Jaroslav Hlouzek Remembrance Ceremony

.

Smrt ve vlnách – příběh válečného letce Jaroslava Hloužka

Death in the waves – the story of the war pilot Jaroslav Hloužek

Letos uplynulo sedmdesát let, co ve vlnách kanálu La Manche zahynul Jaroslav Hloužek, pilot 313. československé stíhací perutě RAF.

It is 70 years ago this year that Jaroslav Hloužek, pilot of the RAF 313 (Czechoslovak) fighter Sqn, perished in the waves of the English Channel.

V sobotu 17. listopadu 2012 si občané Moravských Budějovic i rodného Jackova na Třebíčsku připomněli památku Jaroslava Hloužka, nejmladšího československého pilota druhé světové války ve službách britského královského letectva. Pietní akt, který zabezpečovalo město Moravské Budějovice spolu s rodinou Jaroslava Hloužka, se uskutečnil u rodného domu a na místním hřbitově. Mezi pozvanými hosty byli příslušníci 22. základny letectva u Náměště nad Oslavou, členové sboru dobrovolných hasičů, členové Czech Spitfire Club Jihlava a plukovník Emil Boček, válečný letec. Za rodinu se pietního aktu účastnili sestra Marie Štěpánková, synovci Karel a Jaroslav Štěpánek s rodinami a neteř Marie Procházková s rodinou.

On Saturday the 17th November 2012, the residents of Moravské Budějovice as well as of his home village of Jackov, in the Třebíč district, commemorated Jaroslav Hloužek, the youngest Czechoslovak pilot of WW II to serve in the RAF. The Remembrance Ceremony, organised by the town of Moravské Budějovice together with the family of Jaroslav Hloužek, took part at the house where he was born and at the local cemetery. Amongst the invited guests were members of the 22nd Air Base near Náměšť nad Oslavou, members of the volunteer fire brigade, members of the Czech Spitfire Club Jihlava and Col Emil Boček, wartime pilot. The family was represented by Marie Štěpánková, sister, Karel and Jaroslav Štěpánek, nephews, with their families and Marie Procházková, niece, with family.

Ve čtrnáct hodin dorazil průvod k rodnému domu číslo popisné dvacet, kde byly na počest letce položeny věnce. Starosta města Moravské Budějovice Vlastimil Bařinka přivítal přítomné hosty a přiblížil životní příběh Hloužka. Velitel 22. základny letectva plukovník Libor Štefánik zdůraznil nezastupitelnou úlohu Armády České republiky v boji s útlakem a totalitou s cílem navrátit svobodu a demokracii doma i ve světě. Rovněž připomněl jedenáctý listopad – památku československých vlastenců, kteří v obou světových válkách nasazovali životy za svobodu své vlasti. Plukovník Štefánik Jaroslava Hloužka charakterizoval těmito slovy: „Byl nejmladším československým letcem v RAF. Právě jeho mládí, neohroženost, statečnost, nadšení pro věc a obrovské odhodlání bojovat s nepřítelem – tím byl tento výjimečný muž známý. Byl to člověk, který se nebál položit život za vlast, kterou tak miloval“.

At 2 pm, the parade reached no. 20, his family home, where wreaths were placed in the remembrance of the pilot. Mr. Vlastimil Bařinka, Mayor of the town Moravské Budějovice, welcomed the attending guests and spoke of Hloužek´s life story. The Commander of the 22nd Air Base, Col Štefánik, underlined the irreplaceable role of the Czech Republic Army in the struggle against the oppression and totality with the aim to return freedom and democracy both at home and in the world. He also reminded of 11th November – Remembrance of the Czechoslovak patriots, who in both world wars engaged their lives in the struggle for their homeland. Col Štefánik characterised Jaroslav Hloužek in these words: “He was the youngest Czechoslovak pilot in the RAF. It was precisely his youth, his courage, gallantry, enthusiasm for the cause and an enormous resolve to fight the enemy – this is what the exceptional man was known for. He was a man, who wasn´t afraid to lay his life for the homeland, which he loved so much.”

This slideshow requires JavaScript.

Karel Štěpánek poděkoval jménem celé rodiny všem, kteří se na zabezpečení akce podíleli a popřál přítomným mnoho zdraví, klidné nadcházející svátky a úspěšný vstup do nového roku. Uctít památku svého kamaráda v boji přijel i plukovník Emil Boček ze Svazu letců České republiky a Sdružení čs. zahraničních letců let 1939-45, který stejně jako Hloužek sloužil za druhé světové války u stíhacího letectva. Na závěr ceremoniálu vyzval vojenský kaplan ke krátké modlitbě. Důstojnou tečkou za slavnostním odpolednem byl průlet letounů Jas 39 Gripen z výzbroje 21. základny taktického letectva v Čáslavi.

On behalf of the whole family, Karel Štěpánek thanked all the people, who helped to organise the ceremony and he wished the attending public the best of health, peaceful upcoming holiday season and a successful New Year. Also Col Emil Boček of Svazu letců České republiky (Airmans Association of the Czech Republic) a Sdružení čs. zahraničních letců let 1939-45 (Union of Czechoslovak pilots abroad 1939 – 45) came to honour the memory of his comrade. He served, just like Hloužek, as a fighter pilot during WW II. At the end of the ceremony, the army chaplain invited a brief prayer. An appropriate climax to the remembrance afternoon was a fly past of Jas 39 Gripen fighters of the 21st Base of the Tactical Air Fleet in Čáslav.

