Kurt TAUSSIG


Kurt TAUSSIG

* 28.08.1923., Teplice
† 19.09.2019. London.

_______________________________________________________________

With sadness we must advise that

F/Lt Kurt TAUSSIG 163112

225 Sqn, pilot

died

19 September 2019,

_______________________________________________________________

19.09.2019. v Londýně.

zemřel

F/Lt Kurt TAUSSIG 163112

225. peruť, pilot

_______________________________________________________________

Rest in Peace

Čest jeho památce
Posted in No longer with us | 1 Comment

Deblin Czechoslovak ExhibitionThis slideshow requires JavaScript.

On 2 September 2019, the “Kraków, 30 kwietnia 1939” exhibition, about the creation of the Czechoslovak Legion in Poland in 1939, was opened at the Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, [The Polish Air Force Museum], Dęblin Poland.

Dne 2.září 2019 byla v Muzeum Sił Powietrznych v polském Deblinu zahájena výstava “Kraków, 30 kwietnia 1939” věnovaná vzniku Československé legie v Posku v roce 1939.

The exhibition was prepared in conjunction with the Czech Embassy, Warsaw and the Military History Institute in Prague.

Výstava vznikla ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Varšavě a Vojenským historickým ústavem Praha.

The exhibition will be open until 10 October 2019.

Výstava potrvá do 10.října 2019.
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Poland | Leave a comment

Frantisek Marek – One of The Few
František MAREK

Jeden z hrstky

………………..* 30.01.1913. Nové Hodějovice

………………..† 14.09.1940. Horndon-on-the-Hill, UK
Pre WW2
Před druhou světovou válkou

František Marek was born 30 January 1913 at Nové Hodějovice, near České Budějovice on the south-western region of Czechoslovakia. On leaving school he was employed at a car assembly plant prior to being called-up for his required military service. He chose to join the Czechoslovak Air Force and after initial training was selected for pilot training. On completing his pilot training he was posted to the 1st Air Regiment, at Prague-Kbely. By March 1939, when the Germans occupied Czechoslovakia, he had a total of 297 flying hours experience.

František Marek se narodil 30. ledna 1913 v Nových Hodějovicích, nedaleko Českých Budějovic na jihu Čech. Po ukončení školy a předtím, než byl povolán k presenční vojenské službě, pracoval v továrně na výrobu automobilů. Rozhodl se vstoupit do československého letectva a po základním výcviku byl vybrán pro výcvik pilotů. Po absolvování pilotního výcviku byl vyslán k 1. leteckému pluku v Praze-Kbelích. V březnu 1939, když Němci obsadili ČSR, měl nalétáno celkem 297 hodin.

After the German occupation of Czechoslovakia on 15 March 1939, the Czechoslovak Air Force was quickly disbanded by the Germans and all personnel dismissed. The same fate befell most of those serving in the Czechoslovak Army. For the military personnel and many patriotic Czech citizens, this was a degrading period. Many sought to redress this shame and humiliation and sought the liberation of their homeland. Germanisation of Bohemia and Moravia began immediately. But only four days later, by 19 March 1939, former senior officers of the now-disbanded Czechoslovak military had started to form an underground army, known as Obrana Národa [Defense of the Nation]. One of their objectives was to assist as many airmen and soldiers as possible to get to neighbouring Poland where Ludvík Svoboda, a former distinguished Czechoslovak Legionnaire from WW1, was planning the formation of Czechoslovak military units to fight for the liberation of their homeland. Within Czechoslovakia, former military personnel and civilian patriots covertly started to arrange for former Air Force and Army personnel to be smuggled over the border into Poland to join these newly formed Czechoslovak units.

