Brookwood Christmas Remembrance 2018


Following the success of our project to remember the Czechoslovak RAF and soldiers graves at Brookwood for Christmas 2017, we are pleased and proud to confirm that we successfully accomplished this in 2018.

Po úspěšném připomenutí si československých členů RAF a vojáků u hrobů na hřbitově v Brookwoodu o Vánocích 2017, je nám velkou ctí a potěšením oznámit, že se nám podařilo ji zopakovat i o letošních svátcích.

Some of our volunteers visited Brookwood and placed remembrance candles by each of the graves by the Czechoslovak Memorial, the three Czechoslovak RAF graves opposite the RAF building, the graves in the post-WW2 Czechoslovak section and concluding at the Liberator crash communal grave site.

Několik našich dobrovolníků navštívilo Brookwood a zapálili zde svíčky u československého památníku, tří československých hrobů naproti budovy RAF, hrobů v československé poválečné sekci a u společného hrobu obětí havárie Liberatoru.

Many thanks to the generosity of numerous people around the world who kindly donated to this project so that it could realised.

Velké poděkování posíláme všem dárcům z celého světa, kteří přispěli finančními prostředky a podpořili tento projekt.

A big thank you also to our volunteers, without whose help, this remembrance project would not have been achieved.

Velké poděkování také samozřejmě našim dobrovolníkům, bez jejichž práce by se tato vzpomínka nemohla uskutečnit.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton | 1 Comment

Alsterufer – 75th anniversary


Alsterufer – 75. výročí

Alsterufer 27.12.1943.

The sinking of the German blockade-runner Alsterufer on 27 December 1943 in the Bay of Biscay by a 311 (Czechoslovak) Sqn Liberator is regarded as the biggest success that the squadron achieved during WW2. Indeed, in the opinion of Dr. Jiří Rajlich of the Military Historical Institute, Prague, who is the leading Czech aviation historian and author on the Czechoslovak RAF with numerous books to his credit on this subject:

“In my opinion it was the biggest single blow planted by the
Czechoslovak Air Force to the Nazi war machine.”

Potopení německého “lamače blokád” “Alsterufer” dne 27. prosince 1943 v Biskajském zálivu letounem Liberator od 311. perutě RAF je považováno za největší úspěch, kterého tato peruť dosáhla během 2. světové války. Dr. Jiří Rajlich z Vojenského historického ústavu v Praze, který je předním českým leteckým historikem a autorem řady knih s tématikou československých letců ve službách RAF, říká:

“Podle mého názoru to byl největší úder, který zasadili českoslovenští
letci RAF válečné mašinérii nacistického Německa.”

So why blockade-runners?
A proč “lamači blokád”?

Prior to the German invasion of Russia – Operation Barbarossa on 22 June 1941 – the Germans had been able to bring the vital raw materials, which were required to keep their war machine rolling, from the Far East by means of trains across Russia. Following Operation Barbarossa, a new method of bringing these raw materials to Germany was now needed. The only option available was by sea and armed merchant ships – known as blockade runners – were used initially.

Před přepadením SSSR německou armádou – „“Operace Barbarossa dne 22. června 1941 – byli Němci schopni získávat strategické primární suroviny nutné k podpoře válečného průmyslu z Dálného Východu, Ruska, přepravou po železnici. „Operace Barbarossa“ to ale ukončila. Bylo nutné nalézt jiné způsoby získávání a přepravy těchto strategických surovin do Německa. Jediným možným řešením se tak stala doprava po moři pomocí ozbrojených obchodních lodí známých jako “lamače blokád”.

Operation Stonewall
Operace Stonewall

The Allies, aware that the only sailing route to France, the nearest access point to German-occupied Europe, was via the South Atlantic and into the Bay of Biscay to one of the French ports and then transported overland to Germany, were determined to prevent these blockade-runners from reaching their destination. They set up Operation Stonewall; an Allied international and inter-service force patrolled the southern approaches to the Bay of Biscay to intercept them. This force was comprised of ships from the Canadian, French, New Zealand, British and United States navies along with long-range aircraft from the Royal Air Force, Royal Canadian Air Force, and the United States Army Air Force.

Spojenci si byli vědomi toho, že jediná plavební cesta do Francie, která tvořila nejbližší propojení s Němci okupovanou Evropou, je přes jižní Atlantik a Biskajský záliv do některého z francouzských přístavů, odkud bylo zboží a suroviny přepravovány do Německa. Museli proto přijmout rozhodnutí bránit těmto “lamačům blokád”, aby svého cíle dosáhly. Za tím účelem byla ustavena operace “Stonewall”, v níž mezinárodní spojenecké síly ve vzájemné spolupráci hlídkovaly a střežily přístupy do Biskajského zálivu z jižních směrů, aby těmto lodím zabránily proplout. Tyto spojenecké síly byly tvořeny loděmi kanadských, francouzských, novozélandských, britských a amerických námořních sil a letouny dlouhého doletu od Royal Air Force, Royal Canadian Air Force a leteckých sil Spojených států.

A signal of 19 December 1943 from the Admiralty “Search for blockade-runners is to have priority over all other air operations” highlights the importance the Allies placed on those patrols.

Rozkaz Admirality z 19. prosince 1943 “Vyhledávání lamačů blokád musí mít přednost před všemi ostatními bojovými operacemi” jenom potvrzuje důležitost, s jakou spojenci přistupovali k tomuto úkolu.

The Alsterufer

Alsterufer.

One of these blockade-runners was the Alsterufer, a 2,729-tonne refrigerated German cargo ship, that had been requisitioned by the German Navy (the Kriegsmarine) and armed so that she could be used in this new role. Her armament comprised of 1 x 75mm, 2 x 37mm, 4 x 20mm and 4 x machine guns. Additionally, the ship was equipped with 4 x PAC (parachute and cable device) rocket-deploying parachutes attached to 300 metre cables, which could be fired into the path of an oncoming aircraft to bring it down.

Jeden z těchto “lamačů blokád” byl Alsterufer, německá nákladní loď o výtlaku 2 729 tun, která byla německým námořnictvem (Kriegsmarine) přezbrojena tak, aby mohla být použita pro toto nové poslání. Její výzbroj tvořily kanony o ráži 1 x 75 mm, 2 x 37 mm, 4 x 20 mm a 4 x kulomety. Navíc byla loď vybavena 4 x PAC (padákové vystřelovací zařízení), s připojeným, 300 m dlouhým závěsným lanem, které mohlo být vystřeleno do cesty proti blížícímu se letounu a způsobit tak jeho havárii.

Her cargo. as she approached the Bay of Biscay. was 344 tonnes of Wolframite, as well as rubber and 200 tonnes of tin ingots. Wolframite is an iron manganese tungstate mineral ore (Fe,Mn)WO4, which was highly valued as the main source of the metal tungsten, a strong and quite dense material with a high melting temperature used primarily in WW2 for armour-piercing ammunition, as well as for hard tungsten carbide machine tools and ball-bearings.

Když se tato loď blížila k Biskajskému zálivu, její náklad tvořilo 344 tun wolframové rudy a také pryž a 200 tun cínových ingotů. Wolframit je minerální ruda s obsahem wolframu, železa a manganu, která byla vysoce ceněna jako hlavní surovina pro výrobu wolframu, těžkého kovu s vysokou teplotou tavení, který byl během 2. svět. války používán zejména jako přísada při výrobě pancéřové oceli, stejně jako rychlořezných nástrojů a kuličkových ložisek.

The Alsterufer was Mastered by Captain Paulus Piatek, a German of Yugoslav origins and an experienced merchant seaman. The ship had sailed from St. Nazaire, France, at midnight on 29 March 1943, escorted by four Kriegsmarine torpedo-boats and two mine-sweepers through the Bay of Biscay, on her voyage to Kobe, Japan. She carried a cargo of torpedoes and naval supplies for the German U-Boat base at Penang and also a cargo for Japan.

“Alsterufer” řídil kapitán Paulus Piatek, Němec jugoslávského původu a zkušený obchodní mořský vlk. Loď vyplula z francouzského St. Nazaire o půlnoci 29. března 1943, doprovázená 4 torpedovkami Kriegsmarine a dvěma minolovkami, přes Biskajský záliv na svoji cestu do Kobe v Japonsku. Vezla náklad torpéd a námořních zásob pro německou ponorkovou základnu v Penangu a také náklad pro Japonsko.

Her departure through the Bay of Biscay and through the South Atlantic was, because of her radio-silence, undetected by the Allies. It was an uneventful voyage and once past the Cape of Good Hope, the Southern tip of Africa, she draped swastika flags over her sides and deck, to provide easy identification to patrolling Japanese aircraft and shipping. She successfully completed her voyage, after stops at Batavia (now Jakarta) in the Dutch East Indies on 5 May, Singapore on 29 May, Yokohamaon 5 July, arriving at Kobe the end of July.

Při svém průjezdu Biskajským zálivem a přes jižní Atlantik dodržovala přísný radiový klid a unikla tak pozornosti Spojenců. Její plavba probíhala bez problémů, a jakmile minula mys Dobré naděje, nejjižnější africký výběžek, byla pokryta paluba i boky lodi vlajkami s hákovými kříži kvůli bezpečné identifikaci pro hlídkující japonská letadla a jejich lodě. Plavba dospěla do zdárného konce poté, když se předtím zastavila v Batavii (dnes Jakarta) v holandské východní Indii (5. května), v Singapuru (29. května) a v Yokohamě (5. července), aby do japonského Kobe připlula na konci července.

Homeward bound
Komplikovaný návrat domů

The Alsterufer left Kobe on 4 October and sailed to Kschong, just south of Bangkok, arriving on 18 October. Here, for the next ten days the ship was loaded with tungsten ore and bales of crude rubber.

Alsterufer“ vyplul na zpáteční plavbu z Kobe 4. října a směřoval do Kschongu, jižně od Bangkoku, kam dorazil 18. října. Zde se loď zdržela po dobu 10 dnů, aby mohla být naložena wolframovou rudou a balíky surové gumy.

For their wartime communications, the Germans used ‘Enigma’, an elaborate type-writer style machine that used three code-wheels to encrypt messages between the German command and its military forces. The Kriegsmarine used a more sophisticated version of this machine that used four code-wheels and they believed their messages would be safe from the Allies. However, unknown to the Germans, the Allied code-breakers at Bletchley Park, England, had managed to break this Kriegsmarine Enigma code some months before.

Alsterufer

Během války užívali Němci pro utajenou komunikaci mezi velením a bojovými jednotkami systém “Enigma” – sofistikovaný klávesnicový stroj se třemi šifrovacími rotory. Kriegsmarine používala ještě dokonalejší verzi tohoto stroje se čtyřmi rotory a byli si jisti, že takto šifrované zprávy jsou pro spojence nerozluštitelné. Nicméně Němcům nebylo známo, že se britským kryptoanalytikům v Bletchley Parku v Anglii podařilo před několika měsíci tento kód Kriegsmarine Enigma prolomit.

This enabled the Allies to track the Alsterufer once it had sailed from Kobe, Japan, on its homeward voyage to Brest, France, via Bangkok, Singapore, and Batavia, but as she was crossing the Indian Ocean and approaching the Cape of Good Hope, she ceased all radio transmissions so she would be undetected by the Allies on her voyage around the Cape and through the South Atlantic to the Bay of Biscay. During this part of her voyage she had to have a ten-day lay-up to avoid two Allied convoys. Her radio silence during this part of her voyage meant that the Allies had no knowledge of her whereabouts.

To umožnilo spojencům sledovat “Alsterufer” už když vyrazil z japonského Kobe, a dál při jeho cestě do francouzského Brestu přes Bangkok, Singapur a Batavii, ale jakmile překonal Indický oceán a blížil s k mysu Dobré naděje, začal dodržovat radiový klid, aby nebyl spojenci sledován při cestě kolem mysu a přes jižní Atlantik do Biskajského zálivu. Během této části cesty musel na 10 dnů zastavit, aby se tak vyhnul dvěma spojeneckým konvojům. Přísně dodržovaný radiový klid během této části plavby pak znamenal, že spojenci ztratili povědomost o jeho aktuální poloze.

Alsterufer sighted
Alsterufer prozrazen

On 25 December a radio message, from the Kriegsmarine submarine U-305, that the Alsterufer, under its code name of ‘Trave’, had been sighted by them was intercepted by Bletchley Park – this was to result in the end of the Alsterufer.

Ale 25. prosince byla vyslána radiová zpráva z ponorky Kriegsmarine U-305, že “Alsterufer” pod kódovým jménem “Trave” byl spatřen, a tu zachytili také v Bletchley Park, což znamenalo prozrazení „Alteruferu“ a mělo za následek jeho konec.

Short Sunderland flying boat.
Short Sunderland hydroplán.

Allied forces, including aircraft of 19 Group RAF Coastal Command were placed on standby for several days before 27 December in anticipation of her expected arrival into the Bay of Biscay. The first sighting of the Alsterufer came on the 27 December when two Short Sunderland flying boats, from 201 Sqn ‘T’ and ‘U’, based at Lough Erne, Northern Ireland, were ordered to search for the Alsterufer and then to home in other Allied aircraft and ships onto the target, but not to make a bombing attack themselves without prior permission.

Spojenecké síly, včetně letounů 19. útvaru RAF Pobřežního velitelství, byly v pohotovosti už několik dnů před 27. prosincem v předtuše jeho očekávaného připlutí do Biskajského zálivu. K prvnímu vizuálnímu kontaktu s „Alsteruferem“ došlo 27. prosince, kdy jej objevily dva hydroplány Short Sunderland od 201. Sqn ‘T’ a ‘U’ ze základny v Lough Erne, Severní Irsko, které měly za úkol jej pouze vyhledat a vrátit se zpět, aniž by samy podnikly bombový útok bez předchozího povolení.

F/Lt Leslie Baverstock in ‘T’ for Tare, EJ137, had taken-off at 01:35, from ???, and had reached the search area of 46° 30’N, 18° 00’W at 09:00. At 09:45 he sighted the Alsterufer, at position 46° 40’N, 19° 30’W. She was North East of the Azores, about 850 miles out in the Atlantic, west of Cape Finisterre, Spain, approaching the Bay of Biscay heading towards the safety of the French Port of Brest. This was beyond the range of protection from patrolling Luftwaffe Ju 88 aircraft.

F/Lt Leslie Baverstock v “T” jako Tare, EJ137, vzlétnul v 01:35 hod. a dosáhl oblast vyhledávání 46° 30′ severní šířky a 18° 00′ západní délky v 09:00 hod. V 9:45 spatřil „Alsterufer“ na pozici 46° 40′ s. š., 19° 30′ z. d. Loď byla severozápadně od Azorských ostrovů, asi 850 kilometrů na otevřeném Atlantiku, západně od mysu Finisterre ve Španělsku a blížila se k Biskajskému zálivu, který pro něj představoval záruku bezpečí francouzského přístavu Brest. V tu chvíli se však pohyboval ještě mimo dosah ochrany hlídkujících letadel Luftwaffe Ju 88.

He shadowed the Alsterufer and started homing in ‘U’ and other Allied Sunderlands from 422 and 423 RCAF Sqns. At 11:35, 422 Sqn RCAF Sunderland, “Q” for Queen, arrived and mounted an attack from 1,500 feet. The aircraft overshot the target on the first run but the decks were raked with machine-gun fire. On the second run, two 500 lb M.C. bombs were released from a height of 1,500 ft. with the decks again sprayed with machine-gun fire. Only one explosion was seen and this was some 40 metres short of the ship.

Letoun „T“ dále kontroloval pohyb „Alsterufera“ a inicioval navádění dalších spojeneckých letounů Sunderland od 422. a 423. RCAF Sqns. V 11:35 zaútočil z výšky 1500 stop letoun Sunderland od 422. SQN RCAF. Letoun ale při prvním přiblížení cíl přeletěl, pouze paluby lodi byly poškozeny kulometnou palbou. Při druhém přeletu už to byly dvě 500lb bomby, uvolněné z výšky 1500 stop, a opět kulometná palba, která zasáhla palubu lodi. Byla zaregistrována jediná exploze bomb, a to ve vzdálenosti cca 40 m od boku lodi.

Whilst these attacks had met with resilient flak resistance from the Alsterufer, and had caused no damage, Captain Piatek decided to break radio silence to contact German High Command and requested help for his ship. At 12:00 a signal response was received back on the Alsterufer that help was on its way, assuring him that Kriegsmarine ships and Luftwaffe aircraft would be sent to protect him and he was instructed to divert to the closer French port of Bordeaux.

Zatímco se tyto útoky Spojenců setkaly s houževnatým odporem „Alsteruferu“, aniž by jej významně poškodily, rozhodl se kapitán Piatek přerušit radiový klid, aby informoval německé vrchní velitelství a požádal o pomoc jeho lodi. Ve 12:00 se „Alsterufer“ dočkal odpovědi, že pomoc je na cestě. Lodě Kriegsmarine a letadla Luftwaffe jsou vyslány, aby ho ochránily, a kapitán lodi je požádán, aby stanovil kurz plavby do nejbližšího francouzského přístavu Bordeaux.

Operation Bernau
Operace Bernau

Under the code name of Operation Bernau, the German High Command tried to assist the endangered Alsterufer. The foul weather in the Bay of Biscay prevented the Luftwaffe deploying their maritime 4-engined Focke-Wulf 200C Condors, “Der See Adlers” (“The Sea Eagles) from III./KG 40, which, having a range of some 3556km, had the required range to reach the Alsterufer’s position from their base at Cognac–Châteaubernard airfield, France.

FW 200 Condor

Německá záchranná operace nesla kódové jméno “Operace Bernau”. Špatné počasí v Biskajském zálivu znemožnilo námořním 4motorovým letounům Focke-Wulf 200C Condors, “Der See Adlers” (mořský orel, III. / KG 40), s doletem asi 3550 km, které jediné měly potřebný dolet, aby ze své základny na letišti Cognac – Châteaubernard ve Francii dokázaly nalézt pozici “Alsterufer”..

The German Kriegsmarine however, were able to dispatch their 8th Zerstörerflottile Destroyer flotilla, ‘Narvik’ Class, vessels of 2,584 tonnes armed with 4 x 5.9 inch, 9 anti-aircraft guns, 2 × quadruple 21 inch torpedo tubes and manned by a crew of 332, ( the Z-23, Z-24, Z-27, Z-32, Z-37, T25 and T27) from Bordeaux, and the 4th Torpedobootflotille (Torpedo-Boat flotilla) ‘Elbing’ Class Destroyers (T-22, T-23, T-24, T-26), vessels of 1,294 tonnes armed with 4 x 4.1 inch guns, 5 x anti-aircraft gun, 2 × triple 21 inch torpedo tubes and a crew of 192 from Brest under the command of Korvettenkapitan Franz Kohlauf.

