Circus 157


RAF Operation Circus 157, 5th May 1942

Circus 157, Operace Královského britského letectva (RAF) 5. května 1942

(Aerial “Battle of the Nations”)

(Vzdušná “Bitva národů”)

Sqd/L. František Fajtl’s damaged Spitfire breaks away from his antagonists, whilst behind Sgt Karel Pavlík's doomed Spitfire spirals down out of control.
Nahoře: velitel peruti František Fajtl uniká svým protivníkům v poškozeném Spitfiru.
Za ním se Spitfire rotmistra Karla Pavlíka nekontrolovatelně ve spirále řítí k zemi

From “Circus 157” by D. Decuypere.
Podle knihy D. Decuypere “Circus 157”.

Translated by Milena Kolaříková. Colour photos by the author.
Přeložila Milena Kolaříková. Barevné fotografie jsou autorky.

Since spring 1941, “Circus” was a code name used by the RAF for an operational tactic, in which each day a small group of RAF bombers was sent out on vital bombing missions in France.

od jara 1941 byl “Circus” krycí název používaný RAF pro operační taktiku, při níž byla každý den malá skupina bombardérů RAF vysílána na důležité bombardovací mise ve Francii.

The bombers were accompanied by large numbers of fighter planes for protection as well as potential engagement with fighter planes of the German Luftwaffe.

Bombardéry byly doprovázeny velkým počtem stíhacích letounů jak na ochranu, tak pro potenciální střetnutí v leteckých bitvách s letouny německé Luftwaffe.

Pilots, however, preferred to use the term “offensive sweep.”

Piloti nicméně dávali přednost označení “útočné zametání” (offensive sweep).

The Plan: Operation Circus 157 is scheduled for the afternoon of 5th May 1942.

Plán: Operace Circus 157 je naplánována na odpoledne 5. května 1942.

Six Boston type bombers from 226 Sqn. RAF are scheduled to bomb the electric power plant in Lille-Sequedin in Northern France. They are to be accompanied by 3 Squadrons –

Šest bombardovacích letadel typu Boston 226. perutě (Squadron, Sqn) RAF má v programu bombardování elektrárny v Lille-Sequedin v severní Francii.

36 Supermarine Spitfire fighter planes of 64 Sqn., 122 Sqn. and 313 Sqn. RAF.

Bombardéry mají být doprovázeny 36 stíhacími letouny typu Supermarine Spitfire 64., 122. a 313. peruti RAF.

The Protagonists:
Protagonisté:

RAF fighter pilots and bomber crews of the following nationalities:

stíhací piloti a osádky bombardovacích letounů RAF následujících národností:

British, Czech, Canadian, Norwegian, Belgian, Rhodesian and Dutch.

Britové, Češi, Kanaďané, Norové, Belgičané, Rodésan a Nizozemec.

The Enemy:
Nepřítel:

German fighter pilots of Luftwaffe Jagdgeschwader 26 “Schlageter,”

němečtí piloti 26. stíhací perutě Luftwaffe – Jagdgeschwader 26 “Schlageter

Ist and IIIrd Gruppe, (26th Fighter Squadron “Schlageter,” 1st and 3rd group, named after a German saboteur executed by the French in 1923 during the French occupation of Rhineland). JG 26 has airbases in the Belgian town of Wevelgem and near St. Omer in France.

1.a 3.skupiny, s leteckými základnami v belgickém městečku Wevelgem a poblíž francouzského St.Omer.

Wevelgem May 1942. After landing, gesticulating Priller explains his recent air fight.
We can see the double “V” of a group commander, and his personal Ace of Hearts Jutta logo on his FW 190 A-3 in the background.
Wevelgem, květen 1942. Gestikulující Priller po přistání objasňuje svůj nedávný letecký souboj. Na jeho FW 190 A-3 vidíme dvojité ležaté “V” velitele skupiny a jeho osobní logo: srdcové es

The fighter planes: 36 Spitfires, out of which 24 machines engage in dog fights with 21 German Focke-Wulf 190 fighters.

