Ladislav Bilik


Ladislav BILÍK


………………..* 22.06.1918. Osvětimany.

………………..† 16.08.1949. Uherské Hradiště


Před válkou
Pre-War

Narodil se 22. června 1918 v Osvětimanech, jako nemanželský syn Františky Bilíkové. Vyučil se zahradníkem a následně byl zaměstnán u firmy Vaněk v Chrudimi, od roku 1937 jako vedoucí zahradník u firmy Hnilica v rodných Osvětimanech.

He was born on 22nd June 1918 in Osvetimany as the illegitimate son of Františka Bilíková. He was trained as a gardener and was employed by the Vaněk’s Company in Chrudim. Later. he became a head gardener with the Hnilica’s Company in his birthplace Osvětimany in 1937.

Vojenskou službu nastoupil v říjnu 1938, kdy byl přiřazen k 10. Hraničářskému praporu v Holešově, a 22. března 1939 byl propuštěn z činné služby. Po březnové německé okupaci Československa překročil v srpnu 1939 hranice vlasti do Polska a 12. srpna byl presentován jako dobrovolník u východní skupiny československé armády v Krakově.

Polsko
Poland

His military career commenced in October 1938 when he joined the No. 10 Borderline Battalion at Holešov. On 22nd March 1938 was released from active military service. Following the German occupation of Czechoslovakia, in March 1939, on 8 August he escaped over the border to Poland. On 12 August was accepted as a volunteer with the eastern group of the Czechoslovak Army in Krakow.

V polských legiích konal vojenskou službu od 1. září 1939 do 18. září 1939. Od 19. září 1939 byl zajat Sovětskou armádou, která zaútočila na Polsko, a internován v SSSR. Zde byl zadržován do 24. března 1941. Po tomto datu mu bylo umožněno spolu s dalšími zajatými Čechoslováky odcestovat přes Turecko do Palestiny. Sem přijel 12. dubna 1941 a v Haifě vstoupil do britské armády.

He served with the Polish legions from 1st September 1939 to 18th September 1939. On 19th September 1939, he was captured by the invading Soviet Army and interned in the Soviet Union. His confinement there lasted until 24th March 1941. Then, with other captured Czechoslovak military, he departed from the Soviet Union, travelling across Turkey to Palestine where he arrived 12th April 1941, at Haifa and joined the British Army.

Byl přidělen k 11. Východnímu praporu Československé armády na Blízkém východě a zúčastnil se všech jeho tažení. U této jednotky zůstal i poté, co byla přeorganizována na 200. protiletadlový pluk.

He was posted to the 11th Eastern Battalion of the Czechoslovak Army in the Middle East and participated in all of their campaigns there. He stayed with this unit when it was transformed into No 200 Anti-aircraft Regiment.

RAF

V Británii mezitím došlo k vážným bojovým ztrátám u československých perutí a vojáci Československé armády byli vyzváni k dobrovolnému přesunu do britské RAF. Ladislav byl jedním z těch, kteří výzvu vyslyšeli, a vydal se lodí ze Středního východu do Británie. 2. ledna 1943 vstoupil ve výcvikovém středisku RAF v St. Athan do řad RAF VR v hodnosti AC2. Přihlásil se ke službě pilota a v červnu byl odeslán ke 4. ITW (Initial Training Wing) v devonském Paigntonu k výběrovému řízení. Poté, co úspěšně prošel výběrem, byl k dalšímu výcviku umístěn u 3. EFTS (Elementary Flying Training School) v Shellingfordu, kde pobyl od 27.srpna do 24. září a prošel zde základním pilotním výcvikem.

In Britain, the Czechoslovak RAF squadrons were being seriously depleted due to losses incurred in combat and so requests for volunteers from the Czechoslovak Army to transfer to the RAF were made; Ladislav was one of the soldiers who volunteered, On 1 October 1942, he and other soldiers who had volunteered, sailed from the Middle East to Great Britain. On 2 January 1943, he joined the RAF Volunteer Reserve, at the rank of AC2 at the RAF Training School at St. Athan. He volunteered for flying duties and in June was posted to 4 ITW (Initial Training Wing), at Paignton, Devon, for aircrew selection. Successfully completing the selection, he was posted to 3 EFTS (Elementary Flying Training School), at Shellingford, from 27 August to 24 September for elementary pilot training.

1 Paignton, červen/ June 1943.

Kanada
Canada

Po jeho ukončení nastoupil k dalšímu výcviku 13.listopadu u 31.EFTS v kanadském De Wintonu. 14. srpna 1944, stále ještě v Kanadě, byl odeslán k pokračovacímu výcviku u 13. SFTS (Service Flying Training School) v North Battlefordu.

On completion of that course, he was then posted, on 13 November, to No.31 EFTS (Elementary Flying Training School), at De Winton, Canada for further pilot training. On 14th August 1944, he was posted to No.13 SFTS (Service Flying Training School) in North Battleford, Canada to continue his pilot training.

Kanada
Canada

Během svého pobytu v Kanadě uzavřel 24. února 1945 v Amherstu v Novém Skotsku manželství s Julií Chelen. 16. října 1945 se jim narodil syn Ladislav Gerald.