Německá Kriegsmarine však dokázala vyslat také svou 8. flotilu torpedoborců třídy “Narvik”, lodí o výtlaku 2 584 tun, vyzbrojených děly 4 x 5,9 palce, 9 systémy protiletadlových zbraní a dvěma čtyřhlavňovými systémy 21 palcových torpéd s posádkou 332 mužů (Z-23, Z-24, Z-27, Z-32, Z-37, T25 a T27) z přístavu Bordeaux a 4 torpedovky T-22, T-23, T-24, T-26), plavidla o výtlaku 1 294 tun, vyzbrojené kanony 4 x 4,1 palců, 5 x protiletadlovými zbraněmi, 2 x trojhlavňovými 21 palcovými torpédy s posádkou 192 mužů z Brestu, pod velením korvetního kapitána Franze Kohlaufa.

The two flotillas were to rendezvous with the Alsterufer at 10:00 on 28 December at 46°15’N, 11°45’W. and escort her to the safety of Bordeaux.

Během „Operace Bernau“ se podařilo navázat spojení s “Alsteruferem”, aby jej bylo možno navést do bezpečí přístavu Bordeaux. Předpokládané setkání s „Alsteruferem“ se mělo uskutečnit dne 28. prosince v 10:00 na pozici 46° 15 ‘s. š., 11° 45’ z. d.

More attacks
Další útoky

At 12:40, another attack on the Alsterufer was made; Sunderland, ‘U’ for Uncle, EK579 of 201 Sqn, captained by F/Lt T N Stack, dropped a 500lb M.C. bomb from 4,000 feet, but without achieving a hit. At 13:35 ‘U’ received a signal “Stay on patrol until relieved, land Foynes if needed”, F/Lt Stack jettisoned his remaining bomb and depth charges to increase the endurance of his aircraft so that he could shadow the Alsterufer and report its position to incoming Allied aircraft.

Ve 12:40 byl uskutečněn další útok na „Alsterufer“; letoun Sunderland, EK579 z 201. Sqn, kapitán F/Lt T N Stack shodil 500lb M. C. bombu z výšky 4 000 stop, avšak bez zásahu. V 13:35 obdržel tentýž letoun příkaz: “Zůstaňte na hlídce, dokud nebudete vystřídáni, v případě potřeby přistanete ve Foynes.“ F/Lt Stack se zbavil zbývajících bomb a hlubinných náloží, aby mohl déle setrvat v místě a dál „Alsterufer“ sledovat a hlásit jeho pozici blížícím se spojeneckým letounům.

Meanwhile, in ‘T’ for Tare, F/Lt Baverstock, who had been shadowing the Alsterufer in overcast conditions, for some four hours, requested permission to attack. This was only granted after considerable delay. He attacked at 13:45 from 3,000 feet above cloud with two 500 lb M.C. bombs and two 250 lb depth charges, but no hits were observed. Flak from the Alsterufer had damaged the aircraft but it managed to reach the Scilly Islands, at 19:00, with only 60 gallons of fuel left in its tanks.

Mezitím “T”, F/Lt Baverstock také sledoval „Alsterufer“ ze zamračené oblohy po dobu téměř 4 hodin a čekal na povel k útoku. Ten přišel se značným zpožděním. Zaútočil ve 13:45 z výšky 3000 stop z mraků dvěma 500lb bombami a dvěma hlubinnými náložemi o hmotnosti 250 lb. Žádný zásah však zaznamenán nebyl. Dělostřelecká palba z „Alsteruferu“ ale letoun poškodila, přesto se mu podařilo přistát v 19:00 na ostrovech Scilly, když mu zbývalo pouhých 60 galonů paliva.

At 14:43, a Liberator arrived to relieve ‘U’. At 15:10, F/Lt Stack, set course for Foynes, Ireland. As Ireland was a neutral country. landing there would have meant being interned for the remainder of the war. F/Lt Stack managed to reduce his fuel consumption to 90 gallons per hour, leaving him just enough fuel to reach his home base at 21:55.

Ve 14:43 přiletěl na scénu letoun Liberator, aby “vystřídal U”. V 15:10 tak mohl F/Lt Stack nastavit kurz do Foynes, Irsko. Protože však bylo Irsko neutrální zemí, přistání zde by znamenalo, že by byl letoun po zbytek války internován. F/Lt Stack proto zvolil úsporný režim letu se spotřebou paliva 90 galonů/hod., vytvořil si tak rezervu a doletěl až na svou domovskou základnu ve 21:55.

The arrival of 311 Sqn
Závěr v režii 311. perutě

Since May 1942, the squadron had re-deployed from RAF Bomber Command to 19 Group RAF Coastal Command tasked with anti-submarine patrols and shipping strikes in the Bay of Biscay, while still operating its twin-engined Vickers Wellington aircraft. In May 1943, 311 Sqn had been re-deployed to Beaulieu airfield, in Hampshire and during that summer had converted from its Wellingtons to longer range four-engined Liberator B24 aircraft.

Od května 1942 byla tato peruť přemístěna z RAF Velitelství bombardování ke skupině 19. RAF Pobřežního velitelství a její činností bylo protiponorkové hlídkování a útoky proti nepřátelským lodím v Biskajském zálivu. Stále létala na dvoumotorových letounech Vickers Wellington. V květnu 1943 přesídlila 311. peruť na letiště Beaulieu v Hampshire a během následujícího léta se přeškolila na čtyřmotorové Liberatory B24 s delším doletem.

On 27 December 1943, six 311 Sqn Liberators were ordered to patrol the southern area of the Bay of Biscay in search of the Alsterufer. The captains of the six Liberator Mk V aircraft of 311 Sqn were ‘R’ (F/Lt Karel SCHOŘ, ‘G’ (S/Ldr Jan KOSTOHRYZ), ‘H’ (P/O Oldřich DOLEŽAL), ‘J’ (P/O Václav JÍLEK), K’ (F/Sgt Karel KOPAL) and ‘F’ (F/Sgt Josef KUHN). They took off, from Beaulieu, at 08:01, 09:06, 10:16, 10:59 16:43, and 16:49 respectively.

Dne 27. prosince 1943 bylo vysláno šest Liberatorů z 311. perutě do jižní oblasti Biskajského zálivu s úkolem vyhledat „Alsterufer“. Jednalo se o letouny Liberator Mk V, a jejich kapitány byli: “R” (F/Lt Karel SCHOŘ), “G” (S/Ldr Jan KOSTOHRYZ), “H” (P/O Oldřich Doležal), “J” (P/O Václav JÍLEK), ” K” (F/Sgt Karel KOPAL) a “F” (F/Sgt Josef KUHN). Vzlétli postupně z Beaulieu v 08:01, 09:06, 10:16, 10: 59 16:43 a 16:49.

However, the bad Atlantic weather conditions resulted in Liberators ‘R’, ‘G’, ‘K’ and ‘F’ being recalled to base, landing at Beaulieu at 16:06, 18:41, 21:25, 21:23 respectively. Only ‘J’ managed to complete an uneventful patrol, of 1800 nautical miles, returning to Beaulieu at 23:30.

Špatné povětrnostní podmínky nad Atlantikem však vedly k tomu, že Liberatory “R”, “G”, “K” a “F” byly odvolány zpět na základnu v Beaulieu, kde přistály v 16:06, 18:41, 21:25, 21:23. Pouze letounu “J” se podařilo dokončit svůj průzkumný let, avšak bez výsledku, a po cestě 1800 námořních mil přistál v Beaulieu ve 23:30.

‘H’ BZ796

P/O Oldřich Doležal’ the pilot of ‘H’ BZ796, had already completed 53 Coastal Command operational patrols during which he had accumulated 482 flying hours. His crew was Sgt Robert Prochazka – co-pilot; F/O Zdeněk Hanuš – Navigator/Bombardier; W/O Josef Kosek – Air Gunner; F/Sgt Jindřich Hahn – Radar Operator/Air Gunner; F/Sgt Marcel Ludikar – Wireless Operator/Air Gunner; F/Sgt Ivan Schwarz – Wireless Operator/Air Gunner; and Sgt František Veitl – Flight Engineer, who were his usual aircrew.

P/O Oldřich Doležal, který pilotoval v této misi “H” BZ796, měl za sebou již 53 operačních letů u Pobřežního velitelství, během nichž nalétal 482 letových hodin. Na palubě letounu dále byli Sgt. Robert Procházka – 2. pilot; F/O. Zdeněk Hanuš – navigátor/ bombometčík, W/O. Josef Kosek – palubní střelec, F/Sgt. Jindřich Hahn – obsluha radaru /palubní střelec, F/Sgt. Marcel Ludikar – radiotelegrafista / palubní střelec, F/Sgt. Ivan Schwarz – radiotelegrafista/ palubní střelec a Sgt. František Veitl – letový inženýr, kteří tvořili posádku v tomto obvyklém složení.

Left to right, W/O Josef Kosek,F/Sgt Ivan Schwarz, F/Sgt. Jindřich Hahn, F/Sgt Marcel Ludikar, P/O Oldřich Doležal, F/O Zdeněk Hanuš, Sgt Robert Prochazka, František Veitl.

Prior to ‘H’ being armed and fuelled-up for the patrol, Dolezal had made a special request that he be allowed to choose his own weapons for the patrol. This was approved and ‘H’ was armed with 8 x 60lb rocket projectiles. a 500 lb M.C. (Medium Capacity) bomb and a 250 lb G. P. (General Purpose) bomb.

Ještě předtím, než byl letoun “H” vyzbrojen a natankován pro úkol, který jej čekal, vznesl Doležal zvláštní požadavek, aby mu bylo umožněno přibrat na cestu ještě další výzbroj. Jeho požadavek byl akceptován a “H” tak bylo vyzbrojeno celkem 8 raketovými střelami 60 lb., bombami 500 Ib M.C. (střední kapacita) a bombami 250 lb G. P. (bomba pro všeobecné použití).

Just after five hours into their patrol, at 15:35, flying at an altitude of 3,000 feet and a speed of 200 knots, Hahn, who was on radar operator duty, had picked up an ‘echo’, about 60 miles away, on his ASV5 radar. This was about 200 miles from where the Alsterufer had been sighted by F/Lt Baverstock that morning. At their pre-flight briefing Doležal and his crew had been advised that there were no Allied ships in that area; therefore the ‘echo’ must be the Alsterufer. Doležal homed the Liberator onto the ‘echo’, steadily reducing altitude to 1,000 feet so they were flying just above a thick layer of cloud, whose ceiling was between 600 to 800 feet. The sea was calm and visibility was about 10 miles.

Chvíli poté, kdy byli ve vzduchu už 5 hodin, v 15:35, v letové hladině 3000 stop při rychlosti 200 uzlů, zaznamenala obsluha radaru ASV5 Hahn “echo” (odraz radaru) ve vzdálenoti asi asi 60 mil. Bylo to asi 200 mil od místa, kde „Alsterufer“ viděl ráno F/Lt Baverstock. Během předletové instrukce byli Doležal a jeho posádka informováni, že se v této oblasti nevyskytují žádné spojenecké lodě a tak “echo” musí být „Alsterufer“. Doležal nasměroval letoun na “ozvěnu” a postupně snižoval výšku až na 1000 stop, takže letěli těsně nad hustou vrstvou mraků, jejichž strop byl mezi 600 a 800 stopami. Moře bylo klidné a viditelnost asi 10 mil.

It was now 16:00. On the Alsterufer, still no signal had been received from German High Command or from their promised escort aircraft. It was now obvious to Captain Piatek and those on the Alsterufer bridge, that the aircraft were hours overdue and that something was seriously amiss. Above, through a gap in the clouds, Liberator ‘H’ BZ796 sighted the Alsterufer about half a mile off its port side.

Teď už bylo 16:00. Na „Alsteruferu“ doposud nepřijali žádnou zprávu od německého vrchního velitelství nebo od jejich slibovaného doprovodného letounu. Kapitánu Piatekovi a všem na kapitánském můstku „Alsteruferu“ bylo jasné, že letadlo je nenašlo a začíná být zle. V průrvě mraků pak uviděl Liberator ‘H’ BZ796 „Alsterufera“ na vzdálenost asi půl míle.

Alsterufer sighted.
Alsterufer objeven.

The aircraft, still above the clouds, was approaching it from behind, traveling in an easterly direction. The Liberator approached the ship to make a positive identification and get photographs with their mirror camera, but before they were able to make the identification, the ship commenced firing its anti-aircraft and machine-guns at the Liberator and tried to change its course by 180°, to give the impression of an Allied ship sailing South, in an attempt to evade the aircraft. With the ship giving its identity away, Doležal immediately prepared for his attack. He flew ahead of the ship, and then to starboard, in a banking turn, so that he could circle and attack the Alsterufer amidships.

Liberator, stále nad mraky, se k němu blížil zezadu a letěl východním směrem, aby provedl jednoznačnou identifikaci a pořídil fotografie. Ale než tak mohl učinit, zahájila loď protiletadlovou a kulometnou palbu a snažila se změnit svůj kurz o 180°, aby vyvolala dojem spojenecké lodi, plující na jih, ve snaze letounu se vyhnout. Teď už nebylo pochyb, o koho se jedná, a Doležal se okamžitě připravil na svůj útok. Letěl před lodí a pak stroj stočil na pravobok, pokračoval v oblouku, aby mohl napadnout „Alsterufer“ na jeho střed.

The attack
Útok

Attack diagram.
Schema průběhu útoku.

Still banking, Doležal took the Liberator into a steep dive of 30° through the clouds and came in low, with its bomb doors open, on the starboard side of the Alsterufer. As the Liberator emerged through the clouds the Alsterufer started to fire heavy and light flak combined with machine-guns, and also its PAC rockets at the Liberator. Ludikar, manning the aircraft’s radio, broke radio- silence and transmitted an ‘Operational immediate’ message. At 16:07, still in its banked turn, at an altitude of 800 feet, the Liberator started to fire, in pairs, the first of its eight fuselage-mounted SAP60 semi-armour piercing rocket projectiles to neutralise the ship’s defences: five of which hit the ship above her waterline. Doležal then levelled the aircraft and continued firing pairs of RPs, the last being fired at an altitude of 600 feet. Hanuš, as bomb-aimer, was in the nose of the fuselage. He released its bomb load, of one 250lb and one 500lb bomb, from an altitude of 600 feet and at a range of between 400 yards to 600 yards. The Liberator ended its dive, at an altitude of only 300 feet, flying over the ships mast and the funnel and being rocked by the blast of the exploding bomb as it started to climb away. During the dive and the attack all the Liberator’s machine guns, except the front gun, were firing at the ship.

Doležal, se svým strojem stále v náklonu, se spustil skrze mraky do střemhlavého letu pod úhlem 30 stupňů a otevřenými dveřmi spatřil pravobok „Alsteruferu“. Jakmile Liberator vylétl z mraků, dostal se pod jeho zuřivou protileteckou palbu, kombinovanou s vystřelováním závěsných raket PAC. Ludikar, obsluhující radiový provoz letounu, přerušil radiový klid a vyslal zprávu “Operace zahájena“. V 16:07, stále ještě v náklonu a z výšky 800 stop, začal Doležal vystřelovat dvojice průrazných raket typu SAP60, které byly umístěny na trupu, aby ochromil obranu lodi; pět z nich loď zasáhlo nad čarou jejího ponoru. Doležal pak letadlo vyrovnal a pokračoval v odpalování raket, ty poslední z výšky 600 stop. Hanuš jako bombometčík seděl v přídi letounu. Uvolnil z pumovnice po jedné z 250 a 500librových bomb z výšky 600 stop a ve vzdálenosti 600 a 400 yardů od lodi. Liberator ukončil svůj hloubkový let a ve výšce pouhých 300 stop přeletěl nad stožárem a komínem lodi, a když opouštěl bojiště, byl ještě zhoupnut tlakovou vlnou výbuchu jedné z bomb. Během útoku byl „Alsterufer“ pod neustálou palbou z kulometů palubních střelců s výjimkou toho na přídi.

14:07, 27.12.1943., bomb explodes on the Alsterufer.
14:07, 27.12.1943., exploze bomby na Alsteruferu.

PAC rocket trails at rear of ship.
Stopy zásahů raketami PAC v zadní části lodi.

PAC rocket trails at rear of ship.
Stopy zásahů raketami PAC v zadní části lodi.

During the attack, Kosek, had been virtually hanging out of the beam gun position with a camera and had managed to take a set of 16 dramatic photographs of the attack. Veitl had been holding him around his legs to prevent him from falling out of the aircraft.

Během útoku střelec Kosek doslova visel z otvoru v trupu bombardéru na lafetě kanónu, aby pořídil soubor 16 dramatických snímků útoku. Palubní inženýr Veitl ho při tom držel za nohy, aby nevypadl z letadla.

The attack, which had lasted just 30 seconds, had devastating results with five of the RPs striking the Alsterufer’s stern above its waterline, penetrating the hull. The 250 lb bomb fell 50 yards short of the target but the 500 lb bomb had hit the stern deck, aft of the funnel, smashing through the hatch over no. 4 hold and exploding inside the ship. The ship immediately caught fire and Captain Piatek ordered the crew to abandon ship.

Útok, který trval jen 30 vteřin, měl pro „Alsterufer“ zničující následky, když pět průrazných raket zasáhlo jeho záď nad čarou jeho ponoru a proniklo do trupu. Bomba o hmotnosti 250 lb minula cíl o 50 metrů, ale ta 500librová zasáhla zadní palubu, prorazila ji a explodovala uvnitř lodi. Na lodi okamžitě vzplál požár a kapitán Piatek velel posádce loď opustit.

The Liberator’s crew were uninjured. But with the plane being at the limit of its operational range, and with power loss in the inner starboard engine caused by flak damage, Doležal decided not to linger and headed back to Beaulieu. At 16:15 Ludikar again broke radio-silence and sent a signal reporting that they had attacked and were returning to base because of engine trouble.

Posádka Liberatoru zůstala nezraněna. Ale při zjištění, že je letoun na samé hranici svého doletu a při ztrátě výkonu, způsobeném poškozením pravého vnějšího motoru protileteckou palbou, se Doležal rozhodl nezdržovat se déle na místě a směřovat zpět do Beaulieu. V 16:15 Ludikar opět přerušil radiový klid a vyslal zprávu o provedeném útoku a jejich návratu s poškozeným motorem.

When Ludikar’s message of the successful attacked was received at Beaulieu, the news quickly spread around the airfield and celebrations commenced in the various Messes.

Poté, kdy byla Ludikarova zpráva o úspěšném útoku přijata v Beaulieu, rychle se rozšířila a ve všech koutech letecké základny začaly bujné oslavy.

Liberator ‘H’ landed back at Beaulieu at 21:50, met by a reception committee led by 311’s Commanding Officer, W/Cmdr Vladimír Nedvěd, aircrew colleagues, ground staff and other airbase personnel – all a little drunk from celebrating the success. The patrol had lasted 11.34 hours and had covered 1,800 nautical miles. After a debrief with the squadron’s intelligence officer, Doležal and his crew had a quick meal and then went to their respective messes to join in the celebration.