Nasazená bojová letadla: 36 Spitfirů RAF, z nichž 24 se střetlo v tzv. “psích rvačkách” (dog fights – urputných vzdušných bojích) s 21 Focke-Wulfy 190 německé Luftwaffe.

Sequence of events on the 5th May 1942 in the afternoon:

Sled událostí 5. května 1942 odpoledne:

14:41 –

313 Sqn. RAF (“Czechoslovak”) Squadron takes off from Fairlop base near London.

313. RAF (“ československá”) peruť startuje z letecké základny Fairlop u Londýna.

Sgt Karel Pavlík (Czech) flies in the Blue section in Spitfire BM 361.

Rotmistr ( Sergeant, Sgt.) Karel Pavlík – Čech letí v modré sekci, ve Spitfiru BM 361.

14:43 –

122 Sqd RAF (“international”) Squadron commanded by a Czech Sqd/L. František Fajtl takes off from Hornchurch military airbase east of London.

122. RAF (“mezinárodní”) peruť pod velením velitele peruti (Squadron Leader, S/L) Čecha Františka Fajtla startuje z vojenského letiště Hornchurch východně od Londýna.

F/Sgt.Stacey Jones (UK) is in its Yellow section, in Spitfire MT-A BM 404.

Četař (F/Sgt) Stacey Jones, Brit, je ve žluté sekci, ve Spitfiru MT-A BM 404;

F/Lt. Baudouin de Hemptinne (B) ;is in its Blue section, in Spitfire MT-T BM 321;

Belgický kapitán (Flight Lieutenant, F/Lt) Baudouin de Hemptinne je v modré sekci, Spitfire MT-T BM 321;

Also in Blue section is Sgt. Roland Joffre Ribaut (CDN), Spitfire MT-N BM 138.

Též v modré sekci je rotmitr (Sgt) Roland Joffre Ribaut, Kanaďan, ve Spitfiru MT-N BM 138.

14:45 –

64 Sqn. RAF (“international”) takes off from Hornchurch. The pilots are British, Norwegian, Belgian, one Rhodesian and one Dutchman.

64. RAF (“mezinárodní”) peruť startuje ze základny Hornchurch. Její osádku tvoří Britové, jeden Rodésan, Belgičané, Norové, a jeden Nizozemec.

At about 14:45 –
Přibližně ve 14:45

226 Sqn. sends out six Boston bombers from the RAF base of Swanton Morley near Norwich. The crews are entirely British.

226. peruť vysílá 6 bombardérů typu Boston ze základny RAF ve Swanton Morley u Norwiche. Posádka je složena z Britů.

15:00 –

The three Spitfire squadrons make a rendez-vous with five Bostons above Clacton, UK. One bomber has to return because of engine failure shortly after take-off and another one has to turn back as well, before the flight formation reaches the coast of France.

Tři perutě Spitfirů mají rendez-vous s pěti Bostony nad Clactonem v Británii. Jeden z bombardérů se musí vrátit krátce po startu s poruchou motoru a další se též vrací s poruchou, dříve než letecká formace dosáhne břehů Francie.

Once above the French soil, the 36 Spitfires take protective positions around the 4 bombers: 313 Sqn. at 6,700 mtrs, 122 Sqn. at 6,400 mtrs and 64 Sqn. at 6,100 mtrs.

Jakmile se letadla ocitnou nad francouzskou půdou, 36 Spitfirů zaujme ochranné pozice kolem zbylých 4 bombardérů: 313. peruť v 6 700m, 122. peruť v 6 400m a 64. peruť v 6 100m.

The Bostons reach Lille, but due to the cloud cover cannot drop their bombs.

Bostony dosáhnou Lille, ale nemohou splnit svůl úkol pro oblačnou pokrývku nad městem.

