Prostejov Memorial


Prostějov památník

Bohužel, ne všichni měli to štěstí, aby se dočkali konce války a mohli se vrátit do svobodného Československa za svým přáteli a rodinami, ať již vinou nepřítele, či nešťastné náhody. V RAF v druhé světové válce zemřelo 510 československých letců:

Sadly, due to enemy action or just bad luck, not all the Czechoslovaks who served in the Royal Air Force were able to return to their family and friends in their liberated homeland. A total of 510 Czechoslovak airmen died while serving in the RAF:

Memorial at Czech National House, West Hampsted, London, the original was returned to Czechoslovakia after 1989 and is now at the Armádní Muzeum, Žižkov, Prague

Symbolické exhumace:
Symbolic exhumation:

Již během války se obraceli pozůstalí po padlých letcích na zástupce československého letectva ve Velké Británii s žádostí o převezení ostatků jejich příbuzného zpět do vlasti. V březnu 1944 požádal brig. Gen. Karel Janoušek, inspektor československého letectva ve Velké Británii, o vyjádření k tomuto problému Ministerstvo národní obrany ČSR v Londýně. Generál Janoušek zároveň navrhl, aby místo finančně nákladných exhumací ostatků čs. letců (náklady na jeden převoz byly odhadovány na 200000 Kčs, asi 50000 Kč v roce 2011) byly provedeny exhumace symbolické.

With the end of the war in sight, relatives of some of the Czechoslovak airmen wanted the remains of their loved one to be returned to Czechoslovakia for burial when hostilities ceased. In March 1944, Brigader General Karel Janoušek, Head of the Czechoslovak Air Force in Great Britain, was asked by the Czechoslovak Ministry of National Defence, in exile in London to comment on this request. Janoušek suggestion was that as the cost of exhuming the remains of each airmen was estimated to cost £1000 [about £26,000 in 2011], it would be better to consider a symbolic exhumation instead.

Tyto spočívaly v uložení prsti z odpovídajících hrobů do provizorních uren, které by byly následně převezeny do Československa, zde zhotoveny urny nové a ty pietně uloženy. Ministerstvo národní obrany ČSR v Londýně předložilo návrh k projednání české vládě v Londýně, která jej přijala a pověřila gen. Janouška vypracováním konkrétního návrhu na symbolické exhumace a převoz uren do republiky. Byl vypracován tento návrh:

A sample of soil from each ot the airmens grave would be taken, transported to Czechoslovakia, placed into new urns and formally interred. The Czechoslovak Ministry of National Defence accepted this suggestion and authorised Gen. Janoušek to draw up a specific proposal for this symbolic exhumation. His proposal was:

Zvláštní komise sestavená ze zástupce čs. letectva, zástupce MNO, příslušného zástupce Imperial War Graves Commission (IWGC) a úředního fotografa provede obřad symbolické exhumace. Prsť z hrobu bude uložena do připravené provizorní dřevěné urny, která bude uzavřena a opatřena jménem a datem a převezena na hřbitov Brookwood, kde zůstanou všechny urny uloženy až do převozu do ČSR.

A special commission consisting of representatives from the Czechoslovak Air Force, Czechoslovak Government, Commonwealth War Graves Commission and a official photographer would make the symbolic exhumation. Each soil sample would be placed in a temporary wooden urn which would be signed, dated and list the airmens name, the urn would then be taken to Brookwood cemetery for storage prior to being transported to Czechoslovakia.

V ČSR budou pořízeny definitivní urny a budou uloženy na vhodném místě. Jako místo pietního uložení navrhl gen. Janoušek Bradlo na Slovensku, které mělo pro svůj význam – pomník prvnímu čs. letci Milanu Rastislavu Štefánikovi – předpoklady být trvalým pomníkem všemu čs. letectvu, čímž by byla podtržena československá jednota.