Liberator ‘H’ se vrátil do Beaulieu v 21:50, kde už ho čekal velitel 311. perutě, W/Cmdr Vladimír Nedvěd, kolegové z ostatních posádek, pozemní i ostatní letecký personál – všichni už se špičkou od slavení úspěchu – aby je přivítali. Jejich let trval celých 11:34 hodin a představoval vzdálenost 1800 námořních mil. Poté, kdy Doležal s celou posádkou podali hlášení zpravodajskému důstojníkovi, krátce pojedli a připojili se ve své jídelně k oslavě s ostatními.

In his de-brief with the squadrons Intelligence Officer, Doležal reported that: “I guess that at the time we saw the ship it was sailing at about 12 – 15 knots. When we started the attack they started to shoot using all their guns. It was pretty bad. I fired our rockets at the ship’s decks. My navigator (who was also the bomb-aimer) did a very good job when he dropped our bombs. We saw how one bomb hit the ship aft of the funnel. Straight away red flames erupted and rose to about 200 metres. At the same moment, there was a big explosion which lifted our aircraft about 200 metres.

Ve svém rozhovoru s důstojníkem zpravodajské služby Doležal uvedl: “Odhaduji, že ve chvíli, kdy jsme loď zpozorovali, plula rychlostí kolem 12 až 15 uzlů. Když jsme zahájili útok, spustil „Alsterufer“ palbu ze všech svých zbraní. Bylo to pěkně ošklivé. Vypálil jsem naše rakety na palubu lodi. Můj navigátor (byl také bombometčík) vykonal svou práci skvěle, když shodil naše bomby přesně. Viděli jsme, jak jedna z bomb zasáhla loď za komínem. Hned potom vyšlehly rudé plameny do výše snad 200 metrů. Ve stejnou chvíli došlo k velkému výbuchu, který náš letoun úplně nadzvednul.

We were flying around for about 5 minutes and watching how the flames spread along the length of the ship. We couldn’t stay longer to observe the outcome of our work because the right inner-engine, which had been damaged in the attack, started to give trouble and we had just enough fuel to get back to base.

Letěli jsme asi 5 minut a sledovali, jak se plameny šíří po celé lodi. Nemohli jsme zůstat déle, abychom sledovali další vývoj, protože pravý vnější motor, který byl při útoku poškozen, začal dělat potíže a my jsme měli paliva právě tak akorát na cestu zpět na základnu.

Halifax GR.Mk.II.

As we were turning for home, Halifax GR.Mk.II ‘Q’ of 502 Sqn, from RAF St David’s arrived on the scene”.

Když jsme se vraceli domů, na scénu dorazil letoun Halifax GR.Mk.II ‘Q’ z 502. perutě RAF ze St David.

PAC rocket trails at rear of ship.
Stopy zásahů raketami PAC v zadní části lodi.

Such was the ferocity of the defending fire from the Alsterufer that it was only back at Beaulieu, when the photographs were developed, did the crew realise that PAC rockets had been used against them and considered themselves very lucky not to have been brought down by them.

Až teprve po návratu v Beaulieu se z vyvolaných fotografií ukázalo, jak houževnatá a zuřivá byla obrana na „Alsterufer“. Posádka si teprve doma uvědomila, že proti nim byly použity závěsné rakety PAC a měli veliké štěstí, že se z žádnou z nich nepotkali.

Later that afternoon, two further attacks, the first by two RAF Liberators, the second by four RAF Halifax heavy bombers, took place in order to sink the stricken ship, but no hits were achieved. This lack of further hits are a good reason to admire Hanus’s achievement even more as, when he dropped the Liberator’s two bombs while his aircraft was flying into heavy flak from the Alsterufer. Despite these deadly distractions, his resolve and determination was not diminished.

Později odpoledne uskutečnili Spojenci další dva útoky, první dvěma RAF Liberatory, druhý čtyřmi těžkými bombardéry Halifax, aby loď potopili, ale loď se zasáhnout nepodařilo. Tento neúspěch útoku na bezvládnou loď ještě více podtrhuje význam Hanušova úspěchu, uvážíme-li, že shazoval svoje bomby ve chvíli, kdy byl jeho letoun pod neustálou palbou z Alsteruferu. Navzdory tomuto smrtelnému nebezpečí si zachoval chladnou hlavu a dokázal se rozhodnout správně.

86 Sqn Liberator GRV.

Later, a 86 Sqn Liberator arrived at the scene and reported that the ship was lying stationary with a heavy list to port and down by the stern. At intervals, further explosions were seen from the sinking blockade-runner, which was emitting clouds of thick black smoke and was enveloped in flames mast high. The crew had abandoned ship and were in four lifeboats about a mile away.

Později přiletěl na scénu ještě Liberator z 86. perutě a hlásil, že loď bezvládně leží na hladině, bez pohybu, s potopenou zádí. Chvílemi bylo možno spatřit další exploze z potápějící se lodi, kterou halil černý dým a šlehající plameny. Posádce se podařilo loď včas opustit a sledovali její zkázu ve čtyřech záchranných člunech asi míli daleko.

Alsterufer ablaze from 86 Sqn Liberator.
Alsterufer v plamenech z paluby Liberatora 86. perutě.

Alsterufer on fire.
Alsterufer v ohni.

Alsterufer on fire.
Alsterufer v ohni.

Two of the Alsterufer’s crew had been killed in the attack. The 74 survivors, who had been attempting to row to Spain in their lifeboats, were picked up four Canadian Navy corvettes; HMCSs Edmunston, Camrose, Snowberry and Lunenburg, on 29 December. During questioning, the Alsterufer’s crew were amazed that the Czech Liberator had flown “unperturbed through the heaviest barrage they could put up”. The Alsterufer’s Yugoslav master, Captain Piatek, said in his broken English, that its pilot was obviously “a cunning old fox for his skilful and determined attack on my ship”.

Z posádky „Alsteruferu“ přišly během útoku o život pouze dvě osoby. Ostatních 74 přeživších, kteří se ve svých záchranných člunech pokoušeli veslovat do Španělska, vzaly 29. prosince na svoje paluby čtyři korvety kanadského námořnictva, HMCS “Edmunston”, “Camrose”, “Snowberry” a “Lunenburg”. Během výslechu se posádka lodi netajila ohromením z toho, že si český Liberator klidně letěl proti takovému nebezpečí, které ho mohlo zničit. Velitel lodi, jugoslávský kapitán Piatek, vyslovil svojí lámanou angličtinou přesvědčení, že pilot letounu musel být “mazanou starou liškou”, když se rozhodl provést útok na jeho loď takovýmto způsobem.

On 28 December, at about 16:00, the listed and blazing Alsterufer finally sank; its position was N 43° 30’, W 18° 50’.

Dne 28. prosince kolem 16:00 se nakonec nehybný a hořící „Alsterufer“ potopil. Jeho poloha byla 43° 30′ s. š. a 18° 50′ z. d.

Awards
Ocenění

Recommendations for awards for the crew were made, with Doležal and Hanuš being awarded an immediate DFC. These were presented at Beaulieu on 7 January 1944, by Air Vice Marshall Sholto-Douglas. A proposal that the remaining crew members should receive the DFM had been objected to, and instead, on 20 January 1944 they were awarded the Czechoslovak Válečný kříž 1939 in recognition of their contribution to the attack. These were presented at Beaulieu by the Chief of the Czechoslovak Air Force, Air-Vice-Marshall Karel Janoušek.

Tento úspěch si vynutil návrhy na vyznamenání členů posádky. Doležal s Hanušem byli navrženi na DFC (Záslužný letecký kříž). Předání vyznamenání se odehrálo v Beaulieu dne 7. ledna 1944 za přítomnosti divizního generála Sholto – Douglase. Proti návrhu, aby i zbývající členové posádky dostali stejné vyznamenání (DFC), byla vznesena námitka, a tak byli odměněni 20. ledna 1944 Československým Válečným křížem roku 1939 jako uznání za jejich příspěvek k úspěchu celé akce. Vyznamenání jim byla předána v Beaulieu náčelníkem československého letectva, divizním generálem Karlem Janouškem.

P/O Oldřich Doležal and F/O Zdeněk Hanuš, Beaulieu, 7.1.1944.

The loss of the Alterufer was a serious blow for the German war machine, but losses incurred in the fight to save this vital cargo of 344 tonnes of Wolfram – enough to cover their needs for about a year – were to increase considerably in the following few hours and highlights the importance that the German High Command placed on its cargo.

Ztráta „Alteruferu“ byla vážným úderem pro německou válečnou mašinérii, avšak ztráty, které vznikly následně při pokusech o záchranu tohoto strategicky důležitého nákladu 344 tun wolframu (dostatečných k tomu, aby pokryly jeho zhruba roční spotřebu), byly v následujících několika hodinách ještě umocněny, a ukazují, co všechno bylo Vrchní velení německé armády ochotno obětovat, aby se tento vzácný náklad dostal do jejich bezpečí.

The Battle of Biscay
Bitva v Biskajském zálivu

Unaware that the Alsterufer, had already been sunk the previous afternoon, the ten Kriegsmarine destroyers sailed onward to the arranged rendezvous point. Admiral Theodor Krancke’s Marinegruppenkommando ‘West’, Commander-in-Chief of Navy Group Command West, who controlled all Kriegsmarine naval vessels in France at his headquartered in Paris, was to learn of the loss of Alsterufer only during the morning of 28 December, when the blockade-runner failed to answer requests for position, and ordered the destroyer flotillas to return.

Nevěda, že “Alsterufer” byl už předchozí odpoledne potopen, vyrazilo deset torpédoborců německého válečného námořnictva na předem dohodnuté místo setkání. Admirál Theodor Krancke, vrchní velitel námořní skupiny “Západ”, který velel všem námořním plavidlům něm. válečného námořnictva ve Francii ze svého velitelství v Paříži, se dozvěděl o ztrátě „Alsteruferu“ až ráno 28. prosince, když “lamač blokád” přestal odpovídat na žádosti o pozici a nařídil, aby se flotila torpédoborců vrátila zpět.

US PBY-1 Liberator.

The rough Atlantic seas severely reduced visibility and hampered the rangefinders and sights for the guns and torpedoes as well as throwing sea-spray over their forward guns that made their operation difficult. But it was already too late; they had been already been spotted by a USAAF PB4Y-1 Liberator aircraft, from the US Navy’s VB-105 squadron, which radioed in their position.

Ale rozbouřený Atlantik výrazně snižoval viditelnost a ztěžoval tak funkci dálkoměrů i mířidel palubních zbraní a torpéd, stejně jako vodní tříšť přes paluby lodí bránila obsluhám v jejich ovládání. Ale stejně už bylo pozdě. Torpédoborce byly spatřeny letounem USAAF PB4Y-1 Liberator ze squadrony VB-105 amerického námořnictva, který oznámil jejich pozici.

HMS Enterprise.

A further 15 PB4Y-1 Liberators from VB-103, VB-105 and VB-110 from Fleet Air Wing 7 of the US Navy, based at Dunkerswell, Devon, were vectored to that position for the attack. From that same information, the British light cruisers HMS Glasgow, 9,100 tons, with twelve 6 in. guns, commanded by Captain C P Clarke, and HMS Enterprise, 7,580 tons, with seven 6 in. guns, commanded by Captain H T W Grant RCN, which were assigned to Operation Stonewall, changed their course to intercept the flotilla. Guided by shadowing Allied aircraft and with the use of their radar, HMS Glasgow and HMS Enterprise, despite effective Kriegsmarine evading action and an attack with guided air-to-surface bombs by a lone Luftwaffe FW200 Condor aircraft, were able to locate the German ships in the early afternoon and commenced their attack.

HMS Glasgow.

A tak mohlo být dalších 15 Liberatorů PB4Y-1 z VB-103, VB-105 a VB-110 ze 7. perutě amerického námořnictva se sídlem v Dunkerswell, Devon, nasměrováno k tomuto místu, aby zaútočily. Informace o místě výskytu německých torpédoborců zachytily také dva lehké křižníky HMS Glasgow (výtlak 9 100 tun, 12 x 6 palcových kanonů), kterému velel kapitán CP Clarke a HMS Enterprise (7 580 tun, 7x 6), s velitelem kapitánem HTW Grantem RCN, které změnily kurz, aby flotilu něm. torpédoborců dostihly. Naváděni a kryti spojeneckými letouny a s použitím svých radarů se HMS Glasgow a HMS Enterprise, navzdory rychle prchající flotile Kriegsmarine a přes útok osamělého letounu Luftwaffe FW200 Condor s řízenými bombami vzduch – země, podařilo německé lodě brzy odpoledne nalézt a mohly tak zahájit svůj útok.

Z type destroyer.

At 13:46 HMS Glasgow was the first to open fire, at a range of 21,400 yds (19,600 metres) at Z27, the nearest ship, followed by HMS Enterprise a few minutes later. The Kriegsmarine destroyers responded with guns and fired a spread of four torpedoes. One of the shells hit HMS Glasgow at 14:05, causing two seamen to be killed, six casualties and some superficial damage to the ship, but all the torpedoes missed. Kapitän Erdmenger, on Z27, the flagship of the flotilla, decided to split his forces and ordered the destroyers Z23, Z27, and T22, with T25 and T26 to reverse course to the north at 14:18. The British cruisers pursued them with HMS Enterprise’s guns crippling Z27, Captained by Captain Günther Schultz. One of her shells hit the destroyer in no. 2 boiler room, severing the starboard main steam line, which forced the evacuation of the boiler room and knocked out the starboard turbine Some 300 of her crew were killed during that engagement. During this time HMS Glasgow was engaging T25.

Jako první zahájil palbu ve 13:46 HMS Glasgow na nejbližší loď Z27 ze vzdálenosti 19 600 m, HMS Enterprise se přidala o pár minut později. Německé torpedoborce odpověděly střelbou ze svých palubních zbraní a vystřelily 4 torpéda; jeden z granátů zasáhl HMS Glasgow ve 14:05, zabil dva námořníky, šest jich zranil a způsobil menší škody na palubě lodi, všechna torpéda cíl minula. Kapitán Erdmenger ze Z27, vlajkové lodi něm. flotily, se rozhodl rozdělit síly a ve 14:18 nařídil torpedoborcům Z23, Z27 a torpedovkám T22 s T25 a T26 obrátit směr na sever. Britské křižníky je pronásledovaly a byla to HMS Enterprise, která ochromila Z27, řízenou kpt. Güntherem Schultzem, když jeden z jejích granátů zasáhl kotelnu č. 2 a vyřadil z činnosti parní turbínu na pravoboku lodi. Během útoku bylo zabito asi 300 mužů posádky. Ve stejnou dobu si křižník HMS Glasgow pro sebe vyhlédl T25.

T type destroyer.

At 14:54 HMS Glasgow’s guns succeeded in making multiple hits on T25, killing the aft torpedo tubes crew, as well as the crews of the quadruple 2 cm gun mount and the 3.7 cm guns. One turbine was knocked out and severed the oil pipes supplying the aft engine room, causing the ship to lose speed. Another hit blew the foremast and the forward funnel overboard and knocked out the electrical power. At 15:10 T25 fired her forward torpedoes without effect. Her captain, Captain von Gartzen, requested that T22 come alongside and rescue his crew, but HMS Glasgow’s intense fire prevented that assistance. Leaving T25 drifting by herself with some hope of restarting one turbine, HMS Glasgow then set her sights on T26, Captained by Kptlt. Quedenfeldt, shortly afterwards.

Ve 14:54 se zbraním na HMS Glasgow podařilo několik zásahů na T25. Usmrcena byla obsluha torpéd na zádi, stejně jako obsluha čtyřhlavňových kanónů (20 mm) a děl (37 mm). Jedna z turbín byla vyřazena z provozu a byla přerušena dodávka oleje pro strojovnu, což způsobilo ztrátu rychlosti lodi. Další zásah zničil přední můstek a přerušil dodávku el. energie. V 15:10 vypálila T25 směrem dopředu torpeda, ale bez účinku. Její velitel, kapitán von Gartzen, požádal sousední torpedovku T22 o záchranu jeho posádky, ale intenzivní střelba z HMS Glasgow to znemožňovala. HMS Glasgow pak zanechal T25 svému osudu s malou nadějí na nastartování druhé turbiny, a svůj zájem začal věnovat hned poté torpedovce T26, jíž velel kapitán Kptlt. Quedenfeldt.

At 16:35 HMS Enterprise reappeared and, despite the sporadic firing from T26’s guns, now nearly out of ammunition, closed to a range of 3,000 yards (2,700 metres), before firing one torpedo that caused T26 to founder at 16:46 with the loss of 85 crewmen. U-505 surfaced and rescued 34 men (on 31 December, a further 62 of her survivors were picked up by the British minesweeper, HMS Seahamon, and taken to Falmouth, UK).

V 16:35 se křižník HMS Enterprise znovu objevil na scéně, a bez ohledu na sporadickou střelbu z T26, která byla už téměř bez munice, vystřelil na vzdálenost 2700 metrů jedno torpedo, které T26 zasáhlo a loď se v 16:46 potopila, včetně 85 členů posádky. Poté vyplula na hladinu německá ponorka U-505, aby zachránila 34 mužů (k 31. prosinci bylo dalších 62 jejích přeživších námořníků převezeno britskou minolovkou HMS Seahamon do Falmouth ve Velké Británii).

On Z27, the effects of the damage began to accumulate and the other boilers began to fail over the next hour or so, as did the feed pumps for the port turbine. Some hours later, while pursuing the scattered German forces, HMS Glasgow spotted the drifting Z27 and closed to point-blank range before sinking her with gunfire at 16:41.

Několik stovek ostatních přeživších ze Z27, T25 a T26 bylo zachráněno irskou obchodní lodí “Kerlogue”, ponorka U-618 zachránila dalších 21 a 6 jich vzaly na své paluby dva španělské torpedoborce Jorge Juan a Sanchez Barcaiztegui.

Several hundred other survivors from Z27, T25 and T26 were rescued by the Irish merchantman Kerlogue, U-618 rescued 21 and 6 were rescued by two Spanish destroyers, the Jorge Juan and Sanchez Barcaiztegui.

Škody na Z27 se po ničivém zásahu začaly navyšovat – přestaly fungovat další kotle stejně jako čerpadla paliva pro turbínu na levoboku. O několik hodin později, pronásledujíce rozptýlené německé síly, spatřil HMS Glasgow bezvládný Z27 a dělostřelbou zblízka jej v 16:41 potopil.