They turn to fly back to the UK, closely accompanied by the 12 Spitfires of 64 Sqn. and all 16 land safely at their home bases in Swanton Morley and Hornchurch around 16:30.

Otočí se, aby se vrátily do Británie, bezprostředně chráněné 12 Spitfiry 64. perutě, a všechna tato letadla přistanou bezpečně na svých základnách ve Swanton Morley a Hornchurch kolem 16:30.

At the same moment, however, 313 Sqn. and 122 Sqn. are attacked by 15 German Focke-Wulfs coming at them from the direction of St. Omer, about 600m above and behind the Spitfires.

Nicméně v tom samém okamžiku jsou 313. a 122. peruť napadeny 15 německými Focke Wulfy směřujícími na ně ze směru St.Omer, asi 600m nad a za Spitfiry.

At the same time, 6 more Focke-Wulfs aim at the Spitfires from the easterly direction of Ostend. Fierce dog fighting ensues between the 24 Spitfires of 122 Sqn. and the 313 Sqn. and the savagely attacking 21 German Focke-Wulfs, with the most tragic consequences for the RAF pilots.

Zároveň se na Spitfiry RAF vrhá 6 dalších Focke-Wulfů přilétajících z východního směru od belgického Oostende. Následuje zuřivá “rvačka psů” mezi 24 Spitfiry 122. a 313. perutě a divoce útočícími 21 německými Focke-Wulfy. Pro piloty RAF jsou následky navýsost tragické.

Operation Circus 157 comes to its tragic culmination above a small geographical area of Belgian Heuvelland (“hill country”) near the Kemmelberg (Mt. Kemmel), in the vicinity of the small towns of Dranouter and Poperinge, not far from the town of Ypres, and at the French border near Nieuwkerke.

Operace Circus 157 dospívá ke svému tragickému vyvrcholení nad malou zeměpisnou oblastí belgické Heuvelland (“vrchoviny”) u Kemmelbergu (vrch Kemmel) v blízkosti městeček Dranouter a Poperinge, nedaleko městaYpres, a na francouzské hranici poblíž Nieuwkerke.

Local people have to hide in safety of cellars or houses frightened by the low flying fighting aircraft and rain of machine gun bullets and canon shells and of course falling debris. However, there are many eye witnesses of the following tragic events.

Místní lidé musí hledat bezpečí ve sklepech a ve staveních, vystrašeni hlukem a bojem přelétajících stíhaček a ohroženi deštěm nábojů z kulometů a děl umístěných v letadlech. Nicméně mnoho z nich se stává přímými svědky následujících tragických událostí.

It takes only 20 minutes of dramatic aerobatics and dog fighting in which four young lives are lost forever, with several more pilots returning to their bases wounded and with badly damaged aircraft.

Během pouhých 20 minut letecké akrobacie a urputných vzdušných bojů jsou navždycky zničeny čtyři mladé životy a několik dalších pilotů se vrací na základny ve Velké Británii se zraněními a s poškozenými přístroji.

The Victims
Oběti

15:35 hrs

F/Sgt Stacey Jones

Spitfire of F/Sgt Stacey Jones is hit by enemy fire almost immediately after the clash between the Spitfires and the Focke-Wulfs starts. His plane nosedives and hits the ground in the front garden of a house on Provensteenweg near Poperinge. The pilot does not survive the horrific impact.

Spitfire F/Sgt Staceyho Jonese je zasažen téměř okamžitě po zahájení vzdušných bojů mezi Spitfiry a Focke-Wulfy. Jeho letadlo se zřítí do zahrádky před stavením na Provensteenweg nedaleko Poperinge a pilot nepřežije strašlivý náraz.

A local farmer hurries to the crash site…

Místní vesničan pospíchá na místo tragedie…

Stacey is only 22 years old and is due to go on leave in six days with his brother Cliff, serving in the British Army. His letter is on its way.

