Jaroslav Himr – One of the Few

Jaroslav Himr

Jeden z hrstky

…………………….* 17 June 1917

…………………….† 24 September 1943


Jaroslav Himr se narodil dne 17. června 1917 v obci Věrovany u Olomouce, v Moravskoslezském kraji Československa. Jeho rodiče, otec Václav (nar. 1878), matka Marie, rozená. Plachá (b. 1884) pocházeli z obce Věrovany. Jeho rodina žila na malé farmě skládající se z 12 hektarů pozemků pro chov dobytka. Jaroslav byl v pořadí 5. ze 7 sourozenců : Božena, Bohuslav, František, Marie, Jaroslav, Vít a Stanislav. Životní podmínky pro rodinu HIMRŮ nebyly snadné a děti byly vychovávány k respektování hodnot tvrdé práce, kázně a skromnosti.

Jaroslav Himr was born on 17 June 1917 in the village of Věrovany near Olomouc, in the Moravian region of Czechoslovakia. His parents, father Václav (b. 1878), the mother of Marie, née. Plachá (b. 1884) both of whom were from Věrovany. Home was the family smallholding consisting of 12 hectares of land for the raising of livestock. Jaroslav was the 5th of their 7 children: Božena, Bohuslav, František, Marie, Jaroslav, Vít and Stanislav. Life for the Himr family was not easy and the children were brought up to respect the values of hard work, discipline and modesty.

Základní školu navštěvoval ve Věrovanech a v Tovačově, vzdáleném asi 5 km od jeho bydliště. Základní vzdělání ukončil v roce 1931. Na radu svého otce, stejně jako jeho bratr, studoval 4 roky na Obchodní akademii v Prostějově. Během té doby se věnoval studiu angličtiny. Později se pro něho znalosti angličtiny staly velice prospěšnými. Po ukončení studia na obchodní akademii v roce 1935 se rozhodl, že bude létat jako pilot. V říjnu téhož roku nastoupil na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Ve Vojenské akademii byl považován za nadaného studenta se smyslem pro humor. Absolvoval v roce 1937, v hodnosti nadporučíka, a byl přemístěn do Vojenského leteckého učiliště v Prostějově, kde se mu podařilo splnit svůj sen, létat. Zde se seznámil s letcem Fabiánem Zbožínkem a leteckým mechanikem Antonínem Dvořákem, kteří také pocházeli z Věrovan.

He attended the primary school in Věrovany and for his elementary schooling went to Tovačov, about 5km away. Hi elementary education was completed in 1931. On the advise of his father, Jaroslav joined his brother at the Business Academy in Prostějov where he studied for four years. During this time he also studied English which was to become very beneficial to him later. He matriculated from the Business Academy in 1935 with aspirations to become a pilot. In October that year he joined the Military Academy at Hranice. Whilst at the Academy, Jaroslav was regarded as being a gifted student with a sense of humour. He graduated in 1937, with the rank of Lieutenant, and was transferred to the Military Aviation school at Prostějov where he achieved his pilots wings. Here he was to meet Fabian Zbožínk, an airman, and Antonín Dvořák, an aircraft mechanic, who also were from Věrovany.

Czechoslovak Air Force

Po ukončení základního leteckého výcviku, byl odeslán k dalšímu leteckému výcviku u 5. leteckému pluku v Brně. Dne 22. září 1938, jeden den před vyhlášením mobilizace, nastoupil k 49. stíhací peruti, 3. leteckého pluku ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Peruť byla vyzbrojena dvojplošníky Avia B-534. Při všeobecné mobilizaci v květnu 1938, byla 49. peruť přemístěna na letiště Vyškov, kde měla za úkol obranu velitelství Československé armády umístěného v nedalekém zámku Račice.

Having achieved his basic flying training, he was posted to the 5th Aviation Regiment at Brno for further flight training. On 22 September 1938, only a day before the mobilisation was declared, he was posted to 49th Fighter Squadron of the 3rd Air Regiment who were stationed at Spišská Nová Ves, Slovakia. The squadron was equipped wth Avia B-534 biplanes. For the general mobilisation in May 1938, 49th Squadron transferred to Vyškov airfield where they were responsible for the defence of the Czechoslovak Army headquarters at nearby Račice Castle.

