UK Memorial to Sgt Josef Frantisek


Memorial to Sgt Josef František

Pomník četaři Josefu Františkovi

The Polish Air Force Memorial Committee, (PAFMC), together with the Embassies of the Republic of Poland, the Czech Republic and Slovak Republic are delighted to announce that a Memorial to the Czechoslovak pilot Sergeant Josef František, flying with 303 Polish Squadron during the Battle of Britain, will be unveiled later this year close to where he lost his life on the 8th October 1940.

Polish Air Force Memorial Committee (PAFMC), ve spolupráci s velvyslanectvím Polské republiky, České republiky a Slovenské republiky s radostí oznamuje, že koncem letošního roku bude odhalen pomník československému pilotovi, četaři Josefu Františkovi, který sloužil u 303 polské peruti v období Bitvy o Británii v blízkosti místa, kde 8. října 1940 zahynul.

The crash site is now part of the Priest Hill Nature Reserve, Epsom, Surrey. It is one of the 6,500 hectares of nature reserves under the stewardship of the Surrey Wildlife Trust, which has kindly granted permission to place the Memorial. It will be located next to a public footpath and near to the crash site. The PAFMC is funding the entire cost of the Memorial.

Místo nehody je dnes součástí přírodní rezervace Priest Hill, Epsom, hrabství Surrey. Tato rezervace je jednou z mnoha rezervací o celkové rozloze 6 500 hektarů, které spravuje Surrey Wildlife Trust, s jehož laskavým svolením může být pomník na pozemku rezervace umístěn. Bude se nacházet blízko veřejné pěšiny a současně poblíž místa nehody. PAFMC pokryje veškeré náklady vybudování tohoto pomníku.

Sgt František was one of the most successful pilots in the Battle of Britain credited with destroying 17 enemy aircraft and one probably destroyed. He was decorated with the Polish Virtuti Militari and Krzyż Walecznych (Cross of Valour) and three bars, posthumously the Czechoslovak Československý válečný kříž 1939 (Czechoslovak War Cross 1939) and the British Distinguished Flying Medal and bar.

Četař František byl jedním z nejúspěšnějších pilotů Bitvy o Británii s 17 potvrzenými sestřely a jedním pravděpodobným. Byl nositelem polských vyznamenání Virtuti Militari a Krzyz Walecznych z 3 okuciami, Československý válečný kříž 1939, který mu byly udělen in memoriam, a Britská Distinguished Flying Medal & Bar.

Sgt František was returning to his base at RAF Northolt from an uneventful routine patrol with 11 other squadron colleagues led by its British commander Sq/Ldr Ronald Kellett. Approaching the area of the Staines Reservoirs Sgt František was seen to veer off to the east and did not respond to radio communication. His Hurricane R4175 Code RF-R crashed onto flat farmland and Sgt František was killed. This was the day after his 26th birthday.

Četař František se vracel na dvou základnu RAF Northolt z rutinního hlídkového letu společně s 11 dalšími příslušníky z jejich perutě, který vedl jejich britský velitel SQn Ldr Roland Kellet. V prostoru vodní nádrže Staines se četař František odklonil východním směrem a neodpovídal na radiové spojení. Jeho Hurricane R4175 RF-R narazil do rovinaté zemědělské půdy a četař František zahynul. Stalo se tak den po jeho 26. narozeninách.

The circumstances surrounding this incident were a cause of great concern to the Squadron at the time and the reason for his leaving formation, and the subsequent ill-fated attempted landing, remain a complete mystery and unlikely ever to be solved. Sgt Josef František is buried in the Commonwealth War Graves Commission area at Northwood Cemetery grave H 246.

Okolnosti této nehody byly pro perut v tu dobu velmi problematické a důvod, proč opustil formaci a následný nezdařený pokus o přistání, který se mu stal osudným, je stále záhadou, kterou se pravděpodobně nikdy nepodaří objasnit. Četař Josef František je pohřben na hřbitově v Northwoodu, č. hrobu H 246. v sekci Commonwealth War Graves Commission.

The Chairman of the PAFMC Richard Kornicki commented: “It is a privilege for us to be able to create a lasting Memorial to Sgt František at the spot where he lost his life. As a Czechoslovak pilot, flying in a Polish Squadron, under a British commander he is a powerful reminder of the international make-up of The Few. We hope that for generations to come, those who walk past the Memorial will pause and remember those to whom they owe their freedom. We are very grateful to the Surrey Wildlife Trust and to the Polish, Czech and Slovak Embassies for their support and co-operation”.

