Brookwood 2.2.2018 – Ivan Schwarz


The final farewell to Major General Ivan Otto Schwarz, former air-gunner with 311 Sqn and the last surviving member of the aircrew that sunk the Alsterufer, was held at CWGC Brookwood Cemetery, Surrey, on 2 February 2018.

Poslední rozloučení s generál majorem Ivanem Otto Schwarzem, bývalým palubním střelcem u 311. bombardovací perutě a posledním žijícím členem posádky, která potopila německou loď Alsterufer, se konal 2. února 2018 na hřbitově CWGC Brookwood v Surrey.

It was a military funeral, organised by the Ministry of Defence of the Slovak Republic and supported by their counterparts from the Czech Republic. Flown over, that morning, for the event by the Slovak Air Force were Peter Gajdoš, Minister of Defence, Maj.Gen Lubomir Sloboda, Commander of Slovak Air Force, Brig. Gen Vladimír Šimko, Commander of the Military Office of the President of the Slovak Republic, Maj. Gen Pavel Macko, Deputy Chief of the General Staff of the Armed Forces of the Slovak Republic, Maj. Vladimír Varga – Director of the Ecumenical Pastoral Service of the Slovak Armed Forces, former Defence attaché’s at the Slovak Embassy London, Col Milan Gavlas and Col. Vladimír Samek, the Guard of Honour which including members of the Presidential Guard, bugler for the Slovak Air Force and numerous members of the Slovak media.

Byl to vojenský pohřeb, organizovaný ministerstvem obrany Slovenské republiky a podporovaný také ze strany České republiky. Toho rána přiletěli na tuto událost leteckých sil SR ministr obrany SR, Peter Gajdoš, generálmajor Lubomír Sloboda, velitel letectva SR, brig. generál Vladimír Šimko, velitel Vojenské kanceláře prezidenta republiky, generálmajor Pavel Macko, zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil SR, Vladimír Varga – ředitel ekumenické pastorační služby ozbrojených sil SR, bývalý armádní atašé na velvyslanectví SR v Londýně, plukovník Milan Gavlas a plukovník Vladimír Samek, členové Čestné stráže prezidenta SR, trubači vojenských leteckých sil SR a řada zástupců slovenských medií.

From the Czech Republic came Maj. Gen. Jaromír Šebesta, Commander of the Czech Republic Air Force, on behalf of the Ministry of Defence of the Czech Republic and WW2 RAF veteran Maj. Gen Emil Boček.

Z České republiky byl za ministerstvo národní obrany přítomen velitel leteckých sil ČR generálmajor Jaromír Šebesta a veterán 2. světové války, příslušník RAF, generálmajor Emil Boček.

From Spain had come Krys, daughter of Ivan Schwarz, with husband Juan and daughters Milena and Paula.

Ze Španělska přicestovala Krys, dcera Ivana Schwarze, s manželem Juanem a dcerami Milenou a Paulou.

From the UK was HE Ľubomír Rehák, Ambassador at the Slovak Embassy, London, HE Libor Sečka Ambassador of the Czech Embassy, London, Col Jan Goceliak and Col Jiří Svatoš, Defence Attaché’s and the Slovak and Czech Embassies respectively, Air Vice-Marshal Edward Stringer, Assistant Chief of the UK Defence Staff (Operations), representing the RAF, Artur Bildziuk, Chairman of the Polish Airmen’s Association, representative from CWGC, a former Defence Attaché from the British Embassy, Bratislava, relatives from Slovakia, family friends and numerous well-wishers and Jaromir Marek, UK journalist for Český rozhlas.

Za účastníky z Velké Británie byli přítomni Jeho Excelence Ľubomír Rehák, velvyslance SR v Londýně, Jeho Excelence Libor Sečka velvyslanec ČR v Londýně, plukovník Jan Goceliak a plukovník Jiří Svatoš, vojenští přidělenci velvyslanectví SR a ČR v Londýně, Air Vice-Marshall Edward Stringer, náměstek náčelníka britského obranného štábu (operace), který zastupuje RAF, Artur Bildziuk, předseda polské letecké asociace, zástupce CWGC, bývalý vojenský přidělenec britského velvyslanectví v Bratislavě, příbuzní zesnulého ze Slovenska, rodinní přátelé, řada sympatizantů a britský zpravodaj pro Český rozhlas, Jaromír Marek.

This slideshow requires JavaScript.

Speeches, in English, were given by Col Jan Goceliak who welcomed all who were there. The Slovak song “Aka si mi krásna” – “How beautiful are you” was then played.

Všechny přítomné přivítal v anglickém jazyce plukovník Jan Goceliak. Zazněla slovenská píseň “Aká si mi krásna”.

