More Czechoslovak connection at the Kent BoB Museum


Další československé prolnutí do Kent Battle of Britain Museum

There is now a new Czechoslovak exhibit at the world-renowned Kent Battle of Britain Museum, Kent. Following re-researching of records and new information regarding recovered items from a Hurricane excavation near Great Totham, Essex in the 1980’s, that the Museum had acquired, Museum Chairman and Curator David Brocklehurst MBE, identified that the Hurricane was actually P3887 and had been flown by S/Ldr G D M Blackwood, joint Commanding Officer of 310 (Czechoslovak) Sqn, which had been shot down on 26 August 1940.

Ve světoznámém muzeu bitvy o Británii v Kentu je nyní k vidění další československý exponát. Průzkum archívů vedený ředitelem muzea a kurátorem Davidem Brocklehurstem MBE a nové informace nabyté o troskách stroje Hurricane, vyzdviženého ze země nedaleko Great Tathamu v hrabství Essex v osmdesátých letech minulého století a nalézajícího se nyní ve sbírkách muzea, vedly k určení tohoto nálezu jako stroje P3887 létaného S/Ldr. G. D. M. Blackwoodem, britským velícím důstojníkem 310. perutě. Sestřelen byl 26. sprna 1940.

Their announcement of this information resulted in the family of the late Ben Chamberlain, himself the nephew of Battle of Britain pilot John Boulton, donating to the museum a framed WW2 photograph that had been presented to, now, Wing Commander G D M Blackwood in May 1943 and signed by pilots from 313 (Czechoslovak) Sqn, six of whom had flown in the Battle of Britain with him in 310 (Czechoslovak) Sqn.

Toto oznámení vedlo Bena Chamberlaina, synovce Johna Boultona a pilota v bitvě o Británii, k daru zarámované fotografie z druhé světové války, na které je již v době jejího pořízení v květnu 1943 vidět Wing Commader G. D. M. Blackwood. Fotografie je podepsaná piloty 313. perutě, z nichž šest sloužilo v bitvě o Británii u 310. perutě.

Dave Brocklehurst MBE, Museum Chairman and Curator.
Dave Brocklehurst MBE, ředitel a kurátor muzea.

Signed by BERGMAN Václav, BERNARD František, DOLEŽAL František, FOGLAR Václav, KUČERA Jiří and KUČERA Otmar.

Podepsáno Václavem Bergmanem, Františkem Bernardem, Františkem Doležalem, Václavem Foglarem, Jiřím Kučerou a Otmarem Kučerou.

_______________________________________________________________

The combat:
Souboj

310 Sqn was scrambled from Duxford and airbourne by 15:10 and ordered to patrol North Weald at 15.000 feet, Cloud base was about 7,000 feet and the squadron, led by its Commanding Officer S/Ldr G D M Blackwood, flying Hurricane P3887, climbed steeply through the clouds until they reached 15,000 feet. It was perhaps unfortunate that the C/O’s aircraft was the only one fitted with VHF thus making it impossible for him to communicate the remainder of the squadron. This inevitably led to some loss of formation. Some 15-18 Dornier 215 were soon sighted flying in tight formation on a South Easterly course. The C/O immediately engaged one which for some reason had broken away from the remainder. He fired a long burst from his machine guns at about 500 yards range and the Dornier 215 went down in a steep dive enveloped in thick smoke and flames. Unfortunately, in the course of the engagement, S/Ldr Blackwood’s Hurricane received an incendiary bullet in its starboard fuel tank, setting it on fire forcing him to bail out at 8,000 feet. He landed safely at Wickham Bishop, near Maldon, Essex and he rejoined the squadron at Duxford at 18:00 the same day little worse for his adventure.

Třistadesátá peruť reagovala na poplach a vzlétla v 15:10 s rozkazem hlídkovat nad North Weald ve výšce 15.000 stop. Základna mraků byla přibližně v 7.000 stop. Peruť vedená jejím velícím důstojníkem S/Ldr. Blackwoodem na stroji Hurricane P3887 prudce vystoupala skrze mraky do 15.000 stop. Nepříznivou okolností bylo, že pouze stroj velitele byl vybaven radiokomunikačním zařízením, takže ten nemohl komunikovat se zbytkem perutě. Nevyhnutelným důsledkem byla částečná ztráta formace. Zanedlouho bylo pozorováno patnáct až osmnáct strojů Dornier Do 215 letících v těsné formaci jihovýchodním směrem. Velící důstojník si okamžitě vybral ten, který z nějakých důvodů opustil formaci. Vypálil ze svých kulometů dlouhou dávku ze vzdálenosti kolem 500 yardů. Dornier začal prudce padat v plamenech, zahalený do hustého dýmu. Bohužel, při útoku utrpěl jeho Hurricane zásah do pravé palivové nádrže, která vzplanula. S/Ldr. Blackwood byl donucen svůj stroj přibližně v 8.000 stop opustit. Na zem dopadl bezpečně ve Wickham Bishop nedaleko Maldonu v Essexu. K peruti se vrátil v šest hodin odpoledne unavený z událostí uplynulého dne.

S/Ldr Blackwood’s recollection of this combat:
Popis souboje od S/Ldr. Blackwooda

When leading Squadron of 12 aircraft I sighted a formation of about 15 to 20 Dornier 215’s. As mine was the only one fitted with VHF I was unable to give orders for any particular attack. I dived in from astern and opened fire at about 600 yards closing to about 300 yards when I broke away owing to intense fire from the rear of the formation. On the second attack I noticed one Dornier slightly separated from the formation so I attacked from astern and gave it a long burst at about 300-250 yards. The enemy aircraft wobbled and seemed to take slight evasion action but may have been out of control. I then smelt something burning and noticed that my starboard wing tank was blistering on the top side of the wing. I broke off the attack and realised that my petrol tank was burning inside. About ten seconds later the tank burst into flames so I undid my straps and disconnected oxygen tabs etc. I turned the aircraft over on its back and fell out. I landed in a stubble field without any damage to myself.

Když jsem vedl peruť dvanácti strojů, zpozoroval jsem okolo 15 – 20 strojů Dornier Do 215. Jelikož pouze můj stroj byl vybaven radiostanicí, nemohl jsem vydat rozkaz ke konkrétnímu způsobu útoku. Vrhl jsem se do útoku zezadu a přibližně z 600 yardů zahájil palbu. Během útoku jsem se přiblížil na 300 yardů. V této vzdálenosti jsem se musel kvůli těžké palbě ze zadní části formace z útoku odpoutat. Když jsem se vzdálil, všiml jsem si, že mi hoří zevnitř palivová nádrž. O přibližně deset sekund později požár nádrže propukl naplno. Uvolnil jsem si pásy, odpojil kyslíkovou masku a tak dále. Obrátil jsem stroj na záda a opustil ho. Přistál jsem nezraněn na strništi.

S/Ldr G D M Blackwood receiving a Czechoslovak medal from President Benešs, Duxford 14.12.1940.
S/Ldr. G.D.M. Blackwood přijímá 14. prosince 1940 od prezidenta Beneše československé vyznamenání.

_______________________________________________________________
This entry was posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Information. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.