Whilst in Canada, he married Julia Chelen, on 24th February 1945 in Amherst, Nova Scotia, and on 16 October their son, Ladislav Gerald was born.

Po dokončení pilotního výcviku se vrátil do Anglie kde 18.března 1945 přišel k No.7 PRC (Personal Reception Centre) 3. března nastoupil u No. 5 (Pilotní) Advanced Flying Unit na RAF Turnhill. Jeho posledním umístěním u RAF by Československé depo v Cosfordu. Zde bvl povýšen do hodnosti Sergeanta.

On completion of his pilot training, he returned to England and on 18 March 1945, he was assigned to No.7 PRC (Personal Reception Centre) prior to being posted, on 3 April, to No. 5 (Pilot) Advanced Flying Unit, at RAF Ternhill. His last RAF posting was on 5 June to the Czechoslovak Depot at Cosford. He was promoted to the rank of Sergeant on 18 March 1945.

Po druhé světové válce
Post WW2

Dne 4. srpna 1945 se Ladislav vrátil do Československa. Doma sloužil o letectva v hodnosti rotmistra. Od října 1945 byl umístěn nejprve na letišti v Praze-Ruzyni a později byl poslán do kurzu pro letecké instruktory v Olomouci. Po ukončení kurzu nastoupil 1.února 1946 u Vojenské letecké akademie v Prostějově jako letecký instruktor.

On 4 August 1945, Ladislav returned home to Czechoslovakia and served in the Czechoslovak Air Force, at the rank of rotmistr (F/Sgt). From October 1945 he was initially deployed at Prague-Ruzyne airbase prior to enrolling on the flying instructor’s course at Olomouc. He graduated from the course and was posted to the Military Aviation Academy at Prostějov as a flying instructor on 1st February 1946.

Tou dobou žil ve vztahu s Annou Jurkovskou a 21.ledna 1947 se jim v Osvětimanech narodila dcera Eva Anna Jurkovská. V roce 1947 byl povýšen do hodnosti praporčíka letectva. 24. ledna 1948 se rozvedl s Julií Chelen a 10.dubna téhož roku se oženil s Annou Jurkovskou.

Ladislav was now in a relationship with Anna Jurkovská and on 21 January 1947, their daughter Eva Anna Jurkovská was born in Osvětimany. In 1947 was promoted to the rank of praporčíka letectva (Warrant Officer). His divorce from Julia Chelen came through on 24 January 1948, and on 10 April he married Anna Jurkovská.

Po druhé světové válce
Post WW2

V roce 1948 po únorovém převratu a následujících „čistkách” byl podobně jako ostatní „západní letci” uvolněn z československého letectva a odeslán na dovolenou s čekaným. Jako “zápaďák“ těžce hledal zaměstnání, tito lidé byli komunistickým režimem umístěni na černou listinu. Ladislavovi, vyvičenému vojenskému pilotovi se nabízelo jen podřadné zaměstnání lesního dělníka v Osvětimanech. V té době se zhoršily jeho problémy se srdcem, které ho trápily už v době služby v RAF. Tento problém následně zkomplikovala otrava krve a 16.srpna 1946 Ladislav v nemocnici v Uherském Hradišti zemřel. Bylo mu pouhých 31 let. Smutnou shodou okolností se tentýž den narodil jeho druhý syn Ladislav. Ladislav Bilík nikdy neviděl ani jednoho se svých dvou synů. Pohřben byl v Osvětimanech.

Following the Communist coup in February 1948, there followed a purge in the Czechoslovak military of those who had served in the west during WW2. Ladislav was placed on dovolenou s čekaným – ‘waiting’ leave – from the Czechoslovak Air Force, more commonly known today as ‘gardening leave’. As a ‘westener’ he was effectively unemployable as ‘westerners had been blacklisted by the new Communist regime. Thus Ladislav, a trained military pilot was only able to find menial work as a forestry worker in Osvětimany. During that time, a heart complaint, which he had already suffered from during his RAF service, worsened. This problem was compounded by blood-poisoning and on 16 August 1949, he died at the Uherské Hradište hospital. He as 31 years old. Sadly, on that same day his second son, Ladislav, was born, Ladislav Bilík never saw either of his two sons. He was buried in Osvětimany.

Dne 11. ledna 1950 mu měla být odebrána hodnost – jeho postoj a jednání údajně neskýtalo záruku, že bude spolehlivým a zcela oddaným lidově demokratickému zřízení. Vzhledem k jeho úmrtí k tomu však již nedošlo.

On 11 January 1950, he was due to be demoted in rank and dismissed from the Czechoslovak Air Force – his western attitude and behaviour did not indicate loyalty and devotion to the new regime; his death cancelled that demotion.

Vyznamenání:
Medals:

Československo
Czechoslovakia

Za chrabrost před nepřítelem
Gallantry facing the enemy medal

Za zásluhy I st.
Merits medal I grade

Vojenská Pamětní medaile československé armadý v zahraničí SV i VB
Memorial Medal of Czechoslovak Foreign Army with Middle East and Great Britain bar

Velká Británie
Great Britain
:

African Star

1939-1945 Star

Defence Medal

© Alexa Gogolová Svozilová

This entry was posted in Biography, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.