Stacey je jenom 22 let stár a za šest dní má jít na dovolenku s bratrem Cliffem, který slouží v britské pozemní armádě. Jeho dopis už je na cestě.

F/Sgt Jones is the first one of the three fighter pilots of 122 Sqn. KIA that afternoon.

F/Sgt Jones je první ze třech stíhacích pilotů 122. perutě, který přijde o život toto odpoledne.

He is the only one of the four allied pilots perished in Operation Circus 157, who still has no memorial whatsoever at his crash site.

Je jediným ze čtyř spojeneckých pilotů padlých během Operace Circus 157, který dodnes nemá nejmenší památníček na místě svého fatálního neštěstí.

Crash site of F/Sgt Jones on Provensteenweg.
Místo neštěstí F/Sgt Jonese na Provensteenweg


Oberleutnant Klaus Mietusch

His Nemesis:
Jeho Nemesis:

Oberleutnant Klaus Mietusch destroys the Spitfire of Sgt Jones. It is his 18th victory.

Oberleutnant Klaus Mietusch sestřelil Spitfire F/Sgt Jonese. Je to jeho 18. vítězství.

He is also killed in action on 17th Sept 1944, 26 years of age.

Sám přijde o život v boji 17. září 1944, stár 26 let.

_______________________________________________________________

15:40 hrs

Sgt Roland Joffre Ribout

Sgt Roland Joffre Ribout in Blue Section of 122 Sqn. is attacked by two Focke-Wulfs. Four witnesses on the ground watch him bail out from his stricken Spitfire at the height of about 600m. His parachute stays shut, or perhaps his aircraft flies too low for the parachute to open and Roland jumps to his death.

Sgt Roland Joffre Ribout v modré sekci 122. perutě je napaden dvěma Focke-Wulfy. Čtyři svědkové na zemi sledují, jak vyskakuje ze svého zasaženého Spitfiru ve výšce asi 600m. Jeho padák ale zůstane zavřený; možná letěla jeho stíhačka příliš nízko na to, aby se padák mohl otevřít a pilot se při dopadu na zem zabije.

A farmer finds his lifeless body buried 20cm deep in the soft spring earth of a field near Nieuwkerke.

Rolník najde jeho bezduché tělo zabořené 20cm hluboko v měkké jarní půdě na poli poblíž Nieuwkerke.

With outstretched arms, Roland is bent forward on his knees, without any apparent injuries.

Roland se předklání na kolenou s rozpřaženými pažemi, jeho tělo zdánlivě bez sebemenšího zranění.

His Spitfire flies on and crashes into a ditch at Ploegsteert, about 1km away.

Zasažený Spitfire pokračuje v letu a zřítí se do příkopu u Ploegsteertu asi o 1km dále.

Sgt Ribout is 27 years old and on his 5th mission only. His death must have been terrible news to his cousin Sgt George Nadon, who flies in the Red Section of 122 Sqn. alongside Roland on this fateful day. They served together in 122 Sqn. since February 1942.

F/Sgt Ribout má 27 let a je to jeho teprve pátá bojová mise. Rolandova smrt musí být také strašnou novinkou pro jeho bratrance Sgt George Nadona, který tento osudný den bojuje v rudé sekci 122. perutě společně s Rolandem. Sloužili spolu ve 122. peruti od února 1942.

(Sgt Nadon finishes his RAF career as B F/Lt in December 1945, with 177 missions under his belt.)

(Sgt Nadon skončí svou kariéru a RAF v hodnosti B kapitána letectva – F/Lt – v prosinci 1945, se 177 misemi za opaskem.)

Memorial to Sgt Ribout in Ploegsteert (2007)
Památník F/Sgt Riboutovi v Ploegsteertu (2007)

His Nemesis:
Jeho Nemesis:

Sgt Ribout’s Spitfire is very probably shot down by Oberfeldwebel Hans Heitmann also of JG 26. Ofw Heitmann is wounded twice later on, but survives the war.

