Not Forgotten – Leonard Revilliod

Nezapomenut – Leonard Revilliod


An often overlooked grave which has a Czechoslovak RAF connection is that of F/O Léonard Revilliod on the Isle of Tiree, Scotland.

Často přehlíženým hrobem, který je spojen s Československým RAF, je hrob F/O Léonarda Revillioda na ostrově Tiree ve Skotsku.

This was one of the 209 UK CzRAF graves which we remembered in our Project CzRAF 100, when one of our FCAFA bouquets was laid there by local residents.

Jedná se o jeden z 209 hrobů CzRAF ve Velké Británii, který jsme si připomněli v rámci našeho projektu Project CzRAF 100, kdy tam místní obyvatelé položili jednu z našich kytic FCAFA.

For September 2021, FCAFA revisited this grave. We orchestrated a visit to this grave for Jaromír Marek, UK reporter for Český rozhlas for a radio report. On 13 September, with local resident Alan Alan Millar, during that visit, Jaromír laid a FCAFA wreath and Czech flag to commemorate Léonard Revilliod.

Na září 2021 se FCAFA k tomuto hrobu vrátila. Zprostředkovali jsme návštěvu tohoto hrobu Jaromíru Markovi, reportérovi Českého rozhlasu z Velké Británie, pro rozhlasovou reportáž. Během této návštěvy 13. září Jaromír s místním obyvatelem Alanem Millarem položil věnec FCAFA a Českou vlajku k uctění památky Léonarda Revillioda.

Jaromír’s radio report of this visit will be broadcast on Český rozhlas shortly.

Jaromírovu reportáž bude Český rozhlas vysílat v brzké době.

_______________________________________________________________

So who was Léonard Revilliod?

Kdo byl Léonard Revilliod?

F/O Léonard Revilliod, RAF.

He was actually a Swiss citizen, but whose mother Olga Garrigue Masaryk was the daughter of Tomáš Garrigue Masaryk, the first President of the newly formed Republic of Czechoslovakia in 1918. He was re-elected again in 1920, 1927 and 1934, resigning from office, at the age of 85 on 14 December 1935 on the grounds of old age and poor health. Tomáš Masaryk was amongst the first political leaders in Europe to voice concern about the rise to power of Hitler in Germany.

Ve skutečnosti byl švýcarským občanem, ale jeho matka Olga Garrigue Masaryková byla dcerou Tomáše Garrigue Masaryka, prvního prezidenta nově vzniklé Československé republiky v roce 1918. Znovu byl zvolen v letech 1920, 1927 a 1934, z funkce odstoupil 14. prosince 1935 ve věku 85 let z důvodu vysokého věku a špatného zdravotního stavu. Tomáš G. Masaryk patřil mezi první politické představitele v Evropě, kteří vyjádřili obavy z nástupu Hitlera k moci v Německu.

Shortly after her father became President, Olga met the eminent Swiss physician Dr Henri Revilliod, they married and lived in Geneva. Léonard, their second son, was born 26 July 1922 at Montreux, Switzerland, his brother Hubert born a year earlier. Both sons were were sent to the Collège Calvin a prestigious public school in Geneva for their secondary education, with Hubert commencing his final year when war was declared in September 1939. When Germany invaded France on 10 May 1940, their rapid advance caused concern to Olga, as Czechoslovakia was now a Reich Protectorate. She contacted Philipp Etter, the President of the Swiss Council, the Federal Government of Switzerland, to ensure that her sons would be regarded as Swiss citizens in the event of a German invasion of Switzerland. The President advised her that if Hitler invaded Switzerland, he could not guarantee anything. On the advise of her elder brother, Jan Masaryk, now Foreign Minister for the Czechoslovak Government-in-Exile, in London, Olga quickly left Geneva by train on 19 May 1940 and managed to travel through a chaotic war-torn France to reach England.

