Jaroslav Sterbacek – One of the Few

Jaroslav Štěrbáček

Jeden z hrstky

…………..* 12 February 1913, Dolní Lhota.

…………..† 31 August 1940, Thames Estuary, England

The Early Years :
Začátky :

Jaroslav Štěrbáček was born on 12 February 1913 at Dolní Lhota, near Blansko, about 30 km north of Brno in the Moravia region of Czechoslovakia. Jaroslav had three brothers and two sisters and their father František was a master locksmith. For his elementary education, Jaroslav attended the primary school in Dolní Lhota and then completed his secondary schooling at Blansko in 1929. Jaroslav then continued his education at the Technical College of Engineering in Brno where he studied mechanical engineering, graduating on 15 June 1932.

Jaroslav Štěrbáček se narodil 12. února 1913 na Moravě v Československu v obci Dolní Lhota u Blanska, asi 30 km severně Brna. Jaroslav měl tři bratry a dvě sestry. Jejich otec byl mistr zámečník. Základní školu navštěvoval v Dolní Lhotě a středoškolské vzdělání ukončil v roce 1929 v Blansku. Po ukončení střední školy studoval strojní inženýrství na Vysoké škole technického inženýrství v Brně, kterou ukončil 15. června 1932.

Czechoslovak Air Force
Československém letectvu :

On graduating from Technical College he commenced his compulsory military service; on 16 July 1932; he attended the Military Aviation Academy at Prostějov where he trained as an aerial-observer at the rank of svobodník (LAC). Jaroslav graduated from the course and was assigned for further training to the Military Academy at Hranice. On 29 August 1937, he was promoted to the rank of poručík (P/O). He was selected for pilot training and returned to Prostějov for his course, graduating on 1 August 1938 with the rank of poručík (P/O). As an operational pilot, he was posted to the 48th Fighter Squadron of the 4th Air Regiment who were stationed at Prague-Kbely airbase and equipped with Avia B-534 biplane fighter aircraft. His last flight in the Czechoslovak Air Force was a training flight on 8 March 1939, by which time he had achieved 380 flying hours.

Po absolvování průmyslové školy nastoupil povinnou vojenskou službu Dne 16. července 1932 nastoupil do vojenské letecké akademie v Prostějově, kde se školil na leteckého pozorovatele Po ukončení kurzu byl povýšen do hodnosti svobodník a nastoupil k dalšímu vzdělání do Vojenské akademie v Hranicích. Dne 29. srpna 1937 byl povýšen do hodnosti poručík a byl vybrán do kurzu pro výcvik pilotů v Prostějově. 1. srpna 1938 promoval v hodnosti poručík. Jako operační pilot byl zařazen na leteckou základnu Kbely, k 4 pluku a 48 stíhací peruti,vybavené stíhacími dvouplošníky Avia -534. Poslední cvičný let v československém letectvu vykonal 8. března 1939, Do té doby dosáhl 380 letových hodin.

On 15 March 1939, Germany occupied Czechoslovakia and the Czechoslovak Air Force was disbanded with all personnel dismissed. Jaroslav, like many of his fellow Air Force colleagues, saw it as their duty to escape to Poland, where Czechoslovak military units were now being formed to help liberate their homeland. Despite now being engaged to be married, he left home on 30 June 1939 and went by train to Brno, from where he caught the train to Ostrava, near the Polish border, where he stayed with a friend. Two days later he hid aboard a freight train and successfully managed to cross the border into neighbouring Poland. He reached Katowice from where he sent a postcard to his fiancee and two friends to advise of his safe arrival in Poland. Two days later he reached Krakow where he reported to the Czechoslovak Consulate. Here he was to find that the information about Czechoslovak military units being assembled in Poland was a myth; the Polish authorities would not permit it as they were concerned about antagonising Nazi Germany and provoking it to attack Poland.