Spitfire seržanta Ribouta je velmi pravděpodobně sestřelen Oberfelweblem Hansem Heitmannem z 26. JG. Ofw Heitmann je později dvakrát zraněn, ale válku přežije.

_______________________________________________________________

15:40 hrs

S/L František Fajtl

122 Sqn. S/Ldr. František Fajtl is the only one of the five shot down pilots to survive his crash landing. He leaves the crash site within 10 minutes of landing and manages to flee through France, across the Pyrenees, via jail in Spain back to the UK.

Český velitel 122. perutě (S/L) František Fajtl je jediným z pěti sestřelených pilotů Circusu 157, který přežije své nouzové přistání. Opustí místo havárie svého Spitfiru během 10 minut a podaří se mu prchnout přes Francii, přes masiv Pyrenejí a internaci ve španělském vězení zpět do Británie. Zážitky z útěku barvitě popíše ve své knize ´Sestřelen.´

During Operation Circus 157, he shoots down 2 enemy aircraft before he is forced to land with his damaged aircraft in the field near the village of Hardifort by Casssel in Northern France, with the engine of his Spitfire burning and his aircraft riddled by enemy fire.

Během Operace Circus 157 se mu podaří sestřelit dvě nepřátelské stíhačky, než je přinucen přistát s poškozeným strojem na poli poblíž vesničky Hardifort u Casselu v severní Francii. Jeho Spitfire je prostřílený nepřátelskými zásahy, motor v jednom plameni.

After landing, he is given civilian clothes by a French woman plucking grass for her rabbits nearby, and starts his 3 months escape odyssey.

Francouzská žena trhající poblíž trávu pro králíky mu poskytne civilní ošacení, a tak může Fajtl začít svou tříměsíční anabázi.

He finally lands in Portreath, UK, on 20th August 1942 on his 30th birthday. He rejoins the RAF and goes on to become a Czech Spitfire legend after the war!

20. srpna 1942 konečně přistává v Portreathu ve Velké Británii, v den svých 30. narozenin. Nastoupí znovu jako stíhač u RAF, válku přežije a časem se stane československou leteckou legendou.

Leutnant Artur Beese

His opponent:
Jeho protivník:

Leutnant Artur Beese shoots down the plane of František Fajtl, his 4th victory.

Leutnant Artur Beese sestřelil Spitfire Františka Fajtla, jeho 4. vítězství.

He is killed in action on 6th Feb. 1944, 28 years of age.

Leutnant Sám je zabit v boji 6. února 1944, star 28 let.

_______________________________________________________________

15:45 hrs

Sgt Karel Pavlík

A milkman and a farmer witness the following crash: a damaged Spitfire spirals down in a lethal piruette and buries itself in the side of the Kemmel hill so deep that it isn’t until three years later, after the war has ended, that the wreck can be recovered from the heavy blue clay and the pilot still sitting behind the controls in the cockpit can be identified. His is name written – against the rules – inside one of the high pilot boots he is still wearing.

Mlékař a rolník jsou svědky další letecké katastrofy: sestřelený Spitfire řítící se k zemi ve smrtelné piruetě se zaboří do úpatí vrchu Kemmel tak hluboko, že se až po třech letech, po skončení války, konečně podaří vyprostit z hutného modrého jílu jeho vrak a identifikovat pilota stále ještě sedícího za řídícími pákami v pilotní kabině. Jeho jméno je proti předpisům napsáno na vnitřní straně jedné z jeho vysokých kožených leteckých bot, které má obuté.

It is 24 year old Sgt Karel Pavlík, a Czech pilot of 313 Sqn.

Sgt Karel Pavlík, český pilot 313. perutě. Sgt Karel Pavlík, český pilot 313. perutě.

