Vlastimil Vesely – 100th Anniversary100. výročí narození čestného občana Jičína.

100th anniversary of an honorary citizen of Jičín

Dne 20.9.1913 se narodil Vlastimil Veselý, který stejně jako jeho bratr Erazim odešel na bojiště II. světové války ze svého tehdejšího bydliště v Argonské ulici čp.470 v Jičíně. Ivan Medek v předmluvě ke knize „Ke hvězdám a do mraků“ uvedl, že „Generálmajor Vlastimil Veselý, D.F.C., A.F.C. patřil k nejdůležitějším československým letcům v bitvě o Británii…“

On 20th Sept 1913, Vlastimil Veselý was born who, just like his brother Erazim left for the battlefields of WW II from his home of at 470 Aragonska street, Jičín. Ivan Medek in the introduction to his book “Ke hvězdám a do mraků” states, that Major General Vlastimil Veselý, DFC, AFC, belonged to the group of Czechoslovak pilots who flew in the Battle of Britain.”

Většina čs. letců šla do exilu bojovat proti Hitlerovi přes Polsko a Francii v domnění, že válka proti Hitlerovi je nezbytná. Šli věrni své přísaze, ač měli doma ženy, milenky, snoubenky. Na fotografii, pořízené polským fotografem, je patrný domicil Jičín a není bez zajímavosti, že tento fotograf byl agentem Gestapa….Němci tak měli dokonalý přehled o našich pilotech!

The majority of Czechoslovak airmen went to exile to fight Hitler via Poland and France in belief that the war against Hitler was necessary. They went, loyal to their airmen’s oath, even though they had wives, lovers and fiancees at home. One can notice in his the home town Jičín, a photograph taken by a Polish photographer, who, interestingly enough, was also a Gestapo agent. The Germans had then perfect overview of our pilots!

Vlastimil se dostal zprvu do Afriky, musel vstoupit do cizinecké legie s tím, že jakmile vypukne válka, bude zařazen do francouzského letectva. Tak se také stalo a dne 5.7. 1940 mu bylo uznáno jediné vítězství dosažené čs. letci nad italským královským letectvem. U mysu Bon nad Středozemním mořem zaútočil na italskou SM 79, za což dostal francouzský válečný kříž.

Vlastimil first arrived to Africa, was made to enlist in the French Foreign Legion, but assured that he would be placed in the l’Arme d’Air the moment the war broke out. That is also what happened and on the 5th July 1940 the only victory achieved by Czechoslovak airmen over the Italian Royal Air Force was credited to him. He attacked a Italian SM 79 over the Mediterranean near Cape Bon, for which he received the French Croix de Guerre.

Po porážce Francie se spolu s ostatními letci dostal přes Casablanku a Gibraltar do Anglie, kde konečně mohl opravdu bojovat. Protože měl noční pilotní výcvik, splnilo se mu přání a dostal se k noční stíhací letce č.96 v Cranage. 12.3.1941 byl v nočním souboji s německým He 111 sestřelen díky nezkušenosti a mládí svého střelce, který nereagoval na pokyny ke střelbě.

After the defeat of France, he reached England with the other airmen via Casablanca and Gibraltar, where he could finally engage in real fighting. Because he had a night pilot training, his wish came true and was able to join 96 Sqn, a night fighter squadron at Cranage. On 12th March 1941, he was shot down in a night combat a Luftwaffe He 111, thanks to the lack of experience and young age of his gunner, who failed to react to the commands to fire.

Brzy na to byl sestřelen i jeho bratr Erazim Veselý, který létal jako navigátor u bombardovacího letectva. Oba válku přežili ,ale Vlastimil mohl po uzdravení zase létat. Bylo to koncem r. 1941, kdy se dostal/ a rád!/ k 68. česko- anglické noční stíhací peruti, kde později vykonával i velitelskou funkci. Létal zde na výjimečných stojí Beaufighter a dočkal se svých prvních větších úspěchů a sestřelů. 30.4. 1942 sestřelili 4 německé letouny a jeden poškodili. 24.7. 1942 pak „honil“ nový typ německého letadla He 177 až do Holandska a tam i díky svému výjimečnému navigátorovi Nečasovi tento neobvyklý letoun sestřelil.

Soon after also his brother Erazim, who flew as navigator with 311 Sqn, was also shot down. They both survived being shot down, but Vlastimil could fly again after his recovery. It was at the end of 1941 when he was posted (and with great pleasure!) to 68 Sqn, the Czechoslovak night fighter squadron, which he was later to also command. Here he flew on exceptional Beaufighter aircraft and achieved his greatest combat success. They shot down 4 Luftwaffe aircraft and damaged another one on the 30th April 1942. On 27th July 1942, he then “chased” a new type of Luftwaffe aircraft, a He 177, all the way to Holland and there he shot this unusual airplane down, thanks to his outstanding navigator Nečas.