Po německé okupaci 15. března 1939 byly vojenské letecké síly ČSR rychle zrušeny a veškerý personál propuštěn. Stejný osud postihl i všechny ostatní složky armády ČSR. Pro příslušníky armády a vlastenecky cítících obyvatel to bylo ponižující období. Mnozí se snažili tuto hanbu a ponížení napravit. Germanizace Čech a Moravy začala okamžitě. Ale počínaje 19. březnem 1939 však bývalí vyšší důstojníci právě rozpuštěné československé armády založili vojenskou odbojovou organizaci, známou jako Obrana Národa. Jedním z jejich cílů bylo pomoci dostat co nejvíce letců a vojáků do sousedního Polska, kde Ludvík Svoboda, bývalý význačný československý legionář z 1. světové války, plánoval formování československých vojenských jednotek, které by bojovaly za osvobození své vlasti. V rámci Československa tak bývalí příslušníci armády a civilní dobrovolníci – vlastenci začali tajně organizovat a zajišťovat přesun bývalých příslušníků letectva a armády přes hranice do sousedního Polska, aby se zde připojili k nově se utvářejícím československým jednotkám.

To Poland and France
Do Polska a Francie

Obrana Národa also worked in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic. These two organisations provided money, courier and other assistance to enable airmen to escape to Poland. Usually, this was by crossing the border from the Ostrava region into neighbouring Poland. News soon began to be covertly spread amongst the former Czechoslovak airmen and soldiers and many voluntarily made their personal decision to go to Poland. František was one of those who decided to escape to Poland and enlist in one of those units. He successfully managed to cross the border to Poland on 22 July 1939 and reported for duty at the Czechoslovak Consulate at Kraków on 6 August.

Obrana Národa také spolupracovala se Svazem letců Československé republiky. Tyto dvě organizace poskytly peníze, převaděče a další pomoc, aby bylo letcům umožněno do Polska uprchnout. Obvykle se jednalo o překročení hranice do sousedního Polska někde na Ostravsku. Zprávy o této možnosti se brzy začaly tajně šířit mezi bývalými československými letci a ostatními vojáky a mnozí se dobrovolně rozhodli do Polska odejít. František byl jedním z těch, kteří se rozhodli do Polska uprchnout aby tak rozšířili řady nově se formujících vojenských jednotek. Dne 22. července 1939 se mu podařilo překročit hranici s Polskem a dne 6. srpna se už hlásil do služby na československém konzulátu v Krakově.

However, once in Poland, the Czechoslovak escapers were to find that Poland was not permitting the formation of foreign military units on its territory. However Czechoslovak officials in Poland had been in negotiations with France, a country with which Czechoslovakia had an Alliance Treaty. Under French law, foreign military units could not be formed on its soil during peacetime. The Czechoslovak escapers, however, could be accepted into the French Foreign Legion with the agreement that should war be declared they would be transferred to French military units. The Czechoslovaks would, however, have to enlist with the French Foreign Legion for a five-year term. The alternative was to be returned to occupied Czechoslovakia and face German retribution for escaping – usually imprisonment or execution with further retribution to their families.

Avšak v Polsku byli vojenští uprchlíci na horké půdě, neboť Polsko nesmělo na svém území organizovat vytváření zahraničních vojenských jednotek. Zástupci ambasády v Krakově však dokázali vyjednat na základě předválečné smlouvy o spolupráci s Francií přesun těchto jednotek do Francie. Podle francouzského práva však ani ve Francii v době míru nesměly být přítomny cizí vojenské jednotky. Jediné řešení pro československé vojenské uprchlíky byl vstup do cizinecké legie s tím, že v případě vstupu Francie do války budou tyto jednotky začleněny do francouzských vojenských jednotek. Čechoslováci se však museli upsat do Francouzské cizinecké legie na dobu 5 let. V případě odmítnutí by se museli vrátit zpět do okupovaného Protektorátu a čelit zde trestu za útěk – obvykle odnětí svobody nebo poprava, včetně perzekuce příslušníků jejich rodin.

Czechoslovak escapers at Małe Bronowice, Poland.
Českoslovenští vojenští uprchlíci při nástupu ve sběrném táboře v Malých Bronovicích u Krakova.