In Czechoslovakia, the wooden urns would be replaced with permanent urns and be interred at a suitable location. Gen. Janoušek Bradlo suggested that the location should be in Slovakia where the memorial to the first Czechoslovak airman, Milan Rastislav Štefánik, was already located. This would have the potential to be a permanent memorial to all Czechoslovak airmen which would underline Czechoslovak unity.

Symbolické exhumace příslušníků čs. letectva v jiných zemích než ve V. Británii budou provedeny obdobně komisí MNO.

The symbolic exhumation of Czechoslovak airmen in countries other than the UK will be made by the Czechoslovak Ministry of Defence.

Hroby zůstanou na původních hřbitovech a na území britského impéria budou opatřeny náhrobky standardního typu pro britské válečné hroby.

Graves left in the original cemetery in the British Empire will be have a standard type of British military headstone.

Náklady na urny bude hradit čs. vláda. Náklady na náhrobky budou uhrazeny britskými úřady.

The cost of the urn would be paid by the Czechoslovak Government. The cost of the headstones would be paid the British Authorities.

Tento návrh byl akceptován, ale Ministerstvo národní obrany ČSR v Londýně nepodniklo do ukončení války žádné kroky k realizaci tohoto plánu. O realizaci projektu symbolických exhumaci se začalo znovu jednat až na sklonku roku 1945, kdy se počaly množit žádosti pozůstalých o převoz ostatků jejich příbuzného do republiky.

This proposal was accepted, but by the end of the war, the Czechoslovak Ministry of Defence in London, had taken no steps to implement it. Requests by surviving relatives for the remains of the airmen to be returned to their homeland, resulted in the project to be finally started in the later part of 1945.

Ministerstvo národní obrany ČSR v Londýně došlo k závěru, že exhumace a převoz z ciziny do ČSR každého letce zvlášť nemůže finančně zajistit. Ponechat však exhumace čs. letců do ČSR na pozůstalých a příbuzných letce také nebylo možné. Neboť by nebylo vhodné, aby se uskutečnila exhumace a převoz do ČSR pouze těch čs. letců, jejichž příbuzným to jejich finanční situace dovolí, a u ostatních letců by nebyl nikdo, kdo by to mohl po finanční stránce zajistit.

The Czechoslovak Ministry of Defence decided that it could not finance the cost of the full exhumation of each airman. It was also decided that it would be inappropriate for this to be done privately as wealthy relatives would be able to fund the exhumation of their relative to Czechoslovakia, but this choice would not be possible for relatives who were less wealthy.

Z těchto důvodů byl realizován původní návrh gen. Janouška a začátkem roku 1946 byly do Prahy převezeny urny s prstí z britských hrobů čs. letců, kteří sloužili v RAF. Tyto urny byly uschovány a bylo plánováno jejich pietní uložení. Do toho ale vstoupil rok 1948, kdy byli západní letci zatracováni a na urny s prstí z jejich hrobů se zapomnělo na více než čtyři desetiletí.

For these reasons, following the original proposal made by Gen. Janoušek, the urns, from the British graves of Czechoslovak RAF airmen, were moved to Prague. They were then stored in boxes whilst planning for an appropriate memorial took place. In February 1948 the Communists took control of Czechoslovakia and those who had fought in the West for the freedom of their homeland now found themselves to be victims of persecution. Under this new regime, the urns were forgotten and it remained like this for the next 40 years.

Osudy uren v 90. Letech:
The fate of the 90 airmens urns:

15. ledna 1990 byla při rekonstrukci Národního památníku na hoře Vítkov objevena panem plk.v.v Aloisem Konopickým, plk.v.v Ladislavem Snídalem a plk.v.v Bohuslavem Jarošem bedna s dřevěnými urnami s prstí. V ní bylo uloženo celkem 302 uren. Bohužel v nevyhovujících prostorách skladiště podlehlo 63 uren zkáze a prsť se z nich vysypala. Obsahy zbývajících 239 uren, které bylo možno identifikovat, byly přemístěny do nových plastových uren a opatřeny příslušnými údaji o letcích. Zbylá prsť byla sesypána do jedné společné urny. Panem Stanislavem Štefáčkem byl při této příležitosti vypracován jmenný seznam letců, z jejichž hrobů měla prsť pocházet.