Na základě Mnichovské dohody, bylo Československo nuceno předat své pohraniční území, zvané Sudety, Německu. Dne 15. března 1938, Němci obsadili zbytkové území Československa z něhož byl vytvořen Protektorát Čechy a Morava (Böhmen und Mährem), pod ‘ochranou’ Německa. Region Slovensko se 14. března 1939 stalo autonomním nezávislým, avšak loutkovým státem Ńěmecka. Dne 15. března 1939, v časných ranních hodinách Dr. Emil Hácha vydal všem československým vojenským jednotkám příkaz, aby postupující německé armádě nekladly odpor. V krátké době byla československá armáda rozpuštěna a její příslušníci odešli do svých domovů. V této situaci se mnoho z mužů rozhodlo bojovat za osvobození své vlasti a přes hranice odcházeli do sousedního Polska, kde vstupovali do tvořících se československých vojenských jednotek. Dne 1. září 1939 napadlo Německo Polsko a českoslovenští uprchlíci museli odcházet na Jih před Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Rumunsko do Libanonu, kde nastupovali na lodě plující do Francie.

Following the Munich Agreement of 1938, Czechoslovakia was forced to ceed its Sudeten regions to Germany. On 15 March 1939, the Germans occupied the remainder of Czechoslovakia thus creating the Reich Protectorate of Bohemia and Moravia (Böhmen und Mähren). The Slovak region became the autonomous independent state of Slovakia, in reality just a ‘puppet’ state for Germany. Early morning that 15 March, Dr Emil Hácha, ordered all Czechoslovak military units not to oppose the German occupiers. Within a few days the Czechoslovak military was disbanded and all personnel sent home. Despite this setback, many of these men resolved to fight for the liberation of their homeland with many smuggling themselves across the border into neighbouring Poland where they believed Czechoslovak military units were being formed. After Germany invaded Poland on 1 September 1939, Czechoslovak escapers had to travel south instead through Slovakia, Hungary to Yugoslavia where they boarded ships which took them to France.

Ráno, 15 března 1939, bylo na letišti, na němž byl Jaroslav Himr, zakázáno létání. Po rozpuštění československého letectva, mu byla nabídnuta možnost sloužit v novém slovenském letectvu. Tuto nabídku odmítl a vrátil se domů do Věrovan. Krátce poté, když se dozvěděl o odvážném útěku svých 8 kolegů ve čtyřech letadlech od 3. leteckého pluku v Piešťanech do Polska litoval, že se rozhodl odejít z letecké základny na Slovensku domu a připravoval se na odchod za hranice.

On the morning of 15 March, Jaroslav was at his airbase and all flying was banned. With the Czechoslovak Air Force being disbanded, he was offered the opportunity to serve in the new Slovak Air Force, which he declined and instead returned home to Věrovany. Shortly after he heard of the daring escape to Poland, in four aircraft, by eight of his former Air Force colleagues from the 3rd Aviation Regiment at Piešťany. This caused him to regret his decision to leave his airbase and was the catalyist for his own escape.

Po dvou neúspěšných pokusech se mu podařilo uprchnout z Československa v únoru 1940. Po jeho útěku byla celá rodina Himrů pod dohledem gestapa. Později byli rodinní příslušníci zatčeni a uvězněni. Jejich majetek byl Němci zabaven.

After two unsuccessful attempts, he managed to escape from Czechoslovakia in February 1940. Following Jaroslav’s escape, the Himr family were under observation by the Gestapo and later arrested and imprisoned. Their property was later confiscated by the Germans.

Jaroslav se vydal na cestu do Francie přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Jugoslavii a Turecko na Bízký východ, a potom lodí do Francie. Do Marseille přišel dne 26. března 1940, kde se setkal s ostatními československými letci a společně byli zařazeni do letecké skupiny v Agde, poblíž Bordeaux, Francie.

Jaroslav’s route to France is believed to have been Slovakia, Hungary, Romania, Yugoslavia, Turkey, the Middle East and then France. He arrived at Marseille on 26 March 1940 where he was drafted, with fellow Czechoslovak airmen, to the air group based at Agde, near Bordeaux, France.