Kvalita pilotů se však neměřila jen podle počtu sestřelů, ale i podle nalétaných operačních hodin a velitelských schopností.Vlastimil Veselý po ukončení aktivního létání byl 12.1.1944 přidělen k Empire Flying School a tuto školu absolvoval jako výtečný celkově 4. V pořadí ze 43! frekventantů. Později působil na inspektorátu letectva v Londýně.

The quality of the pilots, however, wasn’t measured by just the number of their combat success, but also by the number of hours flown on active duty and command qualities. After ending his active flying service, Vlastimil Veselý was posted, on 12th Jan 1944, to the Empire Flying School from where he graduated from this school as excellent, overall 4th from the 43 enrolled! Later he was active at the Czechoslovak Air Force Inspectorate in London.

Jako major letectva působil pak v r. 1945/6 jako čs. letecký atašé v Paříži a 15.5.1946 byl ustanoven už jako podplukovník velitelem leteckého pluku v Plzni.Po r. 1948 byl varován svým spolužákem, členem OBZ(později se jim říkalo „kontráši“),emigroval a od 8.11.1948 byl přijat zpět do RAF, kde působil až do r. 1968, kdy odešel do penze. Zalíbilo se mu v Australii, kde žil až do své smrti 12.12.2001.

As an Czechoslovak Air Force Major, he was then posted as Czechoslovak Air Attache in Paris in 1945/46 and he was assigned, 15th May 1946, at the rank of Lt/Col, to command of the Czechoslovak Air Force regiment at Plzen. After 1948, he was tipped-off by a fellow student, who was a also a member of the OBZ (Defence Intelligence = counter intelligence), he escaped to the west and was re-admitted, 8th Nov 1948, back into the RAF, where he was active until 1968, when he retired. He enjoyed living in Australia, where he lived until his death on 12th December 2001.

V Jičíně byl znám mezi sportovci pod přezdívkou „Aťa“, mezi letci pak jako „Hejtman“ a v anglosaských zemích jako „ Bill“.7.3.1992 byl povýšen do hodnosti generálmajora letectva.V r. 1993 mu bylo uděleno čestné občanství města Jičína a „Aťa“ pak poslal starostovi Jičína Ing. Matějkovi symbolický australský bumerang…

He was known in Jičín amongst the sportsmen under the nickname of “Ata”, amongst the airmen he was “Hetman” and in English speaking countries he was known as “Bill”. He was promoted to the rank of Major General of the Czech Air Force on 7th March 1992. He was declared an honorary citizen of Jičín in 1993 and “Ata” then sent a symbolic Australian boomerang to the mayor of Jičín, Ing. Matějk.

V pondělí 14. října bude od 18 hodin v jičínské knihovně V. Čtvrtka vernisáž výstavy dokumentů a fotografií o Vl.Veselém, kterou připravil pan Martin Vrána z Brna.Vystoupí na ní m.j. historik plk.PhDr. Eduard Stehlík a zvány jsou i osobnosti, které se v r. 2006 zúčastnily prezentace knihy o tomto pilotovi „Ke hvězdám a do mraků“ – Dominik Duka a JUDr.Renáta Vesecká. O hudební dobové evokace se postarají Jana Kracík a Pavel Krčmárik, moderovat bude Mgr. Fajstauerová.

On Monday, 14th Oct 2013, a private viewing will take place in the Jičín library of Václav Čtvrtek, of an exhibition of documents and photographs of Vlastimil Veselý, prepared by Martin Vrána from Brno. Historian Col PhDr Eduard Stehlik will be amongst those present including invited personalities, Dominik Duka and JUDr Renáta Vesecká, who were present at in 2006 at the release of the book “Ke hvězdám a do mraků”. Period musical accompaniment will be by Jan Kracík and Pavel Krčmárik under the supervision of Mgr. Fajstauerová.

Jaroslav Veselý


This entry was posted in 312 Sqd, 68 Sqd, Anniversary, Ceremony. Bookmark the permalink.

1 Response to Vlastimil Vesely – 100th Anniversary

  1. Craig Holland says:

    I had the pleasure to work for Bill V. Vesely and his wife who owned the Total Service Station at Brunswick Heads from 1975 to 1978. Bill kindly wrote me a reference (which I still have) to support my application into the Royal Australian Air Force. I was accepted and joined up in 1978. At that age, I had no concept of the hero I was working for and what he achieved. Not to mention what recruiting would of thought when they read his letter head on the reference. V Vesely DFC. AFC. RAF. Ret. Only wish I could have a chat with him now. RIP Bill you Legend.
    Regards Craig Holland

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.