl Kuttlewascher 14. srpna 1940 zařazen do královského letectva s hodností seržanta a přemístěn do československé základny, založené v Cosfordu. Bitva o Británii již započala a všichni vycvičení stíhací piloti byli naléhavě potřeba k obraně Británie před Luftwaffe. Byl rychle převelen k 5. operační výcvikové jednotce (5 OTU) v Aston Down, aby se zacvičil na stíhacích letounech Hawker Hurricane. Svůj první samostatný let absolvoval právě v den svých 24, narozenin. Dne 3. října byl v hodnosti seržanta odeslán k 1. stíhací peruti, která měla základnu v Northoltu se stroji Hurricane 1A a kde nakonec zůstal téměř 2 roky.

Here he participated in the closing stages of the Battle of Britain and also flew sorties over Northern France. He achieved his 1st confirmed killed of a Me 109, near the French coast, on 8 April 1941 and a further two were added by the summer. His rank was now a Flt/Lt.

Zde se účastnil závěrečných fází bitvy o Británii a také výpadů nad severní Francii. Dne 8. dubna 1941 dosáhl poblíž francouzského pobřeží svého prvního potvrzeného sestřelu Me 109, další dva pak přidal během léta. Jeho hodnost už byla nyní Flt/Lt.

1 Sqn, Summer 1941.
1. letka, léto 1941.

During this time 1 Sqd was involved in the infamous ‘Channel dash’ – the race up the English Channel by the German battlecruisers ‘Scharnhorst’ and ‘Gneisenau’ as they tried to sail from the French port of Brest to Norway. 1 Sqd. were involved in attacking the escorting German destroyers and lost two aircraft, Kuttlewascher attacked one of the destroyers which was damaged with his cannon fire.

Během této doby se 1. stíhací peruť podílela na neslavném “Cannel Dash” – souboji s německými bitevními křižníky “Scharnhorst” a “Gneisenau”, když se pokusily proniknout z francouzského přístavu Brest do Norska. 1. stíhací peruť se účastnila útoku na doprovodné německé torpédoborce a ztratila při tom dva letouny, Kuttlewascher zaútočil na jednoho z torpédoborců, který poškodil střelbou palubního kanonu.

The squadron, now based at Tangmere, was assigned a new offensive role of night intruder missions over France to attack German bombers as they were taking off or landing at their home bases. These missions were conducted around the full moon period each month, without the benefit of radar and made heavy demands on the pilot’s skill, vision and courage.

Jeho stíhací peruti, přemístěné nyní do Tangmere, byl přidělen nový typ leteckých operací – noční útoky nad Francií, s cílem přepadat a ničit německé bombardéry při jejich startech či přistáních na jejich základnách. Tyto mise byly prováděny za měsíčních nocí, každý měsíc, bez použití radarů a kladly vysoké nároky na pilotovy schopnosti, navigaci, výtečný zrak a odvahu.

For these missions he flew a Hawker Hurricane Mk IIc,. These aircraft were fitted with a 45-gallon auxiliary fuel tank mounted under each wing, which enabled flying time of 3 to 3½ hrs, about 900 miles, to be achieved. They were armed with 20mm Hispano cannons, 2 in each wing, each with 91 rounds – only some 9 seconds of firing – which gave little room for error. As a night fighter, his aircraft, JX-E, serial no. BE 581, was painted black and also had an emblem – a yellow scythe with a red banner across it on which ‘Night Reaper’ was written. Within a few weeks the usage of this name was well justified.

In ‘Night Reapers’ cockpit.
V kokpitu „nočního přepadového stíhače“.

Na tyto mise létal se strojem Hawker Hurricane Mk IIc. Tato letadla byla vybavena přídavnými palivovými nádržemi o objemu 45 galonů, umístěnými pod každým křídlem, umožňujícími až 3 a půl hodinový let. Ve výzbroji měly 20 mm Hispano kulomety, po 2 v každém křídle, každý s 91 náboji – pouhých 9 sekund střelby, což dávalo malý prostor pro chybné zaměření. Jako noční přepadový stíhač, se svým letounem, JX-E, s označením BE 581 – měl černou kamufláž se znakem žluté kosy s červeným praporem s nápisem “Nočník”. Během několika týdnů si toto jeho označení získalo všeobecný respekt.

