Bohuslav KovarikBohuslav Kovařík DFM

Flying Officer, poručík letectva v záloze ( plukovník in mem.), palubní střelec 311. bombardovací peruti, radarový operátor 68. noční stíhací perutě.

F/Lt in reserve (Colonel in memoriam), air gunner 311 (Czechoslovak) Bomber squadron, wireless operator 68 Night Fighter sqiadron.

* 31.10.1915 v Prostějově ( syn Karla Kovaříka a Anny, roz. Kleskové ), bytem Svatoplukova 52, Prostějov.

Born in Prostějov (son of Karel Kovařík and Anna, neé Klesková), resident at 52 Svatoplukova Street, Prostějov.

† léto 1969 ve Španělsku

Died Summer 1969 in Spain

Po ukončení školní docházky v Prostějově nastoupil na dvouletou pokračovací průmyslovou školu, kde se vyučil automechanikem a získal zde řidičské oprávnění pro řízení všech druhů motorových vozidel.

After finishing elementary school in Prostějov, he studied for two years at the Technical School, from where he graduated as a skilled auto-mechanic and had attained a driver´s licence for all types of motor vehicles.

Po jejím ukončení nastoupil dvouletou prezenční službu 1.10.1935 u 1.Leteckého pluku „TGM“. V roce 1936 absolvoval poddůstojnickou školu v Milovicích, ale 7.8.1936 z rodinných důvodů ( zemřel mu otec ) zběhl a vrátil se až za měsíc. To mělo také za následek jeden měsíc nasluhování. Po té absolvoval osvětlovací kurz v Brně a kurz leteckých palubních střelců v Prostějově. Do zálohy odešel 12.11.1937 v hodnosti vojína.

After graduating from the Technical School, he commenced his two-year military service on 1 October 1935 where he was posted to the 1st Air Force Regiment „Tomás Garrigue-Masaryk“. He graduated from non-commissioned officers´ school in Milovice in 1936, but went absent without leave on 7 August 1936 due to family reasons (his father died) and didn´t return until one month later. As a consequence, he had to serve an additional month. He then passed a searchlight course in Brno and a course for air-gunners in Prostějov. He left for the army reserve on 12 Nov 1937 with the rank of vojín (AC1).

V průběhu osudného roku 1938 absolvoval ve dnech 21.5. až 17.6. u 66. letky mimořádné vojenské cvičení a ve dnech 24.9. až 16.12.1938 mobilizaci.

During the fatal year of 1938, he took part in an extraordinary military exercise, from 21 May to 17 June with 66 Sqn, and was mobilised between 24 September and 16 December 1938.

Po okupaci pracoval krátkou dobu v Prostějově jako automechanik a 21.11.1939 odešel z republiky tzv. jižní cestou přes Slovensko, Maďarsko do Jugoslávie. Zde, po vybavení falešnými dokumenty, pokračoval dále přes Turecko a Sýrii na Střední východ do Bejrůtu a odtud byl odeslán 4.ledna 1940 lodí Champolion do Francie, kde byl 12. ledna 1940 presentován u letecké skupiny v jihofrancouzském Agde. Zde byl povýšen 12.1.1940 do hodnosti desátníka a 15.2.1940 do hodnosti četaře. Po pádu Francie odplul dne 19.6.1940 z přístavu Bordeaux lodí Caranan do britského Falmouth, kde přistál 21.6.1940.

After the German occupation, on 15 March 1939, he worked for a short time as auto-mechanic and then left Czechoslovakia on 21 Nov 1939, following the so-called southern route via Slovakia, Hungary to Yugoslavia. Here, after receiving false documents, he continued further via Turkey and Syria to the Middle East and Beirut, from where, on 4 Jan 1940, he boarded the ship ‘Champolion’ bound for Marseilles, France. He arrived there on 12 January 1940 and was transferred to the Czechoslovak Air Force transit camp at Agde, southern France. He was promoted to the rank of Caporal on 12 January 1940 and then to the rank of Sergent on 15 Feb 1940. After the fall of France, he sailed from Bordeaux, aboard the ship ‘Caranan’, on 19 June 1940 to Falmouth, England, where he landed on 21 June 1940.

Bohuslav Kovařík, Francie 1940.
Bohuslav Kovařík France 1940.

Zde byl nejprve ubytován, stejně jako takřka všichni příchozí Čechoslováci, ve stanovém táboře v Cholmondeley. Díky své profesi palubního střelce, touze po létání a chuti bojovat proti nacistům byl přijat dne 24.7.1940 do RAF VR v hodnosti AC-2 class jako palubní střelec. Po krátkém výcviku obdržel označení polovinu leteckých křídel s písmeny AG (Air Gunner) a byl přeřazen jako jeden z prvních příslušníků k 311. československé bombardovací peruti, která se v té době formovala na letecké základně Honington. 19.8.1940 byl povýšen do britské hodnosti Sgt.