The 142 ft Kerlogue had been 360 miles (580 km) south of Fastnet Rock, on passage from Lisbon to Dublin with a cargo of oranges, when she was circled by a Luftwaffe FW 200 Condor aircraft signaling “SOS” and heading southeast. The Kerlogue Master, Captain Donohue responded to the emergency call and altered course to southeast, whereupon she came upon an appalling scene of devastation: more than 700 men, from the sunken Z27, T25 and T26, most of them dead, were in the water. The Kerlogue spent the next ten hours plucking survivors from the water. 168 were rescued, and four died on board. The cargo of oranges saved the survivors from dehydration. Captain Donohue ignored a German request to bring them to Brest or La Rochelle. He also ignored British radio orders from Land’s End to go to Fishguard. Instead, he proceeded to Cobh, County Cork, Ireland, where the survivors were landed on 1 January 1944 and interned for the duration of the war.

142 stop dlouhý obchodní parník Kerlogue se nacházel 580 km jižně od Fastnet Rock na své cestě z Lisabonu do Dublinu s nákladem pomerančů, když nad ním začal kroužit letoun Luftwaffe FW 200 Condor, který mu signalizoval “SOS” ve směru na jihovýchod. Majitel Kerlogue, kapitán Donohue, na tísňové volání reagoval změnou kurzu na jihovýchod, aby se mu poté naskytla úděsná podívaná; více než 700 těl mužů z potopených Z27, T25 a T26, většina z nich už mrtvých, bylo ve vodě. Posádka Kerlogue strávila dalších deset hodin usilovnou snahou dostat přeživší z vody; podařilo se jich zachránit 168. Čtyři z nich zemřeli na palubě. Náklad pomerančů pak pomohl trosečníkům od dehydratace. Kapitán Donohue ignoroval žádost Německa na jejich převoz do Brestu nebo La Rochelle. Stejně tak ignoroval britský požadavek z Land’s End, aby je převezl do Fishguard. Namísto toho pokračoval v plavbě do Cobh v okrese Cork v Irsku, kde byli zajatci vyloděni dne 1. 1. 1944 a po zbytek války zde internováni.

The Luftwaffe

The Luftwaffe’s maritime patrol unit, Kampfgeschwader 40 (/ KG 40),based at airfields in southwest France, also participated in the anticipated Alsterufer support action on 28 December, and was to suffer its own losses.

Na podpoře mise „Alsterufer“ se podílela také Luftwaffe svojí pobřežní bojovou letkou (KG 40), která byla dislokována na letištích v jihozápadní Francii. Účastnila se podpory dne 28. prosince a utrpěla také vlastní ztráty.

At 06:30 of the 28th, four Fw 200C of III/KG 40, each with a crew of five, took-off from Cognac airfield between 06:36 and 08:00, all equipped with two Henschel Hs 293 anti-shipping radio-controlled glide bombs mounted under their outer wings. Their objective was to intercept the Alsterufer and provide escort to her and her 10 Kreigsmarine destroyers to Bordeaux. Poor weather caused three of the four aircraft to miss the destroyers entirely and only one, sighting its target, HMS Glasgow, at 13:05, attacked at 13:15, with two of the Hs 293: both missed their target due to their bombs being launched in conditions of the low-cloud base. One of these four aircraft, 9/KG 40, captained by Hptm Wilhelm Dette, ditched into the sea on the return flight, the crew subsequently being rescued by HMS Lord Nuffield, an anti-submarine trawler, and brought to the UK, where they became Prisoners of War.

Onoho 28. prosince, po půl sedmé ráno vzlétly z letiště Cognac v rozmezí 6:36 až 8:00 čtyři Fw 200C z III./KG 40, každý s pětičlennou posádkou, všechny vybavené dvěma Henschel Hs 293, radiem řízenými kluznými bombami, zavěšenými pod okraji křídel. Jejich úkolem bylo poskytnout podporu pro „Alsterufer“ a pro flotilu 10 torpédoborců a doprovodit je do Bordeaux. Špatné počasí způsobilo, že tři ze čtyř těchto letounů uskupení německých torpédoborců vůbec nenalezlo a tak jenom jeden z nich objevil ve 13:05 svůj cíl – HMS Glasgow – a zaútočil na něj v 13:15 dvěma bombami Hs 293; obě svůj cíl minuly díky nepříznivým povětrnostním podmínkám. Jeden z těchto čtyř letounů, 9/ KG 40, kapitán Hptm Wilhelm Dette, se při zpáteční cestě zřítil do moře a členové jeho posádky byli následně zachráněni HMS Lord Nuffield, protiponorkovou lodí, a dopraveni do Velké Británie, kde zůstali jako váleční zajatci.

Later that day, between 15:14 and15:45 hrs, 16 He 177 A-3, twin-engined long-range heavy bombers, of II./KG 40, each with a crew of six, had also been dispatched from Bordeaux-Merignac airfield to support the Alsterufer. Weather conditions were still very poor. Aircraft F8+IN (#535557), captained by Hptm Bernhard Eidhoff, was shot down before the attack and six others never engaged the target due to the poor weather. One of these, NN+QY (#535559) suffered an engine failure on the return flight and had to make a forced landing at Merignac airfield, France. The nine that reached HMS Glasgow and HMS Enterprise attempted to attack, all without result.

V době mezi 15:14 až 15: 45 toho dne odstartovalo z letiště Bordeaux – Merignac 16 letounů He 177 A-3, dvoumotorových těžkých bombardérů s dlouhým doletem, každý se šestičlennou posádkou, aby posílily ochranu „Alsteruferu“. Povětrnostní podmínky byly stále velmi špatné a letoun F8+IN (# 535557), řízený kapitánem Hptm Bernhardem Eidhoffem, byl sestřelen a šest dalších strojů svůj cíl kvůli špatnému počasí nenalezlo. Jednoho z nich, NN+QY (# 535559), postihla při zpátečním letu porucha motoru a musel nouzově přistát na letišti Merignac ve Francii. Devět zbývajících, které objevily křižníky HMS Glasgow a HMS Enterprise, se sice pokusily o útok, ale bez úspěchu.

The Losses
Ztráty

German / Německo :

In their attempt to rescue the Alsterufer, during the three-hour battle, the Kriegsmarine had lost three destroyers, four more damaged with 461 sailors killed in the combat. A total of 228 sailors had been rescued from the sea but were now interned in Ireland or England, with only the 55 rescued by U-Boats being returned to France.

Ve snaze zachránit “Alsterufer”, během tříhodinové bitvy ztratila Kriegsmarine tři torpedoborce, další čtyři byly poškozeny a v samotném boji zahynulo 461 námořníků, dalších 228 námořníků bylo z moře zachráněno, ale následně internováno v Irsku a Anglii, a pouze 55 mužů zachránily německé ponorky s jejich návratem do Francie.

The Luftwaffe losses were not so large: 1 Fw 200 Condor lost, its crew of 6 now interned in England, a He 177 A-3 with its crew of six shot down by a Mosquito and lost at sea, and a crashed He 177 A-3 without injuries to its crew.

Ztráty Luftwaffe nebyly tak velké, představovaly 1 letoun Fw 200 Condor a jeho 6člennou posádku, která byla internována v Anglii, a dále letoun He 177 A-3 s jeho 6člennou posádkou, který byl sestřelen letounem Mosquito a zřítil se do moře, a dále havarovaný He 177 A-3 beze ztrát na své posádce.

Allies / Spojenci :

The Allies suffered only light losses in this engagement: PB4Y-1, 6329, of the US Navy crashed at Slippers Stone, Dartmoor, on its return to base at Dunkerswell, there were no survivors from its crew of ten. Naval losses were two seamen killed on HMS Glagow.

Spojenci zaznamenali v této bitvě jen lehké ztráty: plavidla US Navy PB4Y-1 a 6329 se srazila u Slippers Stone, Dartmoor, při svém návratu na základnu u Dunkerswell. 10 námořníků tuto nehodu nepřežilo. Námořní ztráty v boji byli dva námořníci, zabití na HMS Glagow.

The Aftermath
Následky

The loss of the Alsterufer sounded the death knell for surface blockade-runners; three further German blockade-runners were also sunk between 3 and 5 January 1944 by Allies in the South Atlantic. The Germans thereafter ceased all surface blockade running and switched to movement by submarine, known as Yanagi missions. The loss of bulk access to essential war materials was certainly of great importance to Nazi Germany and her Allies and was undoubtedly one of the contributing factors to the ultimate Allied victory.

Ztráta „Alsteruferu“ vyzněla jako umíráček pro “lamače blokád”; tři další německé lodi tohoto typu byly potopeny aliančními silami mezi 3. a 5. lednem 1944 v jižním Atlantiku. Poté Němci zastavili veškerý provoz těchto plavidel a přešli k přepravě pomocí ponorek, známých jako „Yanagi mise“. Ztráta možnosti přepravy strategických válečných surovin “ve velkém” pomocí lodní přepravy, znamenala pro nacistické Německo značné omezení a byla nepochybně důležitým faktorem, který sehrál významnou roli pro konečné vítězství Spojenců.
Posted in 311 Sqd | 2 Comments

Christmas – Vánoce – 2018Image | Posted on by | 2 Comments

Pilotem krale Anglie

Pilotem krále Anglie


od

Jiří Rajlich & Karel Černý
Na podzim roku 1938 bylo v tehdejším Německém Brodě dáno do provizorního provozu vojenské letiště. Po potupném mnichovském diktátu sem byla nakonec dislokována III/6 peruť Leteckého pluku 6 s 85. a 86. těžkou bombardovací letkou. Piloti a personál byli městem slavnostně přivítáni koncem října roku 1938. Bylo potřeba urychlené zapojení tohoto letiště do plné činnosti. Přípravy se však ukázaly jako zbytečné. Ráno 15. března 1939 obsadila letiště německá 4. tanková divize a do června téhož roku prostor opustily všechny zde umístěné čs. jednotky.

Pro mnoho letců však boj nekončil. Mířili do Francie, později do Velké Britanie či Sovětského svazu, aby se postavili okupantům své vlasti. To byla cesta i pěti pilotů – rodáků z Německého (dnes Havlíčkova) Brodu, kterým je věnována tato kniha Jiřího Rajlicha a Karla Černého. Osudy bombardovacího a dopravního pilota F/O Jaroslava Doktora a čtyř stíhačů W/Cdr Jana Klána, S/Ldr Karla Kuttelwaschera, DFC & Bar, F/Lt Jana Lašky a F/Lt Stanislava Zimpricha v prvorepublikovém letectvu, britském Královském letectvu i na dalších bojištích druhé světové války doplňuje téměř 200 fotografií a dokumentů z archivních fondů i soukromých sbírek sběratelů a rodinných příslušníků našich letců.

Publisher:
Vydavatel
Nakladatelství Tváře
ISBN: 8090729428
Format:
Počet stran
Hardback, 184 pages, 169+ photos
Vázaná kniha, 184 stran, 169+ fotografií
Language:
Jazyk
Czech
česky
Published:
Publikováno
2018
Price:
Cena
349 Kč
Posted in 310 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, Biography, Books | 1 Comment

V Britanii za Vlast – cast 3


Hledání ztracého času – V Británii za vlast 3.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, Not Forgotton | Leave a comment

Christmas 2018 Remembrance AppealFor Christmas 2017, a team of our volunteers visited Brookwood Cemetery and placed remembrance candles by each of the Czechoslovak RAF and soldiers graves in the CWGC and post WW2 sections.

O Vánocích roku 2017 navštívil tým našich dobrovolníků hřbitov v Brookwoodu, aby zde u každého z hrobů československých letců RAF umístili a zapáliti upomínkové svíčky.

The success of that self-funded project, resulted in very positive responses from the CzRAF community. Thus, our intention is, if adequate funding is available, to repeat that remembrance project again for Christmas 2018.

Tento projekt, hrazený z vlastních zdrojů, se setkal s velkým úspěchem zejména u české komunity CzRAF. Naším záměrem je proto podobnou akci zopakovat také o Vánocích 2018 za předpokladu, že se nám podaří získat potřebný objem finančních prostředků.

If you would like to support this worthy project, please consider making a donation to help fund the cost to enable it to be accomplished. A ‘Donate’ button is in the right-hand panel on our Home page.

Pokud byste rádi podpořili tento šlechetný vzpomínkový počin, zvažte prosím možnost Vašeho přispění finanční částkou, která by nám uvedený projekt pomohla realizovat. Tlačítko “Chci přispět” se nachází vpravo na panelu naší domovské stránky.

Thank you in advance for your support.

Děkujeme předem za Vaši podporu.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton | 2 Comments

Czech veterans remember the CzRAF airmen


Czech Air Force, Army and Special Forces veterans

Veteráni letectva, pozemních sil a speciálních sil Armády České republiky letěli do Anglie

mjr Petr Baška, prap Milan Bruna, nrtm Roman Čelanský, rtm Martin Havránek, pplk Robert Hejtmánek, pprp Tomáš Hejtmánek, Jiří, Hirka, prap Lukáš Hirka, rtm Tomáš Hirka, čet Martin Hrebeň, Jan Hronek, rtn Jakub Kosek, nrtm Jiří Kývala, rtn Rostislav Laurenc, rtm Patrik Mikeš, nrtm Vojtěch Nožička, pplk Petr Poledník, nprap Baron Miloš Prášil, Petra Schamsová, npor Josef Slavík, rtn Tomáš Sláma, nrtm Libor Smékal, prap František Vlach, rtm Josef Vladař, prap Ivan Vorel

flew to England, at their own expense, to participate in the annual Remembrance Day marchpast at The Cenotaph, London. During their military service for their country, they had been deployed in Yugoslavia, Bosnia, Iraq, and Afganistan where several of them had been severely wounded, Petra Schamsová representing her late brother Jiří ‘Regi’ Schams who had died in 2015, six years after being wounded in Afghanistan.

letěli do Anglie na své vlastní náklady, aby se zúčastnili výroční přehlídky na Den válečných veteránů u Cenotaphu v Londýně. Během služby vlasti byli vysláni do Jugoslávie, Bosny, Iráku a Afghanistánu, kde bylo mnoho z nich zraněno. Petra Schamsová zde zastupovala svého bratra Jiřího ‘Regi’ Schamse, který zemřel v roce 2015, šest let poté, co byl zraněn v Afghanistánu.

After their marchpast, it was to the Battle of Britain Memorial, on the Embankment where the 88 Czechoslovak pilots who flew in that battle are commemorated.

Po přehlídce se vydali k pomníku bitvy o Británii na londýnském Embankmentu, kde je připomínáno i 88 československých pilotů, účastníků této bitvy.

And on Monday, after a reception at the Czech Embassy, London, onto the Bomber Command Memorial where the 55,573, airmen of Bomber Command who were Killed in WW2 are remembered, 112 of them were Czechoslovaks who had served in 311 (Czechoslovak) Sqn.

V pondělí, po recepci na Velvyslanectví české republiky v Londýně pak cestovali k pomníku Bomber Command RAF, kde si připoměli 55 573 letců Bomber Command, kteří padli ve druhé světové válce, 112 z nich byli Čechoslováci sloužící u 311. (československé) bombardovací perutě.

Our sincere thanks to all of them for their initiative in remembering the CzRAF airmen, whilst on their short visit to London and to Československý Legionář who organised this visit.

Naše vřelé díky každému z účastníků za to, že si v průběhu své krátké návštěvy Londýna našli čas také pro připomínku československých letců RAF. Poděkování patří i spolku Československý legionář, který celou akci organizoval.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, Events, Not Forgotton | 3 Comments

Otakar Januj – 15.11.2018.Image | Posted on by | Leave a comment

Remembrance 2018Image | Posted on by | Leave a comment

Project CzRAF 100


The graves of 240 Czechoslovak RAF airmen and 1 Czechoslovak WAAF who lost their lives during their WW2 RAF service, are to be found in numerous cemeteries located around the United Kingdom. A further 149 Czechoslovak airmen, who have no known grave, are commemorated at the Air Forces Memorial at Runnymede.

Hroby 240 československých letců RAF a 1. československého WAAF, kteří při své službě v RAF během 2. svět. války přišli o život, se nacházejí na řadě hřbitovů po celé Velké Británii. Dalších 149 československých letců, jejichž místo pohřbení není známo, jsou připomínáni na Památníku RAF v Runnymede.

With 2018 being not only the 100th anniversary of the formation of the RAF, but also the 100th anniversary of the founding of the state of Czechoslovakia, on 28 October 1918, and also the 100th anniversary of the Czechoslovak Air Force, we, at the Free Czechoslovak Air Force Associates ltd, decided to commemorate these anniversaries in our own special way – Project CzRAF 100.

V roce 2018 si připomínáme nejenom 100. výročí založení RAF, ale také 100. výročí vyhlášení Československého státu (28. října 1918), a také 100. výročí vzniku Československého letectva. Czechoslovak Air Force Associates Ltd. se rozhodla připomenout všechna tato výročí vlastním způsobem – Projektem CzRAF 100.

The original concept behind Project CzRAF 100 was that we would commemorate 100 of the CzRAF graves in regional cemeteries around the UK, by placing a red, white and blue carnation bouquet – the Czech national colours – with a traditional Czech tricolour ribbon at each headstone. However, on reaching out to the UK CzRAF community, we were overwhelmed with the level of support – within 24 hours of launching the project, our target of 100 graves was well surpurpassed.

Původní koncepce projektu CzRAF 100 počítala s tím, že bychom připomenuli alespoň 100 hrobů CzRAF na různých hřbitovech po celé Velké Británii tím, že na nich umístíme kytici červených, bílých a modrých karafiátů v českých národních barvách s tradiční českou stuhou trikolory u každého náhrobku. Při oslovení komunity CzRAF ve Velké Británii jsme však byli ohromeni mírou naší podpory – do 24 hodin od vyhlášení akce byl náš cíl – navštívit 100 hrobů splněn.

Thus we escalated the original project to now include all 240 graves and Runnymede as well, at the 79 locations around the UK as shown on the map below. This extent of CzRAF commemoration in the UK is something that has never been achieved before.

Proto jsme se rozhodli náš původní projekt rozšířit tak, aby zahrnoval všech 240 hrobů včetně Runnymede, celkem na 79 místech po celé Velké Británii tak, jak je znázorněno na mapě níže. V takovémto rozsahu se ještě nikdy památeční akt CzRAF ve Velké Británii neuskutečnil.With further engaging with the UK CzRAF community and other organisations, we successfully achieved sufficient support to ensure complete coverage of all the 240 graves. The results of Project CzRAF 100 are below.

Podařilo se to díky iniciativnímu zapojení britské komunity CzRAF a dalších organizací, s nimiž jsme dosáhli dostatečné podpory k tomu, že mohlo být navštíveno a uctěno všech 240 hrobů československých letců. Výsledky projektu CzRAF 100 jsou uvedeny níže.


_______________________________________________________________

England:

_______________________________________________________________

North:

_______________________________________________________________

1. – Carlisle – Dalston Road Cemetery.

_______________________________________________________________

ZEMAN Boris, 26, Sgt, 57 OTU, Pilot.


