Why I like the Czechs……


An British observation by F/Lt E.R. Wood who served as Education Officer, sometimes Intelligence Officer and and sometimes Adjutant with 312 Sqn during 1942/43 :

Britský pozorovatel F/Lt Er Wood, který sloužil jako školící důstojník, zpravodajský důstojník a v roce 1942-1943, pobočník velitele 312. perutě. a píše :

After nearly two years in a Czechoslovak Squadron I find myself wondering how we have put up with each other for so long and I have no wish to leave the Czechs. There is something likeable about them, and I’m not quite sure what it is.

Po téměř dvouleté službě v československé 312. peruti jsem se nevzájem seznámil s jejími příslušníky a nemám nejmenší přání opustit Čechy. Pozoroval, že je u nich něco sympatického a nebyl jsem si jistý, co to je.

It can’t be because they laugh so much more than the English – although they do – for I only rarely know what they are laughing at, so I cannot enjoy the fun. It isn’t because they sing so much better in their cups – though they do – for the Welsh sing still better sober, and yet I do not like the Welsh. It isn’t because they are such good chess players: that is rather a matter of grief and humiliation to me. It isn’t because we agree to despise English institutions as beef and two vegetables or apple and custard, because I find their own concoctions still worse and I pray that I may never see another “knedlik” as long as I live!. It isn’t because I admire their composers and writers – though I do – for most care no more about Dvořak and Čapek than we English care about Purcell and Shakespeare. I don’t like their language, which is a torment to me, nor do they care for mine, which they misuse so cruelly.

Nebylo to tím, že se smějí mnohem více, než umožňuje angličtina, i když, já jen málokdy vím proč se smějí, takže z toho nemám žádnou zábavu. Není to proto, že zpívají mnohem lépe při jejich pohárech – i když to – že Velšan zpívá lépe střízlivý, přesto se mi Velština nelíbí..Není to proto, že jsou tak dobří šachisté, to je spíš záležitost mého smutku z ponížení. Není to proto, že jsme se dohodli na opovrhování s anglickým jídlem, jako je hovězí se zeleninou, či jablky a pudingem, protože jsem našel své vlastní oblíbené jídlo a stále se modlím, abych mohl jíst “knedlíky”, až do konce života.. Není to proto, že se obdivuji jejich skladetelům a spisovatelům . i když jmne více oslovil Dvořák a Karel Čapek, než Angličané Purcell a Shakespeára. Nelíbí se mi jejich jazyk, který svojí složitostí mi způsobuje muka, což jim nevadí a krutě toho zneužívají.

They have round, genial faces and good teeth, and they are so strongly built and well-developed by Sokol exercise than I wonder why they play a girls’ game like volley-ball instead of a man’s game like Rugby and Football…… Many are alert and intelligent, well informed about international affairs, and some, but by no means all, are good democrats and fine recommendations for the land of Masaryk. It is obvious that the Czechoslovak republic had a high standard of education, physical, mental and social, and will that standard again.

Mají kulaté blahodárné tváře a dobré zuby. Sokolské cvičení přispělo k jejich dobré stavbě těla a vývinu svalů.. Zajímalo by mne, proč hrají dívčí hru, jako je volejbal, místo mužné hry, jako rugby a fotbal….. . Mnozí z nich jsou pozorní a inteligentní, dobře informovaní o mezinárodní politické situaci, a někteří, ne však všichni, jsou dobnří demokraté, z Masarykovi země. Je zřejmé, že v Československé republice je vysoká úroveń vzdělání, duševní a sociální a tělesné výchovy, což bude opět standartní.

But they are likeable for something deeper than this. Perhaps it is because they have such vigorous individuality. They have not been educated into one mould. The are not emasculated by gentility. They are not too well-bred to laugh uproariously, talk excitedly, show enthusiasm, expostulate, argue, jeer and wave their arms – in fact to be themselves. So they show up well beside the cautious English, who rarely let themselves go unless they are drunk, when they let themselves go too far.