It appears he is shot through the head and probably died before his Spitfire even touched the ground. The pilot’s body is perfectly preserved by the dense soil of the Flanders Fields.

Zdá se, že byl za letu zasažen střelou do hlavy a pravděpodobně zemřel na zranění dříve, než se jeho Spitfire vůbec dotkl země.

Sgt Pavlík’s crash site in the side of Kemmelberg
Místo letecké katastrofy Sgt Pavlíka na úpatí Kemmelbergu

Sgt Pavlík’s crash site in the side of Kemmelberg
Místo letecké katastrofy Sgt Pavlíka na úpatí Kemmelbergu

Hptm. Josef Priller

His Nemesis:
Jeho Nemesis:

Hauptmann Josef “Pips” Priller shoots Sgt Karel Pavlík’s Spitfire down, his 70th victory. He is 27 and survives the war with 101 victories to his name. 81 of them are Spitfires, which makes him one of the most lethal Spitfire predators of WW II.

Hauptmann Josef ”Pips” Priller sestřelí Spitfire Sgt Karla Pavlíka, jeho 70. vítězství. Je mu 27 let, válku přežije a připíše si 101 vítězství. 81 z nich jsou Spitfiry, což z něj učiní jednoho z nejnebezpečnějších soupeřů RAF za 2.světové války

_______________________________________________________________

About 15:45 hrs
Kolem 15:45 hrs

F/Lt de Hemptinne

None of the pilots engaged in the dog fights above and around the Kemmelberg knows exactly what happened to the 33 year old F/Lt Baudouin de Hemptinne. It is possible that he provides cover for another Belgian from his 122 Sqn. – pilot Van de Poel, who was attacked by two enemy Focke-Wulfs. What is certain however, that F/Lt de Hemptinne is shot through the back whilst engaged in a dog fight, but still musters enough strength and skill to crash land his Spitfire on the farm De Wulf near Dranouter.

Žádný z pilotů účastnících se “psích rvaček” v okolí Kemmelbergu neví přesně, co se stalo 33letému belgickému pilotovi, kapitánovi Baudouin de Hemptinne. Je možné, že poskytl pomoc Van den Poelovi, dalšímu belgickému pilotovi 122.perutě, který byl atakován dvěma nepřátelskými Focke-Wulfy. Jisté je, že F/Lt de Hemptinne je během “psí rvačky” zasažen nepřátelskou střelou do zad, ale i přesto se mu podaří sebrat dostatek síly a umu, aby přistál přistál se svým Spitfirem na farmě De Wulf v blízkosti vesnice Dranouter.

When found by local farmers, de Hemptinne looks uninjured at the first sight.

Když ho místní rolníci najdou, de Hemptinne vypadá na první pohled nezraněn.

Unfortunately, there is no saving the dead pilot.

Naneštěstí už ale mrtvému pilotovi mu není pomoci.

Memorial to F/Lt de Hemptinne, Dranouter(1992)
Památník F/Lt de Hemptinnovi, Dranouter(1992)


Hmpt. Johannes Seifert

His Nemesis:
Jeho Nemesis:

Hauptmann Johannes Seifert probably shot down F/L de Hemptinne, his 33rd victory.

Hauptmann Johannes Seifert pravděpodobně sestřelil F/Lt de Hemptinne, jeho 33. vítězství.

He is killed in action on 25th Nov 1943, 28 years of age.

Sám je zabit v boji 25. listopadu 1943, stár 28let.

_______________________________________________________________

Map of the RAF Operation Circus 157 crash sites
Mapa leteckých havárií Operace Circus 157

Counting the losses:
Sčítání ztrát:


On the evening of the 5th May 1942, Hornchurch airfield base summarises the somber results of the Operation Circus 157:

Večer 5. května 1942 letecká základna v Hornchurchi sumarizuje chmurné výsledky Operace Circus 157:

5 missing Spitfires with four pilots believed killed in action and one missing.