Krátce poté, co se její otec stal prezidentem, se Olga seznámila s významným švýcarským lékařem Dr. Henrim Revilliodem, vzali se a žili v Ženevě. Léonard, jejich druhý syn, se narodil 26. července 1922 ve švýcarském Montreux, jeho bratr Hubert o rok dříve. Oba synové byli posláni na střední školu Collège Calvin, prestižní státní školu v Ženevě, a Hubert nastoupil do posledního ročníku, když byla v září 1939 vyhlášena válka. Když 10. května 1940 Německo napadlo Francii, jeho rychlý postup vyvolal u Olgy obavy, protože Československo bylo nyní říšským protektorátem. Obrátila se na Philippa Ettera, předsedu Švýcarské rady, federální vlády Švýcarska, aby zajistil, že její synové budou v případě německé invaze do Švýcarska považováni za švýcarské občany. Prezident jí sdělil, že pokud Hitler napadne Švýcarsko, nemůže nic zaručit. Na radu svého staršího bratra Jana Masaryka, nyní ministra zahraničí československé exilové vlády v Londýně, Olga 19. května 1940 rychle opustila Ženevu vlakem a podařilo se jí přes chaotickou válkou zmítanou Francii dostat do Anglie.

There, Léonard, passed his entrance exams to Edinburgh University where he studied Economics, International Law and Political Science and graduated in June 1942. Now aged 20, he wanted to join the RAF. Being a Swiss citizen he contacted the Swiss Embassy, London regarding this intention, who refused to give him permission on the grounds of Swiss neutrality and advised him that if he did join the RAF and survived the war that he would face charges and be brought to justice if he returned to Switzerland.

Tam Léonard složil přijímací zkoušky na Edinburskou univerzitu, kde studoval ekonomii, mezinárodní právo a politické vědy a v červnu 1942 promoval. Nyní mu bylo 20 let a chtěl vstoupit do RAF. Jako švýcarský občan se kvůli tomuto záměru obrátil na švýcarské velvyslanectví v Londýně, které mu odmítlo dát povolení z důvodu švýcarské neutrality a doporučilo mu, že pokud se skutečně připojí k RAF a přežije válku, bude čelit obvinění a bude postaven před soud, pokud se vrátí do Švýcarska.

Despite this disturbing news, it did not deter Léonard; he joined the RAF Volunteer Reserve and initially underwent his basic training. He was selected for pilot-training and posted to 26 EFTS [Elementary Flying Training School] at Theale, he passed his basic flying training course on 23 October 1942. He was then posted to Canada for further training; initially to 33 EFTS at Caronport, completing on 20 March 1943, then to 32 SFTS [Service Flying Training School] at Moose Jaw, graduating on 15 May 1943 and then to 31 GRS [General Reconnaissance School] at Charlottetown completing the training in September 1943. Léonard was then posted to Nassau, Bahamas for operational training, on course 17, with 111 OTU which he completed on 19 March 1944.

Navzdory této znepokojivé zprávě to Léonarda neodradilo; vstoupil do dobrovolnické zálohy RAF a zpočátku absolvoval základní výcvik. Byl vybrán pro pilotní výcvik a vyslán do 26 EFTS [Elementary Flying Training School] v Theale, základní kurz létání absolvoval 23. října 1942. Poté byl vyslán do Kanady k dalšímu výcviku; nejprve do 33 EFTS v Caronportu, který dokončil 20. března 1943, poté do 32 SFTS [Service Flying Training School] v Moose Jaw, kterou absolvoval 15. května 1943, a poté do 31 GRS [General Reconnaissance School] v Charlottetownu, kde výcvik dokončil v září 1943. Léonard byl poté vyslán do Nassau na Bahamách na operační výcvik, do kurzu 17, u 111 OTU, který ukončil 19. března 1944.

He returned to Britain at the rank of P/O, and anticipated being posted to 311 Sqn (Czechoslovak) RAF. However he was posted to 1674 HCU [Heavy Conversion Unit] at Longtown, Northern Ireland where he trained to fly four-engined Halifax aircraft. He successfully completed his this training on 30 June 1944 and again anticipated a posting to 311 (Czechoslovak) Sqn.