On 15 January 1990, during the reconstruction of the National Monument at Vítkov, Prague, Col. Alois Konopický, Col. Ladislav Snídal and Col. Bohuslav Jaroš discovered boxes which contained the 302 wooden urns. Unfortunately due to poor storage conditions, 63 of the wooden urns had rotted and their contents had mixed together, this was all placed into 1 communal urn. The contents of the remaining 239 urns were placed into new urns and Mr Stanislav Štefáček documented the urns with the airmens details.

Ministerstvo obrany ČR učinilo na základě nálezu uren rozhodnutí o zahájení programu, během něhož měly být předány urny s prstí pozůstalým po letcích. V letech 1990 až 1995, kdy byl tento plán realizován, se podařilo předat pozůstalým pouze malé množství uren. Hlavním problémem tohoto pomalého postupu bylo, že nebyl vytvořen speciální tým, který by se tímto problémem zabýval a vyhledal rodinné příslušníky. Naštěstí, po odhalení Památníku padlým československým letcům ve 2. světové válce, který byl vybudován v Praze Dejvicích a slavnostně odhalen 12. 5. 1995, se touto problematikou začali zabývat členové Svazu letců České republiky. Plk.v.v. Jan Váňa a plk.v.v. Alois Konopický se ujali organizování celé akce předávání uren pozůstalým. Odhodlaně se pustili do zdolávání úskalí, která se při realizaci tohoto plánu vyskytla.

The Czechoslovak Ministry of Defence then started a program to return these urns to the airmens relatives. Between the start of this program to 1995 only a small number of urns had been returned, this slow process was primarily because no specific team was assigned to this task. Fortunately, following the the unveiling of a memorial, on 12 May 1995 at Dejvicíce, Prague, to the fallen Czechoslovak airmen of WW2, 2 members of Svazu letců České republiky – the Airmen’s Association of the Czech Republic became involved in this project. Col [rtd]. Jan Váňa and Col. Alois Konopický undertook the return of the urns to the airmens relatives.

Mezi dva hlavní problémy patřilo získat povolení na předání uren pozůstalým od Ministerstva kultury, které vše prodlužovalo úředními formalitami. A tím druhým se ukázalo být zjišťování adres pozůstalých. Plk.v.v. Jan Váňa zaslal na známé adresy příbuzných letců dopis, který vyzýval k vyjádření, zda mají pozůstalí zájem o urnu s prstí jejich příbuzného, nebo zda ponechají na Svazu letců ČR, jak s urnami naloží. Ale protože nebyly známy všechny adresy příbuzných, obracel se plk.v.v. Jan Váňa na pobočky Svazu letců ČR, aby mu pomohli v pátrání po rodinách letců. Tehdejší předseda 21. odbočky SL ČR v Prostějově pplk.v.v Mgr. Boleslav Povolný nechal otisknout článek v “Prostějovském týdeníku”, v němž žádá spoluobčany o poskytnutí informací o letcích z prostějovského okresu, jejichž urny s prstí byly také nalezeny v památníku na Žižkově. Zároveň vyjádřil přání vybudovat na prostějovském Městském hřbitově památník čs. letcům, kteří položili životy za svobodu naší vlasti, a do nich uložit urny letců z Prostějovska. Tento návrh byl přijat velmi kladně a bylo rozhodnuto, že urny, které se nepodaří nikam umístit, budou uloženy v Prostějově.

They encountered 2 main problems. These were the formalities in obtaining the required permissions from the Ministry of Culture to transfer the urns to the relatives, and secondly was contact with the relatives themselves. Col. [rtd] Jan Váňa wrote to the last known address’s of the families concerned to find out if they would like their relatives urn returned to them or not. As not all the address’s were known so Col.[rtd] Váňa approached his Svazu letců branch, the 21st based at Prostějov, for assistance. Col. [rtd] Boleslav Povolný, the President of that branch at that time, arranged for a newspaper article to be published in ‘Prostějov Weekly’, the local newspaper, asking if local readers could assist with any information about airmen from the Prostějov district who were named on the Žižkov memorial. The article also mentioned the idea of a local memorial where the fallen RAF airmen from the Prostějov district would be commemorated. There was supportive response to this idea and it was deceided that any unclaimed urns would be placed at this memorial.