Druhá část vzpomínkové akce se odehrála u místního hřbitova, kde byl položen věnec u památníku rodákům obce, Jaroslavu Hloužkovi a Jindřichu Bočkovi. Na závěr byl proveden tříčlenný výsadek na nedaleké pole.

The second part of the Remembrance Ceremony took place at the local cemetery, where a wreath was placed in memory of the local patriots Jaroslav Hloužek and Jindřich Boček. At the end, a three men airdrop was performed in a nearby field.

Od sedmnácti hodin se v Městském kulturním středisku v Moravských Budějovicích konala vernisáž věnovaná válečnému vojenskému letectví s názvem „Pilot, který dal to nejcennější“.

At 5 pm, opening of an exhibition entitled “The pilot, who has given his most precious”, dedicated to the war military aviation, took place in the town culture centre in Moravské Budějovice.

Život a smrt Jaroslava Hloužka
Life and death of Jaroslav Hloužek

Jaroslav Hloužek se narodil 27. května 1920 v Jackově. V únoru 1937 se dobrovolně přihlásil do letecké školy v Brně. Po ukončení výcviku nastoupil vojenskou službu u 2. leteckého pluku v Olomouci, kde se připravoval na zabezpečení obrany republiky. Místo boje se dočkal kapitulace a okupace. S tím se nesmířil a proto 9. srpna 1939 odjel do Ostravy, odtud přešel do Polska, kde se přihlásil do československého vojska v Krakově. Z Polska byl odeslán přes Rumunsko, Turecko, Řecko a Alžír do Francie.

Jaroslav Hloužek was born on 27th May 1920 in Jackov. In February 1937, he volunteered to join the aviation school in Brno. After finishing the training, he entered military service in the 2nd Air Force regiment in Olomouc, where he was preparing for the defence of the Republic. Instead of a fight, capitulation and occupation took place. He would not accept that and that´s why on the 9th August 1939 he departed for Ostrava, from whence he crossed to Poland, where he joined the Czechoslovak Army in Cracow. From Poland, he was sent to France via Rumania, Turkey, Greece and Algeria.

Francie / France 1939.

Po kapitulaci Francie odplul do Anglie, kde byl školen ve výcvikovém středisku RAF. Jako pilot stíhač byl zařazen k 313. československé peruti. I přes svůj nízký věk byl velmi odvážný. Zúčastnil se mnoha operačních letů, v nichž chránil území Anglie, přepadal nepřátelské objekty a letiště. Dne 30. dubna 1942 sestřelil svůj první nepřátelský letoun FW-190. Za soustavné dosahování velmi dobrých výsledků byl dne 1. června 1942 povýšen do hodnosti rotmistra.

After the capitulation of France, he was shipped to England, where he was trained at an RAF OTU. He was assigned to 313 Sqn as a fighter pilot. He was very courageous despite his young age. He took part in many operational flights, in which he defended England, attacked enemy objectives and airfields. On 30th April 1942, he shot down his first enemy aircraft – FW 190. For systematically achieving very good results, he was promoted to the rank of Sgt on 30th April 1942.

V sobotu 18. listopadu 1942 odstartoval rotmistr Jaroslav Hloužek svůj poslední let. Z letu, jehož cílem byla operační činnost nad severní Francií, se již nevrátil. Zahynul po útoku v Bretani, když se po zásahu a zranění pokusil o návrat do Anglie a zřítil se do moře. Hrobem Jaroslava Hloužka jsou vody průlivu La Manche.

On Saturday the 18th November 1942, Sgt Jaroslav Hloužek took off on his last flight. He never returned from the operational flight above northern France. He perished after an attack in Bretagne, when after being hit and wounded he attempted to return to England and crashed into the sea. The waters of the English Channel are the grave of Jaroslav Hloužek.

Jeho jméno je vzpomenuto na panelu 74 v památníku letců v Runnymede.

His name is engraved on Panel 74 at the RAF Memorial at Runnymede.

Ke dni 1. února 1947 byl rotmistr letectva v záloze Jaroslav Hloužek jmenován in memoriam poručíkem letectva v záloze a v roce 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva ve výslužbě in memoriam.

On 1st February 1947, Air Force Sgt Jaroslav Hloužek, in reserve, was promoted in memoriam to rank of Air Force Lieutenant in reserve and in 1989 he was promoted in memoriam to rank of Air Force Colonel in reserve.

Čest jeho památce!
Lest we forget!

.

Autor: Štěpánka Tříletá, 22. základna letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou

.
.

This entry was posted in 313 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Jaroslav Hlouzek Remembrance Ceremony

 1. Stephen everall says:

  During the 2nd world war my family became friends with Jaroslav Hlouzek (Jarka) while he was stationed R.A.F. Cosford in Shropshire. He stayed at my grandmothers house whilst on leave and wrote to them on a regular basis. I have letters and photos of Jarka and would very much like to get in touch with his family. If anyone knows their whereabouts I would be most grateful. Many thanks, Stephen Everall.

  • jean Convert says:

   There is a memorial plate (in english) with his name on the “Triagoz lighthouse” near the coast of Trebeurden (22) in France. A few more details on request

   • Eric Guillemin says:

    I have been to the Triagoz lighthouse last summer and I noticed the memorial plate left hand when you climb up the stairs. I took a picture and I since wondering what was the story of such a young man becoming a pilot at 18.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.