He quickly distinguished himself in this new role of a ‘Night Hawk’ with achieving his first ‘kill’, a Ju88, on 1 April 1942 with others quickly following. All aircraft listed below were all destroyed unless otherwise stated:

Velmi rychle se zorientoval ve své nové roli “Night Hawk”, když dosáhl svého prvního sestřelu Ju88 na 1. dubna 1942 a ostatní pak rychle následovaly. Všechna níže uvedená letadla jím byla sestřelena, pokud není uvedeno jinak:

DateTimeHurricaneAction
    
02/02/41 II – Z2464 Bf 109 nr Bologne, probable.
08/04/41 II – Z3160Bf 109 nr Cap Gris Nez
21/05/41 II – Z3449Bf 109 between Calais and Dunkirk
27/06/41 IIc – BE581Bf 109 nr Le Touquet
01/04/42 IIc – BE581Ju 88 on night of 1-2nd April, nr Melun.
01/04/42 IIc – BE581Ju 88 on night of 1-2nd April, nr Melun, damaged.
16/04/42 IIc – BE581Do217 on night of 16-17th April, nr St André.
26/04/42 IIc – BE581Do217 on night of 16-17th April, nr Rouen-Boos.
26/04/42 IIc – BE581Ju 88 on night of 16-17th April, nr Rouen-Boo, damaged.
30/04/42 IIc – BE581Do217 on night of 30 April/1st May, nr Rennes.
30/04/42 IIc – BE581He 111 on night of 30 April/1st May, off coast Dinard.
04/05/42 IIc – BE581He III on night of 4-5th May, nr St André.
04/05/42 IIc – BE581He III, 2nd, on night of 4-5th May, nr St André.
04/05/42 IIc – BE581He 111, 3rd, on night of 4-5th May, nr St André.
02/06/42 IIc – BE581Do 217 night of 2-3rd June, off Dunkirk.
03/06/42 IIc – BE581He III on night of 3-4th June, nr St André.
03/06/42 IIc – BE581Do 217 on night of 3-4th June, nr St Andre, damaged.
03/06/42 IIc – BE581Do 217 on night of 3-4th June, nr St André.
03/06/42 IIc – BE5811 He 111 on night of 3-4th June, nr St André.
21/06/42 IIc – BE581Ju 88 on night of 21-22nd June, nr St André.
21/06/42 IIc – BE581Ju 88 on night of 21-22nd June, nr St Andre, damaged.
28/06/42 IIc – BE581Do 217 on night of 28-29th June, nr Trévières.
01/07/42 IIc – BE581Do 217 on night of 1-2nd July, nr Dinard.
01/07/42 IIc – BE581Do 217 on night of 1-2nd July, nr Dinard, damaged.
01/07/42 IIc – BE581Do 217, 2nd, on night of 1-2nd July, nr Dinard.

Log book entry for night of 3 June 1942.
Zápis v jeho log booku ze dne 3. června 1942.

In three months of night intruder missions, 1 Sqd, achieved 21 Luftwaffe aircraft being shot down. Kuttlewascher’s contribution to this tally was significant – 15 shot down and another 5 damaged! In one memorable night, he achieved the destruction of 3 He III aircraft in a mere 4 minutes! For these outstanding achievements, he was awarded the DFC and later a bar within a time scale of 42 days. The wartime media dubbed him ‘the Czech Night Hawk’

Během tří měsíců nočních přepadů dosáhla 1. stíhací peruť 21 sestřelů letadel Luftwaffe. Příspěvek Kuttlewaschera k tomuto výkonu byl podstatný – 15 sestřelů a dalších 5 poškozených! V jedné nezapomenutelné noci dokázal sestřelit 3 letadla He III během pouhých 4 minut! Za tyto vynikající úspěchy byl vyznamenán dvakrát DFC se stuhou v rozpětí pouhých 42 dní. Válečná média ho nazvala “Český noční jestřáb”.

© The Guardian 02/09/42

Kuttlewascher was posted to 23 Sqd., based at Ford, on 8 July 1942 where he continued flying night intruder missions but now flying de Havilland Mosquito Mk II’s equipped with radar. Despite having the more sophisticated equipment he did not manage to achieve anymore ‘kills’. In October 1942 he was transferred from combat flying and posted to the Czechoslovak Air Inspectorate in London where initially he had a desk-bound role.

8. července 1942 byl Kut přidělen ke 23. stíhací peruti se základnou ve Fordu, která létala na noční přepadové útoky s letouny de Havilland Mosquito Mk II, vybavenými už radarem. Navzdory zdokonalené výstroji však už počet svých sestřelů nenavýšil. V říjnu 1942 byl převelen z bojového létání a vyslán ke štábní práci u Československé letecké inspekce v Londýně.

In June 1943 he was sent for a six month assignment to the USA and Canada. Primarily the purpose was to encourage some of the Czechoslovak expatriate community there to enlist to join the Free Czechoslovak forces based in England. Due to the attrition suffered by the Czechoslovak RAF Squadrons, replacements were always needed but difficult to find. He also spent time lecturing the Air Forces in these two countries about the air war in Europe. He returned to England on 12 December and was posted to 32 Maintenance Unit, based at St Athan. Here his role was to test fly a variety of bombers and he remained until the war ended.

