denik.cz – shameful behaviour


denik.cz – ostudné chování

version 1 – as first published on 24.3.2020.
verze 1 – jako první zveřejněné 24.3.2020.

The 24 March 1950 is a notable day in Czechoslovak post-WW2 history, as this was the day 3 ČSA DC3’s were hijacked by 7 former Czechoslovak RAF airmen, who crewed these aircraft, for what was supposed to be routine internal flights from Brno, Ostrava and Bratislava to Prague. However, instead of landing at their intended destination, each aircraft was hijacked by their former CzRAF aircrews and instead flown west, out of Czechoslovakia to Erding airbase in the American Zone of Germany. This escape gained infamy as it was the worlds’ first triple aircraft hijack.

24 březen 1950 patří k významným dnům v poválečné historii Československa, neb právě v tento den došlo k únosu 3 DC-3 letadel ČSA skupinou 7 bývalých Československých příslušníků RAF, kteří byli mezi členy jejich posádek, při letu z Brna, Ostravy a Bratislavy na letiště v Praze. Avšak namísto plánovaného přistání v Praze byla všechna tři letadla těmito bývalými příslušníky RAF unesena a přesměrována přes hranice Českoslovenka na západ na základnu Erding v americké zoně v Německu. Tento útěk se stal slavným právě proto, že šlo o první trojitý únos letadel.

The story regularly appears in the Cz media each year, and as 2020 is the 70th anniversary of that escape, this year was no exception with:

Tento příběh se každoročně objevuje v českých sdělovacích prostředcích a protože v roce 2020 vzpomínáme 70. výročí tohoto únosu, není ani tento rok vyjímkou, jak je zřejmé z:

seznam.cz here
zde
CT24 here
zde
irozhlas here
zde
Czech Radio
Prague Radio International
here
zde
Aeroweb here
zde

covering the story as well as our own article here.

Tento příběh se každoročně objevuje v českých sdělovacích prostředcích a protože v roce 2020 vzpomínáme 70. výročí tohoto únosu, není ani tento rok vyjímkou, jak je zřejmé z:

However, it was disturbing to see that denik.cz, a national paper in the Czech Republic, chose to sully the anniversary of this escape by resorting to stealing watermarked images from our website, here

Nicméně je alarmující zjištění, že jedny z celostátních novin České republiky, deník.cz pošpinily výročí tohoto únosu tím, že odcizily vodotiskem označené ilustrace z našich webových stránek zde:

and here

i zde

for their own article on this escape for their commercial benefit. A very unprofessional and unethical manner in which to obtain such material. Any professional and ethical media source worldwide is quite aware as to the correct manner in which such material should be sourced.

pro svůj vlastní článek o tomto úniku, za účelem finančního zisku. Velmi neprofesionální a nemorální způsob jak získat vhodné podklady. Každý profesionální sdělovací zdroj na světě, který dodržuje zásady etického chování, zná správný postup, jakým lze potřebné podklady získat.

denik.cz here
zde

Contacting denik.cz regarding these thefts, their office claimed “it was mistake of our new externist” Their article was written by Rostislav Tureček and all images used are crediting him as the source of those images, even though they clearly carry our watermark as the source. This is a lame excuse as a newspaper has to take responsibility for its published content, and not try and pass the buck elsewhere.

Na dotaz k denik.cz ohledně tohoto odcizení, redakce odpověděla, že “to byla chyba jejich nového externího spolupracovníka”. Tento článek napsal Rostislav Tureček a všechny použité ilustrační materiály jsou připsány jemu, i když náš vodotisk je na nich jasně viditelný. Jejich vysvětlení není přesvědčivé s ohledem na to, že redakce novin je zodpovědná za správnost obsahu a neměla se snažit svést vinu na někoho jiného.

Confronted with these thefts, rather than come clean and act responsibly, instead the matter becomes a farcical example of bumbling, incompetent amateurism – hardly what is expected from professional journalism at a national newspaper.

Když už byli postaveni před tuto skutečnost, místo přiznání omylu a zodpovědného přístupu, se tato situace změnila v groteskní ukázku neohrabaného a nekompetentního amatérismu – opak toho, co lze právem očekávat od profesionálního novinářství celonárodních novin.

Firstly the thumbnail image of Oldřich Doležal, under the main image, is replaced with a new thumbnail image of him and Zdeněk Hanuš receiving their DFC’s in WW2 for the Alsterufer attack. A new map is also introduced to that foto set.

Za prvé, fotografie Oldřicha Doležala pod hlavním ilustrací je nahrazena jinou, společnou fotografií jeho a Zdenka Hanuše, když obdrželi DFC za potopení Alsterufera v 2. světové válce. Do této serie fotografií je rovněž vložena nová mapa.

version 2
verze 2

Then the said thumbnail image of Oldřich Doležal and Zdeněk Hanuš receiving their DFC’s becomes the main image of that article. This image also has our watermark and stolen from our website.

Následně se tato společná fotografie Oldřícha Doležala a Zdenka Hanuše z obdržení jejich DFC stala hlavní ilustrační fotografií tohoto článku. Tato fotografie má také náš vodotisk a byla odcizena z našich webových stránek.

version 3
verze 3

Contacting denik.cz again regarding their latest image theft, resulted in another revision to the main image of their article.

Další intervence u denik.cz o odcizení této fotografie vyvolala následnou změnu hlavní ilustrační fotografie v článku.

version 4
verze 4

Unfortunately, it does not stop there as other images used in their article can also be easily found.

Bohužel tím to ale nekončí, protože v jejich článku lze vidět ještě další fotografie.

which is identical to what can be found here even the font, font size and use of italic is identical.

které je stejné jako ty zde, jak po stránce typu a velikosti písma, tak použití kurzivy.

For the Únos book, even the cover damage marks and imperfections are identical:

Na fotografii obálky knihy “Únos” jsou dokonce patrné stejné šmouhy a nepravidelnosti:

and you are left to wonder why other images have been removed from that article and why the archive source was changed here:

je na pováženou, proč byly další fotografie z tohoto článku odstraněny a proč se najednou změnil archivní zdroj právě zde:

particularily when at the Národní filmový archiv actually shows the uncropped and watermarked image for “Únos”……

tím spíš, že v Národním filmovém archivu lze najít neupravenou a vodotiskem označenou ilustraci Únosu…

A shameful display
of very unprofessional and unethical practise from
denik.cz and its newsdesk.

Ostudná ukázka
vysoce neprofesionální a nemorální praxe
od denik.cz a jeho zpravodajské redakce.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, Anniversary, Into exile, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to denik.cz – shameful behaviour

 1. Alexandr Volf says:

  I am afraid it will take another 50 years before general acceptance and understanding of certain moral and liberal values will return to the Czech lands. The Communist legacy is still too strong. That’s why I have to thank you, and all the others who work every day relentlessly to bring about the change, and don’t give up. All for the love of the country and our ancestors. Thank you.

 2. Victoria Brennan says:

  Hi

  Who were the airmen? I can’t expand the post.

  Thank you.

  [Moderator’s note: our article being referred to is about the 70th anniversary of the Erding escape of 24 March 1950 – https://fcafa.com/2020/03/24/erding-escape-70th-anniversary-24-march-2020/ ]

 3. Petr Doktor says:

  Nothing new under the Sun. 30 years after the velvet transition of Communists to Red Capitalism we are dealing with same communist morale. The president of the Czech Republic is one of the best servant and friend of Cina, the most brutal communist regime todays. We can see even more in the future. Shame of them..

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.