Winged Lion unveiling ceremony – Prague


Okřídlený lev slavnostním shromáždění – Praha

On 17 June the ‘Winged Lion’ monument to commemorate the some 2,500 Czechoslovak airmen and women who served in the RAF during WW2 was unveiled – nearly 70 years after the end of the war.

Téměř po 70 letech ukončení druhé světové války, dne 17. června, byl na památku 2500 československých letců, mužů a žen, kteří sloužili v RAF odhalen památník.

The monument, a gift from, and mainly funded, by the British ex-pat community in the Czech and Slovak Republics as a ‘thank you’ to those 2,500 Czechoslovaks. The bronze statue is of a lion with wings and was designed by Colin Spofforth, the noted British sculpture. Produced in the Czech Republic, it stands 2 mtrs tall and weighs 1006 kg, It is mounted on a concrete plinth covered in polished Czech granite with the top face designed to resemble the badge of the Czech Air Force. The sides of the base are covered with riveted metal plates which resembles a aircraft’s fuselage.

Památník, jako “poděkování” 2500 Čechoslovákům, darovala a financovala britská komunita v České republice a na Slovensku. Bronzová socha, 2 metry vysoká, těžká 1006 kg, lev s křídly, vyrobená v České republice, navržená významným britským sochařem Colin Spofforth, z české žuly, je uchycena na betonovém podstavci tak, že se horní plochou podobá odznaku československého letectva. Po stranách podstavce jsou uchyceny kovové desky v podobě trupu letadla.

VIP’s attending the ceremony was the Rt Hon Sir Nicholas Soames, the grandson of Sir Winston Churchill Britain’s wartime leader, British Member of Parliament and former Defence Minister, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach; Vice Chief of the Defence Staff, Her Excellency Jan Thompson OBE, UK Ambassador to the Czech Republic, Roman Rosina Counsellor at Embassy of the Slovak Republic, Prague and Petr Pavel – Chief of the General Staff of the Czech Army.

Slavnostního odhalení památníku se účastnil Rt Hon sir Nicholas Soames, vnuk sira Winstona Churchilla, bývalého válečného vůdce, britský člen parlamentu a bývalý ministr obrany, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach; Vice náčelník štábu, Její Excelence Jan Thompson OBE, velvyslanec Velké Británie v České republice, Roman Rosina rada na velvyslanectví Slovenské republiky, Praha a Petr Pavel – Náčelník Generálního štábu Armády České republiky.

Czech politicians: Daniel Herman, Czech Minister of Culture, Martin Stropnický, Czech Minister of Defence, Jan Hamáček, Chair of the Chamber of Deputies, , Oldřich Lomecký, Mayor of Prague 1 attended and also Czechoslovak RAF veterans Imrich Gablech, Emil Boček, Alois Dubec, Jaroslav Hofrichter, Milan Kulík, Pavel Vransky and Tomáš Lom [Löwenstein]. Veterans from abroad were Tom Gibian from the USA and Peter Arton from Israel.

Čeští politici: Daniel Herman, český ministr kultury Martin Stropnický, český ministr obrany Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny, Oldřich Lomecký, starosta Prahy 1, ´českoslovenští veteráni v RAF Imrich Gablech, Emil Boček, Alois Dubec, Jaroslav Hofrichter, Milan Kulík, Pavel Vransky a Tomáš Lom [Löwenstein]. Přítomni byli také veteráni ze zahraničí Tom Gibian z USA a Peter Arton z Izraele.

Widows, descendants and relatives of the Czechoslovak RAF airmen were well represented, many having travelled from abroad. Winged Lion sponsors, Svaz letcú and more than 500 well-wishers were present in addition to a large contingent from the Czech media.

Ve velkém počtu byly přítomny vdovy, potomci a příbuzní československých letců v RAF, z nichž mnozí přijeli ze zahraničí. Sponzoři Okřídleného lva, Svaz letců a více než 500 příznivců a velkého počtu zástupců českých medií.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony commenced at 16:30 with a musical presentation by the Royal Air Force College band followed on by the Pipes and Drums of the Queen’s Royal Hussars. At 16:50 VIP’s and veterans arrived.

Slavnostní obřad byl zahájen v 16.30 hod. hudebním vystoupením kapely Royal Air Force College, na kterou navázaly Dudy a Bubny královských husarů. V 16.50 příchod VIP osobností a veteránů ze zahraničí.

Rt Hon Sir Nicholas Soames

The Rt Hon Sir Nicholas Soames, gave the opening speech at the ceremony. Within his speech he highlighted that ‘freedom is often only appreciated by those who don’t have it’ and that the air war was crucial to the Allied victory in World War II with Adolf Hitler realising this at the very end. Without the bravery of the RAF pilots, World War II could have had a different outcome, he said. Churchill also often acknowledged the crucial efforts of the RAF in the war.

Rt Hon Sir Nicholas Soames, pronesl na slavnostním ceremoniálu úvodní projev. V rámci svého projevu zdůraznil, že “svobodu oceňují často jen ti, kteří ji nemají” a že letecká válka byla pro vítězství spojenců ve druhé světové válce rozhodující a tuto skutečnost si na konci války uvědomil i Adolf Hitler. Bez statečnosti pilotů RAF by druhá světová válka měla jiný výsledek a Churchill jejich úsilí uznával jako zásadní.