V červnu 1943 byl vyslán na šest měsíců do USA a Kanady. Jeho hlavním úkolem bylo agitovat zde u československých krajanských spolků pro spolupráci a nábor do svobodných československých vojenských sil, založených v Anglii. Důvodem byly velké ztráty a vyčerpání, kterými trpěly československé perutě RAF, které se však nedařilo nahradit. Vedle toho trávil čas také přednáškami pro letecké síly obou států o průběhu leteckých bojů ve válčící Evropě. Do Anglie se vrátil dne 12. prosince a byl převelen k týlové 32. jednotce mechaniků údržby, která sídlila v St Athan. Jeho úkolem bylo zalétávání různých typů bombardérů a zde setrval až do konce války.

© 2011 Kanadské listy – Kuttelwascher in Canada.
Kuttelwasher v Kanadě.

In 1942 he had married Beryl Ruby Thomas, who he had met at a dance in Ruislip a year earlier. By the end of the war, they had now a son and two 2 daughters. Karel returned to Czechoslovakia in August 1945 and shortly after Ruby and the children followed. He was promoted to the rank of Staff Captain in the Czechoslovak Air Force and posted to Ruzyně airfield at Prague. A month later he was posted as an instructor at the Military Airforce Academy in Hradec Kralové.

V roce 1942 se oženil s Beryl Ruby Thomas, s níž se před rokem seznámil při tanci v Ruislipu. Na konci válku už měli spolu syna a dvě dcery. Karel se vrátil do Československa v srpnu 1945 a krátce poté jej následovala i manželka Ruby s dětmi. Byl povýšen do hodnosti kapitána v československém letectvu a převelen na letiště Ruzyně v Praze. O měsíc později byl vyslán jako letecký instruktor na Vojenskou leteckou akademii v Hradci Králové.

However the problems of adapting to a new life in a foreign land combined with Karel’s military service and personal domestic unrest caused Ruby to return to England at the end of January 1946. By now Karel was also concerned about the rapidly changing political situation in his homeland, as the Communists began to take control, and applied for a visa to return to England. After a long delay, it was finally granted, he resigned from the Czechoslovak Air Force and 5 days later, on 26 May 1946, returned to England. After a short delay, which he spent maintaining his flying skills in light aircraft, he joined British European Airways as a First Officer, a position he held for the next five years. Ironically, despite this rank, he was often the most experienced and decorated, pilot on the aircraft. In His marriage to Ruby was dissolved in 1951. He became a naturalised British subject on 25 January 1956 and in the same year, he was promoted to a Captain. His flying commitments as well as managing a greengrocery business, he had started the previous year, kept his busy life occupied. His sparse free time was invariably spent with his plants in his garden where he could relax.

Avšak problémy přizpůsobit se životnímu stylu v cizí zemi v kombinaci s Karlovými služebními povinnostmi a také osobními neshodami způsobily, že se Ruby s dětmi vrátila koncem ledna 1946 zpět do Anglie. Ale i Karel začínal být znepokojen rychle se měnící politickou situací ve své vlasti a stoupajícím vlivem komunistů a zažádal si o vízum pro návrat do Anglie. Po dlouhých průtazích mu bylo nakonec uděleno, vystoupil poté z armády a o pět dní později, dne 26. května 1946, se vrátil do Anglie. Zde pak využil své bohaté zkušenosti nejprve létáním na lehkých strojích, aby pak nastoupil do společnosti British European Airways ve funkci civilního pilota, kterou zastával po dobu následujících pěti let. Jeho manželství s Ruby bylo v roce 1951 rozvedeno. 25. ledna 1956 se stal naturalizovaným britským občanem a v témže roce byl povýšen do hodnosti kapitána. Jeho závazky k letecké společnosti, stejně jako jeho podnikání v obchodu se zeleninou, jej zcela zaměstnávaly. Zřídkakdy si našel volný čas, aby jej mohl trávit na své zahradě, kde tak rád odpočíval.

On 13 August 1959, whilst on holiday at St Austell, Cornwall, he suffered a heart attack. He was admitted to the local hospital and whilst there, during the night of 17 August, he suffered a 2nd heart attack which was fatal. Karel was only 42 years old, he had died as he had fought – alone. He is buried at Uxbridge, Middx., England.

