Brookwood Remembrance June 2013During the morning of 28 June 2013, a small official Czech delegation visited the Czechoslovak Memorial at Brookwood Military cemetery, the location of the graves of 45 Czechoslovak RAF airmen who had died during WW2.

Dopoledne 28. června 2013 navštívila menší oficiální česká delegace československý památník na vojenském hřbitově v Brookwoodu – místo, kde je pohřbeno 45 československých letců, příslušníků RAF, kteří zemřeli za 2. Světové války.

The occasion was the celebration of the Czech Army Day, commemorating the 30 June 1918, when the French Government recognised the future Czechoslovak Republic and the Czech and Slovak legionaries swore allegiance to the newly established Czechoslovak Army which had been formed in Darney, France, during WW1.

Pietní akt byl zorganizován u příležitosti Dne české armády připomínající den 30. června 1918, kdy čeští a slovenští legionáři ve Francii v Darney za 1. světové války složili vojenskou přísahu a vstoupili do nově založené československé armády poté, co budoucí Československo bylo oficiálně uznáno francouzskou vládou.

Vlastimil Picek, Minister of Defence for the Czech Republic headed the delegation, having flown to England that morning. He was accompanied by the officials of the Embassy of the Czech Republic in London including Col Roman Siwek the Defence Attaché and Lt/Col René Klapáč the Military Attaché.

V čele delegace byl pan Vlastimil Picek, ministr obrany České republiky, který přiletěl do Anglie v ranních hodinách. V jeho doprovodu byli představitelé českého velvyslanectví v Londýně, mezi nimi např. Přidělenec obrany plk Roman Sivek a vojenský přidělenec pplk René Klapáč.

The delegation was welcomed by Col. Vladimír Samek, Defence Attaché at the Embassy of the Slovak Republic in London and by the representative of the British Ministry of Defence, Air Commodore Nick Bray CBE MA, Commander General of the RAF regiment.

Delegaci přivítal plk Vladimír Samek, přidělenec obrany Slovenské republiky na velvyslanectví Slovenska v Londýně a zástupce britského ministerstva obrany Air Commodore Nick Bray CBE MA, velitel pluku RAF.

This slideshow requires JavaScript.

Official speeches were given by Col Samek, whose speech, in English, underlined the importance of the remembrance of those who fought and fell during WW II for the liberation of their homeland and the freedom of Europe. Air Commodore Bray highly praised the gallantry, loyalty and reliability of the Czechoslovak military as British allies during WW2 as well as military conflicts in recent times.

Ve svém anglickém projevu plk Samek podtrhl důležitost vzpomínky na ty, kteří bojovali a padli za 2. světové války za osvobození vlasti a svobodu v Evropě. Air Commodore Bray poté ve své řeči vysoce ocenil statečnost, loajalitu a spolehlivost československého vojska – spojenců Británie jak za 2. světové války, tak ve válečných konfliktech současných.

The Last Post was sounded by the Guards’ bugler followed by one minute of silence.

Trubač Guards odtroubil Poslední večerku a poté následovala minuta ticha.

Wreaths were laid at the Czechoslovak Memorial by the Minister of Defence, Antonín Hradilek, Minister-counsellor, Deputy Head of Mission at the Czech Embassy, the Defence Attaché of the Slovak Republic and Air Commodore Bray. Two wreaths were also placed by the representative of the Cholmondeley based Association of the Czechoslovak Legionaries Abroad and this website.

Ministr obrany, představitel velvyslanectví České republiky, přidělenec obrany Slovenské republiky a Air Commodore Bray následovně položili věnce k československému památníku. Dva věnce byly též položeny za Asociaci československých legionářů v zahraničí, která má sídlo v Anglii v Cholmondeley, a za tyto webové stránky.

Small Royal British Legion remembrance poppy crosses were then placed at the foot of each of the eight Czechoslovak headstones in the front row of the plot, by the Minister and the RAF Air Training Cadets, amongst others.

Poté pan ministr a kadeti RAF, mezi jinými, umístili malé pamětní křížky s vlčími máky, vyráběné veteránskou organizací Royal British Legion, ke každému z osmi náhrobních kamenů v první řadě československého oddělení.

The bugler then played the Reveille which was followed by the Czech, Slovak and the UK national anthems to conclude the ceremony.

Na závěr pietního aktu trubač zatroubil Budíček a následovaly hymny České a Slovenské republiky a Velké Británie.

It was pleasing to note that remembrance crosses had also been placed prior this ceremony at the other 37 Czechoslovak headstones flanking the Czechoslovak Memorial, and the three Czechoslovak headstones in the RAF plot, each of the remembrance crosses bearing the name of the fallen airman on it.

S povděkem jsme zaznamenali, že pamětní křížky byly před tímto pietním aktem umístěny též u zbývajících 37 československých hrobů kolem československého památníku a také u třech československých hrobů v oddělení RAF. Na všech byla napsána jména padlých letců.

We will remember them!

Čest jejich památce!
This entry was posted in Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Brookwood Remembrance June 2013

  1. Mike says:

    To give your life for another country whilst your own is under the heel of occupation is the highest form of sacrifice and a debt that can never be repaid.

  2. Chris says:

    Salutations to the gallant Czechoslovakians who sacrificed everything which was dear to them whilst assisting in securing theirs and our freedoms which we all enjoy today. Nazdar!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.