Josef Dygryn – One of the Few


Josef Dygrýn

One of the Few


Jeden z hrstky


…………….* 16.03.1918, Prague.

…………….† 04.06.1942, English Channel, near Brest.
The Early Years:
Ranná léta:

Josef Dygrýn was born on 6 March 1918, in Prague, the 6th son of a unmarried mother and following a unhappy childhood he was raised by his aunt Krejčové who was a dressmaker living in Hněvkovice, Humpolec, a village about 100km South of Prague. He attended the local school and on leaving started an apprenticeship as a mechanic. Later he went to stay with his uncle who lived at Lhotice, Humpolec, the name of this village was to have a significant influence later in his life.

Josef Dygrýn se narodil 6. března 1918 v Praze, jako šestý syn svobodné matky a po nešťastném dětství pak vyrůstal u jeho tety, paní Krejčové, která byla švadlenou a žila v Hněvkovicích u Humpolce, města asi 100 km jihovýchodně od Prahy. Po dokončení základní školy se vyučil strojním zámečníkem. Poté přesídlil ke svému strýci, který bydlel v obci Lhotice poblíž Humpolce. Jméno této vesnice sehraje později v jeho životě významnou roli.

Josef Dygrýn, pre-war Czechoslovak Air Force.

During this time he developed an interest in aviation which led him to volunteer for the Czechoslovak Air Force which led to him attending the Czechoslovak Air Force VLU training base, at Prostějov, between 1937 to 1938 where he took a course in instrument flying.

Během této doby se u něho projevil zájem o letectví, což ho nakonec přivedlo k dobrovolnému vstupu do Školy pro odborný dorost letectva. V letech 1937-39 navštěvoval Vojenské letecké učiliště v Prostějově, ale kurz už nedokončil kvůli obsazení ČSR.

Following the Munich agreement, Hitler’s military forces annexed Czechoslovakia on 15 March 1939 some of the pupils at the VLU base wanted to take the old Avia B-33 fighters and fly to neighbouring Poland, but their commanding officer, Colonel Bedřich Starý, forbade them to do this.

Po mnichovské dohodě obsadily 15. března 1939 Hitlerovy vojenské síly Československo. Někteří žáci učiliště byli rozhodnuti ještě ten den odletět na starých stíhačkách Avia B-33 do sousedního Polska, ale jejich velící důstojník, plukovník Bedřich Starý jim v tom zabránil.

To Poland:
Do Polska:

Josef had now reached the rank of Svobodník [RAF equivalent of LAC]. On 14 June 1939 Josef, armed with a gun and accompanied by another pupil Antonín Vendl, escaped, on foot, from Czechoslovakia into Poland. There he spent a short time at Krakow before moving onto a transit camp, at Malý Bronowice, a former military barracks from the Austro-Hungarian army. However, the Polish authorities were very reluctant to have Czechoslovak military units on Polish soil as they did not want to antagonise neighbouring Nazi Germany. Instead, the Czechoslovak Consul in Paris had negotiated with the French Government that the steady flow of Czechoslovak military escaping to Poland could be brought to France. However as French law did not permit foreign military units to be on its soil during peacetime they would be required to enlist in the French Foreign Legion, based in North Africa, with a guarantee that in the event of war being declared they would be transferred to French military units in mainland France. For the Czechoslovaks who did not agree to these conditions, the only alternative was to be sent back to German-occupied Czechoslovakia and the certainty of imprisonment and eventual execution.

Josef dosáhl hodnosti svobodníka [v hodnostech RAF odpovídá LAC]. Dne 14. června 1939 přešel Josef, ozbrojený pistolí a v doprovodu dalšího z žáků učiliště, Antonína Vendla, pěšky z Československa do Polska. Tam strávil krátkou dobu v Krakově, než se přesunul do tranzitního tábora v bývalých vojenských kasárnách z doby Rakouska Uherska v Malých Bronowicích. Polské úřady neměly příliš pochopení pro pobyt bývalých členů československé armády na své půdě, z obavy aby neprovokovaly sousední nacistické Německo. V té době se podařilo československému konzulovi v Paříži přesvědčit francouzskou vládu, aby mohli být českoslovenští vojáci, soustředění v Polsku, převezeni lodí do Francie. Francouzské zákony však nedovolovaly, aby se v době míru nacházely na jeho půdě příslušníci zahraničních vojenských jednotek. Nabízelo se jediné řešení – přihlásit se do francouzské cizinecké legie, která sídlila v severní Africe, s tím, že v případě vstupu Francie do války budou tyto jednotky přemístěny na území Francie. Pro ty, kteří by s takovým postupem nesouhlasili, existovala jediná alternativa – být poslán zpět do obsazeného Protektorátu s vidinou jistého vězení, případně odsouzení k trestu smrti.