* 16/10/18, Slavuka, Volyň, Russia.

† 01/12/44, Haltwhistle, Cumbria.

Lost orientation in fog during a training flight in Spitfire EP518, and crashed into a hill approx 10 km north-west of Haltwhistle, Cumbria.

Grave ref: Ward 16. Sec. O. Grave 105.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

2. – Catterick – Catterick Cemetery.

_______________________________________________________________

GUTVALD Josef, 29, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 21/12/11, Třešť, Jihlava.

† 27/05/41, Uckerby, Scorton, Yorkshire.

Killed in a accident during a training flight.

Grave ref: R.C. Sec. Row D.D. Grave 9.

A symbolic urn no 191, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

3. – Cheadle – Cheadle and Gatley Cemetery.

_______________________________________________________________

ŠKACH Antonín, 27, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 01/12/16, Kročehlavy, Kladno.

† 03/09/44, St Michael, Cornwall.

Crash at start of operational flight.

Grave ref: Sec. 15. Grave 45.

A symbolic urn no 191, was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________</

4. – Harrogate – Stonefall Cemetery.

_______________________________________________________________

BLEIER Jiří, 28, AC2, 5 AOS, Navigator trainee.


* 08/04/15, Jarošov, Uherské Hradiště.

† 17/05/43, Uckerby, Scorton, Yorkshire.

Killed in a accident during a training flight.

Grave ref: Sec. 20E. Grave 7095.

A symbolic urn no 206, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

5. – Holme Low – Silloth Causewayhead Cemetery.

_______________________________________________________________

VOTRUBA Bohumil, 27, F/Sgt, 312 Sqn, Pilot.


* 07/02/14, Skalica, Banská Bystrica.

† 06/05/41, Targs Crag, Loweswater.

Failed to return from a night training flight in Hurricane V6921 – DU-R, his body was washed ashore at Loweswater, near Whitehaven, Cumbria.

Grave ref: Sec. P. Grave 13.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

6. – Liverpool – West Derby Cemetery.

_______________________________________________________________

HANZLÍČEK Otto, 29, Sgt, 312 Sqn, Pilot.


* 18/06/11, Ústí nad Labem.

† 10/10/40, Ellesmere Point, Merseyside.

Bailed out during a training flight incident, drowned in the mud of the river Mersey.

Grave ref: Sec. 11. R.C. Coll. grave 392.

A symbolic urn was returned to Ústí nad Labem 1945.


_______________________________________________________________

BARTOŠ Jindřich, 29, F/O, 312 Sqn, Pilot.


* 16/11/11, Lugansk, Ukraine.

† 13/02/41, Talagre, Prestatyn.

Killed during a training flight at Liverpool. His Hurricane Mk I V6885 DM-V at 14:30 for unknown reasons (probably the pilot’s loss of consciousness due to oxygen failure device) crashed at Telegre at Prestatyn.

Grave ref: Sec. 11. R.C. Coll. grave 392.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

7. – Morpeth – Chevington Cemetery.

_______________________________________________________________

KOCOUREK Ladislav, 25, Sgt, 57 OTU, Pilot.


* 01/03/188, Brno.

† 17/03/43, Brotherick Farm, Warkworth, Northumberland.

Killed in a flying accident, his Spitfire AR222 collided with Spitfire X4266 during practising crossover turns with Free French pilot P/O J. B. Nemoz.

Grave ref: Sec. H. Grave 194.

A symbolic urn no 2, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

ŠINDELÁŘ Václav, 24, Sgt, 57 OTU, Pilot.


* 21/09/18, Plzeň.

† 19/04/43, South Rock Hall, Burton.

Killed during training flight when his Spitfire P7352 crashed at South Rock Hall, Burton. Cause of crash is believed to be because of a oxygen system fault.

Grave ref: Sec. H. Grave 248..

A symbolic urn was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________

Midlands:

_______________________________________________________________

8. Cranwell – St. Andrew Churchyard.

_______________________________________________________________

KAŠPAR Antonín, 26, P/O, 1 SS, Pilot.


* 14/01/15, Velké Svatoňovice, Trutnov.

† 10/07/41, Cranwell, Lincs.

Killed in a training flight accident at Cranwell.

Grave ref: Plot 2. Row C. Grave 18.

A symbolic urn was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

KRAJINA Emanuel, 25, F/O, 1 SS, Pilot.


* 01/06/15, Třebíč.

† 23/02/41, Sleaford, Lincs.

Killed in car crash on road from Cranwell to Lincoln.

Grave ref: Plot 2. Row C. Grave 16.

A symbolic urn was returned to Brno in 1945.

_______________________________________________________________

VOCETKA František, 27, F/O, 1 SS, Pilot.


* 11/04/13, Prague.

† 07/02/41, Cranwell, Lincs.

Pilot error during flight manouvere, resulting in loss of speed and casusing the Proctor aircraft to crash.

Grave ref: Plot 2. Row B. Grave 16.

A symbolic urn was returned to Prague in 1945.

_______________________________________________________________

9. Donnington – St. Cuthbert Churchyard

_______________________________________________________________

DRNEK Miroslav, 23, LAC, 2 SFTS, Pilot Trainee.


* 26/10/17, Blovice, Plzeň.

† 21/07/41, Wolverhampton.

Training flight in Oxford Mk1, on returning to Brize Norton, crashed into houses in Pousen Avenue, Wolverhampton.

Grave ref: Row 13. Grave 6.

A symbolic urn was returned to Plzeň in 1945.

_______________________________________________________________

MELENA Josef, 23, LAC, 2 SFTS, Pilot Trainee.


* 09/02/18, Prague.

† 21/07/41, Wolverhampton.

Training flight in Oxford Mk1, on returning to Brize Norton, crashed into houses in Pousen Avenue, Wolverhampton.

Grave ref: Row 13. Grave 6.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský in 1945.

_______________________________________________________________

10. Market Drayton – Market Drayton Cemetery.

_______________________________________________________________

KESTLER Oldřich, 28, Sgt, 605 Sqn, Pilot.


* 18/03/13, Čižice, Klatovy.

† 07/04/41, Ternhill.

Killed in collision with Sgt Josef Martinec during a training flight in Hurricane IIa Z2318.

Grave ref: Sec. A.F. Grave 103.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.

_______________________________________________________________

MARTINEC Josef, 25, Sgt, 24 MU, Pilot.


* 19/07/15, Rychnov nad Kňežnou.

† 07/04/41, Ternhill.

Killed in collision with Sgt Oldřich Kestler during a training flight.

Grave ref: Sec. A.F. Grave 104.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové in 1945.

_______________________________________________________________

11. Scropton – St Paul Churchyard.

_______________________________________________________________

FANTA František, 27, F/Lt, 27 OTU, Pilot.


* 10/11/14, Chlum, Kutná Hora.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 101.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

HRALA Jozef, 27, F/Sgt, 27 OTU, Pilot.


* 21/02/15, Bánovská Kesa, Nové Zámky.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 103.


_______________________________________________________________

JELÍNEK Rudolf, 27, Sgt, 27 OTU, Air Gunner.


* 09/04/15, Lomnice nad Popelkou, Semily.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 102.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

MUCHA Miroslav, 22, Sgt, 27 OTU, Navigator.


* 31/01/20, Ivančice, Brno.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 102.

A symbolic urn was returned to Brno in 1945.


_______________________________________________________________

OBŠIL Václav, 27, P/O, 27 OTU, Wireless Operator/Air Gunner.


* 28/09/15, Pňovice, Olomouc.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 104.

A symbolic urn was returned to Ostrava in 1945.


_______________________________________________________________

TÜRKL Emil, 20, Sgt, 27 OTU, Wireless Operator/Air Gunner.


* 24/08/22, Děčín.

† 13/10/42, Church Broughton, Derby.

Grave ref: Extn. Grave 105.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

12. Stoke-upon-Tern – St Peter Church Cemetery.

_______________________________________________________________

ČÁP Miroslav, 24, Sgt, 6 OTU, Pilot.


* 03/06/19, Humpolec, Pelhřimov.

† 17/06/43, Kelsall, Cheshire.

Accident during a training flight.

Grave ref: Row J. Grave 307.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

13. Wellington – Wellington General Cemetery.

_______________________________________________________________

KLOBOUČNÍK Josef, 30, F/O, 68 Sqn, Pilot.


* 10/03/11, Vienna, Austria.

† 22/10/41, High Ercal, Wellington.

Killed when Beaufighter R2029 crashed at Poynton Green, Shropshire for reasons unknown.

Grave ref: Grave 0713 B.

A symbolic urn was returned to Prague in 1945.


_______________________________________________________________

KLVÁČEK Josef, 30, Sgt, 68 Sqn, Navigator/Radar Operator.


* 01/03/16, Hodolany, Olomouc.

† 22/10/41, High Ercal, Wellington.

Killed when Beaufighter R2029 crashed at Poynton Green, Shropshire for reasons unknown.

Grave ref: Grave 0728 B..

A symbolic urn was returned to Ostrava in 1945.


_______________________________________________________________

14. West Bromwich – All Saints Churchyard Extension.

_______________________________________________________________

MAŇÁSEK Miloslav Bedřich, 21, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 01/11/22, Slavonský Kobaš,Yugoslavia .

† 13/07/44, nr Bold Head, Devon.

Liberator crashed into hill in fog on return from submarine patrol in Western approach to English Channel.

Grave ref: Jubilee Extn. Grave 1895.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský in 1945.

_______________________________________________________________

15. Wolverhampton – St Philip, Penn Fields .

_______________________________________________________________

HAŇKA Václav, 22, F/Lt, 311 Sqn, Navigator.


* 07/11/19, Sokolnice, Brno.

† 18/10/42, Uxbridge, Middx.

Accident on transit flight from Northolt to Talbenny, Wellington T2564 crashed ½ mile east of Northolt, all onboard killed.

Grave ref: Jubilee Extn. Grave 1895.

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.


_______________________________________________________________

East Anglia:

_______________________________________________________________

16. Bury St Edmunds – Bury St. Edmunds Cemetery

_______________________________________________________________

MŽOUREK Alois, 29, F/O, No. 1 D.F,, Pilot.


* 12/04/15, Hospozín, Kladno.

† 16/10/44, Horley, Sussex.

Killed in a take-off incident at Gatwick, flying Mosquito NV531. Whilst taking-off the port engine failed causing the aircraft to veer to port and crash into the ground near Horley, killing the pilot.

Grave ref: Compt. 3. New Extn. Grave 79.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany in 1945.

_______________________________________________________________

17. Cambridge – Cambridge City Cemetery

_______________________________________________________________

EICHLER Bohuslav, 33, F/Lt, 142 Sqn, Pilot.


* 23/04/11, Trněný Újezd, Beroun.

† 05/01/45, Cambridge.

Killed while attempting an emergency landing, in Mosquito KB397..

Grave ref: 15158.

A symbolic urn no 128, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

HÁJEK Karel František, 31, Sgt, 51 OTU, Navigator.


* 18/07/13, Struhy, Mladá Boleslav.

† 09/03/45, Cambridge.

Killed when landing during a training flight in Mosquito HK227.

Grave ref: 15559.

A symbolic urn no 143, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

RAŠKA František, 27, W/O, 51 OTU, Pilot.


* 05/10/17, Kopřivnice, Nový Jičín.

† 09/03/45, Cambridge.

Killed when landing during a training flight in Mosquito HK227.

Grave ref: 15560.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.


_______________________________________________________________

18. Dagenham – Eastbrookend Cemetery.

_______________________________________________________________

MAREK František, 27, Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 30/01/13, České Budějovice.

† 14/09/40, Horndon of the Hill, Stanford le Hope.

Killed during combat patrol flying Hurricane R6625 during the Battle of Britain.

Grave ref: Square C.2. Grave 691.

A symbolic urn no 58, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

19. East Wretham – St. Ethelbert Churchyard.

_______________________________________________________________

BAMBUŠEK Jaroslav, 28, LAC, 311 Sqn, Fitter II E.


* 25/09/13, Nový Hrozenkov, Vsetín.

† 04/04/42, Bury St Edmunds, Suffolk.

Killed in road accident.

Grave ref: 22/42.

A symbolic urn no 110, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

BINDER František, 27, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 22/10/14, Hojná Voda, České Budějovice.

† 04/03/42, East Wretham.

Was killed when rear-gunner in Wellington Z1147 returning from a raid on Emden, by a night-fighter.

Grave ref: 21.

A symbolic urn no 107, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

DUŠEK František, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 15/08/20, Hostomice, Beroun.

† 25/05/41, Langham.

Killed in accident at start of training flight in Wellington N3010.

Grave ref: 586/21.

A symbolic urn no 126, was returned to Prostějov 1945.


_______________________________________________________________

GRIMM Rudolf, 30, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 08/04/11, Zábřeh nad Odrou, Ostrava.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Grave 27/42.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.


_______________________________________________________________

HOŘÍNEK Jindřich, 30, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 01/01/12, Kratochvilky, Brno.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Sec. A. Grave 1349.

A symbolic urn was returned to Ústí nad Labem 1945.


_______________________________________________________________

KEDA Alois, 27, Sgt, 1429 COTF Sqn, Pilot.


* 13/02/15, Brno.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: 28/42.

A symbolic urn no 130, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

STANOVSKÝ Jan, 27, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 20/12/14, Klimkovice, Nový Jičín.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Grave 26/42.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

ŠTEFEK Jan, 27, P/O, 1429 COTF Sqn, Navigator.


* 25/02/15, Brno.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Grave 25/42.

A symbolic urn no 81, was returned to Prostějov 1945.


_______________________________________________________________

STOČEK Milan Maxmilián, 22, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 10/10/18, Prague.

† 25/05/41, Langham.

Killed in accident at start of training flight.

Grave ref: Grave 585/22..

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.


_______________________________________________________________

ŠVIC Miloslav, 24, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 05/10/16, Lužec nad Vltavou, Mělník.

† 04/06/41, Langham,.

Killed when Wellington N3010, crashed 1 mile north-west of Langham on a training flight.

Grave ref: Grave 588/23.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

VOKURKA Rudolf, 25, Sgt, 1429 COTF, Pilot.


* 24/02/17, Čekanice, Tábor.

† 06/04/42, Bryn-Uchaf, Llanbedr.

Killed when Wellington P9299, KX-A, crashed during a training flight.

Grave ref: Grave 23/42.

A symbolic urn no 124, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ZEINERT Stanislav, 25, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 09/12/15, Neuměřice, Kladno.

† 26/05/41, Langham.

Killed when Wellington N3010, crashed 1 mile north-west of Langham on a training flight.

Grave ref: Grave 587/20.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

20. Haverhill – Haverhill Cemetery

_______________________________________________________________

FORNŮSEK Ladislav, 21, Sgt, 138 Sqn, Wireless Operator / Air Gunner.


* 17/04/20, Hodonín.

† 10/03/42, Stradishall.

Killed during a night training flight when his Whitley aircraft, Z91255, crashed near Newton Stewart.

Grave ref: Sec U., Grave 192.

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

JANEK Jan, 23, Sgt, 138 Sqn, Pilot.


* 30/03/18, Přibice, Břeclav.

† 11/01/42, Stradishall.

Killed during a night training flight when his Whitley aircraft, Z91255, crashed near Newton Stewart.

Grave ref: Sec U., Grave 193.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.


_______________________________________________________________

JELÍNEK Václav, 24, F/O, 138 Sqn, Navigator.


* 13/12/15, Svaté Pole, Příbram.

† 10/03/42, Stradishall.

Killed during a night training flight when his Whitley aircraft, Z91255, crashed near Newton Stewart.

Grave ref: Sec U., Grave 243.

A symbolic urn no 199, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

21. Honington – All Saints Churchyard.

_______________________________________________________________

JANOUŠEK Jiří, 23, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 26/04/17, Semily.

† 16/12/40, East Wretham.

Killed when Wellington T2577, KX-Q, crashed on take-off for a raid on Mannheim, Germany.

Grave ref: Row C. Grave 9.

A symbolic urn no 146, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

KŘIVDA Jan, 27, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 06/08/13, Uherský Brod, Uherské Hradiště.

† 16/12/40, East Wretham.

Killed when Wellington T2577, KX-Q, crashed on take-off for a raid on Mannheim, Germany.

Grave ref: Row C. Grave 10.

A symbolic urn no 144, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

LANG Karel, 24, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 21/08/16, Velká Chýška, Havlíčkův Brod.

† 17/10/40, Pipps Farm, Coddenham.

Killed in training flight accident.

Grave ref: Row C. Grave 7.

A symbolic urn no 125, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

LIEBOLD Jindřich, 19, AC2, 311 Sqn, Interpreter.


* 06/10/21, Brno.

† 05/01/41, East Wretham.

Killed during air raid at East Wretham airfield.

Grave ref: Row C. Grave 11.

A symbolic urn no 135, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

TOŠOVSKÝ Oldřich, 23, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 10/07/17, Horní Jelení, Pardubice.

† 17/10/40, Pipps Farm, Coddenham.

Killed in Wellington L7786 during a training flight.

Grave ref: Sec. A. Grave 1349.

A symbolic urn was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________

TOUL Jaromír, 24, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 13/02/17, Chlum, Blansko.

† 16/12/40, East Wretham.

Killed in crash, in Wellington T2577, KX-Q, when taking-off for a raid on Mannheim, Germany.

Grave ref: Row C. Grave 8.

A symbolic urn no 36, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

VEJRAŽKA Miloslav, 29, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 15/11/10, Dražďany, Pelhřimov.

† 17/10/40, East Farm, West Willough.

On retuen from bombing mission to Bremen, Germany, died after parachuting from Wellington N2773, KX-X.

Grave ref: Row C. Grave 5.

A symbolic urn no 119, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

22. Hornchurch – Hornchurch Cemetery

_______________________________________________________________

BÖNISCH [Böhnisch] František, 28, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 04/04/13, Prchalov, Nový Jičín.

† 23/02/42, Thames Estuary, near Southend.

Accident on operational flight.

Grave ref: Sec. A. Grave 1368.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

BRÁZDA Prokop, 26, F/Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 02/07/15, Kosov, České Budějovice.

† 24/04/42, Martlesham.

On 24 April 1942 he was flying Spitfire Vb BM357 on Circus 132, escorting Boston bombers on a raid on Vissingen, Holland. On the return journey, his aircraft was damaged during an attack by a group of Fw 190’s. With the aid of fellow 313 Sqn pilot Václav Jícha, he chased away the attackers. About 35 miles from Ostend another group of 5 Fw190’s attcked his Spitfire and again, with Jicha’s assistance, they fought-off the attack. With Jícha as escort, Brázda’s Spitfire back across the Channel towards Martlesham Heath. About two miles from the English coast the engine on Brázda’s Spitfire began to smoke and cut out. Brázda attempted to make a forced landing near Alderton, Essex, but was killed in the crash.