13. srpna 1959, na dovolené v St Austell v Cornwallu, prodělal srdeční infarkt. Byl převezen do místní nemocnice a během pobytu v ní, v noci ze 17. srpna, jej postihl další infarkt, který byl fatální. Karel zemřel ve věku pouhých 42 let, tak jak byl zvyklý i bojovat – sám. Je pohřben u Uxbridge, Middx., Anglie. </em.

A quiet and solitary man whose tenacity in the air elevated him to become the RAF’s most successful Czechoslovak pilot, their 6th most successful night fighter and their most successful night intruder pilot. All of which was achieved without the assistance of radar.

Tichý a osamělý muž, jehož houževnatost a schopnosti ve vzduchu ho vynesly jako nejúspěšnějšího československého pilota RAF. Byl i jejich 6. nejúspěšnějším nočním stíhačem a nejúspěšnějším nočním přepadovým stíhačem. Všech těchto výsledků dosáhl bez pomoci radaru.

The following medals had been awarded to him:

Je nositelem následujících vyznamenání:

Czechoslovak

5 x Československý válečný kříž 1939 [Czechoslovak War Cross]

Za chrabrost před nepřítelem [Bravery in Face of the Enemy]

Za zásluhy 1. stupně [Merits Medal Grade I]

Pamětní medaile československé armadý v zahraničí se štítkem F a VB [Memorial Medal of Czechoslovak Foreign Army with France and Great Britain Bars]

British

Distinguished

Flying Cross & Bar

The 1939 – 1945 Star with Battle of Britain clasp

Air Crew Europe Star

Defence Medal

War Medal

France:

Croix de Guerre with one palm and one Silver Star

On 8 May 2000 he was promoted, in memorium, to the rank of Brigadier General.

Dne 8. května 2000 byl povýšen do hodnosti brigádního generála in memoriam.

On 28 October 2016 at a ceremony at Prague. Karel Kuttelwascher was awarded the Order of the White Lion, the highest award of the Czech Republic.

Při oslavě výročí vzniku Československého státu, dne 28. října 2016 v Praze, byl Karel Kuttelwasher vyznamenán nejvyšším státním vyznamenáním ČR – Řádem Bílého lva.

Memorials

Památníky

In 2009 at his home village of Svatý Kříž is a memorial plaque placed on his family home:

V roce 2009 byla v jeho rodné obci Svatý Kříž umístěna pamětní deska na jeho rodném domě:

and in 2010 a memorial to commemorate him was unveiled:

A v roce 2010 mu byl odhalen památník k jeho připomenutí:

Remembrance:

Vzpomínková místa:

In the Černý Most District of Prague 9, a street is named in his honour:

Na sídlišti Černý Most v Praze 9 je na jeho počest pojmenována ulice:

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent.

Je také připomínán, spolu s dalšími 2938 letci Bitvy o Britanii na pamětní zdi Christophera Foxley-Norris na Národní bitvy Památníku Britanie v Capel-le-Ferne, Kentu.

He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial.

Je také připomínán na Londýnské bitvě Památníku Britanie.

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2500 československými muži a ženami, kteží sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, napomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

For further reading on Karel Kuttelwasher click here.

Pro další informace o Karlu Kuttelwasherovi klikněte zde.

_______________________________________________________________

The assistance of Roger Darlington with this article is very much appreciated.

Za pomoc při tvorbě tohoto článku patří velký dík panu Rogeru Darlingtonovi.

_______________________________________________________________

Article last updated: 30 June 2021

This entry was posted in Ace, Battle of Britain, Biography, France. Bookmark the permalink.

3 Responses to Karel Kuttelwascher – One of the Few

 1. Pierre Lagacé says:

  Reblogged this on 23 Squadron RAF and commented:
  Karel Kuttelwascher story

 2. Vee Darlington says:

  I was onterested in reading the article on Czechs pilots as I am one of the twin daughters of Karel Kuttelwascher, living in west London, England. I need however to make one small correction in the article. My parents were in fact divorced in 1951 and my mother remarried in 1954.

  Moderator note: Thank you for that information Vee – date now corrected.

 3. Joe, Czech Spitfire Club says:

  Nice article, thanks for it!

  I would recommend a section on our club’s website which is dedicated to this Czech hero:
  http://www.czechspitfireclub.cz/?sekce1=cs_letci&sekce2=kuttelwascher (in Czech) or http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=cs&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.czechspitfireclub.cz&sl=cs&tl=en (automatical translation to English).
  There are a brief biography, list of his victories, a few pictures from his Pilot’s Flying Log Book, comics Czech Night Hawk (published in 1943 in USA), his flying gear (helmet, oxygen mask, Irvin jacket, boots) and information about memorial plaque which was placed on his mother house in 17th August 2009.

  Finally… good luck to this nice site in year 2011!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.