Francie / France 1940

Než dokončil přeškolení na francouzská letadla, Německo napadlo Francii a po rychlém postupu německých vojsk do nitra Francie, požádala francouzská vláda o příměří. Po kapitulaci Francie, českoslovenští letci se nacházeli v jižní části Francie na území vlády ve Vichy a byli evakuováni do Anglie. Přibližně 95% z nich bylo úspěšně evakuováno, obvykle lodí a dlouhou plavbou po moři do Anglie. Jaroslav Himr byl na letecké základně v Bordeaux-Merignac airbase a podařilo se mu uletět letadlem. Dne 17. června 1940 se skupinou 38 československých letců, kterou vedl kpt. let. Ferdinand Secký nasedli na BOAC, čtyřmotorového Armstrong Whitwort letadla, G-ADSV, AV1160, který po letu trvajícím 5 a půl hodiny přistál na letišti Hendon v Anglii.

Before he could complete his pilot re-training for French aircraft, Germany invaded France and following a short fast-moving battle, France asked for an Armistice. With France capitulated, Czechoslovak airmen in what was now Vichy France, were evacuated to England. Approximately 95% were successfully evacuated, usually by ship and a long sea journey to England. Jaroslav, was at the Bordeaux-Merignac airbase and managed to escape by air. On 17 June 1940 he was a group of 38 Czechoslovak airmen, led by kpt.let. Ferdinand Secký, they boarded a BOAC four-engined Armstrong Whitworth aircraft, G-ADSV, AV1160, which landed at Hendon, England after a flight lasting 5½ hours.

V Anglii Jaroslav vstoupil do RAF Volunteer Reserve v hodnosti P/O a byl vyslán do nově vzniklé 310. Sqn. u níž sloužil od 12. července do 17. srpna 1940.

On arrival to England, Jaroslav joined the RAF Volunteer Reserve with the rank of P/O and was posted to the newly formed 310 Sqn. He joined the squadron on 12 July 1940 and remained with them until 17 August 1940.

310 Sqn July 1940

310. Sqn,( Československá), byla založena dne 10. července 1940 za účelem pomoci v boji proti předpokládané německé invazi do Anglie a k tomu bylo zapotřebí využít každého stíhacího pilota. Byla to bojová squadrona a první československá squadrona v RAF. Dislokována Duxfordu a vyzbrojena letouny Hurricane MK I.

310 Squadron (Czechoslovak) had been formed on 10 July 1940 to help fight the anticipated German invasion of England and all fighter pilots were desperately needed. It was a fighter squadron and the first Czechoslovak squadron in the RAF. They were based at Duxford and equipped with Hurricane Mk I aircraft.

Z důvodu nedostatku výcvikových zařízení a letadel u 310 Sqn,, byl přidělen do letky záložních pilotů až do ukončení přeškolovacího kurzu na letoun Hurrican.

But, on joining 310 Sqn, because of a shortage in training facilities, he was assigned to the squadron’s reserve of pilots as he had not yet completed the conversion course to Hurricanes.

Od 17. srpna 9. září 1940 byl absolvoval u 6. OTU (Provozní Training Unit), v Sutton přeškolení na letoun Hurricane. Při cvičném letu 22. srpna došlo při přistání k závadě na podvozku. Jaroslav Himr z této nehody vyvázl bez zranění.

He was posted to 6 OTU (Operational Training Unit), at Sutton Bridge, on 17 August 1940 until 9 October 1940 for re-training on Hurricane aircraft. During a training flight on 22 August, whilst attempting to land his Hurricane I, he ripped-off the undercarriage. Jaroslav was uninjured in the incident.

Dne 10. září po dokončení tří týdenního přeškolení, byl odeslán s českým kolegou Jaroslavem Hlaváčem k 79.Sqn. (Madras), se sídlem v Pembrey, South Wales. U 79. Sqn. oba čeští piloti provedli jen několik cvičných letů.

On 10 September, having completed 3 weeks of re-training, he was posted, with Sgt Jaroslav Hlaváč a fellow Czech, to 79 Sqn (Madras Presidency) based at Pembrey, South Wales. Whilst with 79 Sqn both Czech pilots only made a few training flights.

8. října Jaroslav spolu s Sgt. Hlaváčem byly zařazeni pro operační létání k 56.Sqn. (Paňdžáb), která pováděla operační lety ze základny Boscombe Down, Wiltshire. U 56. Sqn. se zúčastnil bojového nasazení v posledních týdnech bitvy o Británii a tím se zařadil mezi 88 československých pilotů, kteří létali a bojovali v této bitvě.

On 8 October Jaroslav, along with Sgt Hlaváč, were then posted for operational flying to 56 Sqn (Punjab), who at that time were based Boscombe Down, Wiltshire. With 56 Sqn he participated in the final weeks of the Battle of Britain, thus making them amongst the 88 Czechoslovak pilots who flew in that battle.