Dne 15. března 1939 Německo okupovalo zbytkové území Československa, Čechy a Moravu. Československé letectvo bylo rozpuštěno a příslušníci letectva propuštěni. Jaroslav, stejně jako mnoho jiných kolegů od letectva, považoval za svou povinnost odejít do Polska, kde se z uprchlíků z Československa tvořily vojenské jednotky pro osvobození své vlasti. Přestože byl zasnoubený odešel 30. června 1939 a odjel vlakem do Brna, kde přestoupil na vlak do Ostravy a v blízkosti hranic s Polskem se zdržoval s kamarádem dva dny a poté se ukryl v nákladním vlaku, s nímž úspěšně přejel přes hranice a vystoupil z něho v Katovicích. Z Katovic poslal pohlednici své snoubence a dvěma kamarádům se zprávou o úspěšném přechodu do Polska a kamarády informoval o možném způsobu přechodu hranic do Polska. Za dva dny poté se hlásil na československém konzulátě v Krakově. Zde zjistil, že informace o československých jednotkách tvořených v Polsku není pravdivá, neboť Polské orgány, aby si neznepřátelily Německo a nedaly mu záminku k napadnutí Polska, nedovolily vyváření československých jednotek na svém území.

However, the Consulate, with the aid of the Czechoslovak Diplomatic Mission in Paris, successfully negotiated for the escaped Czechoslovak military to taken to the port of Gdynia, Poland, where they would board ships which would take them to France. However, their travel to France was conditional; French law did not permit foreign military units on its soil in peacetime. This meant that the escaping Czechoslovak airmen were required join the French Foreign Legion, for a five-year period, with the agreement that should war be declared they would be transferred to French military units. On 15 July he was transferred to Maly Bronowice, a former Polish army barracks near Krakow while preparations for his departure to France were being made. With other Air Force colleagues, Jaroslav left Maly Bronowice by train for the Polish port of Gdynia where they boarded the Kastelholm and arrived, after a rough voyage, in Calais, France on 31 July.

Československý konzulát v Krakově za pomoci diplomatické mise v Paříži úspěšně sjednal pro československé vojenské uprchlíky jejich přepravu do Polského přístavu Gdynia, odkud by se na palubě lodí přepravili do Francie. Jejich cesta do Francie však byla podmíněna: Francouzské právo nedovolilo v době míru žádné cizí vojenské jednotky na svém území. To znamenalo, že českoslovenští letci museli vstoupit do francouzské Cizinecké legie, po dobu pěti let, s tím, že v případě vyhlášení války budou převedeni do francouzských vojenských jednotek. Dne 15. července 1939 byl odeslán do bývalých polských kasáren nedaleko Krakova, Maly Bronovice a po vybavení všech potřebných dokumentů pro jeho odchod do Francie, byl s ostatními československými letci přepraven vlakem do Polského přístavu Gdynia, kde nastoupili na loď Kostelholm a po neklidné plavbě připluli 31. července 1939 do Calais ve Francii.

France
Francie :

On their arrival in France the Czechoslovak airmen were initially taken to the French Foreign Legion’s barracks at Nanterre, near Paris for medical checks and necessary formalities to be prepared for their transfer to the Legion’s training base at Sidi-bel-Abbès, Algeria. During this waiting period, the Czechoslovaks were given basic French lessons. Before Jaroslav could be transferred to Sidi-bel-Abbès, war was declared and instead he was sent to l’Armée de l’Air at its airbase at Dugny near Paris. On 9 October 1939, with the rank of Sergeant he was assigned to Centre d’Instruction de Chasse at Chartres airbase, west of Paris, for re-training on French aircraft.

Po příjezdu do Francie byli českoslovenští letci původně přijati do kasáren francouzské cizinecké legie v Nanterre, poblíž Paříže. Zde absolvovali lékařské kontroly a nezbytné formality, aby byly připraveni k jejich převedení na výcvikovou základnou legie v Sidi-bel-Abbes v Alžírsku. Během této čekací doby byli Čechoslováci seznámeni se základními lekcemi francouzštiny. Ještě před odchodem Jaroslava do Sidi-bel-Abbes, byla vyhlášena válka a byl odeslán do l’Armée de l’Air na leteckou základnu v Dugny, nedaleko Paříže. Dne 9. října 1939 v hodnosti seržanta byl přidělen k Centre d’Instrukce de Chasse v Chatres letecké základně, západně od Paříže, kde prováděl přeškolení na stíhací letadlo francouzské výroby.

Onboard the Ary Scheffer, outside Falmouth harbour, 23 June 1940.
Na palubě Ary Scheffer mimo přístav Falmouth 23. června 1940.