Předseda PAFMC Richard Kornicki poznamenal: „Je pro nás velkou ctí, že můžeme četaři Františkovi vytvořit pomník na místě, kde zahynul. Jako československý pilot, který sloužil u polské peruti pod britským velením, je skvělou připomínkou mezinárodního složení „The Few“. Lze jen doufat, že generace, které budou kolem tohoto pomníku procházet, se zde zastaví a vzpomenou na ty, kterým vděčí za svou svobodu. Jsem velmi vděčni Surrey Wildlife Trust a polskému, českému a slovenskému velvyslanectví za jejich podporu a spolupráci.“

His Excellency the Ambassador of the Republic of Poland Piotr Wilczek said: “It is good to see that a pride of the Polish 303 Squadron and an honorary Pole, Josef František, is being honoured with a memorial close to where he lost his life. Thanks to this, his achievements, sacrifice and spirit of camaraderie will never be forgotten, and strong international cooperation, so needed in the current difficult time, will be on full display”.

Jeho Excelence velvyslanec Polské republiky Piotr Wilczek řekl: “Skutečnost, že chlouba 303. polské perutě a čestný občan Polska Josef Frantíšek je poctěn památníkem v blízkosti místa, kde zahynul, je potěšující. Díky tomu nebudou jeho úspěchy, obět a kamarádství nikdy zapomenuty a současně s tím bude silná mezinárodní spolupráce, tak potřebná v dnešní obtížné době, všem na očích.“

Her Excellency the Ambassador of the Czech Republic Marie Chatardová said: “These days, more than at any point in the last seven decades, we see how important international military cooperation is for safeguarding European security. And heroes like Josef František are the perfect symbol and reminder of that.”

Její Excelence, velvyslankyně České republiky Marie Chatardová, řekla: „V těchto dnech vidíme, více než kdykoliv v posledních sedmi desetiletích, jak důležitá je mezinárodní vojenská spolupráce pro zabezpečení bezpečnosti v Evropě. Hrdinové jako Josef František jsou toho zářným symbolem.“

His Excellency the Ambassador of the Slovak Republic Róbert Ondrejcsák said: “Sergeant Josef František indelibly entered the history of the joint struggle of Czechs and Slovaks in the national fight for liberation during the Second World War. He was the hero of the legendary Battle of Britain. In the fight against the ruthless enemy, he fulfilled the words of the military oath to the last word, for which he will forever deserve our respect and thanks in Slovakia”.

Jeho Excelence velvyslanec Slovenské republiky Robet Ondrejcsák řekl: “ Četař Josef František se nesmazatelně zapsal do historie splečného boje Čechů a Slováků za národní svobodu v průběhu 2. světové války. Byl hrdinou legendární Bitvy o Británii. Svým bojem proti krutému nepříteli vyplnil vojenskou přísahu do posledního slova, za což si na Slovensku navždy zaslouží naši úctu a vděčnost.”

_______________________________________________________________

The Memorial to

The Memorial to Sgt Josef František has been made possible by the extensive detective work of aviation enthusiast Lewis Shelley and Polish Air Force historian and author Peter Sikora. They have spent many years researching and investigating the incident, which included an eyewitness account and are confident the crash site has finally been authoritatively located.

K vytvoření pomníku četaři Josefu Františkovi velkou měrou přispěl svou rozsáhlou detektivní prací letecký nadšenec Lewis Shelley a Peter Sikora, který se zabývá a píše o historii polského letectva. Oba strávili řadu let bádáním o okolnostech nehody, včetně výpovědi očitého svědka, a jsou si jisti, že se jim místo nehody podařilo s jistotou identifikovat.

_______________________________________________________________

More details will be released nearer the date of the Memorial unveiling.

Další podrobnosti budou zveřejněny před datem odhalení pomníku.

This entry was posted in Ace, Events, Forthcoming Events, Memorial, Not Forgotton, Poland. Bookmark the permalink.

2 Responses to UK Memorial to Sgt Josef Frantisek

  1. Krzysztof Marczak says:

    A great person, who gave his life,
    A true hero and inspiration to others.

  2. rudneicunha says:

    Great news, and thoroughly deserved.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.