Za dva dny poté, v průběhu prvního operačního letu se Sgt. Hlaváč z bojového letu nevrátil. Dne 12. prosince 1940 byl povýšen do hodnosti F/O. Jaroslav zůstal u 56. Sqn. do 13. června 1941 a během té doby se squadrona přesunula do Middle Wallop, Hampshiru a Severní Weald v Essexu a tam přešel z Hurricane I, na dokonalejší Hurricane IIb.

Two days later, during his first operational flight, Sgt Hlavac was killed. He was promoted to to the rank of F/O on 12 December 1940. Jaroslav remained with 56 Sqn remained until 13 June 1941 and during this time the squadron moved to Middle Wallop, Hampshire and North Weald in Essex and re-equipped from Hurricane I’s to Hurricane IIb’s.

601 Sqn, Jaroslav Himr, sitting in chair, 1st left

Dne 13. června 1941 se jeho dalším působištěm stala 601.Sqn (County of London) se sídlem v Manstonu, Kent, která měla letadla Hurricane IIb. Ukolem Squadrony byla kotviště vzletů (bránění přeletu kanálu La Manche), nebo rebarbora výpadů (útoky na pozemní cíle ve Francii). Zde byl Jaroslav Himr jmenován ´A´ Flight Comannder. 30. června 1941 se peruť přesunula do Matlaske, Norfolk k přeškolení (re-equiping) na letoun Bell Airacobra I. U 601. Sqn. s ním byli další čeští piloti F/O Jiří Maňák, Sgt. Mareš a Sgt. Kohout.

His next posting, on 13 June 1941, was to 601 Sqn (County of London) based at Manston, Kent, who were equipped with Hurricane IIb aircraft. The squadrons role from here was Roadstead sorties [anti-shipping strikes in the English Channel’ or Rhubarb sorties [attacks on French land targets]. Here he was appointed ‘A’ Flight Commander. The squadron moved to Matlaske, Norfolk on 30 June 1941 for re-equiping with Bell Airacobra I aircraft. Other Czech pilots with him at 601 Sqn were F/O Jiří Manák, Sgt František Mareš and Sgt Josef Kohout.

Po přeškolení, dne 16. srpna 1941 se perut´ pčesunula do Duxfordu, kde byl Jaroslav povýšen do hodnosti F/Lt. Perut´ opět plnila úkoly Rebarbora a kotvištích vzletů do Anglie přes Lamańský průliv.

Following this conversion, on 16 August 1941 the squadron moved to Duxford and whilst there he was promoted to the rank of F/Lt. The squadrons role was again Rhubarb and Roadstead sorties in the English Channel area.

Dne 15. prosince 1941 dokončil svůj stanovený operační limit a v únoru 1942 byl zařazen jako instruktor v 56. OTU se sídlem v Sutton Bridge. V té době byl také v Tealing, nedaleko Dunde ve Skotsku, kde byl ve vedení jednoho z tréningových jednotek. Zde, převážně britských a Commonwealth výcviku pilotů se jeho vynikající angličtina ukázala neocenitelnou. Někteří rodilí angličané, pilotní žáci se vyjadřovali, že Himr mluví v anglickém jazyce lépe, než oni!

On 15th December 1941 he completed his operational duty tour and after leave he was posted, in February 1942, as an instructor to 56 OTU based at Sutton Bridge. During this posting he was also at Tealing, near Dundee Scotland where he was in command of one of the training units. Here, with mainly British and Commonwealth trainee pilots, his excellent English proved to be invaluable. Some of his native English speaking trainee’s remarking that Himr spoke better English than themselves!

Dne 26. června 1942 se vrátil k bojové jednotce. Byl povýšen do hodnosti S/Ldr a zařazen do 313. československé stíhací perutě na základně v Exeteru. Bylo mu 25 roků a stal se nejmladším velícím důstojníkem. S vyjímkou doby odpočinku v době od 29. do 18. května 1943, zůstal v této roli do 24. září 1943.

On 26 June 1942 he returned to operational duties. He was promoted to the rank of S/Ldr and given command of 313 Czechoslovak Fighter Squadron who were based at Exeter. He was only 25 years old and was the squadron’s youngest Commanding Officer. With the exception of a rest period between 29 April to 18 May 1943 he remained in this role until 24 September 1943.