The Czechoslovak escapers were initially billeted at Małe Bronowice, a former Polish army camp, on the outskirts of Kraków, whilst arrangements were made for their departure to France. At the end of July, with other escaped Czechoslovak airmen, František travelled by train to Gdynia, Poland, where, on 17 August, they boarded the ‘SS Kastelholm’, a Swedish ship, which took them to France. A total of 88 Czechoslovak airmen and 189 Czechoslovak soldiers were on board on what was to be the last departure of Czechoslovak military personnel to France as the German invasion of Poland would soon commence.

Českoslovenští vojenští uprchlíci byli soustředěni v Malých Bronovicích na okraji Krakova, ve sběrném vojenském táboře z dob 1. svět. války, zatímco se úředníci ambasády snažili zajistit jejich přesun do Francie. Na konci července tak mohl František odcestovat spolu s ostatními československými letci vlakem do polské Gdyně, kde se 17. srpna nalodili na švédskou loď SS Kastelholm, která je odvezla do Francie. Celkem se ocitlo na palubě 88 čs. letců a dalších 189 příslušníků bývalé čsl. armády a byl to poslední možný termín jejich odjezdu, neboť do přepadení Polska německou armádou zbývalo už jen pár dnů.

SS Kastelholm

It was to be a dramatic voyage as the ‘SS Kastelholm’ was designed for coastal cruising, not sea voyages, and on the passage down the Baltic Sea they encountered a severe storm. To try and avoid the rough seas, the ‘SS Kastelhom’s’ Captain steered his ship to the calmer seas near the coast. However, the coast was German and this manoeuvre caused considerable concern to the Czechoslovaks on board

Měla to být dramatická plavba, protože loď „SS Kastelholm“ byla určena pro příbřežní, nikoliv námořní plavbu a při plavbě po Baltským mořem je potkala silná bouře. Aby se pokusil vyhnout silnému vlnobití, stanovil kapitán pro svou loď kurz do klidnějších vod poblíž pobřeží. Avšak jednalo se o pobřeží ovládané Němci a tento jeho manévr vyvolal u československých pasažérů značné obavy.

A deputation of Czechoslovaks went to see the Captain. They expressed their concerns about being close to the German coast and reminded him that, with the Czechoslovak escapers on board, should the Germans board the ship, not only would the lives of the Czechoslovaks on board be at risk, but also there would be serious trouble for the ship’s Captain. Realising the predicament they were all now in, the Captain steered back out into the stormy seas and arrived at Calais, France on 21 August 1939.

Delegace z jejich řad si vyžádala rozhovor s kapitánem. V něm vyjádřili svoje obavy z nebezpečné blízkosti německého pobřeží a připomněli mu, že s československými uprchlíky na palubě by v případě německé kontroly byli ohroženi na životech nejen Čechoslováci, ale do velkých potíží by se dostal i kapitán s posádkou. Kapitán si uvědomil obtížnost situace, v níž se všichni ocitli a nesměroval loď opět na volné rozbouřené moře a šťastně pak dorazili do Calais ve Francii 21. srpna 1939.

France
Francie

Initially, the Czechoslovaks were billeted at Place Ballard, the French Foreign Legion’s recruitment barracks near Paris to undergo medical checks, for documentation to be completed, and also French lessons. Then arrangements were made for their transfer to the Legion’s training camp at Sidi-bel-Abbes, Algeria. Before that process could be completed, war was declared and instead František and other Czechoslovak airmen were transferred to the l’Armée de l’Air at their recruitment centre at Dugny, near Paris, having reported for duty at the Czechoslovak Consulate, Paris on 2 October. František was initially posted to École de Pilotage (pilots school) at Avord for re-training on French equipment and also for a crash course in French.

Nejdříve byli Čechoslováci ubytováni na Place Ballard, v přijímacích kasárnách francouzské cizinecké legie poblíž Paříže, kde proběhly lékařské prohlídky a zkompletována jejich evidence. Absolvovali také lekce francouzštiny a poté byly zahájeny přípravy pro jejich přesun do výcvikového tábora legií v Sidi-bel-Abbes v Alžírsku. Ale než mohl být tento proces ukončen, vypukla válka a místo toho byli František a další českoslovenští letci převeleni do francouzské armády v jejich náborovém středisku v Dugny u Paříže, a poté se ohlásili 2. října na československém konzulátu v Paříži. František byl původně vyslán do École de Pilotage (pilotní školy) v Avordu pro přeškolení na francouzskou techniku a také na kurz francouzštiny.