The Germans invaded France on 10 May; their speed and aerial superiority of their blitzkrieg soon overwhelmed the fighter protection of the l’Armée de l’Air and RAF aircraft of their now rapidly withdrawing front line. This alarmed the French as they realised that they had no aerial protection for strategic French cities and factories and so quickly formed Patrouille Défense Aérienne du Territoire (DAT) – Air Defence Patrols to protect them. Pilots and aircraft from various training units were used to equip these DAT units, one of whom was Jaroslav, whose re-training was hastily completed by 16 May 1940. He was then transferred to the patrouille DAT at Chartres airbase which was equipped with MS-406 c-1 and MB-151 c-1 fighters and manned by 16 Czechoslovak pilots.

Němci napadli Francii dne 10. května; a způsobem bleskové války, po překonání francouzských předních linii, rychle postupovali na západ.. Jejich rychlost a nadřazenost bleskové války v krátké době donutily francouzské letectvo a RAF k ústupu z předních linii. V této situaci si francouzské velení uvědomilo, že Francie nemá dostatečnou ochranu strategických francouzských měst a továren a rychle vytvářelo Patrouille Défense du Teritoire Aerienne (DAT), PVO protivzdušnou ochranu leteckými hlídkami. Pro vytvářené jednotky DAT byli z různých tréningových jednotek vyčleněni piloti a letadla. Jedním z těchto pilotů byl Jaroslav, jehož přeškolovací výcvik byl 16. května 1940 urychleně dokončen a převelen k Patrouille Dat na letecké základně Chartres, v níž bylo zařazeno 16 československých letců a která byla vybavena stíhacími letadly Morane Saulnier MS 406 C-1 a MB 151 C-1.

With France on the verge of capitulation, l’Arme d’Air released their Czechoslovak airmen from their service; for Jaroslav and other Czechoslovak airmen at Chartres airbase this was on 13 June. They were evacuated to Bordeaux where, on 19 June 1940, a total of 93 Czechoslovak airmen, boarded the ‘Ary Scheffer’, a small Dutch cargo ship, and in cramped conditions for all onboard sailed at 13:30 to England, arriving in Falmouth on 23 June 1940.

Když byla Francie na pokraji kapitulace, francouzské letectvo I’Arme d’Air československé letce 13. června 1940 propustilo z činné služby a byli evakuováni do Bordeaux, kde 19. června Jaroslav ve skupině 93 československých letců nastoupil na malou nákladní holandskou loď a pro všechny ve stísněných podmínkách na palubě vypluli ve 13.30 do Anglie. Do Falmouth v Anglii připluli 23. června 1940.

RAF :

After British security vetting had been completed, the Czechoslovak airmen were quickly sent to Cosford, the location of the Czechoslovak Airmen’s Depot, for enlistment into the RAF. With the Battle of Britain having already started on 10 July, the RAF had a critical need for fighter pilots. In July, Jaroslav was accepted into the RAF Volunteer Reserve, at the rank of P/O, and posted to the newly formed 310 (Czechoslovak) Sqn which was based at Duxford and equipped with Hurricane Mk 1’s.

Po ukončení bezpečnostních prověrek byly českoslovenští letci ihned odesláni do Depot pro zařazení v RAF v Cosfordu. Bitva o Anglii byla zahájena již 10. července 1940 a RAF měla kritický nedostatek stíhacích pilotů. V červenci byl Jaroslav přijat do dobrovolnické reservy RAF v hodnosti P/O a odeslán do nově vytvořené 310. (československé) perutě založené v Duxfordu, vybavené stíhacími letadly Hurricane MK.1’s.

With British flying instructors, and F/O Ladislav Češek, a Briton of Czech origin, as interpreter to assist in overcoming the language barrier and Mr Louis de Glehn brought in to give English lessons, three times a week, the Czechoslovak pilots, still in their l’Armée de l’Air uniforms, were given rapid re-training on Hurricanes and well as rudimentary English lessons. The squadron was declared operational on 17 August and was immediately participating in the Battle of Britain.

S britskými leteckými instruktory a F/O Ladislavem Češkem, Bitem českého původu, jako tlumočníkem, který pomáhal při překonávání jazykové bariery, měli třikrát týdně s Luisem de Glehnem lekce angličtiny.. V té době měli stále ještě uniformy francouzského letectva. Současně se v rámci školení seznamovali s materiální částí a pilotáží letadla Současně se seznamovali s rádiovou korespondenci v angličtině. 310.(československá) peruť byla prohlášena za bojeschopnou dne 17 srpna 1940 a okamžitě se účastnila bojů s Luftwaffe o Británii.