Z 239 uren, které byly identifikovany, bylo během celé akce předáno 142. Dalších 83 uren převzali z rukou předsedy Svazu letců ČR genmjr.v.v. Emilem Hájka 24. května 1997 zástupci krajských vojenských správ, kteří se dostavili na Vitkov. Tyto urny byly poté prostřednictvím okresních vojenských správ předány pozůstalým, kteří o ně projevili zájem.

Of the 239 urns that were identified, 142 were passed to the airmens families. On 24 May 1997, 83 urns were given by Gen.Mjr [rtd] Emil Hájek, chairman of Svazu letců ČR to military representatives who attended a ceremony at Vitkov, Prague. These urns were then transferred to the military districts where a airman’s family had requested their relatives urn to be returned.

26 uren bylo při pietní akci 27. října 1997 umístěno do památníku na Olšanských hřbitovech v Praze. 15 jich bylo uloženo 28. října 1997 v památníku Hrabyně u Ostravy. Letecký přidělenec Slovenské republiky genmjr. Jan Váňa převal 14. května 1997 16 uren slovenských letců, které měly být umístěny v Bratislavě. Dalších 22 uren bylo pohřbeno u ostatních pomníků v ČR. Zbývalo tedy 97 uren, které nebyly nikde uloženy. Jejich cílem se stal Prostějov, kde se připravovala výstavba památníku pro československé letce, kteří padli v 2. světové válce.

On 27 October 1997, 26 urns were interred at the Olšanský cemetery in Prague, with a further 15 interred, the following day, National Day, at the Hrabyně Memorial at Ostrava. Col. Jan Váňa, on 16 May 1997, gave the urns of 16 Slovak airmen, to the Slovak Air Attache which were to be intered at Bratislava. Another 22 urns where interred at other memorials in the Czech Republic. All that remained were 97 urns which were never claimed. Their destination was to be Prostějov where the memorial to commemorate the fallen Czechoslovak of WW2 was being constructed.

Město Prostějov bylo zvoleno jako místo pietního uložení kvůli své historické tradici v čs. letectví, kterou započalo Vojenské letecké učiliště již ve 20. letech minulého století. Roku 1925 byl v Prostějově zahájen výcvik v nově vznikajícím leteckém učilišti, jehož činnost trvala až do roku 1939, kdy byla násilně přerušena německou okupaci. Ale právě v tomto VLU Prostějov se mnozí českoslovenští letci naučili létat a nabyli cenné schopnosti, díky kterým se mohli statečně postavit proti pilotům Luftwaffe a bojovat za osvobození naší vlasti. Město Prostějov tak bylo nejvhodnějším místem pro pietní uložení uren těchto válečných letců.

Prostějov was chosen as the site for this memorial because of its historical association with Czechoslovak aviation. On 16 September 1925, some 20 Czechoslovak military aviation schools, based in border areas, were transferred to Prostějov, in the Moravian region of the country, where they were combined to form Vojenském leteckém učilišti [VLU], the Military Aviation College. Its purpose was to train military pilots which it continued to do until the German occupation in 1939. It was at the Vojenském leteckém učilišti [Military Aviation College] in Prostějov that many Czechoslovak pilots learnt to fly and learn valuable skills which enabled them to bravely fight the Luftwaffe to achieve the liberation of their homeland. For this reason, Prostějov was chosen as the most appropriate place for the urns of the military airmen to be interred.