In his speech he said that “Many countries beyond the shores of the United Kingdom joined the good fight and against numerical odds secured the victory that is still cherished generations later and which saved the world. As Churchill said of the Battle of Britain pilots, ‘Never in the field of human conflict has so much been owed by so many to so few.’ Of all the countries to contributed to that effort, Czechoslovakia has a special place,” he said. Praising the men and women who escaped Czechoslovakia and he pointed out that some of the pilots ranked among the very best. “A cruel irony was to follow in that the freedom and sovereignty for which they fought would be lost as they suffered the unforgivable persecution by the communist regime just a few years later,” he said.

Ve svém projevu řekl, že “Mnoho zemí mimo pobřeží Spojeného království se připojilo k dobrému boji a při početním rozporu tak bylo dosaženo vítězství, které je pozdějšími generacemi stále oceňováno a které zachránilo svět. Churchill se o bitvě o Británii vyjádřil slovy: “Nikdy v dějinách lidstva nedlužilo tolik mnohých, tak mnoho, tak málo jedincům”. Řekl, že mezi zeměmi, které přispěly k tomuto úsilí, má Československo zvláštní místo. Chválil muže a ženy, kteří uprchli z Československa a poukázal na to, že někteří z pilotů patřili k nejlepším. Vyjádřil se, že “Krutou ironii, která následovala bylo, že svoboda a suverenita, za kterou bojovali, se ztratila, když za několik let později byli neodpustitelně pronásledováni komunistickým režimem”.

He continued to say of the Czechoslovak airmen that “These young men were the best of the best, their selflessness and their service will not and must not ever be forgotten,” he said, adding that the monument he was about to unveil was a symbol of the commitment and the bravery of those 2,500 men and women and a mark of the respect and admiration of the British people. “It is humbling indeed to be here all of us in the presence of the veterans of that campaign”

Dále se o československých letcích vyjádřil, že Tito mladí lidé byli nejlepší z nejlepších a jejich obětavost služby nebudou a nesmí být nikdy zapomenuty a dodal, že odhalený památník je symbol závazku k statečnosti těchto 2500 mužů a žen a důkaz respektu a obdivu Britů. ” . “Chováme opravdu veliký obdiv nás všech k přítomným veteránům.”

On conclusion of his speech the Rt Hon Sir Nicholas Soames then invited the nine Czechoslovak RAF veterans present to help unveil the Winged Lion monument.

Na závěr svého projevu Rt Hon sir Nicholas Soames pak pozval devět československých veteránů RAF, aby pomohli při odhalování památníku Okřídleného lva.

Jan Hamáček

A concluding speech, in Czech and English, was made by Jan Hamáček who said:

V závěrečné řeči v českém a anglickém jazyce vystoupil Jan Hamáček, který řekl:

“I am very pleased that our capital has from now on a new memorial commemorating the heroism of Czechoslovak pilots. The statue of a winged lion symbolically highlights the friendship between Great Britain and the Czech Republic, whose foundations were formed during the Second World War, when British and Czechoslovak airmen fought together to defend the United Kingdom as the last outpost of democracy in Europe”

“Jsem velmi rád, že naše hlavní město má od nynějška nový památník připomínající hrdinství československých pilotů. Socha okřídleného lva symbolicky poukazuje na přátelství mezi Velkou Británií a Českou republikou, jehož základy byly vytvořeny v průběhu druhé světové války, kdy britští a českoslovenští letci společně bojovali při obraně Spojeného království, jako poslední výspy demokracie v Evropě”.

The National anthems of the Czech Republic and Great Britain were then played, followed by an Act of Remembrance, the Last Post being played, then a minutes silence, concluding with the Reveille being played.

Poté hudba zahrála národní hymny České republiky a Velké Británie a dále proběhlo uctění památky skladbou Večerka, následovala minuta ticha a na závěr trubač zatroubil Budíček.

Official group photographs of veterans, VIP’s and sponsors were then taken.

Následovalo společné skupinové fotografování veteránů VIPs a sponzorů.

Veterans and VIP’s.
Veteráni a VIPs.

Veterans, VIP’s and Winged Lion organisers.
Veteráni, VIPs, a Lva organizátorů.

Veterans, VIP’s, Winged Lion organisers and Sponsors.
Veteráni, VIPs, Lva organizátorů a sponzorů.

The Pipes and Drums of the Queen’s Royal Hussars then led invited guests and sponsors to the British Embassy for a reception to celebrate the Queens birthday.

Dudy a Bubny královniných husarů v čele průvodu vedly pozvané hosty a sponzory na britské velvyslanectví, kde se konala recepce na oslavu narozenin královny.

The days events concluded, at 18:30, with a flypast display along the Vltava river, by Spitfire TE184, in the livery of F/Lt Otto Smik DFC, and flown by Stephen Stead.