Ale v jejich sympatické přitažlivosti je ještě něco hlubšího. Možná je to jejich energická osobnost. Jejich vzdělání není úzce zaměřeno jedním směrem v jedné formě. Nejsou to žádné oslabené noblesy.. Nejsou příliš dobře vychovaní, hlasitě se smějí, mluví vzrušeně, při domlouvání nezakrývají nadšení, dovedou argumentovat, vysmívají se a mávají rukama – ve skutečnosti jsou sami sebou. Tak se projevují i v opatrné angličtině. Zřídka nechají dojít k tomu, pokud se opijí, aby nezašli příliš daleko.

They show up well, too, besides their neighbours in Europe. They cultivate none of that musical-comedy, heel-clicking punctilio which please the female cinema-goer and befits a dancing-master. Nor do they show that theatrical arrogance which is counted virtue in some countries. The Czechs have too much solid commonsense, too strong a sense of ridicule for that.

Ukazují se v lepším světle, než jejich sousedé v Evropě. Přebírají výstupy z hudeních komedii a srážením podpatků jako taneční mistři, zaujmou a potěší ženy, v kinech. Ani jim není zatěžko používat divadelní zvyky, které se v některých zemích považují za cnost. Češi mají příliš zdravý rozum a dovedou si dělat legraci sami ze sebe.

Among the Czechs I have known many men of whom I shall never forget; some because they have been my friends and others because they were men of outstanding personality. I can think of no enemies. So it is not surprising that after nearly two years I have no wish to leave the Squadron.

Z Čechů jsem poznal hodně mužů, na které nikdy nezapomenu. Na některé, protože byli mými přáteli a na jiné, protože to byli muži, vynikajících osobnosti. Neměl jsem a ani si nedovedu přrdstavit, .že bych mezi nimi měl nepřátel, takže není divu, že téměř po dvou rocích nemám v úmyslu Squqdronu opustit.

Some time I will write an article about what I dislike about the Czechs, but it will be a much shorter article than this.

Před nějakým časem jsem se rozhodl napsat článek o tom, co se mi na Češích nelíbí, ale bude mnohem kratší než tento článek.

Alan Davie also a British member of 312 Sqn where he formed strong ties with the Czechoslovak airmen. Post WW2 he maintained his affinity to them and until his death was a respected authority on all Czechoslovak RAF matters.
His own observations :

Alan Davie, britský člen 312. perutě. si ve druhé světové válce vytvořil silné vazby s československými letci a udržoval s nimi přízeň až do své smrti. Pro své pozorování, byl uznávanou autoritou ve všech otázkách čechoslováků v RAF :

We admired them for their resource and adaptability and easy method of settling soon to new situations – borne, no doubt of their experiences in various other countries and war operational conditions prior to coming to Britain – to be regarded as the last bastion. Their creative instincts and manual faculties kept them busy and invariably cheerful. If found silent they would be invariably cooking up some new move.

Obdivovali jsme se jejich zdrojům přizpůsobivosti a snadnému přizpúsobení se nové situaci – a není pochyb o tom, co v různých zemích ve válečných podmínkách prožili, než přišli do Velké Británie – kterou považovali za poslední baštu. Jejich tvůrčí instinkty a manuální schopnosti je stále zaneprazdňovali.a vždy byli veselí. Pokud jsou potichu,, vždy se vaří nějaký nový pohyb.
This entry was posted in 312 Sqd, Information. Bookmark the permalink.

3 Responses to Why I like the Czechs……

 1. pickledwings says:

  I like it.

  As a foreigner living in the Czech Republic since 2004, I can see a lot of the qualities the author pointed out in Czechs then still in Czechs today; Particularly in the last two sentences. 🙂

  “Their creative instincts and manual faculties kept them busy and invariably cheerful. If found silent they would be invariably cooking up some new move.”

 2. czechsix says:

  I haven’t seen that writing before – thank you very much for posting it. Quite the accolade from a fellow service member. I think he’d be pleased to know that it still holds true.

 3. Zdeněk Samek says:

  Nice story .-)

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.