He was first billeted, just like almost all the arriving Czechoslovaks, in the tent camp of Cholmondeley. Thanks to his training as an air-gunner, he wanted to fly and wished to fight against the Nazis. He was admitted to the RAF VR on 24 July 1940 at the rank of AC-2 as an air-gunner. After brief training, he received the insignia of half-wings with letters AG (Air Gunner) and was posted to 311 (Czechoslovak) Sqn, as one of its first members, which was being formed at Honington airbase. He was promoted to the RAF rank of Sgt on 18 Aug 1940.

V noci 10.9.1940, kdy tato peruť zahájila svoji operační činnost a vyslala své tři první operační osádky nad okupovanou Evropu, se zúčastnil tohoto náletu na nádraží v Bruselu s osádkou S/Ldr. Josefa Schejbala na letounu Wellington Mk.IA, L7778, KX-U. ( Posádka S/L Josef Schejbal, Sgt. Jan Hrnčíř, P/O Jasmín Fikerle, Sgt. Jaroslav Mareš, P/O Eduard Šimon a Sgt. Bohuslav Kovařík). Bombardování cíle proběhlo z výšky 130 – 150 m.

On the night of 10 Sept 1940, the squadron started its operational activities and sent its first three operational crews above occupied Europe, he took part in this air raid on the railway station at Brussels, as a member of S/Ldr Josef Schejbal crew, in Wellington Mk IA, L7778, KX-U aircraft. (Crew S/L Josef Schejbal, Sgt. Jan Hrnčíř, P/O Jasmín Fikerle, Sgt. Jaroslav Mareš, P/O Eduard Šimon, and Sgt. Bohuslav Kovařík). Bombing of the target was undertaken from a height of 130m – 150m.

Tuto noc zahájil svoji šňůru 31 nočních náletů nad Německo a okupovanou Evropu. 28.10.1940 byl povýšen do hodnosti rotného a 7.3.1941 do hodnosti rtm. let. v záloze. Za projevenou odvahu byl 28.10.1940 vyznamenán 1. Čs. Válečným křížem 1939 a 16.4.1941 1. Čs. medailí Za chrabrost. Patřil mezi první příslušníky 311. perutě, kteří odlétali vysněných 200 operačních hodin v zuřivé protiletadlové palbě i ve strachu z obávaných německých nočních stíhačů.

On this night, he commenced the first of his 31 night air raids over Germany and occupied Europe. He was promoted to the Czechoslovak rank of Rotný (F/Sgt) on 28 Oct 1940 and to Czechoslovak Air Force rank of Rotmistr (F/Sgt) on 7 March 1941. He was also awarded his first Czechoslovak Válečným kříž 1939 (War Cross 1939) for gallantry on 28 Oct 1940 and received his first Czechoslovak Za chrabrost (For Gallantry) on 16 April 1941. He became one of the first members of 311 Sqn, who flew, in fierce anti-aircraft barrages and in the trepidation of the feared German night fighters, the required 200 operational hours to complete his Operational Tour.

Po odlétání operační tůry v dubnu 1941 odešel na předepsaný půlroční odpočinek, kdy působil jako instruktor v 3. GTFS ve Stradishall. Také byl 1.9.1941 povýšen do britské hodnosti F/Sgt. V listopadu 1941 absolvoval u 54.OTU přeškolení na radarového operátora a 9.2. 1942 byl přidělen k 68. noční stíhací peruti. Zde vytvořil osádku s vynikajícím pilotem Ladislavem Bobkem se kterým, až na několik výjimek absolvoval všechny cvičné a operační lety a díky jejich společnému vzájemnému porozumění a souhře ve velmi krátké době dosáhli takových úspěchů, že se stali jednou z nejlepších osádek v celé peruti.

On completion of his operational tour in April 1941, he left for the compulsory six month non-operational rest period, and was posted as an instructor with 3 GTFS at Stradishall. He was promoted to the RAF rank of F/Sgt. He completed his wireless operator re-training course at 54 OTU in November 1941 and was transferred to 68 Sqn, a night fighter squadron on 9 Feb 1942. Here he teamed up with Ladislav Bobek, an outstanding pilot, with whom he flew nearly all the training and operational flights and thanks to their mutual understanding and teamwork, they achieved such success in a short period of time, that they became one of the best crews in the entire squadron.