Výstavba památníku:
Construction of the memorial:

Již v dubnu 1997 započal pplk.v.v. Mgr Boleslav Povolný, v té době předseda 21. odbočky Svazu letců ČR v Prostějově, s organizováním stavby památníku na prostějovském Městském hřbitově, ve kterém měly být uloženy urny s prstí z hrobů československých válečných letců z prostějovského okresu. Po zjištění, že zbývající urny ze žižkovského památníku nebyly nikde uloženy, se plán změnil a bylo rozhodnuto také o jejich umístění v Prostějově.

Since April 1997, Col.[rtd] Boleslav Povolný, then Chairman of the 21st Region of the Czech Airmens Association in Prostějov had been planning the contruction of the memorial in the Prostějov Municipal cemetery where the urns would be placed. After the remaining boxes were found at the Žižkov Memorial, it was deceided that they should also be included at the Prostějov memorial.

Zástupci města souhlasili se záměrem pana Povolného, ale zároveň ho upozornili, že nemohou financovat výstavbu památníku. Pomocnou ruku panu Povolnému nabídl Ing. Robert Kolář, v té době poslanec za ODS, který se nabídl jako finanční garant celého projektu.

Representatitives agreed with the plans of Col. [rtd] Povolný but he warned that he could not finance the construction of the memorial. Ing. Robert Kolář, at that time an MP for the ODS political party, offered his assistance by personally offering to financial undewrite the whole project.

Na základě smlouvy sepsané mezi 21. odbočkou SL ČR a poslancem Kolářem, byl pan poslanec zmocněn zajišťovat finanční dary na výstavbu památníku.

An agreement was drawn up between the members of the 21st Group of the Czech Airmens Association and Ing. Robert Kolář who successfully raised the required funds with donations from commercial sponsers, organisations and individuals to provide the finance to build the memorial.

Architektonický projekt vypracovaný Ing. Arch. Blahoslavem Adamíkem schválili jak zástupci města Prostějova, tak i zástupci 21. odbočky SL ČR. Tento návrh však shledal Památkový ústav v Brně jako nepřípustný a ohradil se tak proti výstavbě moderního památníku v prostředí secesního hřbitova. Tento zamítavý postoj byl způsoben neznalostí dané problematiky a po vysvětlení si počátečních neshod byla stavba schválena všemi úřady.

The Memorial, designed by Architect Ing. Arch. Blahoslav Adamík, was approved by representatives from Prostějov and also representatives of the 21st Group of the Czech Airmens Association. The project was rejected by the Heritage Institute in Brno who objected to the contruction of a modern memorial in a cemetery where the architectural style was Art Nouveau. This rejection was due to not understanding the issue and once this was explained, the construction was approved by all authorities.

Stavbou památníku bylo pověřeno Kamenictví Plumlov pana Ladislava Otruby, které zajistilo vše kromě plastického pilotního znaku. Vymodelováním československého pilotního odznaku na památník padlých československých letců ve druhé světové válce byl pověřen akademický sochař Jaroslav Přindiš z Olomouce. Všechny stavební práce probíhaly od dubna do června 1998.

Mr Ladislav Otruby, of the Plumlov Stone Company, was commissioned to build the monument. They constructed everything except the Czechoslovak pilots’ badge mounted on the front of the memorial. This badge was commissioned to Jaroslav Přindiš, a sculptor in Olomouc. Construction took place between April and June 1998.

Boleslav Povolný ukládá urny do památníku.
Boleslav Povolný placing urns in the Memorial's vault.

12. června 1998 byly dodány poslední urny, které ještě v Prostějově chyběly, při této příležitosti vyšel v „Prostějovském týdeníku“ seznam letců, jjejichž urny s prstí budou uloženy v památníku. Do 22. června, kdy měl být slavnostně odhalen, bylo vše perfektně připraveno.

The final boxes of urns were delivered to Prostějov on 12 June 1998 and for that occasion the Prostějov Weekly published a list of the airmen who were going to be interred at the memorial. Everything was perfectly in place for the memorial unveiling on 22 June.