Grave ref: Sec. A. Grave 1367.

A symbolic urn was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

KONVALINA Blažej, 23, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 03/01/19, Blížkovice, Znojmo.

† 22/01/42, Hornchurch.

Killed in accident during combat training.

Grave ref: Sec. A. Grave 1348.

_______________________________________________________________

VALENTA Josef, 24, Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 13/08/17, Hrdlovka, Teplice.

† 11/01/42, His Spitfire lost speed in bad weather over Hornchurch airfield and crashed.

Killed in accident on a operational flight.

Grave ref: Sec. A. Grave 1349.

A symbolic urn no 81, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

23. Lowestoft – Normanston Drive Cemetery.

_______________________________________________________________

HORKÝ František, 25, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator / Air Gunner.


* 16/03/17, Hodov, Třebíč.

† 03/11/42, Lowestoft.

Committed suicide while the balance of his mind was disturbed due to personal problems.

Grave ref: Sec. 25. Grave 551.

_______________________________________________________________

24. North Weald Bassett – St. Andrew Churchyard.

_______________________________________________________________

KOZÁK Tomáš, 24, F/O, 242 Sqn, Pilot.


* 18/11/16, Klatovy.

† 14/06/41, Duxford.

Killed on night training flight near Duxford.

Grave ref: Row 2. Grave 3.

A symbolic urn no 77, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

25. Peterborough – Eastfield Cemetery.

_______________________________________________________________

KOUKOL František, 25, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 17/05/15, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou.

† 01/10/40, Elton, Peterborough.

Killed in accident on a training flight in Wellington R9649.

Grave ref: Div. 4. Block 9. R.C. Joint grave 174.

A symbolic urn no 209, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SKUTIL Jaroslav, 30, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 24/05/10, Louny.

† 01/10/40, Elton, Peterborough.

Killed in accident on a training flight in Wellington R9649.

Grave ref: Div. 4. Block 9. R.C. Joint grave 165.

A symbolic urn no 225, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SLOVÁK Josef, 28, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 12/09/12, Lomnice nad Popelkou, Semily.

† 01/10/40, Elton, Peterborough.

Killed in accident on a training flight in Wellington R9649.

Grave ref: Div. 4. Block 9. R.C. Joint grave 165.

A symbolic urn no 8, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

VALOŠEK Oskar, 24, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 22/07/16, Louky, Karviná.

† 01/10/40, Elton, Peterborough.

Killed in accident on a training flight in Wellington R9649.

Grave ref: Div. 4. Block 9. R.C. Joint grave 174.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

26. Scottow – All Saints Church.

_______________________________________________________________

BREJCHA Václav, 26, Sgt, 257 Sqn, Pilot.


* 13/04/15, Životice, Příbram.

† 19/06/41, North Sea, off Southwold, Suffolk.

Killed when flying between Farnborough and Coltishall in Tiger Moth Mk I N6825 which, for reasons unknown, crashed into the sea 400 metres north of Southwold. The body was recovered July 18, 1941 near Southwold.

Grave ref: Grave 247.

A symbolic urn was returned to České Budějovice 1945.

_______________________________________________________________

GLAUDER František, 32, P/O, 68 Sqn, Pilot.


* 23/10/09, Přáslavice, Olomouc.

† 13/09/42, Coltishall.

Killed on training flight at Coltishall airfield, when flying over the airfield on a training exercise, he was dazzled by search-lights and lost orientation of Beaufighter Mk. I F, X 7703, WM-B and crashed near the airfield.

Grave ref: Grave 279.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

HAAS Petr, 22, Sgt, 5 AOS, Navigator trainee.


* 03/05/20, Ostrava.

† 23/10/42, Wigtownshire.

Killed in night navigation training flight in Avro Anson DG387.

Grave ref: Grave 286.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

KOVANDA Jaroslav, 29, F/Sgt, 68 Sqn, Radar Operator.


* 22/01/13, Bohušovice nad Ohří, Litoměřice.

† 05/09/42, Frettenham, Coltishall.

Shortly after the start of a night patrol, in Beaufighter Mk 1F, WP-P, from Coltishall, when at a altitude of 300mtrs, the plane ignited, crashing in flames, and was burnt to death in crash.

Grave ref: Grave 280.

A symbolic urn no 149, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

MENŠÍK Jozef Karel, 25, F/O, 68 Sqn, Pilot.


* 19/11/17, Skačany, Topoľčany.

† 22/04/43, Coltishall, Norfolk.

Killed in a night practice flight at Swanton Morley, 28 km West of Coltishall, from where it he had taken-off in aircraft V8567. The aircraft was seen to come out of clouds, go into a spiral and brake up. The incident remains unexplained, but was probably due to a technical malfunction.

Grave ref: Grave 295.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

RICHTER Karel Jiří, 39, W/O, 68 Sqn, Pilot.


* 17/10/02, Hlinsko.

† 05/09/42, Frettenham, Coltishall.

Shortly after the start of a night patrol, in Beaufighter Mk 1F, WP-P, from Coltishall, when at a altitude of 300mtrs, the plane ignited, crashing in flames, and was burnt to death in crash.

Grave ref: Grave 281.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

SLÍVA Josef Rudolf, 31, F/O, 68 Sqn, Radar Operator.


* 16/02/12, Řepiště, Frýdek-Místek.

† 22/04/43, Coltishall, Norfolk.

Killed in a night practice flight at Swanton Morley, 28 km West of Coltishall, from where it he had taken-off in aircraft V8567. The aircraft was seen to come out of clouds, go into a spiral and brake up. The incident remains unexplained, but was probably due to a technical malfunction.

Grave ref: Grave 294.

_______________________________________________________________

VAŠATA František, 31, Sgt, 68 Sqn, Navigator, Radar Operator.


* 11/07/11, Brandýs nad Labem, Prague.

† 13/09/42, Coltishall.

Killed on training flight at Coltishall airfield, when flying over the airfield on a training exercise, he was dazzled by search-lights and lost orientation of Beaufighter Mk. I F, X 7703, WM-B and crashed near the airfield.

Grave ref: Grave 288.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

27. Southend on Sea – Sutton Road Cemetery.

_______________________________________________________________

HRADIL František Jan, 28, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 21/09/12, Těšetice, Olomouc.

† 05/11/40, Thames Estuary, off Southend.

He was a Battle of Britain fighter pilot in 19 Squadron who was flying Spitfire IIA, Serial No. P7545, in combat over Southend on Sea, Essex, on 5 November 1940 when he was attacked by a German Me109 from I/JG26. Hradil’s Spitfire was shot down and was unable to bale-out, and crashed into the Thames Estuary near Southend Pier, his body was fished out from the sea on 7 November 1940..

Grave ref: Plot R. Grave 12160.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

28. Sutton Bridge – St. Mathew Churchyard.

_______________________________________________________________

KURKA Jan, 26, Sgt, 6 OTU, Pilot.


* 26/06/14, Písková Lhota, Nymburk.

† 30/09/40, Manholm, Northants.

Whilst on a training flight in Hurricane L1986, the aircraft had caught fire. He bailed-out but his parachute was opened too soon and its cords became caught-up with the blazing aircraft. The Hurricane crashed near Manholm, near Northampton..

Grave ref: Sec. O. Grave 55.

A symbolic urn was returned to České Budějovice 1945.

_______________________________________________________________

PATLEJCH Matěj Tomáš, 24, P/O, 56 OTU, Pilot.


* 19/12/15, Lhůta, Klatovy.

† 01/11/40, Tydd St Mary, Lincs.

His Hurricane L1851 crashed near Tydd St Mary, near Kings Lynn, when returning from a high altitude training flight. The probable reason for the crash is that his oxygen breathing apparatus failed, causing him to loose consciousness.

Grave ref: Sec. P. Grave 48.

_______________________________________________________________

SCHWARZ Jiří, 22, Sgt, 25 OTU, Pilot.


* 25/05/19, Plzeň.

† 22/09/41, Kings Lynn.

Killed in training flight accident.

Grave ref: Sec. R. Grave 39..

A symbolic urn no 173, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

STIBOR Karel, 25, Sgt, 56 OTU, Pilot.


* 01/12/14, Měšetice, Benešov.

† 03/09/40, Kings Lynn, Norfolk.

Killed in Mid-air collision during a combat training flight.

Grave ref: Sec. N. Grave 62.

A symbolic urn no 210, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ŽEROVNICKÝ Jan, 28, P/O, 56 OTU, Pilot.


* 05/05/13, Hradec Králové.

† 07/01/42, Sutton Bridge, Lincs.

Whilst flying Hurricane V7469, in practise frontal attacks, with Sgt František Pokorný, the two Hurricanes came into contact. V7469 immediately dived into the ground killing Žeronický. Sgt Pokorný managed to land his Hurricane without injury..

Grave ref: Sec. Q. Grave 34.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

29. Whittlesford – St. Mary and Andrew Churchyard.

_______________________________________________________________

POHNER Benedikt, 28, AC2, 310 Sqn, Flight Mechanic E.


* 23/04/12, Náchod.

† 25/02/41, Duxford.

During a raid on Duxford by a Ju 88, one bomb hit a petrol bowser parked near a air-raid shelter that ground-staff were running to and was killed in the bomb-blast.

Grave ref: Row A. Grave 8.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

ZAVADIL Jaroslav, 27, LAC, 310 Sqn, Driver.


* 26/10/13, Vítkovice, Ostrava.

† 25/02/41, Duxford.

During a raid on Duxford by a Ju 88, one bomb hit a petrol bowser parked near a air-raid shelter that ground-staff were running to. He lost both legs in the bomb-blast and was conscious, but died shortly after arrival at hospital.

Grave ref: Row E. Grave 7.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

Southern:

30. Black Bourton – St Mary the Virgin Church.

_______________________________________________________________

KŘÍŽ Václav, 23, Sgt, 2 SFTS, Pilot trainee.


* 09/12/10, Osviečine, Poland.

† 21/05/41, Brize Norton, Oxfordshire.

Killed in a training flight collission over Brize Norton.

Grave ref: Row D. Grave 1.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany in 1945.

_______________________________________________________________

31. Benson – St Helen) Churchyard Extension.

_______________________________________________________________

ODSTRČÍLEK Otakar, 29, Sgt, 12 OTU, Pilot.


* 09/12/10, Osviečine, Poland.

† 30/09/40, Streatley, Berkshire.

Killed on a training flight flying Battle L5074 aircraft.

Grave ref: Row D. Grave 8.

A symbolic urn was returned to Brno in 1945.

_______________________________________________________________

32. Brookwood – CWGC Cemetery.

_______________________________________________________________

By Czechoslovak Memorial.

RUBÍN Jiří, 23, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 29/11/19, Prague.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants..

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. A. 1.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

JELÍNEK Stanislav, 23, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 22/04/20, Zdětín.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. A. 2.

_______________________________________________________________

VELLA Jan DFC, 38, F/O, 311 Sqn, Pilot.


* 10/05/06, Kladno.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404.

Grave ref: Row 28. A. 3.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

BITTNER Josef, 26, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 07/02/17, Kolín.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at start of training flight, in Liberator BZ785.

Grave ref: Row 28. A. 4.

_______________________________________________________________

SCHWARZ Theodor, 21, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 24/12/21, Sokolov.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at start of training flight, in Liberator BZ785.

Grave ref: Row 28. A. 7.

_______________________________________________________________

LANŽ Rudolf, 28, LAC, 311 Sqn, Flight Mechanic E.


* 03/04/15, Konice.

† 29/10/43, Netley, Hants.

Died in hospital.

Grave ref: Row 28. A. 8.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

LOUDA Jaroslav, 28, F/Sgt, 312 Sqn, Fitter II.


* 16/03/19, Nymburk.

† 25/03/44, Boscombe, Wilts.

Died of Pneumonia in hospital.

Grave ref: Row 28. A. 9.

_______________________________________________________________

PRVONIČ Antonin, 29, W/O, 312 Sqn, Pilot.


* 05/05/15, Záhorská, Bystrica.

† 15/05/44, Manston, Kent.

Crash landing after a operational flight.

Grave ref: Row 28. A. 10.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

ČÍŽEK Evžen, 38, G/Cpt, HQ London, Pilot.


* 10/12/04, Ostrava.

† 26/11/42, Cardiff.

Was passenger in aircraft ES947 which struck a barrage ballon over Cardiff bay in bad weather and crashed near Cardiff docks.

Grave ref: Row 28. B. 1.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

BABŠ Bruno, 38, F/Lt, 311 Sqn, Navigator.


* 16/09/05 Lipník nad Bečvou.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 2.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

ČTVRTLÍK Miroslav, 28, F/O, 311 Sqn, Air Gunner.


* 12/10/14, Olomouc.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 3.

_______________________________________________________________

MUSÁLEK Adolf, 28, F/O, 311 Sqn, Pilot.


* 03/10/16, Svinov.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 4.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

POLÁK Hanuš, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 21/10/22, Prague.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 7.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

BLAHÁČEK Eduard, 23, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 20/10/19, Postřelmov.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 8.

_______________________________________________________________

BLAHNA Václav, 27, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 13/09/15, Blovice.

† 29/08/43, Beaulieu, Hants.

Crashed in BZ775 Liberator on take-off at start of patrol to Bay of Biscay.

Grave ref: Row 28. B. 9.

_______________________________________________________________

ŠIMEK Andrej, 23, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 01/01/20, Žarnovica.

† 30/08/43, Bay of Biscay.

Patrol over the Bay of Biscay in Liberator EV948. Killed in aerial combat with Luftwaffe fighters.

Grave ref: Row 28. B. 10.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

PALICHLEB Emil, 34, F/Lt, 311 Sqn, Pilot.


* 13/08/19, Kopřivnice.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at start of training flight in Liberator BZ785.

Grave ref: Row 28. C. 1.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

FIŠERA Josef, 26, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 12/03/17, Horní Branná.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at start of training flight in Liberator BZ785.

Grave ref: Row 28. C. 2.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

KOTIBA František, 32, W/O, 51 OTU, Pilot.


* 19/04/12, Valpovo.

† 30/08/43, 20/06/44, Spring Farm, Cranfield.

Flying accident in Beaufighter X7705.

Grave ref: Row 28. C. 9.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

ZÁLESKÝ Alois, 34, P/O, 312 Sqn, Pilot.


* 24/11/16, Plzeň.

† 09/02/45, North Sea NE of Bradwell Bay, Essex.

Accident during a training flight in Spitfire Mk.IX DU-G.

Grave ref: Row 28. C. 10.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

JELEN Rudolf, 42, W/O, 311 Sqn, Pilot.


* 30/03/02, Bystřice.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404.

Grave ref: Row 28. C. 11.

_______________________________________________________________

LINHART Leo, 32, F/O, 311 Sqn, Pilot.


* 16/11/12, Zell am See, Austria.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404.

Grave ref: Row 28. C. 12.

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

RYBNÍČEK Karel, 26, F/Sgt, 311 Sqn, Navigator.


* 05/02/19, Kozlov, Žďár nad Sázavou.

† 10/01/45, 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. C. 13.

_______________________________________________________________

KVAPIL Karel, 26, S/Ldr, 311 Sqn, Pilot.


* 05/02/19, 28/03/18, Litovel, Olomouc.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404

Grave ref: Row 28. D. 1.

_______________________________________________________________

KAUDERS Valter MC, 26, F/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 18/04/18, Prague.

† 10/01/45, Bheinn A’Bhuird, Cairngorm, Scotland.

Crashed on flight from Tain to Hornchurch, Essex, in Oxford PH404.

Grave ref: Row 28. D. 2.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

KUDLÁČEK Jaroslav, 25, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 09/12/19, Chrudim.

† 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. D. 9.

A symbolic urn was returned to Chrudim 1945.

_______________________________________________________________

CHALUPA Jan, 21, Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 05/05/19, Brno.

† 16/10/40, Ely Railway Station.

Died of injuries after a crash during a training flight.

Grave ref: Row 28. D. 10.

_______________________________________________________________

VAVERKA Bohumil, 30, F/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 23/10/14, Milokošť, Hodonín.

† 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. D. 11.

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

BROŽ Antonín, 31, W/O, 311 Sqn, Pilot.


* 29/10/13, Hradec Králové.

† 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. D. 12.

_______________________________________________________________

SEDLÁK Zdeněk, 33, F/Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 29/07/12, Prague.

† 05/10/45, Blackbushe.

Accident after takeoff from Blackbushe on flight to Prague.

Grave ref: Row 28. D. 13.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

FECHTNER Emil, DFC, 24, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 16/10/16, Prague.

† 29/10/40, Whittles Ford, Cambs.

Mid air collision during operational flight in Hurricane NN-S, P3889.

Grave ref: Row 28. E. 1.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

KOMÍNEK Josef, 27, Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 31/10/13, Prague.

† 08/06/41, Coes Farm, Firtob.

Accident during training flight.

Grave ref: Row 28. E. 2.

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

ŠTUDENT Václav, 24, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 25/11/17, Prague.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 3A.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

BULIŠ František, 26, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 22/09/16, Hrochův Týnec, Chrudim.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 4.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

DOLEŽAL František, 28, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 25/01/14, Litomyšl, Svitavy.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 4A.

_______________________________________________________________

STOKLÁSEK František, 28, F/Sgt, 311 Sqn, Fitter I.


* 30/10/13, Jihlava.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 5.

_______________________________________________________________

ŠVEC Josef, 36, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 30/10/13, Jihlava.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 5A.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

BLÁHA Jan, 33, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 22/02/09, Karlovy Vary.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 6.

_______________________________________________________________

PACLÍK František, 26, Cpl, 311 Sqn, Flight Mechanic E.


* 11/04/16, Vienna, Austria.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 6A.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

BUNZL Antonín, 23, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 16/09/19, Úpice, Náchod.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 7.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

GÖTZLINGER Vilém, 31, Sgt, 311 Sqn, Instrument Mechanic.


* 02/09/11, Ivanovice na Hané, Vyškov.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 7A.

_______________________________________________________________

GISSÜBEL Bedřich, 32, P/O, 311 Sqn, Pilot.


* 12/02/10, Rasochy, Kolín.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 8.

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

JEBÁČEK Jaroslav, 21, P/O, 311 Sqn, Air Gunner.


* 06/11/20, Jinačovice, Brno.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 8A.

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

ČECH Josef, 31, Sgt, 311 Sqn, Electrician.


* 07/01/11, Prague.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 9.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

RÁJECKI [Rájecký] Vladimír, 22, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 05/07/20, Pančevo, Yugoslavia.

† 18/10/42, Uxbridge.

Accident during transit flight Talbenny to Northolt in ,Wellington KX-T, T2564.

Grave ref: Row 28. E. 9A.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

Opposite RAF building.

MALÝ Jaroslav, 36, F/Lt, 310 Sqn, Pilot.


* 17/07/05, Prague.

† 06/06/41, London.

