Vilem Kauders MC

.

Vilém KAUDERS MC

* 22/03/1910
† 03/07/2010

_______________________________________________________________

Národíl se v Praze. Odešel z Protektorátu Čechy a Morava na Blízký východ do Gedery, kde se soustřeďovali Čechoslováci a kde byl organizován kádr předpokládaného pěšího pluku.

He was born in Prague. He escaped from the Protectorate of Bohemia and Moravia to the Middle East to Gederah, where they assembled the Czechoslovaks escapee’s and he was posted to a infantry Battalion.

Na obrázku dole jsou důstojníci 1. roty Čs. pěšího praporu č. 11-Východního.

In the picture below are the officers C Company of 11th Infantry Battalion East.

Stojící zprava: Vel. 1. čety por. Josef Kholl (1), William Kauders (3), vel. 2. čety ppor Otto Klein-Klíma(4), vel.- 3. čety por. Bohuslav Novotný(5). Sedící zprava“ Zástupce vel. Roty kpt. Jindřich Suška a velitel roty škpt. František Zástěra.

Standing on right: Commander of 1st platoon Lt. Joseph Kholl (1), William Kauders (3), Commander of 2nd Platoon Lt. Otto Klein-Klima (4), Commander of 3rd platoon Lt. Bohuslav Novotny (5). Siting on the right Acting Commander Cpt. Jindřich Suška and Cpt. František Zástěra.

Počátkem prosince 1940 se 11. čs. pěší prapor ( jehož jednu třetinu tvořili židé), přesunul do vojenského campu v Jerichu. 25. února 1941 prapor zahájil přesun do Egypta – oasa Sidi Bistr a 18. března 1941 do tábora Agami, západně od Alexandrie, kde chránili veledůležitý válečný přístav Alexandrie. V Agami-campu koncem března 1941 část mužstva ukončila školu pro důstojníky v záloze a potom byli jako aspiranti přiděleni k jednotkám ve funkci zástupci velitelů.

In early December 1940, the 11th Czechoslovak Infantry Battalion [of which one third were Jewish], moved to a military camp in Jericho. On 25th February 1941, they then began moving into Egypt – to yjr oasis Sidi Bistr and on 18 March 1941 to camp Agama, which was West of Alexandria. Their role was to protect the vital port of Alexandria. It was at the Agama camp at the end of March 1941, that the team ended their officer training early and where assigned to their respective units as acting commanders.

23.6.1941 se čs. prapor přemístil do Syrie, aby bylo znemožněno kolaborantské Vichy (která povolila německé Luftwafe přistávat na jejich letištích), vybudovat v Syrii a Iráku základnu pro příští ofenzivu. Nejtěžší boje čs. vojáci svedli poblíž silnice do Damašku a Bejrutu. Střetnutí skončilo po pádu Damašku 21.6.1941 kapitulací Vichy a uzavřeném příměří 14.7.1941 v Akře.

On 23 June 1941, the Czechoslovak Battalion moved to Syria in order to defeat the Vichy authorities who were collaborating with the German forces by allowing the Luftwaffe to use Syrian and Iraq airfields in preparation of their next offensive. The Czechoslovak soldiers experienced heavy fighting along the roads to Damascus and Beirut. The battle finished when Damascus fell, on June 21, 1941, and shortly afterwards, the Vichy government surrendered and the Armistice was signed on 14 July 1941 in Accra.

Koncem srpna 1941 bylčs. prapor přemístěn do Egypta a britské velení rozhodlo, že Čechoslováci posílí spojeneckou posádku v obklíčeném Tobruku, který měl pro spojence klíčový význam.

At the end of August 1941 the Battalion moved to Egypt where the British commanders decided that the Czechoslovaks would strengthen the troops besieged in the Tobruk garrison, which was a key position for the Allied armies.