Slavnostní odhalení 22. června 1998:
The unveiling 22 June 1998:

Slavnostní odhalení prostějovského památníku čs. letcům padlým ve 2. světové válce proběhlo v pondělí 22. června 1998.

The unveiling ceremony to commemorate the fallen Czechoslovak airmen of WW2 at the Prostějov Memorial took place on Monday 22 June 1998.

Začátek ceremoniálu, který byl naplánován na jedenáctou hodinu, byl kvůli opožděnému příletu některých zahraničních účastníku z Prahy odložen na třetí hodinu odpolední.

The Ceremony was originally scheduled to start at 11:00, but because some of the overseas RAF veterans were delayed on their journey from Prague, the Ceremony was rescheduled to the afternoon.

I přes deštivé počasí, které akci doprovázelo, byla účast široké veřejnosti a zástupců mnoha organizací velmi hojná. Slavnostního odhalení se zúčastnili bývalí příslušníci RAF, žijící v České republice i v zahraničí, zástupci Armády České republiky, Armády Slovenské republiky a zástupci města Prostějova.

Despite the rain, the Ceremony was well attended by RAF veterans from the Czech Republic, England and the USA, military representatives from of the Czech and Slovak Republics, local dignitaries, representatives from various organisations, the general public as well as the media.

Po slavnostní ceremonii, při níž pplk. v.v. Povolný, zástupce města Prostějova pan Mgr. Jan Šverdík, zástupce slovenské armády pan pplk. Hošo a zástupce bývalých příslušníků RAF pan genmjr.v.v. Alois Šiška pronesli své projevy, byl nový pomník vysvěcen.

During the unveiling Ceremony, speeches were made by Col. [rtd] Povoloný, Maj. Jan Šverdík on behalf of Prostejov, Lt. Hošo, representing the Army of the Slovak Republic and Maj. Gen. [rtd] Alois Šiška representing the former members of the RAF.

genmjr.v.v. Alois Šiška
Maj. Gen. Alois Šiška

This slideshow requires JavaScript.

Gen. František Fajtl a Boleslav Povolný.
Gen. František Fajtl a Boleslav Povolný.

Pozvaní hosté se poté zúčastnili slavnostního oběda v Národním domě v Prostějově, kde měli příležitost vyjádřit své pocity z výjimečného počinu pana Povolného, který nám bude připomínat kousek naší historie. Plk.v.v Povolný poté v místním tisku poděkoval všem, kteří pomohli s výstavbou památníku.

Invited guests then attended a commemorative luncheon at the National House at Prostějově where they were able to have further discussions. Col. [rtd] Povoloný made a short speech about the short history of Czechoslovakia and concluded by thanking everyone who had helped with the contruction of the Memorial.

V “Prostějovském týdeníku” vyšel článek, který dokumentoval celou akci.
The event was reported in ‘Prostějov Weekly’ the local newspaper.

Popis památníku:
Monument description:

Urny jsou uloženy v podzemní šachtě na dřevěných policích. Nad touto šachtou se tyčí 3 metry vysoký sloup, který je obložen černou leštěnou žulou Belfast z Afriky.

The urns are placed on wooden shelves in the crypt. Behind the crypt is a 3m high column faced with polished, Black Belfast granite from South Africa.

Na čelní stěně sloupu se nachází plastický čs. Pilotní odznak ve zlatostříbrné barvě. Zbylé panely památníku jsou obloženy světlou žulou Bianco a Sardo z Itálie.

Mounted on the front face of this column is the Czechoslovak Airmens badge. By the sides of this column are memorial panels of light coloured Bianco Sardo granite from Italy.

Na pravé desce je umístěn nápis: PAMÁTNÍK ČS. LETCŮM PADLÝM VE II. SVĚTOVÉ VÁLCE.

The right hand panel is engraved with the words: MEMORIAL TO THE CZECHOSLOVAK AIRMEN WHO DIED in WORLD WAR 2.