5 pohřešovaných Spitfirů v nichž čtyři piloti pravděpodobně přišli o život v boji a pátý je stále nezvěstný.

313 Sqn. shot down 1 enemy Focke-Wulf certainly and 2 probably, and the 122 Sqn. registered one certain destroyed enemy aircraft, one probably destroyed and one damaged.

313. peruť sestřelila najisto jednoho nepřátelského Focke-Wulfa a 2 pravděpodobně, a 122. peruť si započítala jednu najisto zničenou nepřátelskou stíhačku, jednu pravděpodobně a jednu poškozenou.

In comparison, the material damage of the Hornchurch command is:

V porovnání je materiální škoda Hornchurche následující:

122 Sqn. – 4 Spitfires missing, 3 Spitfires damaged,

122. peruť – 4 Spitfiry pohřešované, 3 Spitfiry poškozené,

313 Sqn. – 1 Spitfire missing and 2 damaged.

313. peruť – 1 Spitfire pohřešovaný a 2 poškozené.

=====================================================

The Epilogue:
Epilog:

Three RAF pilots killed during the Operation Circus 157 – Sgt Roland Joffre Ribout, F/Sgt Stacey Jones and F/Lt Baudouin de Hemptinne are buried with military honours by the German soldiers in the Ypres Town Extension Commonwealth War Graves Commission Great War military cemetery shortly after 5th May 1942.

Tři piloti padlí v Operaci Circus 157 – rotmistr Roland Joffre Ribout, četař Stacey Jones a kapitán Baudouin de Hemptinne jsou pořbeni s vojenskými poctami německými vojáky nedlouho po 5. květnu 1942 na prvoválečném britském vojenském hřbitově Ypres Town Extension CWGC.

The cross above Baudouin de Hemptinne’s grave reads “Unknown British Soldier,” because the pilot didn’t have a single proof of identity on his body (if captured by the enemy and identified, his family could be persecuted). His body is exhumed after the war, identified and re-buried at the honorary cemetery for the Belgian air force pilots in Evere.

Kříž nad hrobem Baudouina de Hemptinne nese nápis “Neznámý britský voják,” protože pilot nemá u sebe jediný předmět, s jehož pomocí by mohla být zjištěna jeho totožnost (kdyby padl do rukou nepřítele a byl identifikován, jeho rodina by mohla být perzekvována). Jeho tělo je po skončení války exhumováno, identifikováno a znovu pohřbeno na čestném hřbitově belgických vojenských pilotů v Evere.

British military make an unsuccessful attempt to dig up the Spitfire buried 7m deep in the side of the Kemmelberg immediately after the liberation of Ypres by the Polish Armoured Brigade on 6th Sept 1944.

Britská vojenská jednotka se neúspěšně pokusí vykopat Spitfire pohřbený 7m hluboko v úpatí kopce Kemmel okamžitě po osvobození Ypres polskou Obrněnou brigádou 6. září 1944.

It isn’t until May 1945, however, that the Missing Research and Inquiry Service together with CWGC finally lift the wrecked aircraft from the compact clay, with the fourth pilot still strapped in his cockpit.

Až v květnu 1945 se britské vojenské organizaci “Služba pro bádání a dotazy o pohřešovaných” spolu s “Úřadem pro válečné hroby Britského společenství” konečně podaří z kompaktního jílu doslova vydobýt zničené letadlo, se čtvrtým pilotem stále ještě připoutaným v pilotní kabině.

Identified Sgt Karel Pavlík is buried with full military honours alongside his fellow fighter pilots killed in Operation Circus 157 in Ypres Town Extension CWGC cemetery a few days later.

Identifikovaný rotmistr RAF Karel Pavlík je několik dní nato s vojenskými poctami pohřben na vojenském hřbitově Ypres Town Extension CWGC vedle svých spolubojovníků z Operace Circus 157.