V létě 1942, kdy Luftwaffe spustila tzv. Baedekerovu ofenzivu proti městům s historickým významem, která měla zlomit vysokou bojovou morálku britského obyvatelstva, dosáhla osádka W/O Bobek – F/Sgt. Kovařík během 34 operačních letů svých šesti vítězství ( 4 sestřely jisté, 1 pravděpodobný a 1 poškozený nepřátelský letoun). Za tyto úspěchy bylo W/O Bobkovi uděleno DFC a Kovaříkovi DFM.

In the summer of 1942, when the Luftwaffe started the so-called Baedecker Offensive against the towns of historical importance, which was designed to break down the high fighting morale of the British population, the crew W/O Bobek – F/Sgt Kovařík achieved their six victories during 34 operational flights (4 kills confirmed, 1 probable and 1 damaged enemy aircraft). For this success, W/O Bobek was awarded the DFC and Kovařík the DFM.

W/Cdr. Max Aitken napsal dne 4.srpna 1942 do jeho ohodnocení a doporučení k udělení DFM:

W/Cdr Max Aitken wrote in his evaluation and recommendation for DFM on 4 August 1942:

F/Sgt. Kovařík působil jako operátor W/O Bobka ve 34 operačních letech a zasloužil se o zničení tří Do 217, pravděpodobné zničení dvou Do 217 a poškození jednoho Ju 88. Prokázal velikou zručnost a odvahu v navádění svého pilota do kontaktu s nepřítelem. F/Sgt. Kovařík rovněž absolvoval 31 akcí jako zadní střelec ve Wellingtonu s 311.(Czech) bombardovací perutí.

F/Sgt Kovařík flew as W/O Bobek´s operator during 34 operational flights and was instrumental in the destruction of three Do 217, the probable destruction of two Do 217 and damaging one Ju 88. He showed great skill and courage in guiding his pilot into the contact with the enemy. F/Sgt Kovařík also undertook 31 missions as a rear gunner in Wellingtons with 311 (Czechoslovak) Bomber Squadron.

Bohuslav Kovařík (levo) a Ladislav Bobek.
Bohuslav Kovařík (left) and Ladislav Bobek.

1.dubna 1942 byl Bohuslav Kovařík povýšen do britské hodnosti W/O. Osádka Bobek – Kovařík byla také v roce 1942 vyhlášena jako druhá nejlepší osádka u čs. stíhacího letectva ( první byl Karel Kuttelwascher, DFC & bar ).

Bohuslav Kovařík was promoted to the RAF rank of W/O on 1 April 1942. The crew of Bobek-Kovařík was also declared the second best crew in the Czechoslovak fighter force (the best was Karel Kuttelwascher, DFC and a bar).

3.7.1943 se v Londýně oženil s Dianou Elizabeth Vernon, jedinou dcerou Lady Caroline Janet Robertson-Macdonald a Sira Wiliama Normana Vernon, bytem 69 Marsham Court, London. Svatební obřad se konal v kostele sv. Margarety ve Westminster. Poprvé od počátku války se zde při této příležitosti rozezněly zvony. Bohuslavu Kovaříkovi byl za svědka jeho dvorní pilot Ladislav Bobek. Svatebního obřadu se kromě řady osobností zúčastnil i Jan Masaryk.

On 3 July 1942, he married Diana Elizabeth Vernon, the only daughter of Sir Wiliam Norman Vernon and Lady Caroline Janet Robertson-Macdonald, of 69 Marsham Court, London. The wedding ceremony took place at St Margaret church in Westminster. The bells rang here, for this occasion for the first time since the beginning of the war.

Krátce před ukončením první společné operační tůry u nočních stíhačů byl Bohuslav Kovařík dne 25.7.1943 vyznamenán britským 1.st. Good Conduct Badge ( odznak za velmi dobré vedení ) a 29.7.1943 povýšen do britské hodnosti podporučíka – P/O. 27.8.1943 obdržel také IV. Čs. Válečný kříž 1939 a II. Čs. medaili Za chrabrost.

Shortly before completing their first joint operational tour in night fighters, Bohuslav Kovařík was awarded the British Good Conduct Medal on 25 July 1943 and commissioned with the RAF rank of P/O on 29 July 1943. He was also awarded his fourth Czechoslovak Válečným kříž 1939 and second Czechoslovak Za chrabrost on 27 August 1943.

23.8.1943 ukončil první operační turnus u nočních stíhačů a odešel na předepsaný neoperační odpočinek, během kterého působil jako letecký kontrolor. 22.9.1943 byl přidělen na Inspektorát čsl. letectva v Londýně, ale kancelářská práce jej neuspokojovala. Chtěl létat. 28.10.1943 byl povýšen do čs. hodnosti štrm. v záloze.S Ladislavem Bobkem se opět sešel ve společné osádce 2. února 1944. Krátce před návratem k operační peruti byl Bohuslav Kovařík dne 29.1.1944 povýšen na britského nadporučíka – F/O.