Pravá šikmá deska je bez nápisu. Na levé desce je vyobrazena vavřínová ratolest, pod kterou je konzola na zavěšení věnců, a na pravé šikmé desce jsou vytesány tyto verše:
VÁM, MLČENLIVÍ BRATŘI
VÁM, KTERÝM OSUD VŠECHNO DAL
A JEN ŽIVOT VZAL
VÁM, VÁLEČNÍ LETCI

The right oblique panel is blank. The left panel depicts a Laurel branch, and a shelf for placing wreaths. On the right hand side of this panel, the following verse is engraved:

TO YOU SILENT BROTHERS<
TO YOU WHO WERE GRANTED EVERYTHING IN THEIR DESTINY
ONLY YOUR LIFE WAS TAKEN AWAY
TO YOU, WARTIME AIRMEN

Sgt. RICHARD HUSMAN 311 ČS. SQD. RAF

Krycí deska krypty byla původně v rovině s terénem, ale na přání zahraničních letců a také proto, aby do krypty nezatékalo jsme krycí desku dali nad úroveň terénu. Na této desce je vyobrazen znak RAF.

The stone cover for the crypt was originally at the same level as the base of the memorial. There were concerns about rain leaking into the crypt and following the request of the surviving RAF airmen, the cover stone was raised above the surrounding base. The RAF emblem is engraved into this cover.

Samotný prostor před žulovými deskami je vydlážděn kamennými deskami

The base area of the monument is paved with stone slabs.

Při odhalení památníku byla krycí deska šachty v úrovni s terénem a byl na ní vyobrazen pouze znak RAF. Z technických důvodů musela být deska později umístěna nad úroveň terénu. Na žádosti některých bývalých letců RAF byla v dubnu roku 1999 doplněna o slavný Churchillův citát.

NIKDY V DĚJINÁCH LIDSTVA NEDLUŽILO TOLIK MNOHÝCH TAK MNOHO TAK MÁLO JEDINCŮM
WINSTON CHURCHILL.

At the request of some of the ex RAF veterans, the cover stone was engraved in April 1999 with one of Churchill’s famous quotes:

“Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few”

Winston Churchill

Urny, které si nevyzvedli pozůstalí a nebyly poslány na Slovensko, jsou uloženy ve třech památnících v České republice. Je to památník v Ostravě Hrabyni, v Praze na Olšanských hřbitovech a v Prostějově.

Urns which were not returned to relatives or sent to Slovakia are intered at three memorials in the Czech Republic, at Hrabyn, Ostrava, Olšany, Prague and at Prostějov

V současnosti je v prostějovském památníku uloženo 97 uren s prstí z britských hrobů čs. letců, kteří sloužili v RAF, a jedna urna se sesypanou prstí ze 63 uren, které nebylo možno po jejich nálezu identifikovat.

Currently interred at the Prostějov Memorial are the urns of 97 Czechoslovak RAF airmen, and a communal urn for 63 airmen whose original urns had rotted and could no longer be individually identified.

Prostějov 156
Památník – na Olšanských hřbitovech
Prague – Memorial at Olšanský cemetry
26
Ostrava památník v Hrabyni
Ostrava Hrabyn Memorial
15
Slovensko
Slovakia
16
Hradec Králové 15
Praha
Prague
11
Hodonín Masarykovo muzeum
Hodonín Masaryk muzeum
6
Plzeň 6
Brno 16
Ostrava 18
České Budějovice 5
Ústí nad Labem 4
Dříve předáno
Previously returned
7

Památník se nalézá na Městkém hřbitově v Prostějově
v oddělení IX
na hřbitovním místě č. 51.

The memorial is situated at plot 51,
IX area
of
the Municipal cemetery of Prostějov.

Památník Sponzoři:
Memorial Sponsors:

British Aerospace, SPT Telecom, Škoda Export, Davay Commutication, Alex Trade, Ardanas, Ekolar, Falcon PV, Stavomat PV.

Mgr. Boleslav Povolný, 9. odb. SL ČR Plumlov

Article lasted updated: 13 August 2020
This entry was posted in Ceremony, Memorial, Not Forgotton, Victim of Communism. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.