Here he stayed, until mid July 1939, when they were taken to Gydnia to await transportation to France. On 26 July a total of 188 Czechoslovak airmen, including Josef, boarded the Swedish steamship SS ‘Kastelholm’ and sailed to France. Part of the voyage down the Baltic Sea was very rough, even to airmen who were used to flying in turbulent conditions, and so the ‘Kastelholm’ stop at the Danish port of Frederikshaven to re-supply was a welcome relief for the Czechoslovaks onboard.

V Bronowicích zůstal až do poloviny července 1939, kdy byli převezeni do Gdyně, aby čekali na přepravu lodí do Francie. Dne 26. července se celkem 188 československých letců včetně Josefa dostalo na palubu švédského parníku ‘Kastelholm’, která je měla přepravit do Francie. Část plavby Baltským mořem byla velmi nepříjemná, jakkoliv byli letci zvyklí nepohodě a turbulencím za letu a tak zastávka parníku v dánském přístavu Frederikshaven k doplnění zásob, přišla všem cestujícím vhod.

France:
Francii:

osef Dygrýn, 2nd left in back row on the ‘Kastelholm’ to France. / Josef Dygrýn, druhý zleva v zadní řadě, na lodi “Kastelholm” při cestě do Francie, 1939.

The ‘Kastleholm’ arriving at Calais on 31 July. On arrival, they boarded a train which took them to Paris from where they were taken to the Foreign Legions recruitment centre – a former cigarette factory – where followed medical examinations, completion of their enlistment documentation and French classes. Any free time was usually spent in Paris exploring the sights and practising their newly learned French with the girls they met. Fortunately for Josef, before he was sent to the Foreign Legions training camp at Siddi-bel-Abbes in Algeria, war was declared and instead he was transferred to l’Arme d’Air.

“Kastleholm” připlul do Calais 31. července. Zde všichni nastoupili do vlaku, který je odvezl do Paříže, odkud byli převezeni do náborového střediska cizinecké legie – bývalé továrny na výrobu cigaret, kde se podrobili lékařským prohlídkám, založení jejich osobní dokumentace a zařazení do kurzů francouzštiny. Veškerý volný čas trávili většinou prohlídkou Paříže a zdokonalováním své francouzštiny při náhodných setkáních s tamními dívkami. Na Josefa se usmálo štěstí, když nemusel cestovat do výcvikového tábora cizinecké legie v Siddi-bel-Abbes v Alžírsku, protože Francie právě vstoupila do války a Josef byl začleněn do složek francouzského letectva.

Josef Dygrýn, Avord, France 1939. Josef Dygrýn, Avord, Francie 1939. / Josef s dalšími československými letci na Československém národním dni v Avordu – 28.10.1939.

Initially he was posted to Avord airbase, near Bourges south of Paris, for retraining on French aircraft. After the German invasion of France on 10 May 1940, he was subsequently posted to CIC Chartres, where he saw action. Following the French capitulation, he escaped, via the bases of Avord and Chartres to Bordeaux where he, and other Czechoslovak airmen, boarded the ship ‘Ary Scheffer’ on 19 June 1940 and they managed to escape to England. The ship reached Falmouth, Cornwall, on 23 June 1940.

Nejdříve byl vyslán na leteckou základnu Avord, poblíž Bourges jižně od Paříže, aby se rekvalifikoval na letadla ve francouzské výzbroji. Po německé invazi do Francie, která začala 10. května 1940, byl následně vyslán do CIC Chartres, kde byl svědkem válečných akcí. Poté, kdy bylo zřejmé, že Francie bude kapitulovat (stalo se tak 22. června) byl přesunut přes základny Avord a Chartres do Bordeaux, kde se spolu s dalšími československými letci dostali na loď Ary Scheffer a dne 19. června 1940 se jim podařilo odplout do Anglie. Loď dosáhla Falmouthu v Cornwallu dne 23. června 1940.

Josef, with fellow Czechoslovaks airmen, commemorating Czechoslovak National Day at Avord 28.10.1939.

RAF:

In England he joined the RAF, with the rank of Sergeant, and was sent on a Hurricane conversion course at 6 OTU based at Sutton Bridge. On 14 October 1940 he was posted initially to 85 Squadron, based at Church Fenton, and 14 days later to 1 Sqn. at Wittering.

V Anglii nastoupil do RAF s hodností seržanta a byl poslán na rekvalifikační kurz pro stroje Hurricane na 6. operační základnu v Sutton Bridge. Dne 14. října 1940 byl nejdříve vyslán k 85. Sqn., umístěné v kostele Fenton a 14 dní nato k 1. Sqn. ve Witteringu.