František Marek, Avord 28.10.1939.

On 16 January 1940, he was posted to Centre d’Instruction de Chasse at Chartres, about 120 km south-west of Paris to continue his flying training; by 23 May he had completed 19 hours and achieved the rank of Caporal chef [Sgt].

16. ledna 1940 byl František vyslán do výcvikového střediska u Chartres, asi 120 km jihozápadně od Paříže, aby zde pokračoval ve svém pilotním výcviku; do 23. května měl nalétáno 19 hodin a dosáhl hodnosti Caporal chef [četař].

The rapid advance of the Germans, after they invaded France on 10 May, forced l’Armée de l’Air to withdraw their resources westward. František, and 12 other Czechoslovak airmen were transferred, on 23 May 1940, to Cazaux airbase, near Bordeaux to complete their training. However, before his training was completed, France capitulated.

Rychlý postup Němců poté, co 10. května napadli Francii, donutil letecké síly francouzské armády stáhnout své jednotky na západ. František a 12 dalších československých letců bylo 23. května 1940 přemístěno na leteckou základnu Cazaux poblíž Bordeaux, aby zde dokončili výcvik. Avšak ještě před dokončením výcviku Francie kapitulovala.

With the surrender of France, on 22 June, Czechoslovak airmen were released from l’Armee d’Air service and those at Cazaux were instructed to get to Bordeaux. about 70 km away, for evacuation by ship to Britain before the advancing German army reached the port. At Bordeaux, the Czechoslovak airmen, under the command of Staff Capitan Josef Schejbal, together with Poles and other nationalities boarded the ship ‘Karanan’ for evacuation to Britain. They sailed on 19 June and arrived two days later at Falmouth.

Po kapitulaci Francie byli českoslovenští letci propuštěni ze služby „Ammee d´Air“ a ti, kteří se právě nacházeli v Cazauxu, dostali pokyny, aby se přepravili do Bordeaux, vzdáleného asi 70 km daleko, odkud budou evakuováni lodí do Británie dříve, než postupující německá armáda dorazí do přístavu. V Bordeaux nastoupili českoslovenští letci pod velením kapitána Josefa Schejbala spolu s Poláky a dalšími vojáky z ciziny na loď „Karanan“ k evakuaci do Británie. Odpluli 19. června a o dva dny později dorazili do Falmouthu.

RAF

After arriving at Falmouth, the Czechoslovak airmen were transferred to RAF Innsworth, Innsworth, Gloucestershire for security vetting. František was accepted into the RAF Volunteer Reserve, at the rank of Sgt and at the beginning of July, transferred to the Czechoslovak airmen’s Depot at Cosford, near Wolverhampton. On 12 July, with other Czechoslovak pilots, he was posted to the newly formed 310 (Czechoslovak) Sqn which was based at Duxford, near Cambridge. They were equipped with Hurricane Mk I aircraft and commanded jointly by S/Ldr Alexander Hess, the first Czechoslovak to command an RAF squadron, and S/Ldr George D.M Blackwood.

Poté, co dorazili do Falmouthu, byli českoslovenští letci převedeni do RAF Innsworth, Gloucestershire za účelem ověření jejich identity. František byl přijat do útvaru dobrovolníků RAF v hodnosti Sgt a začátkem července byl převelen do československého leteckého skladu v Cosfordu poblíž Wolverhamptonu. 12. července byl spolu s dalšími československými piloty odvelen k nově vzniklé 310. peruti (československé), která sídlila v Duxfordu poblíž Cambridge. Byli vybaveni stroji Hurricane Mk I a peruti velel S/Ldr Alexander Hess, první československý velitel letky RAF, společně se S/Ldr George D.M Blackwoodem.

