Brno Airport Airmen’s Memorial Ceremony

.

A Memorial to commemorate the Czechoslovak airmen who fought in World War II was unveiled on 8 May 2012 at Brno airport. The ceremony, at 11:00, the 67th Anniversary of the end of that conflict, was attended by about 150 people including local dignitaries, Diplomats, Military representatives, Svaz letců [Airmans Association of the Czech Republic] representatives, well-wishers, a group of RAF re-enactors and the media.

Dne 8.května 2012 byl na letišti Brno odhalen památník připomínající československé letce, kteří bojovali v druhé světové válce. Obřadu, který s konal v 11 hodin dopoledne u příležitosti 67. výročí konce války, se zúčastnilo asi 150 lidí včetně čelních představitelů místní samosprávy, diplomatů, Armády České republiky, Svazu letců ČR, gratulantů, skupiny nadšenců v uniformách RAF a sdělovacích prostředků.

This slideshow requires JavaScript.

This is Brno’s first Memorial to commemorate Czechoslovak wartime airmen and only the third such Memorial in the Czech Republic.

Toto je první památník města Brna, který uctívá československé válečné letce a teprve třetí takového druhu v ČR.

plk. v.v. Emil Boček.

Amongst those attending the ceremony was plk. v.v. Emil Boček, a former pilot with 310 Sqn RAF and now one of only two remaining RAF WW2 veterans in Brno.

Mezi těmi, kdo ceremoniál navštívili, byl Emil Boček, bývalý pilot 310. perutě RAF a nyní jeden z pouhých dvou zbývajících veteránů RAF v Brně.

Senator MUDr. Miloš Janeček CSc.

The Memorial, was the initiative of Ing. Tomáš Vítek, whose father, Sqd/Ldr MUDr Zdeněk Vítek had served as a Medical Officer with 313 Sqn. RAF. Tomáš Vítek, died in 2010 and sadly did not live to see his initiative materialise into reality. However, his initiative was brought to fruition by ‘Společný cíl, a civic Association whose founding member, Senator MUDr. Miloš Janeček CSc, who had been a life-long friend of Tomáš Vítek. ‘Společný cíl’, raised the required £45,000 funding to build the Memorial through private donations and sponsors.

Památník vznikl z iniciativy Ing. Tomáše Vítka, jehož otec, Sqd/Ldr MUDr Zdeněk Vítek byl lékařem u čs. 313. perutě RAF. Tomáš zemřel v roce 2010 a bohužel už neviděl, jak se jeho úsilí přeměňuje ve skutečnost. Ačkoliv, jeho iniciativa přinesla plody pomocí občanského sdružení “Společný cíl”, jehož zakládající člen MUDr Miloš Janeček CSc. byl celoživotním přítelem Tomáše Vítka. “Společný cíl” sehnal díky sponzorům a soukromým darům požadovanou částku 1 milion 400 tisíc Kč k postavení Památníku.

from left to right: plk. v.v. Emil Boček, Senator MUDr. Miloš Janeček CSc, Nikos Armutidis and Lubomír Hruška.
zleva doprava: plk. v.v. Emil Boček, senator MUDr. Miloš Janeček CSc, Nikos Armutidis a Lubomír Hruška

The Memorial, a bronze abstract sculptor depicting aircraft wings, was designed by Architect Lubomír Hruška and the sculptor was Nikos Armutidis.

Památník, bronzové abstraktní socha znázorňující křídla letadla, byl navržen architektem Lubomírem Hruškou a sochařem byl Nikos Armutidis.

The sculpture is placed on a marble base of 218cm x 178 cm x 15 cm which is on a 50 cm high pedestal. The edges of the marble base are angled at 45° onto which is inscribed ‘ČESKOSLOVENSKÝM LETCŮM 1939 – 45’ [´TO THE CZECHOSLOVAK AIRMEN 1939 – 45´ in 7.5 cm high bronze letters. On the opposite side of this inscription is a plaque listing the Memorials sponsors. The sculpture is 192 cm x 160 cm x 150 cm.

Socha je umístěna na mramorové desce o rozměrech 218 x 178 x 15 cm, která je na podstavci vysokém 50 centimetrů. Okraje žulové desky jsou zkosené v úhlu 45 stupňů a do ní je bronzovými písmeny o velikosti 7, 5 cm vepsáno : “ ČESKOSLOVENSKÝM LETCUM 1939 – 1945 ” Na protější straně této desky je seznam sponzorů památníku. Socha má rozměry 192 x 160 x 150 centimetrů.

It is located by the entrance of the new Terminal building at Brno-Tuřany airport, Czech Republic.

Je umístěn u vchodu do nové odbavovací haly letiště Brno – Tuřany.

More details here and here.

Více informací zde a zde.

.

.

This entry was posted in Ceremony, Memorial. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.