Jaroslav made his first operation patrol in the early evening of 19th August flying Hurricane Mk I P3887. He was to complete only five more operational patrols during the Battle of Britain; two on 20th, one on 23rd, 30th and a morning patrol on 31st.

Last flight :
Poslední let :

At 13:00, 31 August, twelve 12 Hurricanes from 310 Sqn took-off for an operational patrol. Jaroslav was flying Hurricane MkI P3159 in red section as wingman to P/O Alexander Hess with Sgt Josef Kopřiva. At 13:25, flying at an altitude of 12,000 feet over the Thames Estuary, they saw a Luftwaffe formation of about 20 Do 215’s from KG 3 along with numerous Me 109 for fighter support. The Hurricanes intercepted and in the resultant dog-fight, Štěrbáček’s Hurricane was last seen attacking a Do 17 before being shot down by a Me 109 at about 13:30. His Hurricane was seen to go into a steep dive with Jaroslav managing to bail-out. The Hurricane crashed at Wennington, near Romford, Essex, but Jaroslav landed into the Thames Estuary and believed to have drowned; his body was never found. Sgt Kopřiva was also shot down during that combat, but had more luck; he bailed out and landed near Hornchurch.

31. srpna 1940 v 1300 hod., 12 stíhacích letadel typu Hurrican od 310. (československé) perutě RAF, provádělo operační hlídku. Jaroslav letěl s Hurricane MK I, P3159 v červené části, v tříčlenné skupině, kterou tvořili P/O Alexander Hess, P/O Jaroslav Štěrbáček a Sgt. Josef Kopřiva. V 13.24 hod. letěli ve výšce 12000 stop nad ústím řeky Temže a uviděli asi dvacetičlennou formaci bombardovacích letadel Luftwaffe Do 215 od KG 3, které doprovázela početná ochranná skupina stíhacích letadel Me 109. Hurricany německé letouny napadly a střetly se s nimi v psím boji. Jaroslav Štěrbáček byl viděn jak ve 13.30 sestřelil jeden letoun Me 109. Potom převedl Hurricane do strmého stoupání a zřítil se. Huriccan havaroval na Wennington poblíž Romsford, Esex. Jaroslav opustil letoun padákem na němž přistál do ústí řeky Temže a pravděpodobně se utopil. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno. Sgt. Kopřiva byl v průběhu tohoto boje také sestřelen, ale měl více štěstí po opuštění letounu s padákem, přistál poblíž Hornchurch.

P/O Jaroslav Štěrbáček is commemorated on panel 10 of the Runnymede Memorial. He has the distinction of being the first Czechoslovak airmen to be killed in RAF service during WW2. He was 27 years old.

P/O Jaroslav Štěrbáček, je uveden na panelu 10, Památníku Runnymede. Bylo mu uděleno vyznamenání za obranu republiky a byl prvním československým letcem, který zahynul ve druhé světové válce v RAF. Zemřel ve věku 27 let.

Post WW2 :
Po druhé světové válce :

After the end of WW2, Jaroslav Štěrbáček received posthumous awards from his homeland for his contribution to the Czechoslovak war effort. On 31 December 1946, he was promoted to the rank of štábní kapitán (Staff Captain) in the Czechoslovak Air Force and on 17 February 1947, President Eduard Beneš awarded him, in memorium, the Válečný kříž 1939.

Po ukončení druhé světové války, dostal ve své vlasti posmrtné ocenění za jeho přínos k válečnému úsilí Československé republiky. Dne 31. prosince 1946 byl povýšen do hodnosti štábní kapitán československého letectva a dne 17. února 1947 mu prezident republiky Edvard Beneš udělil in memoriam Válečný kříž 1939.

A commemorative plaque was unveiled on his family home at 79 Dolní Lhota.

Na jeho rodném domě v Dolní Lhotě č. 79, mu byla odhalena pamětní deska.

Following the Velvet Revolution of 1989 he was promoted to the rank of plukovník (Colonel) in the Czechoslovak Air Force. On 1 May 1995 he was made an honorary citizen of Blansko.