After rapid re-training on Hurricanes and some basic English lessons for the Czechoslovak pilots, the squadron was declared operational on 17August and made its first operational patrol at 14:10 on 18 August. On 27 August 1940, František, along with fellow Czechoslovak pilots P/O František Doležal, P/O František Hradil and Sgt Stanislav Plzák, were sent on attachment to 19 Sqn at nearby Fowlmere where they retrained on Spitfires Mk Is. They were noted as being very keen and eager to have a crack at the Luftwaffe.

Po rychlém přeškolení na stroje Hurricane a několika základních lekcích angličtiny, byla peruť 17. srpna 1940 prohlášena za způsobilou k operační činnosti a svou první operační hlídku provedla dne 18. srpna ve 14:10. Dne 27. srpna 1940 byli František spolu s dalšími československými piloty P/O Františkem Doležalem, P/O Františkem Hradilem a Sgt Stanislavem Plzákem přiděleni k 19. peruti v nedaleké Fowlmere, kde se rekvalifikovali na stíhací stroje Spitfires Mk Is. Bylo jim řečeno, že jsou velmi horliví a netrpěliví začít si s Luftwaffe.

On the afternoon of 14 September 1940, he made his first operational flight in the RAF and thus becoming one of the 88 Czechoslovak pilots who participated in the Battle of Britain. It was to be his last flight. The squadron, led by F/Lt Wilfred Clouston, a New Zealander, took-off at 15:50 for a routine patrol over London with the Duxford Wing which consisted of 242 Sqn, 302 (Polish) Sqn and 310 (Czechoslovak) Sqn and led by S/Ldr Douglas Bader.

Odpoledne 14. září 1940 provedl svůj první operační let v RAF a stal se tak jedním z 88 československých pilotů, kteří se účastnili bitvy o Británii. Měl to být ale také jeho let poslední. Peruť vedená Novozélanďanem F/Lt Wilfredem Cloustonem, vzlétla v 15:50 na rutinní hlídku nad Londýnem s letkou z Duxfordu, která sestávala z 242. perutě (polské) a 310. perutě (československé), které velel S/Ldr Douglas Bader.

František Marek was flying Yellow 2 in ‘A’ Flight in Spitfire Mk I R6625, fellow Czech P/O František Hradil was flying Yellow 1 in that section. About 30 minutes later, when they were at 24,000 feet around Hornchurch, Essex, František Marek called out on his VHF radio and P/O Hradil, the only other aircraft in that section with a VHF radio, heard him say that he had no oxygen and that he was going to break from the formation, which he did. At 16:25, František Marek’s Spitfire was seen to dive and crashed into the ground near Horndon-on-the-Hill, Essex. It is presumed that he lost consciousness due to oxygen failure at altitude.

František Marek letěl pod označením Yellow 2 na stroji Spitfire Mk I R6625, spolu s dalším Čechoslovákem P/O Františkem Hradilem jako Yellow 1. Asi o 30 minut později, když byli ve výšce kolem 24 000 stop u Hornchurchu, oznamuje František Marek do svého VHF rádia a P/O Hradil, jako jediný z dalších letounů v této letce ho uslyšel říkat, že nemá dostatek kyslíku a že se od formace odloučí, což také udělal. V 16:25 byl viděn Spitfire Františka Marka, jak se řítil k zemi a havaroval poblíž Horndonu na kopci v Essexu. Předpokládá se, že ztratil vědomí kvůli nedostatku kyslíku.

He was the 1st Czechoslovak airmen to be killed whilst flying with a British RAF squadron. He was 27 years old.

Byl prvním československým letcem, který zahynul v operačním bojovém letu ve službách RAF. Bylo mu 27 let.

Sgt František Marek was buried on 22 September 1940 at grave 691, section C-2 at Eastbrookend cemetery, Dagenham, Essex.

Sgt František Marek byl pohřben 22. září 1940 na hřbitově Eastbrookend, Dagenham, Essex, v sekci C – 2, pod číslem náhrobku 691.

