The search for Vaclav Jicha’s Anson


Fateful Flight.
Osudný let

On 1 February 1945, Václav was aboard a Avro Anson NK945 for a training cross-country flight. The aircraft took off at about 14:15 from RAF Kinloss en route to Berwick on Tweed, south-east of Edinburgh. The aircraft was piloted by F/Lt R.D. Fergusson with Václav Jícha as co-pilot and P/O A.S. Davidson, a flight engineer, as passenger. No more was to be heard from the aircraft.

Dne 1. února 1945 Václav prováděl výcvikový navigační let na letounu Avro Anson NK945. Letadlo vzlétlo v asi 14:15 z letiště RAF Kinloss na trať do Berwicku nad Tweedem, jihovýchodně od Edinburghu. Letoun byl pilotován poručíkem R. D.Fergussonem, Václavem Jíchou jako druhým pilotem. Na palubě byl ještě poddůstojník A. S. Davidson, palubní technik. Nikdy víc jsme o tomto letadle neměli slyšet.

Avro Anson.

Prior to take-off the pilot did not obtain a weather report for the route. During the flight, the Anson encountered a heavy snow storm. The pilot tried to return but, at about, 15:45, in bad visibility it crashed on Soutra Hill between Hunters Hall and Turflaw, East Lothian, some 30 yards east of the A68 Edinburgh/Lauder road.

Před startem pilot neobržel zprávu o počasí na trati. Během letu, Anson vletěl do těžké sněhové bouře. Pilot se pokusil o návrat, ale asi v 15:45, při špatné viditelnosti narazil do kopce Soutra mezi Hunters Hall a Turflaw v oblasti East Lothian, asi 27 metrů na východ od silnice A68 vedoucí z Edinburghu do Lauderu.

The crash scene, at Windy Cleugh a glen on Soutra Hill, was found, six days later when at 10:45, David Lees, a shepherd, found the wreckage of the aircraft in deep snow. Parts of the aircraft were strewn over a large area on the side of the hill, with the tail section nearly intact but upside down. It was reported to Sgt William Murdoch at the nearby Lauder Police Station who went to inspect the crash scene but found no sign of life. He return to Lauder and reported the incident to his HQ.

Místo havárie v rokli Windy Cleugh na Soutra Hill bylo zjištěno o šest dnů později. V 10:45 David Lees, pastýř, našel trosky letadla v hlubokém sněhu. Části letadla byly rozházené na velké ploše na úbočí kopce, ocasní část téměř neporušená, ale vzhůru nohama. Nález byl nahlášen Sgt Williamu Murdochovi v nedaleké policejní stanici v Lauderu. Sgt. šel zkontrolovat místo havárie, ale nezjistili žádné známky života. Vrátil se na stanici a oznámila incident nadřízeným.

At 14:00 that day, accompanied by a Doctor from RAF Charterhill Dun, and Police Constable Simpson, Sgt Murdoch returned to the crash scene to recover the bodies. They were joined there by a RAF Engineering Officer from RAF Drem, who took command of the recovery operation. Between them, with they managed to remove one body from the aircraft but without specialist equipment were unable to extricate the other two.

Ten samý den, ve 14:00se Sgt. Murdoch vrátil na místo nálezu spolu s doktorem RAF Charterhill Dunem a s Constable Simpsonem vyzvednout těla. K nim se připojil strojní důstojník RAF Drem, který převzal velení záchranné operace. Podařilo se jim vytáhnout z letadla jedno tělo, ale bez speciálního vybavení nebyli schopni vyprostit další dvě.

The following day a RAF recovery squad, with specialist equipment, returned to the crash scene, and recovered the remaining two bodies from the wreckage.

Následující den se vrátilo na místo záchranné družstvo RAF se speciálním vybavením a vyprostilo zbývající dvě těla z trosek.

F/Lt Václav Jícha was buried at grave 17, section M of the Haddington Roman Catholic graveyard, Haddington, East Lothian.

F / Lt Václav Jícha byl pohřben v hrobě číslo 17, část M římskokatolického hřbitova v Haddingtonu, East Lothian.

While information about the crash of NK945 had been known for many years, the actually crash-site location had not been investigated post-WW2.

Zatímco informace o havárii NK945 byla známy již mnoho let, vlastní místo havárie nebylo v poválečné době zkoumáno.

Looking up at the crash scene from the A68

It was only in 2007 that Kenny Walker and Scott McIntosh, two members of the Air Crash Investigation & Archaeology Group, after careful research into official records and witness statements, went that winter for a preliminary investigation, but because of the deep snow due to the blizzard conditions their search was limited to the north side of the hill.

Až v roce 2007, Kenny Walker a Scott McIntosh, dva členové vyšetřovací a archeologické skupiny zabývající se haváriemi letadel, po pečlivém výzkumu úředních záznamů a výpovědí svědků,se vydali v zimě na předběžný průzkum. Kvůli hlubokému sněhu v důsledku blizzardu se jejich hledání omezilo jen na severní stranu kopce.

Looking down at the crash scene, burnt area still visible.

Kenny Walker returned the following year, armed with metal detector, and undertook a sweep of the valley, the findings indicated that there was the possibility that some artefacts from the aircraft still remained after the crash site had been initially cleared in 1945. The stumps remaining from the trees that the NK945 hit when it crashed being clearly visible.

Kenny Walker se vrátil po roce, vyzbrojený s detektorem kovů, a prohledal údolí. Ukázalo se, že existuje možnost, že některé artefakty z letadla ještě zůstaly na místo havárie, ačkoliv trosky byly sesbírány v roce 1945. Pařezy ze stromů, které poškodil letoun při havárii, byly jasně rozeznatelné.

Royal British Legion Remembrance crosses were laid at the scene of the crash to commemorate the three airmen who had been killed in the crash.

Kříže na místě havárie na památku tří letců, kteří zahynuli při nehodě.

With these positive findings, the arduous process of obtaining the required permissions from the Ministry of Defence, the Scottish Borders Council and landowners permission before any excavations took place.

Na základě pozitivních nálezů zbytků letounu, začal náročný proces získávání požadovaných povolení od ministerstva obrany, Skotské rady a vlastníků půdy k vykopávkám.

This slideshow requires JavaScript.

After these permissions were finally obtained, Scottish members of the Air Crash Investigation & Archaeology group returned to the crash site on 26th September 2009 to commence excavations. To record the event The Haddington History Society also attended to film the event.

Po získání těchto povolení, skotští členové vyšetřovací a archeologické skupiny se dne 26. září 2009 vrátili na místo nehody a zahájili vykopávky. Haddingtonská historická společnost se vykopávek také zúčastnila, aby tuto událost natočila.

Throughout the day’s excavation small items of aircraft remains were found ranging from small airframe parts, switches, fuses, broken perspex and battery parts to a RAF cap badge.

Po celý den vykopávek byly nalezeny drobné části letounu od spínačů, pojistek, rozbitého plexiskla a dílů baterie až po odznak na čepici RAF.

The assistance of Kenny Walker and the Air Crash Investigation & Archaeology Group with this article is very much appreciated.
This entry was posted in Battle of Britain, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.