Čechoslováci bránili Tobruk od 21.10.do 10.12.1941. Hlavní část čs. jednotky do obklíčeného Tobruku byla přepravena v noci z Alexandrijského přístavu na dvou torpédoborcích. Sestava praporu (v počtu 634 mužů): tři roty- 2.,3. a 4. od jihu k severu v pásmu hlavního náporu. První rota v záloze v záchytném pásu. Po stažení Čechoslováků z obklíčeného Tobruku koncem března 1942 byla od 27.4. do 21.5. provedena reorganizace dosavadního pěšího praporu na 200. čs. lehký protiletadlový pluk -Východní, se třemi prapory 500, 501, 502, rotami č. 1-12 a dvěma samostatnými četami- spojovací a dílenskou.V souvislosti s porážkou Němců a Italů v severní Africe na jaře 1943 se nalodilo 1 326 čs. vojáků v přístavu Tewfliku a odplulo do Anglie. Zbytek čs. vojáků zůstal v Palestině a poté se přesunul do Sovětského svazu kde se tvořil 1. čs. samostatný prapor, jemuž velel pplk. Ludvík Svoboda.

After Tobruk was relieved in late March 1942, the Czechoslovaks regrouped around Tobruk between 27 April until 21 May and then the existing Infantry Battalion was reformed to form the 200 Czechoslovak Anti-Aircraft regiment, consisting of No. 500, 501 and 502 Battalions, each with 12 companies, and 2 separate platoons which all contributed towards the defeat of the Germans and Italians in North Africa. In the Spring of 1943, some of them they boarded the MV 1326. ‘Tewflik’ and sailed to England.The remaining Czechoslovak troops stayed Palestine, but later moved to the Soviet Union where, under the command of Ludvík Svoboda they formed the 1st Independant Battalion. During his military service in this conflict WIlliam Kauders was awarded the Military Cross.

Por. William Kauders byl potom zařazen do letecké školy pro navigátory Monston v Kanadě.

Lt. William Kauders then transferred from the Army to the RAF and was posted to a Navigators School at Monston, Canada.

Po ukončení leteckého výcviku por. William Kauders plnil bojové úkoly jako navigátor na letounu B-24 Liberátor až do konce druhé světové války.

Po válce se seznámil s dívkou německé národnosti, kterou si vzal za manželku. To byl poněkud odlišný postoj k německým občanům, než všeobecný a tak odešel z armády do USA, kde žil dosud.

On completion of his training P/O William Kauders was posted to 311 Czechoslovak Squadron as a navigator and flew on B24 Liberators on coastal command operations until the end of the war during this period he was promoted to the rank of F/O.

After the war he met a girl who was a Sudeten German and they married. As this was a rather different attitude towards German citizens than that held by the majority of people, he left the Army and went to the USA, where he lived for the rest of his life.

V roce 2007 jsem předpokládal, že v době, když jsme s Německem v EU, již se také změnil náš postoj k německé národnosti a dovolil jsem si dát panu presidentovi návrh na ocenění zásluh Williama G. Kauderse.

I assume, that as by 2007 we were members of the EU along with Germany, that our attitude to the Germans has also changed. as I was allowed to propose to the President that a Merit Award should be granted to William G. Kauders.

William Kauders (5. zprava, za ním stojí manželka Inge v bílém kloboučku), při slavnostním odhalení památníku padlých čs. zahraničních letců ve druhé světové válce na městském hřbitově v Prostějově, kde je symbolicky uložena prsť ze 157 hrobů čs. letců.

William Kauders [standing 5th from the right and behind him is his wife Inge in the white hat], at the memorial ceremony, held at Prostelov Municipal cemetery, in rememberanceof the fallen Czechoslovak who fought abroad during World War 2. Here he symbolically placed soil on the graves of the 157 Czechoslovak airmen from this region.

William Kauders se svoji manželkou Inge u památníku čs. zahraničních letců.

William Kauders and his wife at the memorial for Czechoslovak airmen who served abroad.

William Kauders se podepisuje jednomu z účastníků odhalení památníku čs. letců.

William Kauders signs his autograph by the memorial for Czechoslovak airmen.


Setkání s Williamem Kaudersem a jeho manželkou Inge.

Meeting with William and Inge Kauders

Hrob v Brookwoodu, září 2010

His grave at Brookwood,  September 2010

Mgr. Boleslav Povolný. Plumlov dne 22. července 2010

Mgr. Boleslav Povolný, Plumlov July 2010

This entry was posted in 311 Sqd, Biography, No longer with us. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.