Medals awarded:
Udělené medaile:

British:
Království Velké Británie:

1939 – 45 Star with Battle of Britain clasp

1939 – 45 Hvězda se sponou Bitvy o Británii

Czechoslovak:
Československo:

Memorial medal with France and Great Britain clasps

Pamětní medaile se štítky F–VB

Remembered
Místa s památníky:

Memorial at České Budějovice:
Památník v Českých Budějovicích:

Memorial plaque at České Budějovice:
Pamětní deska v Českých Budějovicích:

Winged Lion Monument, Prague:
Památník Okřídleného Lva, Praha Klárov:

Czechoslovak Airmens Memorial, Dejvice, Prague.
Památník československým letcům, Praha Dejvice:

Memorial at Eastbrookend cemetery, Dagenham, Essex :
Památník obětem války na hřbitově v Eastbrookend, Dagenham, Essex :

310 Sqn Memorial plaque at Duxford:
Pamětní deska 310.perutě v Duxfordu

London Battle of Britain Monument:
Památník bitvy o Británii v Londýně

National Battle of Britain Memorial, Capel le Ferne, Kent:
Národní památník Bitvy o Británii v Capel le Ferne, Kent:

He is remembered in the Remembrance books at St Clements Danes Church, London and St Vitus Cathedral, Prague.

František Marek je také vzpomenut v pamětních knihách Kostela Sv. Klimenta v Londýně a také v Katedrále Sv. Víta v Praze.
Posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Biography, France, Not Forgotton, Poland | 1 Comment

Viktor Waidlich – 14.9.2019Image | Posted on by | Leave a comment

Rytiri Nebes -The Knights of the Heaven – Exhibition


Výstava Rytíři nebes

The excellent Rytíři Nebes -The Knights of the Heaven – exhibition, about the Czechoslovak RAF airmen in WW2, is now on display at the Národní muzeum, Prague.

V těchto dnech je v Národním muzeu v Praze ke zhlédnutí výborná výstava Rytíři nebes věnovaná československým letcům RAF bojujícím ve druhé světové válce.

On display at the exhibition is an extensive range of photographs, documents as well as artefacts and memorabilia from numerous Czechoslovak RAF airmen. Well worth a visit by all Czechoslovak RAF affectionados

Společně s velkým množstvím fotografií a dokumentů zde můžete vidět i artefakty a připomínky na mnoho československých letců RAF.

This slideshow requires JavaScript.

The exhibition is the work of Jan and Sabina Kratchovil and curated at the Národní muzeum by Mgr. Ondřej Štěpánek

Výstava je dílem Jana a Sabiny Kratochvílových, jejím kurátorem je Mgr. Ondřej Štěpánek, kurátor sbírky oddělení novodobých českých dějin.

The exhibition is open daily, 10:00 to 18:00, until 31 January 2020.

Výstavu můžete zhlédnout denně od 10:00 do 18:00 hodin až do konce ledna 2020.

Many thanks to Mgr. Ondřej Štěpánek for his kinds assistance to achieve this article

Velké díky Mgr. Ondřeji Štěpánkovi za jeho laskavou spolupráci při psaní tohoto článku.

Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Exhibitions | Leave a comment

Margit RYTIROVA [Schneiderová]


Margita RYTÍŘOVÁ [Schneiderová]

* 23.12.1924., Prague.
† 31.08.2019. Zadní Třebani.

_______________________________________________________________

With sadness we must advise that

LACW Margita RYTÍŘOVÁ [Schneiderová] 2105166

310 Sqn, Ground staff

died

31 August 2019,

_______________________________________________________________

31.08.2019. v Zadní Třebani.

zemřela

LACW Margita RYTÍŘOVÁ [Schneiderová] 2105166

310.perutě, pozemní personál

_______________________________________________________________

Rest in Peace

Čest jeho památce
Posted in 310 Sqd, No longer with us | Leave a comment

Jaroslav Sterbacek – 79th anniversary


31 August 2019 is the 79th anniversary of the loss of P/O Jaroslav Štěrbáček, pilot with 310 (Czechoslovak) Sqn. during the Battle of Britain.

