Dalibor BrochardW/O Dalibor Brochard (787809)

.

.

* 11 May 1924

† 14 March 1945


Dalibor Eugen Brochard se narodil v Nitře 11.5.1924 na adrese Fabrická 6.Jeho rodiče byli Otakar Brochard (1898) a Mária rozená Šmidková (1904).Na svět přišel jako druhorozený syn. Jeho otec působil v čs.armádě. Tím bylo dáno i to,že měnil často působiště.Z Nitry byl převelen pravděpodobně do Komárna v letech 1924-1930.V roce 1930 začal malý Dalibor chodit do školy již v Čechách.V roce 1934 mu umírá otec a on plní jeho přání aby též studoval na vojenském reálném gymnáziu v Hranicích na Moravě a Moravské Třebové.To již jeho matka bydlela v Dobřívi kam se odstěhovala se svým novým partnerem .Vzhledem k politické situaci v Evropě však již nestihl dokončit studia.

Dalibor Eugen Brochard was born in Nitra on 11th May 1924 in 6 Fabricka street. His parents were Otakar Brochard (1898) and Mária born Šmidková (1904). He came to the world as their second son. His father served in the Czechoslovak Army. From Nitra he was probably stationed at Komárno between the period of 1924-1930. In 1930, the young Dalibor began to attend school in Bohemia. His father died in 1934 and Dalibor fulfills his wish to also study at the military secondary school in Hranice na Moravě and Moravska Třebova. During this period, his mother already lived in Dobřívi, where she had moved to with her new partner. Due to the political situation in Europe, Dalibor was unable to complete his studies.

V roce 1939 opouští republiku jako pasažér transportu,který organizoval N.Winton (byl jedním zmála nežidovských dětí) a odchází do Anglie,kde nejdříve dostuduje a v roce 1941 se hlásí jako dobrovolník u čs.náhradního tělesa odkud je přeřazen k letecké skupině a stává se příslušníkem RAF.Ještě téhož roku je povýšen a zařazen k 311.peruti jako radiotelegrafista-střelec.Během let 1943 a 1944 se podílí na operační činnosti především v Bitvě o Atlantik.

In 1939 he left Czechoslovakia as a passenger on one of the trains organised by Nicholas Winton (Dalibor was one of the few non-Jewish children to be carried by these transports) and he left for England, where initially he completed his studies. In 1941 he enlisted as volunteer with the Czechoslovak Auxiliary Corps from where he is reassigned to the air force group and becomes a member of RAF. He was promoted the same year and posted to 311 Sqn as a Wireless Operator/Air Gunner. In 1943 and 1944 he took part in operational activities mainly in the Battle of the Atlantic.

Dalibor Brocharda provázelo štěstí a vše absolvoval poctivě a ve zdraví.Mohl proto být i náležitě oceněn čs.medailí za chrabrost a také britskou medailí Good Conduct Bacte.Byl ještě několikrát povýšen a 1.září 1944 získal Čs.válečný kříž..Po absolvování operačního turnusu byl odeslán k dalšímu výcviku u105.OTU a poté byl zařazen k 246.peruti dopravního letectva RAF,kde odlétal další množství hodin až došlo k osudnému letu téměř na konci války.

Dalibor Brochard had good luck in his life and he undertook everything with honour and in good health. That’s why he also could be rightly awarded the Czech za chrabrost [Gallantry Medal] and the British Good Conduct medal. He was promoted several times and on the 1st September 1944, he received the Czech válečný kříž [Military Cross]. After completing his operation tour, he was sent to further training at 105 OTU and then was posted to 246 Sqn RAF, in Transport Command, where he flew many more hours until the fatal flight almost at the end of the war.

Bylo 14.března 1945.Startoval v Liberátoru C-Mk VII EW626 v posádce Václava Jílka společně s Aloisem Volkem a Ludvíkem Kondziolkou a dvěma anglickými letci a vezli ještě třináct cestujících. Zpočátku vše probíhalo normálně a letoun nabral výšku,ale znenadání se stočil na pravou stranu a zřítil se k zemi.V troskách našli smrt všichni cestující i posádka.D.Brochard je pohřben na válečném hřbitově RAF v Lajes na ostrově Terceíra.

It was 14th March 1945. He took off in Liberator C-Mk VII EW626 in the crew of Václav Jílek together with Alois Volek and Ludvík Kondziolka, two English airmen and a further 13 passengers. In the beginning everything went normal and the aircraft gained height, but all of a sudden it turned on its right side and plummeted to the ground. All the passengers and the crew were found dead in the wreck. Dalibor Brochard is buried at the RAF military cemetery in Lajes on the island of Terceira.

V roce 1991 byl povýšen na podplukovníka letectva v memoriam.

In 1991, he was promoted in memoriam to the rank of Lt Col of the Czechoslovak Air Force.