Jeho záznam o sestřelech (CSL fond VB1., 183 F iii 1/4/105), uložený v historickém archivu (VHA) v Praze, je neúplný a zahrnuje pouze období, kdy Himr sloužil v československých perutích a není zachyceno období, kdy sloužil u britských perutí RAF.

His Service Record, (CSL fund VB1., 183 F iii. 1/4/105), held at the vojenském historickém archivu (VHA), in Prague is incomplete covering only his period whilst serving in Czechoslovak and not British RAF squadrons.

V jeho služebním záznamu je uvedeno, že dne 27. února 1943 při bojovém letu na Spitffire Vb EP757, ve14.50hod. u IIes Vierges, Francie, poškodil Fw-190A od III/JG a 27. srpna 1943 v 19.00 hod., s Spitfire Vb AB 918, sestřelil FW-190A v blízkosti Calais Marck. Dále v zápise o sestřelech je uvedeno, že 24. září 1943, ve Spitffire Vb BP 856 “H”, byl sestřelen poblíž Brestu dvoumotorovým stíhacím letounem Luftwaffe Me 110 z II/ZG 1.

His Service Record has listed that on 27 February 1943, whilst flying Spitfire Vb EP757, at 14:50 near Iles Vierges, France, he damaged a Fw-190A from III/JG. On 27 August 1943, at 19:00, in Spitfire Vb AB918, he shot down a Fw-190A near Calais Marck, and on 24 September 1943, in Spitfire Vb BP856 “H”, he was shot down near Brest by a twin-engined Me110 Luftwaffe fighter aircraft from II /ZG 1.

V tento osudový den 24. září 1943 se 12 bombardovacích letounů Mitchell od 10. Command, bombardovací skupiny účastnilo Ramrod 87, pumového náletu na německé letiště v Lanveoc-Poulmic, nedaleko Brestu ve Francii. Stíhací ochranu jim zajišťovaly československé Spitfiry z Exeteru spolu s Spitfiry z 88 a 453 Sqn.. Horní kryt tvořily Spitfiry od 66 Sqn.

On that fateful day, of 24 September 1943, 12 Mitchell bombers from 10 Group Bomber Command participated in Ramrod 87, a bombing raid on the German airfield of Lanvéoc-Poulmic, near Brest, France. They were escorted by Spitfires from the Czechoslovak Wing from Exeter as well as Spitfires from 88 and 453 Sqns. Top cover was from Spitfires from 66 Sqn.

313. českolovenská Sqn. pod velením S/Ldr. Jaroslava Himra, byla jednou z letek tohoto stíhacího doprovodu. Jaroslav Himr řídil letoun Spitfire VC BP856 (RY-H). V 12:45 provedli vzlet z letiště Portreach, Cornwall. Při letu k Brestu byla spatřena nedaleko francouzského pobřeží u ostrova Ushand, formace dvanácti letounů Luftwaffe, Me-110. Rozpoutal se vzdušný boj, v němž byly 4 Me-110 sestřeleny. Některé Me-110 se zřítily v plamenech do moře. Jiné byly sestřeleny pravděpodobně. Jak se formace blížila k Brestu, do boje se zapojila další devítičlenná skupina Me-110 z II/ZG1.

313 Czechoslovak squadron, under the command of S/Ldr Jaroslav Himr, were one of the squadrons of that fighter escort. That day Jaroslav was flying Spitfire Vc BP856 (RY-H) and at 12:45 they had taken-off from Portreach airfield, Cornwall. En-route to Brest a formation of 12 Me110 Luftwaffe airrraft were seen off the French coast near the island of Ushant. A running fight ensued in which 4 Me110’s were shot down in flames into the sea iand another was a ‘probable’. As the formation approached Brest 9 more Me110’s, from II/ZG1, were sighted who also joined into the fight.

F/O Stanislav Rejthar, tento den a později, létal s 313. Sqn. a 20. února 1948 v časopisu vydávaným čs. letectvím ‘Letu Zdar,’ ve svém článku připomíná poslední boj Jaroslava Himra:

F/O Stanislav Rejthar, was flying with 313 Sqn that day and later, in the 20 February 1948 edition of the Czechoslovak aviation magazine Letu zdar, recalls Jaroslav Himr’s last fight:

“Před námi se objevily malé černé tečky a pod ni bylo něco většího, jako dvoumotorové letouny. Jeví se to jako kdyby se první část formace vracela, ale místo toho je to devět dvoumotorových Me-110. Himr se vrhá na první dva, ostře točí do prava, Rejthar doleva, aby se dostal za Němce. Němci vytvářejí vějíř a jeden stoupá do Slunce. Himr sleduje jeden letoun, ale tři Messerschmitty se k němu přibližují, v této chvíli zjistil, že naše číslo 3, mladý Cochran chybí…….”