31.srpna 2019 připadá 79. výročí úmrtí P/O Jaroslava Štěrbáčka, pilota 310. (československé) perutě během bitvy o Británii.

He was the first of the 512 Czechoslovaks who lost their lives whilst serving in the RAF during WW2.

Stal se prvním z 512 Čechoslováků, kteří ztratili své životy ve službách RAF v průběhu druhé světové války.

An English/Czech biography for him is here.

Jeho českou a anglickou biografii najdete zde.
Posted in 310 Sqd, Anniversary, Not Forgotton | Leave a comment

Remembrance Vaclav Havel Airport – 15.8.2019.


On 15 August a ceremony was held at the Airmen’s Memorial at Václav Havel airport, formerly Ruzyně airport, to commemorate the return of the Czechoslovak RAF airmen who had returned there in August 1945.

This slideshow requires JavaScript.

The event included a moving speech by Charlie Kasal, the now Czech based son of former 312 Sqn pilot F/Lt Karel Kasal.

Video © Jan Lehovec
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton | 5 Comments

Deblin – 02.09.2019.Prezentacja makiety lotniska i Szkoły Orląt oraz upamiętnienie czeskich pilotów poległych podczas bombardowania Dęblina 2 września 1939 roku będą głównymi punktami wydarzenia organizowanego przez Muzeum Sił Powietrznych w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W poniedziałek 2 września 2019 roku o godzinie 12.00 zapraszamy Państwa na dwa wernisaże: pierwszy będzie prezentacją makiety dęblińskiego lotniska i kompleksu Szkoły Orląt w przededniu wybuchu II wojny światowej. Makieta wykonana w skali 1:200 jest elementem zmian na ekspozycji stałej „Historia polskiego lotnictwa wojskowego”. Termin jej prezentacji jest nieprzypadkowy: tego dnia niemiecka Luftwaffe dokonała pierwszego w wojnie tragicznego w skutkach nalotu na Dęblin i osadę Irena, w wyniku którego śmierć poniosło wiele osób cywilnych i wojskowych. Budynki i pole wzlotów dęblińskiej Szkoły Orląt zostały poważnie uszkodzone.

Tego dnia chcemy także uczcić pamięć trzech czechosłowackich lotników, którzy w wyniku tego nalotu zginęli na terenie Dęblina. Wspólnie z czeską organizacją Free Czechoslovak Air Force Associates ltd oraz redakcją portalu Niebieska Eskadra, delegacja Muzeum Sił Powietrznych złoży kwiaty i znicze na ich grobach na Cmentarzu Wojennym Balonna.

Nawiązaniem do tych wydarzeń będzie uroczyste otwarcie wystawy pt. „Kraków, 30 kwietnia 1939”, opowiadającej o odtworzeniu czechosłowackiej armii na ziemiach polskich po tragicznych wydarzeniach dla Czechosłowacji 15 marca 1939 r. Wystawa została przygotowana przez Wojskowy Instytut Historyczny w Pradze (Vojensky Historicky Ustav Praha). Partnerem ekspozycji jest Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie.

program wydarzenia:

11.00 – Cmentarz Wojenny Balonna w Dęblinie:
– upamiętnienie czechosłowackich lotników poległych w 1939 roku

12.00- Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1:
– prezentacja makiety lotniska i kompleksu Szkoły Orląt z sierpnia 1939 r
– wernisaż wystawy „Kraków, 30 kwietnia 1939” z okazji 80-lecia powstania Legionu Czechosłowackiego w Polsce

Zapraszamy!
Posted in Exhibitions, Forthcoming Events, Not Forgotton, Poland | Leave a comment

Winged Lion monument ceremony – 14.8.2019. – II


On 14 August 2019, a ceremony was held at the Winged Lion monument, Klárov, Prague, to commemorate the 74th anniversary of the return of the Czechoslovak airmen who had served in the RAF during WW2.