The opening speech was by Maj.Gen Lubomir Sloboda who told about the life of Ivan Schwarz. Brig. Gen Vladimír Šimko then read out a note condolence from Andrej Kiska, President of the Slovak Republic. Peter Gajdoš’s speech then followed and continued the theme of talking about the life of Ivan Schwarz, Maj. Gen. Jaromír Šebesta, in his speech, continued with that theme. Air Vice-Marshal Edward Stringer gave a speech about the invaluable assistance that foreign airmen had been to the RAF during WW2. A short concluding speech, in Czech, was then given by Maj. Gen Emil Boček.

Zahajovací projev přednesl generálmajor Lubomír Sloboda, ve kterém zmínil hlavní milníky života Ivana Schwarze. Brig. generál Vladimír Šimko poté přečetl kondolenci od prezidenta Slovenské republiky, Andreje Kisky. Peter Gajdoš potom následně ve své řeči zmínil další detaily ze života Ivana Schwarze, podobně jako po něm i generálmajor Jaromír Šebesta v projevu svém. Air Vice-Marshal Edward Stringer pak přednesl projev o neocenitelné pomoci, kterou zahraniční letci přinesli do RAF během 2. světové války. Krátký závěrečný projev v češtině pak pronesl také válečný veterán, generálmajor Emil Boček.

Slovak Military Chaplain Maj. Vladimír Varga, in English, gave a short, non-domination blessing to the farewell ceremony and the flag of the Slovak Republic was then presented to the family of Ivan Schwarz by Maj. Gen Pavel Macko.

Poté slovenský vojenský kaplan major Vladimír Varga, měl krátké, pokorné požehnání v němž dal zesnulému poslední Sbohem. Generálmajor Pavel Macko pak slavnostně daroval rodině Ivana Schwarze vlajku Slovenské republiky.

The Honour Guard, between them, carrying the national flags of the Slovak Republic, Czech Republic and the United Kingdom, Standard, framed picture, medals, cap and wooden casket and wreaths then led the procession to the post-WW2 Czechoslovak grave section, where the Honour Guard stood at the rear of the Schwarz family grave, Wreaths were laid, firstly by the family, followed by the official wreaths from the Slovak and Czech Republics. Chaplain Maj. Vladimír Varga then read out a short blessing, concluding with Peter Gajdoš symbolically sprinkling some soil from Ivan Schwarz’s homeland at the grave. Wreaths and flower bouquets were laid by the representatives of CWGC, the Polish Airmen’s Association and by numerous well-wishers were then laid. A minutes silence was then held, with the bugler from the Slovak Air Force playing the ‘Last Post’.

Smuteční průvod tvořila Čestná stráž s národními vlajkami Slovenské a České republiky, Spojeného království, standartami, rámovaným obrazem, medailemi, která přenesla dřevěnou rakev a věnce ke hrobu v poválečném oddělení československé sekce. Ke hrobu, za nímž stála Čestná stráž, položila věnce nejdříve rodina Schwarzových, poté následovaly oficiální věnce ze Slovenské a České republiky. Kaplan major Vladimír Varga pak přečetl krátké požehnání a spolu s Peterem Gajdošem symbolicky posypali rakev zesnulého prstí, přenesenou z jeho rodné vlasti. Věnce a kytice květů pak ke hrobu položili také zástupci CWGC, Polské letecké asociace a četní sympatizanti. Obřad byl zakončen minutou ticha, po níž zahráli trubači slovenských leteckých sil “Poslední pochod”.

Many congratulations to the Slovak authorities who organised and hosted today’s event, which was the most impressive ever held at the Czechoslovak section of Brookwood.

Je třeba vyjádřit velké poděkování oficiálním místům Slovenské republiky za organizaci, přijetí a pohoštění všech účastníků této události, zřejmě nejpůsobivější, jaká se v místě československé části hřbitova v Brookwoodu kdy uskutečnila.
This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, No longer with us, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

4 Responses to Brookwood 2.2.2018 – Ivan Schwarz

 1. whizzer65 says:

  Former New York Times writer Lynne Olson has authored six well-received accounts of WW2 with particular focus on England’s heroic stand iduring 1940.

  In her latest, “Last Hope Island (2017),” I note an entire chapter devoted to the contribution of Czech, Slovak, and Polish pilots whose bravery and expertise were absolutely crucial to winning the Battle of Britain. Indeed, the chapter title is taken from a post Battle RAF officer’s apology.

  Where before being finally allowed to fly in all-British squadrons these exiled ‘foreigners’ were the objects of scorn, after their remarkable actual performances in August and September of 1940, attitudes completely changed.

  ‘They Are Better Than Any of Us.’

  A fitting tribute, and an important reminder for future generations about pre/judgments!

  Dr George Abbott White
  (Charles University / Boston, USA)

 2. Dr Barbara Diamant says:

  Very well written an excellent tribute to my late uncle, Major General Ivan Schwarz. Always in my heart and in my memory
  Barbara

 3. Robert Rolfe says:

  We owe a huge debt of thanks to Czech air crew who fought for us. I had the privilege of working with Joseph Capka DFM who flew the Mosquito during the war.

 4. Chris Lock says:

  Salute!! 👏

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.