Died of previous injuries.

Grave ref: row 20. B. 1.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

VANKO Anton, 26, Sgt, 312 Sqn, Pilot.


* 10/01/18, Lednické Rovné, Považská Bystrica.

† 08/12/44, Bradwell Bay, Essex.

Crash on start of operational flight at Bradwell Bay.

Grave ref: row 20. D. 12.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

OCELKA Josef, 33, W/Cdr, 6 MU, Pilot.


* 12/03/09, Lipník nad Bečvou, Přerov.

† 21/07/42, Brize Norton

Killed in flying accident at Brize Norton.

Grave ref: row 24. B. 8.

_______________________________________________________________

33. Brookwood – Civilian Cemetery.

_______________________________________________________________

SEDLÁKOVÁ [Herrmanová] Edita, 19, LACW, 311 Sqn, Ground Staff.


* 03/03/26, Plzeň.

† 05/10/45, Blackbush, Hants.

Killed shortly after take-off on a Liberato re-patriation flight back to Czechoslovakia.

Grave ref: Liberator communal grave, Brookwood civilian cememtery.

_______________________________________________________________

34. Cirencester – Cirencester Cemetery.

_______________________________________________________________

DOLEŽAL František, 21, Sgt, HQ Kemble, Pilot.


* 08/05/19, Doudleby nad Orlicí, Rychnov nad Kňežnou.

† 07/02/41, Kemble.

Killed in a training accident.

Grave ref: Plot 5. R.C. Row AAA. Grave 16.

A symbolic urn no 64, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

FIALA Oldřich, 21, Sgt, HQ Kemble, Pilot.


* 24/06/19, Olomouc.

† 07/02/41, Kemble.

Killed in a training accident.

Grave ref: Plot 5. R.C. Row AAA. Grave 15.

A symbolic urn no 18, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

35. Chichester – Chichester Cemetery.

_______________________________________________________________

FANTA František, 24, F/Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 11/12/19, Kamení, Liberec.

† 26/04/44, Chichester, Hampshire.

Mid air collission during formation on training for bombing flight

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 4.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové in 1945.

_______________________________________________________________

LAŠKA Jan, 29, F/Lt, 313 Sqn, Pilot.


* 22/11/14, Německý Brod.

† 26/04/44, Chichester, Hampshire.

Mid air collission during formation on training for bombing flight

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 30.

A symbolic urn no 157, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

LYSICKÝ Vojtěch, 28, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 08/09/15, Olomouc.

† 26/04/44, Chichester, Hampshire.

Crashed on returning from bombing training. It is believed that his plane was probably damaged by its own bomb exploding or by mistaken AA fire from friendly ships.

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 3.

A symbolic urn no 220, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

MORAVEC Miroslav, 25, F/Sgt, 313 Sqn, Pilot.


* 03/09/18, Prague.

† 07/06/44, Chichester, Hampshire.

Crash at start of operational flight.

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 5.

A symbolic urn was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

NOSEK Vilém, 28, F/Sgt, 312 Sqn, Pilot.


* 30/01/16, Líně, Plzeň.

† 11/06/44, Chichester, Hampshire.

Accident on a operational flight.

Grave ref: Square 159. C. of E. Plot. Grave 29.

A symbolic urn no 222, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

VELEBNOVSKÝ Antonín, 26, F/Lt, 1 Sqn, Pilot.


* 15/04/15, Jablunkov, Frýdek-Místek.

† 16/07/41, Tangmere, Hampshire.

Killed in Hurricane Mk IIc Z3902, crashed near Tangmere,
when returning following a night training flight.

Grave ref: Square 42. R.C. Plot. Grave 50.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

VLK Jan, 29, F/Sgt, 1 Sqn, Pilot.


* 14/02/13, Lhota u Semily.

† 10/04/42, Tangmere.

Killed in aircrash when making a emergency landing
whilst training in Hurricane Z3970.

Grave ref: Square 42. R.C. Plot. Grave 37.

A symbolic urn no 221, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

36. – Chippenham – London Road Cemetery.

_______________________________________________________________

KLOS Jan, 22, Sgt, 9 SFTS, Pilot trainee.


* 19/10/18, Kopřivnice, Nový Jičín.

† 29/08/41, Hullavington.

During a training flight from Hullavington, his Mies Magister lost speed and dived into the ground and exploded, killing the pilot.

Grave ref: Sec. 1. Row H. Grave 9.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

MIKOLÁŠ Antonín, 22, LAC, 9 SFTS, Pilot.


* 19/04/19, Nošovice, Frýdek-Místek.

† 12/08/41, Hullavington.

Was a trainee pilot, with Sgt Frantisek Seda as instructor, on a training flight from Hullavington in Miles Magister T8378. In low cloud collided with with a another training aircraft over Hullavington. Both aircraft crashed on the airfield
killing instructor and pilot trainee in the aircrafts.

Grave ref: Sec. 1. Row H. Grave 7.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

SEĎA František, 26, Sgt, 9 SFTS, Pilot.


* 10/09/14, Hýsly, Hodonín.

† 12/08/41, Hullavington.

Was a instructor in Miles Magister T8378 with trainee pilot LAC Antonín Mikoláš, on a training flight from Hullavington in Miles Magister T8378. In low cloud collided with with a another training aircraft over Hullavington. Both aircraft crashed on the airfield killing instructor and pilot trainee in the aircrafts.

Grave ref: Sec. 1. Row H. Grave 8.

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

SEDLÁČEK Josef, 27, Sgt, 9 SFTS, Pilot trainee.


* 22/02/15, Mannheim, Germany.

† 16/04/42, Babdown, Wiltshire.

Crashed on training flight.

Grave ref: Sec. 1. Row H. Grave 19..

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

37. – Northwood.

_______________________________________________________________

FRANTIŠEK Josef, 27, Sgt, 303 Sqn., Pilot


* 07/10/13, Otaslavice, Prostějov

† 08/10/40, Ewell, Surrey

Killed in crash when returning from combat patrol.

Grave ref: section H, grave no. 246

A symbolic urn was returned to Prostějov in 1945.

_______________________________________________________________

KOSARZ [Košař] Vilém, 32, Sgt, 302 Sqn., Pilot


* 20/06/08, Karviná

† 08/11/40, Mayfield

Shot down in aerial combat

Grave ref: section H, grave no. 274

_______________________________________________________________

38. – Oxford – Botley Cemetery.

_______________________________________________________________

ŠOFRANKO Július, 33, Sgt, 5 (P) AFU, Pilot trainee.


* 12/08/11, Štiavnik, Žilina.

† 30/11/44, Buxton, Derby.

On a navigational training flight from Ternhill, his Harvard aircraft encountered fog and rain over Cheshire and in the poor visibility crashed into high ground at Buxton, Derbyshire. He was killed on impact.

Grave ref: Plot H/1. Grave 247.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

39. – Pinner – Pinner New Cemetery.

_______________________________________________________________

ALBRECHT Josef, 25, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 06/10/15, Horka nad Moravou, Olomouc.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound.Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn no 5, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

MATOUŠEK Jaroslav, 25, P/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 14/02/15, Choceň, Ústí nad Orlicí.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound. Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn no 41, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SLABÝ Jaroslav, 25, P/O, 311 Sqn, Navigator.

* 11/04/15, Chrudim.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound. Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

VESELÝ Jan, 34, S/Ldr, 311 Sqn, Pilot.


* 17/05/06, Přehořov u Soběslavi, Tábor.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound. Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn no 117, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ZAPLETAL František, 30, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 28/03/10, Jezernice, Přerov.

† 16/10/40, Bentley Priory, Middlesex.

Killed in bombing raid to Bremen, Germany, aircraft iced up while outbound. Crashed 21:45 16/10/40, near Bentley Priory, Middx.

Grave ref: Sec. G.4. Coll. grave 17.

A symbolic urn no 59, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

40. – Reigate – Redstone Cemetery.

_______________________________________________________________

HORÁK Bohumil, 32, F/Lt, 1 Sqn, Pilot.


* 19/01/09, Komárno, Kromříž.

† 29/06/41, Horley, Surrey.

Accident in Hurricane Mk2b JX-? flying between Redhill and Gatwick.

Grave ref: 52.

A symbolic urn no 52, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

41. – Ringwood – Ringwood Town Cemetery.

_______________________________________________________________

KYSELO Vladimír, 26, Sgt, 32 Sqn, Pilot.


* 23/09/14, Podhorní Újezd, Jičín.

† 09/03/41, Ringwood, Hants.

His Hurricane Mk. I V7057, crashed during a training flight
near Ibsley airfield.

Grave ref: Plot Z. Grave 277.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

SKŘIVÁNEK Václav, 22, Sgt, 32 Sqn, Pilot.


* 14/02/19, Prague.

† 21/02/41, Boscombe, Hants.

His Hurricane Mk I V6988, crashed during a
low level training flight.

Grave ref: Plot Z. Grave 276.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

42. – Runnymede. – RAF Memorial.

_______________________________________________________________

43. – Salisbury – Devizes Road Cemetery.

_______________________________________________________________

DOLEJŠ Adolf, 26, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 17/06/15, Prague.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Coll. grave 121.

A symbolic urn was returned to Prague Olšany 1945.

_______________________________________________________________

HAPALA Richard, 22, P/O, 311 Sqn, Navigator.


* 13/11/18, Staříč, Frýdek-Místek.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Grave 123.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

HELMA Oldřich, 25, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 11/01/16, Příbor, Nový Jičín.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Coll. grave 121.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

PETRUCHA Jaroslav, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 08/10/20, Veselí na Moravou, Hodonín.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Coll. grave 121.

A symbolic urn no 176, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

PLOCEK Antonín, 20, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 11/04/12, Česká Třebová.

† 02/07/41, Mere, Wilts.

Accidently shot down by RAF night fighter when returning
from a bombing raid on Cherbourg.

Grave ref: Sec. 6. Grave 122.

A symbolic urn no 153, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

44. – Sittingbourne – Sittingbourne Cemetery.

_______________________________________________________________

GÖTH Vilém, 25, P/O, 501 Sqn, Pilot.


* 22/04/15, Brno.

† 25/10/40, Staplehurst, Kent.

His Hurricane Mk I P3903 ND-?)collided with Hurricane Mk I V6806 (flown by P/O KW McKenzie who managed to bail-out) and crashed at Staplehurst, Kent.

Grave ref: Old ground. Sec. W. Grave 141.

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

45. – Stoke Row – St. John Churchyard Extension.

_______________________________________________________________

SCHOLZ Rudolf, 21, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 10/02/24, Horní Litvínov, Most.

† 10/04/45, Tain, Scotland.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref:

A symbolic urn was returned to Ústí nad Labem 1945.

_______________________________________________________________

46. – Watchfield – Watchfield Military Cemetery.

_______________________________________________________________

TESÁREK Rudolf, 32, Sgt, 3 EFTS, Pilot.


* 17/10/09, Kročehlavy, Kladno.

† 26/03/41, Lechdale.

Killed in training flight incident.

Grave ref: 7

A symbolic urn no 7, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

47. – Whyteleafe – St. Luke Churchyard.

_______________________________________________________________

BĚHAL František, 29, P/O, 1 Sqn, Pilot.


* 18/03/12, Želátovice, Přerov.

† 11/05/41, Croydon, Surrey.

Killed in a night operation in Hurricane Z2921.

Grave ref: Row H. Grave 29.

A symbolic urn no 39, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

NASSWETER Albín, 22, P/O, 1 Sqn, Pilot.


* 21/01/19, Prague.

† 17/06/41, Dover, Kent.

He died in Dover Hospital after injuries sustained in a dogfight in Hurricane Z3460.

Grave ref: Row H. Grave 31.

A symbolic urn was returned to České Budějovice, 1945.

_______________________________________________________________

48. – Weatwell – Westwell Burial Ground.

_______________________________________________________________

DYGRÝN [Ligotický] Josef, 24, W/O, 1 Sqn, Pilot.


* 06/03/18, Prague.

† 04/06/42, English Channel, near Brest.

His Furricane was shot down while returning from a operational night patrol near Brest, France.

Grave ref: Grave 243.

A symbolic urn was returned to Grave 243, 1945.

_______________________________________________________________

49. – Yatesbury – All Saints Churchyard.

_______________________________________________________________

MICHÁLEK Vilém, 26, Sgt, Bristol FSI, Pilot.


* 01/08/15, Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž.

† 24/04/42, Calne, Wilts.

Killed in training flight accident.

Grave ref: North West of church.

A symbolic urn no 62, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

West Country:

_______________________________________________________________

50 – Bath – Haycombe Cemetery.

_______________________________________________________________

DOHNAL Jaroslav, 25, W/O, 2 DF, Pilot.


* 21/07/17, Prostějov.

† 12/07/43, Colerne, Wilts.

Killed in a air accident 3 miles from Colerne airfield flying Blenheim V5980.

Grave ref: Plot 51. Sec. H. Row T. Grave 256.

A symbolic urn no 88, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

51 – Bath – Lansdown Burial ground.

_______________________________________________________________

SZELIGA [Šeliga] Emil, 24, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 11/09/18, Albrechtice, Karviná.

† 30/08/43, Beaulieu, Hants.

Accident at the start of a training flight in Liberator BZ785.

Grave ref: Sec. 4. Row T. Grave 16.A.

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

52 – Berrynarbor – St. Peter Churchyard.

_______________________________________________________________

ZAPLETAL Jaroslav, 33, F/Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 11/05/11, Jevíčko, Svitavy.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: North of Church.

A symbolic urn no 138, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

53 – Heanton Punchardon – St. Augustine Churchyard.

_______________________________________________________________

CÍGLER Miroslav, 28, F/Lt, 311 Sqn, Navigator.


* 12/10/13, Olomouc.

† 15/07/42, Bay of Biscay.

Wellington Z1155 went missing whilst on patrol in Bay of Biscay, probably shot down by fighter. Body washed ashore 13/08/42.

Grave ref: Row L Grave 18.

A symbolic urn no 9, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

NOVÁK František, 28, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 24/09/13, Prague.

† 15/07/42, Bay of Biscay.

Wellington Z1155 went missing whilst on patrol in Bay of Biscay, probably shot down by fighter. Body washed ashore 13/08/42.

Grave ref: Row M Grave 17.

A symbolic urn was returned to Prague Olšanský 1945.

_______________________________________________________________

ORLÍK Vilém, 25, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 20/09/16, Opava.

† 15/07/42, Bay of Biscay.

Wellington Z1155 went missing whilst on patrol in Bay of Biscay, probably shot down by fighter. Body washed ashore 13/08/42.

Grave ref: Row N Grave 17.

A symbolic urn no 9, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

PANCÍŘ Rudolf, 27, Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 04/03/15, Petříkov, České Budějovice.

† 15/07/42, Bay of Biscay.

Wellington Z1155 went missing whilst on patrol in Bay of Biscay, probably shot down by fighter. Body washed ashore 13/08/42.

Grave ref: Row N Grave 16.

A symbolic urn no 90, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ZIMPRICH Stanislav, 26, F/Lt, 310 Sqn, Pilot.


* 03/03/16, Německý Brod.

† 12/04/42, sea off Perranporth, Cornwall.

Mid air collision with Stanislav Sgt Halama during training flight in Spitfire BL420. Body washed ashore 14/07/42 at Combe Martin, Devon.

Grave ref: Row N Grave 14.

A symbolic urn was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

54 – Helston – Helston Cemetery.

_______________________________________________________________

JIROUTEK Josef, 29, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot.


* 19/02/15, Moravany, Pardubice.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 33.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

KUBÁT Josef, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 03/11/23, Kohoutov, Havlíčkův Brod.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 32.

A symbolic urn no 88, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

KUKLÍNEK Emil, 40, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer.


* 31/05/04, Brno.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 31.

A symbolic urn no 108, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

STANO Walter, 19, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 28/07/24, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 34.

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

ŠTĚPÁNEK Miloslav, 24, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 28/07/24, Brno.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 30.

A symbolic urn no 66, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ŽILÁK Ladislav, 22, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 30/08/21, Poltár, Lučenec.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

In fog, Liberator BZ754 crashed after take-off from Predannack

Grave ref: N.W. Sec. Row C. Grave D. 29

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

55. – Illogan – St. Illogan Churchyard.

_______________________________________________________________

HALAMA Stanislav, 27, F/Sgt, 310 Sqn, Pilot.


* 28/02/15, Křečkovice, Vyškov.

† 12/04/42, Perranporth, Cornwall.

Mid air collision with F/Lt Stanislav Zimprich during training flight in Spitfire BL497

Grave ref: Row 1. Grave 16

A symbolic urn was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

KREDBA Miroslav, 28, F/Lt, 310 Sqn, Pilot.


* 29/01/14, Libichov, Mladá Boleslav.

† 14/02/42, Perranporth, Cornwall.

Accident during training flight in Spitfire AD414

Grave ref: Row 1. Grave 12

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

56. – Plymouth – Ford Park Cemetery [formerly Plymouth Old Cemetery].

_______________________________________________________________

PAVLÁT Josef, 27, LAC, 312 Sqn, Flight Mechanic A.


* 27/11/14, Velké Karlovice, Vsetín.

† 03/09/42, Plymouth, Devon.

Died in hospital following illness.

Grave ref: Gen. Sec. L. Row 11. Grave 36

A symbolic urn no 141, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

57. – Plymouth – Weston Mill Cemetery.

_______________________________________________________________

ČAPEK Václav, 28, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 28/12/15, Pamětice, Písek.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18422

A symbolic urn no. 102 was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

DŘEVĚNÝ Pavel, 28, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 08/02/16, Dolní Bojanovice, Hodonín.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18421

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

FILIP Ján, 25, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 18/07/18, Lučatín, Banská Bystrica.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18439

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

HORNUNG Jan, 24, F/Sgt, 311 Sqn, Navigator.


* 08/10/19, Moravská Ostrava.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18064

A symbolic urn was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

KOŠEK Ludvík, 27, W/O, 311 Sqn, Pilot.


* 10/12/16, Turnov, Semily.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18046

A symbolic urn no 112 was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

NĚMEČEK Rudolf, 23, W/O, 311 Sqn, Wireless Operator.


* 13/02/21, Kyselovice, Kroměříž.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18438

A symbolic urn was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

NOVOTNÝ Karel 24, F/O, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gu.


* 04/11/19, Hrbov, Žďár nad Sázavou.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18437

A symbolic urn no 87 was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

TARANTÍK Václav 33, W/O, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gu.


* 27/04/11, Hrdlořezy, Mladá Boleslav.

† 13/07/44, near Bold Head airfield, Devon.

In fog, Liberator BZ717 crashed into hill returning from a submarine patrol in the western approach to the English Channel.

Grave ref: Sec. C, R.C. Plot. Grave 18436

A symbolic urn no 96 was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

58. – Taunton – St Mary Magdalen and Bishop’s Hull Cemetery.