The well-attended ceremony included RAF veterans Tomáš Lom and Jiří Kafka, both former 311 Sqn Wireless Operators, Hana Fajtlová, widow of 313 Sqn’s General František Fajtl, Senate Vice President Jiří Oberfalzer, representing the Parliament of the Czech Republic, Chair of the Chamber of Deputies for Security Jana Černochová, Major General Petr Hromek, Commander of the Czech Air Force, Lieutenant General Jaromír Zůna, deputy chief of the General Staff of the Army of the Czech Republic, Defence Attache from the British Embassy, Prague, Cardinal Dominik Duka, Archbishop of Prague, RNDr Jiří Hynek, representing the Defence and Security Industry Association of the Czech Republic, Jessica Horváthová representing the Endowment Fund of Air Marshal RAF Karel Janoušek, numerous relatives of CzRAF airmen including from the UK, USA and Australia, Czech military personnel including representatives of Československý legionář – SPIA Czech, z.s, the Muzeum RAF Police, the Silesia region of the Czech Republic, Muzeum genpor Františka Peřiny, British Community of the Czech and Slovak Republic, Ceska Mincovna, Leteckýy club Generál Janouška, Město Dobruška gen. M. Štanderovi, CzRAF enthusiasts and well-wishers. Music was provided by the band of the Czech Army.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony opened with a large number of wreaths being laid, followed by speeches.

Senate Vice President Jiří Oberfalzer said ““We have done a lot in the last 30 years of our modern freedom, but the debt is not yet fully repaid. Since 2014, a memorial has been placed in Klárov, where today we commemorate history. In the British Royal Air Force served to 2500 Czechs and Slovaks. One fifth of them did not see the end of the war. Few survived the fall of communism and the well-deserved social appreciation at the highest level. Let us be true to their legacy, let’s not forget them. These RAF airmen are a role model for us today”

Jana Černochová, Chair of the Chamber of Deputies for Security, said “Every single story of a Czechoslovak RAF member is a story of endless courage, bravery, love for the homeland and willingness to defend the values of freedom and democracy. And each of them deserves our great thanks. ”

Whilst Maj. Gen Petr Hromek, in his speech,​ emphasised that “The wartime performances and bravery of the Czechoslovak airmen,​ were watched with recognition by the whole world. Even after the Battle of Britain, they did not cease to fight. As part of the RAF, our airmen took part in many other major battles. For their military endeavours, true patriotism and loyalty to democratic ideals, they remain a model for the current members of the Czech Air Force. ”

The ceremony concluded with a prayer led by Cardinal Dominik Duka, followed by the Army band playing the Nationals Anthems of the Czech Republic, United Kingdom and the Slovak Republic.

From amongst those attending further wreaths and bouquets​ were laid by relatives, wellwishers.

Sgt Julz Kling, a CzRAF granddaughter from Australia, and Cpl. Martina Tredgett laid our wreath on behalf of CzRAF relatives. Their reflections of the ceremony:

Sgt Julz Kling

I appreciated the opportunity to be invited to such a humble ceremony. It made me appreciate greatly the sacrifices that not only my grandfather made but all his comrades in arms. I loved hearing the terrifying escape stories of other descendants and meeting members who currently serve to protect what our forefathers believed so strongly for during the war. Again from the bottom of my heart and those of my family…thank you!

Cpl. Martina Tredgett

It was a humbling experience for me and I’m ever so grateful to be given the honour and lay a wreath at the ceremony. The stories I have heard or read about and people (veterans present & past and their descendants) I have met are incredible and so it was my pleasure and duty to pay respect to all those brave airmen/airwomen and their families. Their bravery and sacrifice should never be forgotten. Thank you.

_______________________________________________________________

The Winged Lion commemoration ceremony was jointly organised by Ministerstvo obrany ČR (Ministry of Defense of the Czech Republic), the Headquarters of the Air Force of the Czech Republic and Nadační fond Air Maršála RAF Karla Janouška (Endowment Fund of Air Marshal RAF Karel Janoušek).

_______________________________________________________________
Posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Not Forgotton | 3 Comments