Do Británie se vrátil v hodnosti P/O a očekával, že bude přidělen k 311 Sqn (československé) RAF. Byl však vyslán k 1674 HCU [Heavy Conversion Unit] v Longtownu v Severním Irsku, kde se vycvičil v létání na čtyřmotorových letounech Halifax. Tento výcvik úspěšně dokončil 30. června 1944 a opět očekával vyslání k 311 (Czechoslovak) Sqn.

Instead he was posted to 518 Sqn, a meteorological squadron, based at the Isle of Tiree, in western Scotland and equipped with four-engined Halifax Mk V aircraft, one of its crew would be a meteorological observer. Their role was to fly reconnaissance flights, usually 8 to 10 hours long, some 700 miles out into the North Atlantic and north-west to Iceland during which the meteorological observer would taking readings, at pre-set locations and altitude; measurements such as temperature and barometric pressure, these readings were vital weather forecasting aids in planning the strategic air offensive over enemy and enemy occupied territory. in June 1944, D-Day – the Allied invasion of Europe – was postponed for 24 hours as a small improvement in an incoming weather front had been observed by a 518 Sqn aircraft.

Místo toho byl přidělen k 518 Sqn, meteorologické peruti se základnou na ostrově Tiree v západním Skotsku a vybavené čtyřmotorovými letouny Halifax Mk V, přičemž jeden z její posádky měl být meteorologickým pozorovatelem. Jejich úkolem bylo létat průzkumné lety, obvykle 8 až 10 hodin dlouhé, zhruba 700 mil do severního Atlantiku a severozápadně na Island, během nichž meteorologický pozorovatel prováděl měření na předem stanovených místech a v nastavené výšce; měření, jako je teplota a barometrický tlak, byla zásadní pomůckou pro předpověď počasí při plánování strategické letecké ofenzívy nad nepřátelským a nepřítelem okupovaným územím. V červnu 1944 byl den D – spojenecká invaze do Evropy – odložen o 24 hodin, protože letoun 518 Sqn zaznamenal malé zlepšení nastupující povětrnostní situace.

Léonard’s role, in the aircrafts eight man crew, was co-pilot flying these patrols but, in correspondence to his family, it was evident that he was frustrated and deeply disappointed at what he saw as a non-active role. On three separate occasions he requested to be posted to a Czechoslovak RAF squadron where he considered that he could have a more active participation in the Allied war effort. Unfortunately however before his requested posting was approved he died in a tragic flying accident; he was 22 years old.

Léonardova úloha v osmičlenné posádce letounu spočívala v tom, že jako druhý pilot létal na těchto hlídkách, ale z korespondence s jeho rodinou bylo zřejmé, že byl frustrovaný a hluboce zklamaný z toho, co považoval za neaktivní roli. Při třech různých příležitostech požádal o přidělení k československé peruti RAF, kde se domníval, že by se mohl aktivněji podílet na spojeneckém válečném úsilí. Bohužel však dříve, než bylo jeho požadované vyslání schváleno, zahynul při tragické letecké nehodě; bylo mu 22 let.

This entry was posted in Cemetries, Not Forgotton, Other RAF Squadrons. Bookmark the permalink.

4 Responses to Not Forgotten – Leonard Revilliod

 1. Liz Summers nee Weatherill says:

  Not forgotten by the Weatherill family.

 2. Leah Bernstein says:

  Did he ever marry and/or have children before he died?

 3. Zdeněk Samek says:

  While this is pure speculation, I personally think that the Revilliod was not deployed in combat operations over Europe for two reasons. First, he was indeed a Swiss citizen. So he was a citizen of a neutral state. Secondly, in the event of his capture, he could have been used to pressure Jan Masaryk, his uncle, who at the time was serving as foreign minister in the exiled government of Edvard Benes. In any case, this is a heroic act and the death of a man who wanted to defend and help liberate the occupied homeland of his mother and grandfather, the first President of the Czechoslovak Republic, T.G. Masaryk. Honour to his memory and R.I.P.

 4. BEKİR says:

  r.ı.p.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.