_______________________________________________________________

ČERMÁK Jaroslav, 26, F/O, 313 Sqn, Pilot.


* 27/04/17, Nymburk.

† 04/06/43, Taunton, Somerset.

Killed in Spitfire AR512 during a simulated attack on a train his wing clipped one of the train’s wagons and crashed 4 miles West of Taunton railway station.

Grave ref: 2 / 5354.

A symbolic urn no 103, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

59. – Warmwell – Holy Trinity Churchyard.

_______________________________________________________________

HLAVÁČ Jaroslav, 26, Sgt, 56 Sqn, Pilot.


* 11/09/14, Petřvald, Karviná.

† 10/10/40, Wareham, UK.

Shot down during the Battle of Britain by Me 109 over Wareham, Dorset, his Hurricane P3421 crashed at Manor Farm, Worgnet, Dorset.

Grave ref: South part.

A symbolic urn no 88, was returned to Ostrava Hrabyně 1945.

_______________________________________________________________

Scotland:

_______________________________________________________________

60. – Annan – Annan Cemetery.

_______________________________________________________________

POŠVA Karel, 34, Sgt, 6 OTU, Pilot


* 20/10/08, Hořovice, Beroun.

† 24/04/43, Solway Bay, Cumbria.

Failed to return from a training flight in Wellington HE496. Body washed on shore at Annen, near Solway Bay.

Grave ref: Grave 19, Sec. R extn.2.

A symbolic urn, no. 139, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

61. – Ayr – Ayr Cemetery.

_______________________________________________________________

KUČERA Jaroslav, 26, Sgt, 312 Sqn, Pilot


* 23/06/15, Plzeň.

† 19/12/41, Darvel, Ayshire.

Flight training accident in Spitfire BL293.

Grave ref: Grave 2217, Sec. M, 1884 Div.

A symbolic urn, no. 195, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

62. – Dumfries – St. Andrews Roman Catholic Cemetery.

_______________________________________________________________

SCHEJBAL František, 25, Sgt, 6 OTU, Air Gunner


* 15/02/18, Ostřetín, Pardubice.

† 24/04/43, Solway Bay, Cumbria.

Failed to return from a training flight in Wellington HE496. Body washed ashore at West Bay, Solway Bay.

Grave ref: Grave 227, Section A

A symbolic urn, no. 227, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SEDLÁČEK Alois, 27, P/O, 10 AOS, Navigator


* 31/05/14, Býkovice, Blansko.

† 28/10/42, Stranraer.

Failed to return from a training flight in Botha L6264 over the Irish Sea. Body found 09/12/41.

Grave ref: Grave 243, Section A

A symbolic urn, no. 192, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

63. – Dumfries – Troqueer (New Burial Ground).

_______________________________________________________________

DOSTÁL František, 26, P/O, 6 OTU Sqn, Pilot


* 30/03/17, Olomouc.

† 24/04/43, Solway Bay, Cumbria.

Failed to return from a training flight in Wellington HE496. Body washed ashore 23/06/43 near West Preston, Dumfries.

Grave ref: Grave 25, Sec. H, Extn. 2.

A symbolic urn, was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

ŠIMON Karel, 23, Sgt, 6 OTU, Pilot


* 07/12/19, Hlinné, Žďár nad Sázavou.

† 24/04/43, Solway Bay, Cumbria.

Failed to return from a training flight in Wellington HE496. Body washed ashore 17/06/43 Kirendbright. near West Preston, Dumfries.

Grave ref: Grave 26, Sect. H, Extn 2.

A symbolic urn, was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

64. – Dyce – Dyce Old Churchyard.

_______________________________________________________________

DVOŘÁK Alois, 25, Sgt, 301 Sqn, Pilot


* 23/05/16, Plumlov, Prostějov.

† 24/09/41, Leachie Hill, Stonehaven.

Accident whilst flying Hurricane Z2766.

Grave ref: Grave 29

A symbolic urn, no. 236, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ZAORAL Vladimír, 26, F/O, 310 Sqn, Pilot


* 05/02/15, Brno.

† 19/11/41, Dyce, Scotland.

Accident during a training flight in Spitfire P7837.

Grave ref: Grave 32

A symbolic urn, no. 189, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

65. – Grangemouth – Grandsable Cemetery.

_______________________________________________________________

PŘEROST Václav, 25, Sgt, 58 OTU, Pilot


* 16/04/18, Hnačov, Klatovy.

† 31/12/43, Grangemouth.

Killed in flying accident in Miles Master W8845

Grave ref: Grave 45, Section 1

A symbolic urn was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________

ŠIMA Bohumil, 28, Sgt, 58 OTU, Pilot trainee


* 03/08/21, Sepekov, Písek.

† 10/08/41, Pitlochry.

Killed in training flight incident in Spitfire N3099.

rave ref: Grave 16, Section 1

A symbolic urn, no. 30, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

66. – Haddington – Roman Catholic Graveyard.

_______________________________________________________________

JÍCHA Václav, 30, P/O, 313 Sqn, Pilot


* 10/02/14, Dnešice, Plzeň.

† 01/02/45, Turflaw, Scotland.

Accident in Anson NK945, during a snow storm. Survived crash but froze to death before rescuers found the crash.

Grave ref: Grave 17, Sect. M.

A symbolic urn, was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

67. – Isle of Tiree – Soroby Burial Ground.

_______________________________________________________________

REVILLIOD Léonard, 22, F/O, 518 Sqn, Pilot


* 26/07/22, Montreux, Switzerland.

† 16/08/44, Isle of Tiree, Hebrides.

Killed in flying collision, in Halifax ‘S’ LL296, during a test flight over RAF Tiree.

Grave ref:

_______________________________________________________________

68. – Kiltearn – Kiltearn Parish Churchyard.

_______________________________________________________________

KALÁŠEK Jaroslav, 26, Sgt, 8 AGS, Air Gunner trainee


* 29/01/18, Bynina, Vsetín.

† 10/07/44, Kiltearn.

Killed during a training flight accident in Anson NK477 at Ardoch, Evanton.

Grave ref: Grave 41, Section 1

A symbolic urn, no. 167, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

69. – Kirkinner – Kirkinner Cemetery.

_______________________________________________________________

JELÍNEK Václav, 29, F/Lt, 5 AOS, Navigator


* 21/03/13, Prague.

† 23/10/42, Rhin of Kell, near Newton Stewart.

Crashed during night training flight in Anson DG387.

Grave ref: Grave 610

A symbolic urn, was returned to Czechoslovakia.

_______________________________________________________________

70. – Stranraer – Glebe Cemetery.

_______________________________________________________________

DUNDĚRA František, 35, AC2, 4 AOS, Wireless Operator trainee


* 25/04/05, Malínky, Vyškov.

† 13/07/41, Irish Sea near Luce, West Freugh.

Killed in crashed during a training flight in Battle N2024. His body was washed ashore later.

Grave ref: collective Grave 162, Sect. H, Class 1.

A symbolic urn, no. 152, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

HYTKA Zdeněk, 21, LAC, 4 AOS, Wireless Operator trainee


* 20/09/19, Opava.

† 14/07/41, Irish Sea near Portpatrick.

Killed, in Battle N2060, on a training flight from the 4 Air Gunnery School [AGS] at West Freught, near Stranraer.

Grave ref: Grave 162, Sect. H, Class 1.

A symbolic urn, was returned to Ostrava Hrabyni 1945.

_______________________________________________________________

MARŠÁLEK Jan, 26, LAC, 4 AOS, Wireless Operator trainee


* 05/12/14, Topolany, Olomouc.

† 14/07/41, Irish Sea near Portpatrick.

Killed, in Battle N2060, on a training flight from the 4 Air Gunnery School [AGS] at West Freught, near Stranraer.

Grave ref: Grave 162, Sect. H, Class 1.

A symbolic urn, was returned to Ostrava Hrabyni 1945.

_______________________________________________________________

71. – Tain – St Duthus Old Cemetery

_______________________________________________________________

BARVÍŘ Rudolf, 33, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 15/08/11, Hranice, Přerov.

† 29/10/44, Helmsdale, Scotland.

Accident during the start of combat patrol in Liberator BZ720, crashed at Helmsdale, north of Wick.

Grave ref: Grave 22, Section F

A symbolic urn, no. 198, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

BEDNÁŘ Antonín, 31, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 20/11/13, Rychtářov, Vyškov.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 48, Section F

A symbolic urn, no. 225, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

BENEDIKT František, 22, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 05/12/21, Ostrava.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 18, Section F

A symbolic urn, was returned to Ostrava 1945.

_______________________________________________________________

BODLÁK Miloš, 22, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot


* 24/08/22, Líšeň, Brno.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 46, Section F

A symbolic urn, was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

BUREŠ Oldřich, 35, W/O, 311 Sqn, Pilot


* 28/04/09, Skalička, Přerov.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 10, Section F

A symbolic urn, no. 155, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ČERNÝ Václav, 29, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner.


* 23/08/15, Sobůlky, Hodonín.

† 29/10/44, Helmsdale, Scotland.

Accident during the start of combat patrol in Liberator BZ720, crashed at Helmsdale, north of Wick.

Grave ref: Grave 23, Section F

A symbolic urn, was returned to Český Budějovice 1945.

_______________________________________________________________

DORNIAK Martin, 29, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 15/08/15, Liptovský Svátý Mikuláš.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 47, Section F

A symbolic urn, no. 5, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ENGLÄNDER Ivo, 20, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 05/03/24, Kutná Hora.

† 01/01/45, Hoy, Orkney Isles.

Accident at start of combat patrol in Liberator FL949, crashed at Hoy, Orkney Isles.

Grave ref: Grave 49, Section F

A symbolic urn, no. 197, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

HAVRÁNEK František, 26, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 18/02/18, Rozářín, Brno.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 17, Section F

A symbolic urn, was returned to Brno 1945.

_______________________________________________________________

HAYEK Arnošt, 28, F/Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 03/08/16, Kyjov, Hodonín.

† 10/04/45, Tain.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref: Grave 74, Section F

A symbolic urn, was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

HNILIČKA Waltr, 20, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator


* 24/03/24, Čelákovice, Prague.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 15, Section F

A symbolic urn, was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

KOŠTÁL Josef, 30, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 09/01/14, Znojmo.

† 29/10/44, Helmsdale, Scotland

Accident during the start of combat patrol in Liberator BZ720, crashed at Helmsdale, north of Wick.

Grave ref: Grave 20, Section F

A symbolic urn, was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

PALME Zdeněk, 30, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot


* 15/08/14, Poniklá, Semily.

† 10/04/45, Tain.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref: Grave 73, Section F

A symbolic urn, no. 150, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

PETRÁŠEK Štěpán, 21, W/O, 311 Sqn, Pilot


* 18/04/17, Velenice, Nymburk.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 19, Section F

A symbolic urn, no. 169, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

ŠEBESTÍK Josef, 28, F/Sgt, 311 Sqn, Pilot


* 16/05/16, Hrádek na Vlárské Dráze, Zlín.

† 04/12/44, Tain.

Accident at start of training flight in Liberator FL981, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 16, Section F

A symbolic urn, no. 164, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

SIMET Josef, 30, F/Lt, 311 Sqn, Pilot


* 24/04/14, Boříkovy, Klatovy.

† 10/04/45, Tain.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref: Grave 75, Section F

A symbolic urn, no. 150, was returned to Plzeň 1945.

_______________________________________________________________

ŠTĚTKA Štěpán, 24, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer


* 23/05/20, Prušánky, Hodonín.

† 29/10/44, Helmsdale, Scotland

Accident during the start of combat patrol in Liberator BZ720, crashed at Helmsdale, north of Wick.

Grave ref: Grave 21, Section F

A symbolic urn was returned to Hodonín 1945.

_______________________________________________________________

VANIŠ Jozef, 23, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 27/06/21, Liptovská Teplá, Liptovský Mikuláš.

† 10/04/45, Tain.

Accident at start of combat patrol in Liberator EV995, crashed on Tain beach.

Grave ref: Grave 72, Section F

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

Wales:

_______________________________________________________________

72. – Angle – St. Mary Churchyard.

_______________________________________________________________

DOUCHA Jan, 28, P/O, 310 Sqn, Pilot.


* 20/10/14, Vienna, Austria.

† 07/11/42, sea of South Wales coast.

Shot down by fighter.

Grave ref: Grave 84

A symbolic urn was returned to Prague 1945.

_______________________________________________________________

73. – Barry – Merthyr Dyfan Burial Ground.

_______________________________________________________________

KUBÍN Valentýn, 24, Sgt, 311 Sqn, Wireless Operator/Air Gunner


* 06/11/20, Lešná, Vsetín.

† 17/03/45, Penarth.

Died of TB, in Sully Hospital, Penarth.

Grave ref: Grave 1124, Section R

_______________________________________________________________

74. – Cardiff – Cathays Cemetery.

_______________________________________________________________

KULHAVÝ Jaroslav, 25, Sgt, 311 Sqn, Flight Engineer


* 17/08/19, Mladá Boleslav.

† 04/12/44, Tain, Scotland.

Accident at start of a training flight, crashed near Tain railway bridge.

Grave ref: Grave 2975, Section E.K.

A symbolic urn, no. 242, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

75. – Haverfordwest – City Road Cemetery.

_______________________________________________________________

BŘEČKA Vladislav, 28, Sgt, 311 Sqn, Air Gunner.


* 01/06/14, Žďár na Sázavou.

† 08/10/42, Talbenny.

Committed suicide whilst cleaning aircraft guns.

Grave ref: Grave 1, Row 3

A symbolic urn, no 74, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

76. – Hawarden – Hawarden Cemetery.

_______________________________________________________________

MACHÁLEK Jan, 21, Sgt, 57 OTU, Pilot


* 03/08/21, Kunovice, Uherské Hradiště.

† 28/10/42, Lower Hall Farm, Picton, Cheshire.

Killed on a training flight in Spitfire P8040.

Grave ref: Grave 36, Section 4G

A symbolic urn, was returned to Brno 1945.


_______________________________________________________________

77. – Hollywell – Hollywell Cemetery.

_______________________________________________________________

NAXERA František, 28, F/O, 311 Sqn, Pilot


* 15/01/16, Prague.

† 29/06/44, Roskilly Farm, Wed Keverne, Cornwall.

Crashed after take-off from Predannack.

Grave ref: Grave 32, RC Section

A symbolic urn, was returned to Olšanský cemetery, Prague 1945.

_______________________________________________________________

78. – Killay – St.Hilary of Poitiers Churchyard

_______________________________________________________________

JANEBA Josef, 27, P/O, 312 Sqn, Pilot


* 04/02/15, Blešno, Hradec Králové.

† 02/05/42, Fairwood Common.

Killed in mid-air collision on operational flight.

Grave ref: Grave 163.

A symbolic urn was returned to Hradec Králové 1945.

_______________________________________________________________

ROHÁČEK Rudolf , 27, F/Lt, 312 Sqn, Pilot


* 18/11/14, Mariánské Hory, Ostrava.

† 27/04/42, Axbridge, Somerset.

Killed due to oxygen failure on operational flight.

Grave ref: Grave 162.

A symbolic urn, no. 312, was returned to Prostějov 1945.

_______________________________________________________________

79. – Llantwit Major – Llantwit Major Cemetery.

_______________________________________________________________

IVANČÍK Jozef, 43, Cpl, Czech Depot, Flight Mechanic E


* 03/09/98, Voderady, Trnava.

† 18/08/42, St Athan, Glamorganshire.

Died in St Athan Hospital after illness.

Grave ref: Grave 28, Section C

A symbolic urn was returned to Slovakia 1945.

_______________________________________________________________

NEJEZCHLEBA Josef, 25, F/Lt, 32 MU, Pilot


* 17/11/16, Moravský Písek, Hodonín.

† 22/08/42, St Athan airfield, Glamorganshire.

Killed during a test flight of Beaufighter V8398.

Grave ref: Grave 29, Section C

A symbolic urn was returned to Czechoslovakia 1945.

_______________________________________________________________

REMEŠ František, 23, Sgt, 53 OTU, Pilot


* 15/01/19, Crikvenica, Yugoslavia.

† 22/11/42, Flemingston, Glamorganshire.

Killed in a training flight accident in Spitfire P7829.

Grave ref: Grave 29, Section C

A symbolic urn was returned to Ústí nad Labem 1945.

_______________________________________________________________

Our sincere thanks to our team, without whom, this project would not have been possible : –

Vyjadřujeme upřímný dík každému z členů našeho týmu, bez jehož podpory by něco takového nebylo myslitelné. A také řadě dobrovolníků z různých míst Velké Británie, kteří nám v rámci projektu pomáhali : –

Anna Bajelka, Carilon Barclay, Rev Dr Iain Barclay, Peter Beníšek, Cpl Dee Bonham, Rev Helena Čermáková, Adrian Cork, Malcolm Cullen, Murray Davies, David Duker, Evie Duker, Emily Duker, Sonny Edwards, Alison Gibby, Andrew Golds, Canon Phillip Gwyne, Adam Hruška, Nigel King, S/Ldr Graham Lawson, Ian Johnson, Paul Kopeček, Barry Kudláček, Julian Littlechild, Magdalena Luscombe, John Macdonald, John Macpherson, Rev Jeffery Mead, Paul Millar, Veronica Millar, Robert Moore, Peter Nahodil, Chris von Patzelt, Helen Partington, Ian Partington, Josef Pikna, Michelle Rechka, Dagmar Šišková-Johnson, Col Andrew Shepherd, Miranda Spendlove-Brown, Rachel Šponar-Harrison, Cpl Ed Stanley, Kate Tattam, John Tredgett, Martina Tredgett, Peter Valek, Milan Votava, Jeff Woodbridge, 102 (Aberdeen Airport) Sqn ATC – Flt Lt Donna Greig RAFAC, Cpl Bruno Materna, Cdt Olivia Smith, Cdt Megan Barclay & Cdt Rachel Barclay, 1146 (Barnstaple) Sqn Air Training Corps – Flt Lt Karl Jenkins RAFAC, Cdt Sgt Ashley Nicks, 137 Ayr & Prestwick Sqn Air Training Corps – Flt Lt Stuart Leslie RAFAC and 2405 (Dingwall) Sqn ATC – Sgt (ATC) Martin Skidmore.

Meet some of the team / Seznamte se s některými členy týmu :

This slideshow requires JavaScript.

_______________________________________________________________

If you would like to help support our project to remember the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2, please consider making a donation to help. Donations can be made via the Donate button, in the right hand panel on our Home page here.

Pokud byste chtěli podpořit náš projekt připomenutí všech československých mužů a žen, kteří během 2. svět. války sloužili v řadách RAF, zvažte prosím takovou možnost dárcovské pomoci. Svůj dar můžete realizovat pomocí tlačítka “Donate”, v pravém panelu domovské stránky zde.

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd | 4 Comments