“In front of us small black dots appeared and below them something larger, as if twin engine aircraft. It looks like the first part of the formation is returning, but they are 9 Me-110′ s instead. Himr threw himself at the first two, turns sharply right, Rejthar left, he gets behind the Germans, but they fan out and one of them ascends in the sun. Himr follows one, but three Messerschmitts are zooming behind him. Then he noticed, that our no. 3, the ever so young Cochran, was missing…..”

S P/O JB Cochrane jeho Wingman ve Spitfiru Vb W3895 je pryč. Jaroslav Himr ztratil pilota, který jej měl při zteči chránit a naposledy byl spatřen nad Brestem asi 100m za BF-110, který měl jeden motor v plamenech.

With P/O J.B. Cochrane his wingman in Spitfire Vb W3895 gone. Jaroslav had lost his wingman for protection and was last seen over Brest approximately 100 metres behind a Bf110 which had one engine on fire.

Teprve, potom přiletěly stíhačky kanadské letky, které sestřelily pět nepřátelských stíhacích letounů a dvěma německým stíhačům se podařilo uniknout.

By now, additional RAF fighter aircraft from a Canadian squadron had reach the battle area and engaged the Luftwaffe aircraft. They shot down five with only two managing to escape to safety.

Tělo Jaroslava Himra nebylo nikdy nalezeno a jeho jméno je uvedeno na panelu 118, Památníku Runnymede.

Jaroslav Himr’s body was never found, and is commemorated on panel 118 at the Runnymede Memorial.

Na zemi byl veselý, klidný, cílevědomý, oddaný a spravedlivý. Byl rázný a měl schopnost motivovat své podřízené piloty k dosažení nejlepších výsledků. Ve vzduchu byl vynikajícím pilotem a houževnatým bojovníkem, který nikdy nezaváhal v boji s nepřítelem. Kromě rodné češtiny, výborně ovládal angličtinu a dobře francoužštinu a němčinu.

On the ground he was cheerful, calm, self-disciplined, dedicated and fair who was spirited and had the ability to motivate his fellow airmen to achieve their best. In the air he was a excellent pilot and tenacious fighter who never hesitated in taking the fight to the enemy. Apart from his native Czech he spoke excellent English and had a good command of French and German.

V roce 1946 byl im memoriam povýšen do hodnosti štábní kapitán a v červnu 1991 byl při rehabilitaci povýšen do hodnosti plukovník.

In 1946 he was promoted ‘in memorium’ to the rank štábní kapitán (Staff Captain) and a further promotion, in June 1991 to plukovník (Colonel).

Ve Věrovanech na jeho rodném domě č.197, byla dne 29. června 1947 slavnostně ohalena jeho pamětní deska.

In Věrovany, at house number 197, his family home, a Memorial Plaque was placed on 29 June 1947.

V městské části Prahy 9, byla na jeho počest pojmenována ulice.

In the Černý Most District of Prague 9, a street is named in his honour:

Udělená vyznamenání:
Medals Awarded:

Czechoslovakia:

3 x Válečný kříž 1939 [War Cross]
2 x Za chrabrost před nepřítelem [Bravery in Face of the Enemy]
Za zásluhy I. st. [Merits medal Grade I]
Pamětní medaile čs. armadý (se štítky F a VB) [Memorial Medal of Czechoslovak Foreign Army (with France and Great Britain Bars)]

British:

Distinguished Flying Cross
1939-1945 Star with Battle of Britain Clasp
Air Crew Europe Star
Defence Medal

Jaroslav Himr je uveden spolu s dalšími 2.938 letci, kteří se účastnili bitvy o Británii na Foxley Christopher Norris na pamětní zdi Národního památníku bitvy o Britanii v Capel-le-Ferme, Kent.

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent.

Jaroslav Himr je také připomínán na památníku Bitvy o Británii v Londýně.

He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial.

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2500 československými muži a ženami, kteží sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, na pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

Article last updated 9 July 2018.
This entry was posted in 313 Sqd, Battle of Britain, Biography. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.