Slavnostní akce byla zakončena v 18.30 hod., průletem Spitfire TE 184, který pilotoval Stephen Stead. Se Spitfire s tímto označením létal F/Lt Otto Smik DFC.

Colin Spofforth with his Winged Lion sculpture.
Sochaře Colin Spofforth s jeho okřídleným lvem.

Some more information about the days events here.

Další informace o slavnostním odhalení Lva a dalších akcích, najdete zde.

The Winged Lion monument is located in Klárov, Prague 1, opposite the Mala Stranska metro station.

Památník okřídleného lva se nachází na Klárově, Praha 1, naproti stanice metra Malostranská.

_______________________________________________________________

A sincere ‘Thank You’ to

Upřímně děkují.

Euan EdworthyEuan Edworthy CEO, Best Communications, Prague, who initiated the concept of the Winged Lion monument to the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2

Euan Edworthy generální ředitel, Best Communications, Praha, který inicioval koncepci Winged Lion, památníku československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během 2. světové války.Col. Andrew Shepherd


Col Andrew Shepherd, Chairman of the Winged Lion Appeal and Defence Attache, British Embassy, Prague.

Plk. Andrew Stepherd, předseda organizátoru památníku Okřídlený lev a vojenský přidělenec britského Velvyslanectví v Praze.

Their joint efforts were the driving force of the Winged Lion Appeal, raising some £100,000 in a mere few months, to bring a a concept to the reality of the Winged Lion monument.

Jejich společným úsilím bylo zajištění v krátké době několika měsíců 100.000 liber na projekt a realizaci stavby památníku Okřídlený lev.

_______________________________________________________________

The Winged Lion Project Committee would also like to thank for the following sponsors for their support for this memorial:

Organizační výbor projektu Okřídleného lva, by rád poděkoval všem sponzorům a příznivcům, za podporu při realizaci stavby tohoto památníku:

Adrian Wheeler, Andrew Jackson, Andrew Smith, BAE Systems, Ben Petter & Irena Guzáková, Best Communications, Bogle Architects, British Chamber of Commerce, BRUSH SEM, Chapman Taylor, Chris Rangé, Christopher Smith, Colliers International, Crown Worldwide Group, DHL Express, Discovery Group, EnerCap Capital Partners, Europa Capital Partners, Flow East, fcafa.wordpress.com, Gerry De’Athe, Glen Emery, Guy Pinsent, Harry Bunbury, HSBC, Ian Worboys, IOMCSL Trustees, Jan Telenský, Jan Valdinger, Jan Vondraš, Jane Townsend, Allen & Overy, JLL, John Brandon, John Locke, Jonathan Hallett, JR & Blanka Smith, Kbely Airport, Knight Frank, Levey & Jung, LOM Praha, Lukáš & Katerina Ševčík, Marek Šebesťák, Martin Skalický, Matthew Stillman, Mr. & Mrs. Roger Dunlop, Nicholas Watson, Norton Rose, Palmer Capital, Petr Karel, London Market, Portland Trust, Richard Hogg, Richard Valtr, Richard Wood, Richard York, Robert Břešťan, Robert Mulcahy, Royal Bank of Scotland, Sanjiv Suri, Scott Baker, Sebastian Pawlowski, Seddons, Stevan Tennant, Steve Davis, Sue Ryder, TESCO, The British Embassy of Prague, The Charnwood Company, The Hašek Family, Tom Dolezal, Ungelt Services, Vladimír Dlouhý, Wilson & Partners, Woodcote.

_______________________________________________________________
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Memorial. Bookmark the permalink.

5 Responses to Winged Lion unveiling ceremony – Prague

 1. Vera Routledge née Friedlaender says:

  I was very moved to view this ceremony. My uncle Paul Friedlaender fled to England in 1939, joined the RAFVR and lost his life off the Isles of Scilly on September 29 1942.after a protracted fight with German planes, late on a beautiful sunny afternoon.The rest of the crew baled out and were rescued. Paul was 31 and came from Usti nad Labem. i have accounts of this last flight from the captain and the radio operator. I never knew my uncle nor my grandparents 3 of whom perished in camps and ghettos along with many other family members. Paul is remembered at Runneymede RAF memorial in Surrey UK. I cannot understand why the surviving airmen were so badly treated by the Communists for having joined the fight against fascism!

 2. Anne Balejka-Hutton says:

  This is a wonderful tribute to all those brave men – my father Josef Balejka was one of those but he sadly passed away in 2004. He would have been so proud to be remembered by such as magnificent statue. Thank you.

 3. Christine says:

  this is wonderful. My uncle Paul Dreveny lost his life in WW11 so this is very special to me. My father Frank Dreveny would have been very proud and undoubtedly would have attended this ceremony. Thanks so much

 4. Peter Arton says:

  Very well done.

 5. Linda Vejlupkova says:

  Thank you fcafa for putting together this wonderful report of the ceremony in Prague on 17 June. It was a truly memorable event. A very special thank you to the project team that made this all happen. It is a very apt and beautiful statue in recognition of all the Czechoslovaks who made such a significant contribution to Britain’s role during the second world war, my father being one.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.