The engine of his Spitfire remains in a thick layer of clay until 1997, when it is recovered by a group of local aircraft archeologists, who also trace down Sgt Pavlík´s sister and the family in Czechoslovakia are after 52 years finally informed of the location of Sgt Pavlík´s grave.

Motor jeho Spitfiru zůstane na pastvině pod vrstvou jílu až do r.1997, kdy je vykopán skupinkou místních leteckých archeologů, kteří take vystopují sestru pilota a po 52 letech konečně informují rodinu rotmistra Pavlíka v České republice, kde se nachází jeho hrob.

Three of the pilots KIA have been commemorated with personal memorials 50 odd years after the tragic events of the Operation Circus 157:

50 a více let po tragickém konci Operace Circus 157 jsou třem z padlých pilotů postupně odhaleny osobní památníky:

F/Lt Baudouin de Hemptinne’s memorial was unveiled first – on 5th May 1992 next to the church in Dranouter.

Památník kapitána Baudouina de Hemptinne je odhalen jako první – 5.května 1992 vedle kostela v městečku Dranouter.

Sgt Karel Pavlík’s granite monument was inaugurated near his crash site in the flank of Kemmelberg on 28th August 1999 and three lime trees (Czechoslovak national trees) were planted around it.

Žulový památník rotmistra Karla Pavlíka je slavnostně inaugurován 28. srpna 1999 poblíž místa jeho letecké havárie v úpatí Kemmelbergu a kolem něj jsou take vysazeny tři lípy.

Sgt Roland Joffre Ribout’s memorial was unveiled in 2007, also near the crash site of his Spitfire in the field at Ploegsteert.

Památník rotmistra Rolanda Joffre Ribouta je odhalen v r. 2007, rovněž nedaleko místa dopadu jeho Spitfira v příkopu poblíž městečka Ploegsteert.

Today, F/Sgt Stacey Jones is still in waiting for his memorial.

Pouze četař Stacey Jones dál trpělivě čeká na památník, který by připomněl jeho hrdinskou smrt v boji.

None of these valiant fallen RAF pilots is forgotten!

Ale ani jeden z těchto statečných pilotů RAF není zapomenut!

They fought bravely and died in battle so that we could live free and in peace today.

Bojovali obětavě a padli v bitvě proto, abychom my dnes mohli žít svobodně a v míru.

We will ensure that the RAF Operation Circus 157 is commemorated every year on the 5th May by a visit at each pilot’s crash site and memorial.

RAF Operaci Circus 157 si připomeneme každý rok 5.května návštěvou míst, kde piloti ve svých Spitfirech havarovali a kde byly na jejich počest postaveny památníky.

Later on the same day, we will remember the pilots during the ceremony at their graveside in the Ypres Town Extension CWGC Cemetery, with following participation and wreath laying during the traditional daily Last Post ceremony under the Menin Gate Memorial in Ypres.

Večer téhož dne bude uspořádána pietní slavnost na vojenském hřbitově Ypres Town Extension CWGC, s následnou účastí a položením věnců při tradičním pietním ceremoniálu ‘Last Post ‘pod Meninskou bránou – památníkem padlých Britského společenství v 1.světové válce v Ypres.

Ypres Town Extension CWGC cemetery: the graves of RAF pilots killed during the Operation Circus 157.
The gap marks the place where F/Lt de Hemptinne was buried originally.
Vojenský hřbitov Ypres Town Extension CWGC s hroby pilotů padlých v Operaci Circus 157. Mezera mezi náhrobky označuje místo, kde byl původně pohřben kapitán de Hemptinne.

www.lestweforget.vpweb.be

This entry was posted in Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Circus 157

  1. Frank Brejcha says:

    What an amazing and detailed account of the events of that fateful day back in May 1942. So many heroic acts which sadly ended in tragedy , but a sacrifice for the freedom that we all can take too easily. We wii not forget. Thank you.

  2. Andrej Cepko says:

    Perfect article👍

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.