Moje cesta za Daliborem Brochardem byla podobně jako u jiných složitá,ale jako vždy i zajímavá.Podařilo se mi najít ochotnou paní na MÚ Nitra,která mi poskytla několik informací a poté jsem již zamířil do Dobřívi u Rokycan k pomníku padlých,o kterém jsem věděl z knihy “Mnozí nedoletěli” od pana Louckého. Nejdříve jsem bloudil kvůli špatnému značení a poté jsem nemohl najít ani pomník i když jsem se ptal kolemjdoucích. Buď nebyli místní nebo prostě nevěděli,že mají pomník v obci. Nakonec se ale vše podařilo a já stál na místě,které jsem hledal.Byl jsem sice zklamaný z toho v jakém stavu se místonachází, ale třeba jsem přijel jen ve špatný čas.

My journey to find Dalibor Brochard was similar to the others – complicated, but as always also interesting. I managed to find an obliging lady at the Council Office of Nitra, who gave me some information, and after that, I headed to the memorial to the fallen in Dobřívi near Rokycany, of which I knew from the book “Many didn’t come back” by Mr. Loucký. At first, I was lost because of faulty signposting, and then I could not even find the memorial, even when I asked the passersby. They either weren’t local people, or they simply didn’ t know they had a memorial in the village. But in the end, all went well and I was on the spot which I had been looking for. I was disappointed by the poor condition of the site, but perhaps I had arrived at the wrong time.

Pomník připomíná padlé v obou valkách a myslím,že býval opravdu na úrovni.Deska se jménem Dalibora Brocharda a dalších padlých ve 2.sv válce byla přidána dodatečně.

The Memorial is dedicated to the fallen in both worls wars and at one time was probably rather beautiful. The plaque with the name of Dalibor Brochard and other fallen in WW II was added later.

Druhým místem,které připomíná tohoto statečného chlapce je Párovský cintorín v Nitře. Najít toto místo nebylo těžké a ani hrob jsem díky přehledné evidenci hledat nemusel.Hrob je zde od roku 2010 zásluhou města Nitra a Ministerstva vnitra SR.Bohužel při jeho odhalování došlo pří projevu k mnoha nepřesným informacím, které nejsou úplně zásadní,ale stávat by se to asi nemělo.Největší chybou zřejmě bylo to,že zástupce ministerstva uvádí,že jde o popel tělesných pozůstatků D.Brocharda, což s velkou pravděpodobností není pravda, protože urny byly naplněny prstí z hrobů našich padlých letců,nikoliv jejich ostatků. Snažil jsem se i kontaktovat autora článku v Nitranských novinách aby se vše uvedlo na pravou míru,ale nepodařilo se mi to.Pokud se však nad tím zamyslím,je nejdůležitější,že hrob vznikl a že jméno se dostane do podvědomí lidí,kteří kolem projdou a o to v naší věci jde!!

The second place commemorating this brave lad is Párovský cemetery in Nitra. It wasn’ t difficult to locate the place, neither did I have to search for the grave as the registry books were accurate. The grave is here since 2010 thanks to the town of Nitra and the Ministry of Interior of the Slovak Republic. Unfortunately, during the inauguration, much inaccurate information was presented, which is maybe not quite essential, but perhaps it ought not to have happened. The biggest mistake was probably that the representative of the Ministry spoke of the ashes of the remains of Dalibor Brochard, which most likely is not true because urns were filled with the soil from the graves of our fallen pilots and not their remains. I even tried to contact the author of an article in the ‚Nitranske noviny’ newspapers to correct the information, but I was unsuccessful. But if I think about it, the most important is that the grave was created and that the name of the pilot will be subconsciously registered by the people who pass by, and that is the most important in our case!!

Jméno tohoto letce,tak jako všech ostatních je samozřejmě uvedeno též na kovové pamětní desce,která je umístěna ve VHÚ v Praze-Žižkov a na pomníku letců v Praze-Dejvicích.

The name of this pilot, just like names of all the others, is of course listed also on the remembrance plaque which is placed in VHU (Military History Institute) in Prague-Zizkov and on the memorial of the pilots in Prague-Dejvice.

In November 2017, his name, along with the names of some 2500 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno připomenuto mezi dalšími 2500 československými muži a ženami, kteří sloužili v průběhu druhé světové války v RAF, na pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

Zdroj:
Sources:

F.Loucký Mnozí nedoletěli
Rokycanský deník Benjamínkem mezi letci
Nitranské Noviny
Archív M. Votavy
Archív autora

© Jan Pašek 2011

 

 

This entry was posted in 311 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

3 Responses to Dalibor Brochard

 1. Jáchym Denk says:

  He was such a hero!

 2. RB says:

  Datumy udělení:
  30. 7. 1943 Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
  20.7.1944 RAF Long service and Good Conduct Medal
  1.9.1944 Československý válečný kříž 1939

 3. Linda Hodgson says:

  Dalibor Brochard was at school in Carlisle UK and is on our War Memorial

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.