Po sametové revoluci v roce 1989 byl povýšen do hodnosti Plukovník plukovníka československého letectva. Dne 1. května 1995 byl jmenován čestným občanem města Blansko.

Medals :

British / Britanie :

1939 – 1945 Star with Battle of Britain clasp

Czechoslovak / Československo:

Válečný kříž 1939 (Czechoslovak War Cross 1939)
Pamětní medaile se štítky F–VB

Remembered :
Památníky:

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent.

Jaroslav Štěrbáček je uveden spolu s dalšími 2.938 letců, kteří se účastnili bitvy o Británii na Foxley Christopher Norris na pamětní zdi Národního památníku bitvy o Britanii v Capel-le-Ferme, Kent.

He is commemorated on the London Battle of Britain Memorial.

Jaroslav Štěrbáček je připomínán na památníku Bitvy o Británii v Londýně.

He is also commemorated on a memorial plaque by a tree planted near hangar 4 at Duxford to commemorate the Czechoslovak airmen who were killed in 1940/41 while stationed at the airfield.

Je připomínán také na pamětní desce umístěné na stromě u hangáru 4 který byl na letišti Duxford zasazen k připomenutí památky československých letců, kteří přišli v boji o život v letech 1940/41.

Battle of Britain Roll of Honour, RAF Museum, Hendon, London:
Deska cti bitvy o Británii, Muzeum RAF, Hendon, Londýn

Remembrance book at Westminster Chapel, Westminster Abbey, London:
Pamětní kniha ve Westminsterské kapli Westminsterského opatství, Londýn

Czechoslovak Airmens Memorial, Dejvice, Prague:

Památník čs. Letců, Dejvice, Praha:

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2500 československými muži a ženami, kteží sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, na pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

Jaroslav Štěrbáček is remembered in the Remembrance books at St Clements Danes Church, London and St Vitus Cathedral, Prague.

Jaroslav Štěrbáček je také vzpomenut v pamětních knihách Kostela Sv. Klimenta v Londýně a také v Katedrále Sv. Víta v Praze.

In 1984 an aviation archaeological, believed that their research had identified the crash site of Štěrbáček’s Hurricane near Wennington Church, near Romford, Essex. After some preliminary excavation, the remains of a Hurricane were found along with the body of its pilot. After research, contact with Štěrbáček’s family in Czechoslovakia was made and the news was given to them The family was delighted at this news and that Jaroslav would, at last, be buried, his brother Oldřich and wife Dagmar came to England. However the news that they had been given was premature and their delight was to be shattered when further excavation at the crash site in April, and examination of the aircraft remains, revealed that it was, in fact, Hurricane R4215, flown by F/O Michael Duke Doulton, who had been shot down at about the same time as Jaroslav. This unfortunate situation instigated a symbolic headstone being placed for him in the post WW2 Czechoslovak section of Brookwood Cemetery, Surrey.

V roce 1984 letečtí archeologové věřili, že při jejich výzkumu našli místo havárie Hurricane Štěrbáčka, blízko Wennigtonského kostela, nedaleko Ramfordu v Essexu. Při předběžném výkopu byly nalezeny zbytky Hurricanu spolu s tělem pilota. Po průzkumu byl navázán kontakt s Štěrbáčkovou rodinou v Československu a byla jim předána zpráva o nálezu. Rodina byla potěšena, že konečně byl Jaroslav pohřben a jeho bratr Oldřich a manželka Dagmar přijeli do Anglie. Tato zpráva k jejich zármutku však byla předčasná, neboť při další vykopávce na místě havárie v měsíci dubnu a idnetifikaci letadla zjistilo, že ve skutečnosti s Hurricane, R4215 letěl F/O Michael Duke Dalton, který byl sestřelem přibližně ve stejnou dobu jako Jaroslav. Tato nešťastná událost způsobila, že byl na československé části hřbitova Brookwood, Surrey byl po druhé světové válce, symbolicky umístěn náhrobní kámen s jménem Jaroslav Štěrbáček.

Brookwood

Article last updated 21.04.2020.

This entry was posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Jaroslav Sterbacek – One of the Few

  1. Paul Kopecek says:

    Impressive research and information which, without doubt, further honours the memory of a brave young man.

  2. Pingback: A timely encounter with a visitor at IWM Duxford – volunteer london blog

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.