He finished his first operational tour with night fighters on 23 Aug 1943 and left for the obligatory non-operational rest, during which he undertook duties as a flight controller. He was assigned to the Czechoslovak Air Force Inspectorate, in London, on 22 Sept 1943, but he was dissatisfied with a desk job. He wanted to fly. He was promoted to the Czechoslovak Air Force rank of štábní rotmistr on 28 Oct 1943. He was reunited with Ladislav Bobek as a crew on 2 Feb 1944. Bohuslav Kovařík was promoted to the RAF rank of F/O shortly before his operational return to the squadron on 29 Jan 1944.

V průběhu druhého operačního turnusu u nočních stíhačů osádka Bobek – Kovařík již nedosáhla žádného sestřelu, jelikož aktivita německých nočních bombardérů byla již velmi slabá. Na jaře spolu absolvovali přeškolení na moderní letouny Mosquito a 7.3.1944 byl Bohuslav Kovařík povýšen do čs. hodnosti podporučík letectva.

During their second operational tour with night fighters, the crew of Bobek-Kovařík did not achieved any ‘kills’, because the activity of the German night bombers was now already very low. In the spring, they both undertook re-training for the modern Mosquito aircraft and on 7 March 1943, Bohuslav Kovařík was promoted to the Czechoslovak Air Force rank of Podporučík (2nd Lt).

31.7.1944 byl odvelen pilot F/O Ladislav Bobek a 4.9.1944 byl z válečných operací stažen také F/O Bohuslav Kovařík. Byl přemístěn na Inspektorát čsl. letectva jako „Organizační střelecký důstojník“.

F/O Ladislav Bobek was posted away on 31 July 1944 and on 4 Sept 1944 F/O Bohuslav Kovařík was also withdrawn from wartime operations. He was posted back to the Czechoslovak Air Force Inspectorate with the function of ‘Organisational Gunnery Officer’.

1.6.1945 byl povýšen do čs. hodnosti poručíka letectva a 29.7.1945 do britské hodnosti kapitána – F/Lt.

He was promoted to Czechoslovak Air Force rank of Poručík (P/O) on 1 June 1945 and to the RAF rank of F/Lt on 29 July 1945.

Do Československa se vrátil až 18.12.1945.

He only returned to Czechoslovakia on 12 Dec 1945.

Ke dni 1. ledna 1946 byl povýšen do čs. hodnosti nadporučíka letectva, ale 9. ledna 1946 požádal o demobilizaci a tak mu tato hodnost byla opět odňata.

He was promoted to the Czechoslovak Air Force rank of Nadporučík (F/O), but as he requested to be demobilised on 9 Jan 1946, this rank was withdrawn from him.

9.října 1946 se odhlásil z trvalého bydliště v Prostějově, Svatoplukova 52 za účelem přestěhování do Anglie.

He left his permanent residence at 52 Svatoplukova, Prostějov, on 9 Oct 1946, and moved back to the UK.

V roce 1949 bylo jeho manželství jako bezdětné rozvedeno. Zde pracoval nějakou dobu jako mixér nápojů v jednom z londýnských barů a později provozoval obchod s domácími elektrospotřebiči. Zemřel v létě 1969 o dovolené ve Španělsku na infarkt. Místo jeho posledního odpočinku není známo.

In 1949, his marriage ended in divorced as they were childless. For a while he worked as a barman, mixing drinks in one of the London bars and later set up a business selling domestic electrical appliances. He died in Spain of a heart attack in summer 1969 whilst on holiday. The location of his grave is not known.

Udělená vyznamenání / Medals Awarded

Czechoslovak:

4x Válečný kříž 1939
5x Za chrabrost
Za zásluhy I.stupně
Pamětní medaile se štítky F a VB

British:

Distinguished Flying Medal
The 1939 – 43 Star
Air Crew Europe Star
Defence Medal
War Medal
Good Conduct Badge

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2500 československými muži a ženami, kteží sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, na pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

© Martin Vrána [Czech text]

Literatura / Literature:

Rajlich Jiří – Osobnosti československého odboje 1939-45, VHU Praha, květen 2005
Rajlich Jiří – Na nebi hrdého Albionu , část 3,4,5 a 7
Nečas Zbyšek – Dva odboje
Pajer Miroslav – Ve stínu slávy
Kaucký Miroslav – Gentlemani nebezpečných nocí

Article last updated: 18.01.2019.
This entry was posted in 68 Sqd, Biography. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.