KX-B Memorial awardsFollowing the successful conclusion to having a Memorial erected at Petten, Holland in remembrance of Major General Alois Šiška the patron of 222 “Šiškova” training squadron patron, four members of the KX-B Memorial Project team have been awarded medals.

Poté, co byl v Pettenu, Nizozemí, successful conclusion”>úspěšně vztyčen památník na paměť Generálmajora Aloise Šišky, byli patron 222. cvičné letky českého letectva “Šišková” a čtyři členové pamětního projektu KX-B odměněni medailemi za tento úspěch.

The four members, Major Jaroslav Morochovič, Major Jaroslava Morochovičová, F/Lt Zdeněk Nožička and F/Lt Pavel Staněk are all serving officers officers of that squadron.

Čtyři členové – major Jaroslav Morochovič, major Jaroslava Morochovičová, poručík letectva Zdeněk Nožička a por. letectva Pavel Staněk jsou všichni důstojníky sloužícími v této letce.

Roel Rijks, Dagmar Johnson-Šišková, Major Jaroslava Morochovičová, Major Jaroslav Morochovič, F/Lt Pavel Staněk and F/Lt Zdeněk Nožička.

The official parade of 22nd airbase, in Sedlec, Vícenice near Náměšt nad Oslavou, where 222 “Šiškova” training squadron was deployed, took place in the town of Náměšt on Wednesday, 3rd July 2013.

Oficiální přehlídka 22. letecké základny v Sedlci, Vícenicích u Náměšti nad Oslavou, kde byla 222. “Šišková” cvičná letka umístěna, se uskutečnila v Náměšti ve středu 3. července 2013.

This slideshow requires JavaScript.

During the parade the four officers were awarded their medals by Colonel Oldřich Rampula Chairman of Svazu letců ČR, the Airmen’s Union of Czech Republic, in recognition of their part in the creation of this monument and for promoting the traditions of the Czech Air Force.

Během přehlídky byly plukovníkem Oldřichem Rampulou, předsedou Svazu letců České republiky, uděleny medaile čtyřem důstojníkům, jako ocenění role, kterou při realizaci tohoto památníku sehráli, a za propagaci tradic čekého letectva.

F/Lt Zdeněk Nožička, F/Lt Pavel Staněk
Major Jaroslav Morochovič, Vlasta Šišková, Major Jaroslava Morochovičová, ,

From the four officers:
Jménem čtyř důstojníků:

Major Jaroslav Morochovič, Major Jaroslava Morochovičová,
F/Lt Zdeněk Nožička and F/Lt Pavel Staněk:

“We set out to build a monument to honour and remember the crew of the Czechoslovak Wellington bomber KX-B. We had a very good reason for this as our patron, the late Major General Alois Šiška, was the first pilot of this crew on their last raid on the port of Wilhemshaven in December 1941. As you know we succeeded, and the monument was unveiled on October 17th last year.”

“Rozhodli jsme se vybudovat památník československé posádce Wellingtonu KX-B. Měli jsme k tomu velmi dobrý důvod, protože náš patron, generálmajor Alois Šiška, byl prvním pilotem posádky na jejich posledním náletu na přístav Wilhemshaven v prosinci 1941. To se nám opravdu podařilo a památník byl oficiálně odhalen v říjnu minulého roku.”

“So it came as a big surprise when, during the airbase parade lead by Colonel Libor Štefánik on the 9th November 2012, a letter was read out. It slowly dawned on us that it was about us. The letter praised us four members of the KX-B Project Team, for the efforts we put into creating this monument. It came from our other colleagues on the team, namely Dagmar Johnson–Šišková, Ian Johnson & Roel Rijks. We were very touched by their kind and appreciative words especially, as without these three team members the completion would not have been possible.”

“Bylo pro nás proto velkým překvapením, když v průběhu nástupu základny 9. Listopadu 2012 pod velením plukovníka Libora Štefánika, byl čten jakýsi dopis. Postupně nám začalo docházet, že se v něm mluví o nás. Dopis vyjadřoval pochvalu nám čtyřem členům projekčního týmu památník KX-B za úsilí, které jsme vložili do jeho vybudování. Dopis napsali naši kolegové z týmu, jmenovitě Dagmar Johnson-Šišková, Ian Johnson a Roel Rijks. Jejich vřelá slova uznání na nás velice zapůsobila především proto, že nebýt těchto tří členů týmu, nebyla by realizace možná.”

“A few months later came a second surprise. We received notification from Colonel Oldřich Rampula, Chairman of Svazu letců ČR, Czech Airmen’s Union, informing us that the Union had decided to award the four of us a medal for our contribution to the creation of the KX-B monument and for promoting the traditions of the Czech military air force. This was a result of the above mentioned letter which Dagmar had also sent to the Union.”

“O několik měsíců později přišlo další překvapení, když nám plukovník Oldřich Rampula, předseda Svazu letců ČR oznámil, že se Svaz rozhodl udělat nám čtyřem medaili za náš příspěvek k vybudování památníku posádce KX-B a propagaci tradic českého vojenského letectva. To byl výsledek výše zmíněného dopisu, který Dagmar poslala na Svaz letců.”

“We received our medals from Colonel Rampula himself during another airbase parade which took place in the town of Náměšt nad Oslavou on Wednesday, 3rd July 2013.”

“Tyto medaile jsme obdrželi z rukou plukovníka Rampuly u příležitosti dalšího nástupu základny, který se uskutečnil v Náměšti nad Oslavou ve středu 23. července 2013.”
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony. Bookmark the permalink.

1 Response to KX-B Memorial awards

 1. Milena Kolaříková says:

  Vřelé díky těm, kteří se o postavení památníku zasloužili! Blahopřeji i těm čtyřem, kteří za své přispění k realizaci tohoto projektu byli odměněni – nesou dál pochodeň vzpomínky.
  Věrni zůstaneme ideálům letců a vojáků, na které jsme nezapoměli!
  Děkuji

  Many thanks to those, who conceived the idea of this worthy memorial. Congratulations also to the four, who were awarded for their contribution to the realization of this memorial – they carry on the torch of remembrance. We will remain faithful to the ideals of the airmen and the soldiers, who we have not forgotten!
  Thank you
  Milena

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.