RAF.

However it became apparent that he needed further training to bring his flying skills up to the required standard. During the period between 29 October 1940 when he wrote off Hurricane Mk 1 N2433 when trying to land as a result of setting the aircraft flaps in the wrong position and a few days later, on 13 November, he wrote off another Hurricane Mk 1 [P5187] again whilst attempting to land. Following these accidents, he was sent for further training to Central Flying School at RAF Upavon on 27 November.

Avšak ukázalo se, že by potřeboval zdokonalit svoje dovednosti, aby dosahoval požadovaného standardu. Během krátkého období mezi 29. říjnem 1940, kdy odepsal Hurricane Mk 1 N2433, při přistání v důsledku špatného nastavení klapek totiž o několik dní později, 13. listopadu, odepsal další Hurricane Mk 1 [P5187 ] při pokusu o přistání. Po těchto nehodách byl 27. listopadu poslán k dalšímu výcviku do Ústřední letecké školy RAF v Upavon.

He stayed with 1 Sqn. until September 1941 during which time he showed himself to be a very effective night fighter.

U 1. Sqn. zůstal až do září 1941, během které doby se projevil jako velmi efektivní noční stíhač.

Combat Success:
Bojový úspěch:

Date:

Time:

Hurricane:

Action:

11.05.41

00:35

Z2687

a He 111 over London.

11.05.41

01:50

Z2687

a He 111 near Gatwick, crashed at
Gore Farm, nr Gillingham, Kent

11.05.41

03:25

Z2687

a Ju 88, NE of Biggin Hill, crashed in the
English Channel South of Hastings.

16.05.41

14:00

Z2628

a Me 109, at Dungeness.

21.05.41

17:45

Z2628

a Me 109, damaged at Dungeness.

16.05.41

20:35

Z3263

a Me 109, crashed in sea
nr Boulogne.

16.06.41

17:50

Z3263

a He 59, 1/6th shared victory.

On the night of 10/11 May 1941, he undertook three sorties, with Hurricane IIa [Z2687] from RAF Redhill, when the Luftwaffe were bombing London during the Blitz. He first took off at 00:15 and was patrolling over London at 5500m when he saw a He 111 which he shot down at 00:35. He returned to Redhill at 00:58 and after being refuelled and re-armed he was back in the air at 01:35 and he shot down a 2nd lone He 111 near Gatwick at 01:50 which crashed at Gore Farm, Gillingham, Kent.

V noci z 10. na 11. května 1941 podnikl tři výpady s Hurricane IIa (Z2687) z RAF Redhill, když Luftwaffe bombardovala Londýn. Nejprve vzlétnul v 00:15 a hlídkoval nad Londýnem ve výšce 5500 m, když zahlédl Heinkel 111, který v 00:35 sestřelil. Na letiště v Redhill se vrátil v 00:58 a poté, co doplnil palivo a střelivo, šel v 01:35 znovu do vzduchu. Hned v 01:50 se potkal s osamělým He 111, kterého sestřelil poblíž Gatwicku. Zasažený letoun se zřítil na zem v Gore Farm, Gillingham, Kent.

Later that night he encountered a Ju 88 North East of Biggin Hill as it was flying towards the coast. He attacked, at 03:25, and firing from a range of 25m, the Ju 88 was hit and an engine caught fire and began to rapidly loose height. Josef continued the attack and the Ju 88 finally crashed into the sea South of Hastings. Josef returned to base for more fuel and ammunition but was refused permission for a 4th sortie that night. For a pilot who’s flying skills some had doubted only a few weeks before, this was a remarkable achievement.

Ještě téže noci narazil u pobřeží, severovýchodně od Biggin Hill, na Junkers 88. Zaútočil na něj v 03:25, a vystřelil na něj kulometnou dávku ze vzdálenosti 25 m. Ju 88 byl zasažen, jeho motor začal hořet a letoun rychle ztrácel výšku. Josef pokračoval v útoku a protivník se zřítil do moře jižně od Hastings. Josef se vrátil na základnu pro další palivo a střelivo, ale jeho žádost o další start mu byla zamítnuta. Pro pilota, jehož pilotní schopnosti byly ještě před pár týdny zpochybňovány, to byl pozoruhodný úspěch.

In the following weeks during daylight patrols over the English Channel and Northern France he increased his number of kills. On 16 May, whilst patrolling above Dungeness he shot down one Me109. On 21 May, again at Dungeness he attacked and damaged another Me 109. On 18 June he shared in the shooting down of a He 59 floatplane. The following day, while escorting 23 Blenheim bombers on a raid to Béthune, he shot down another Me 109 which crashed into the sea near Boulogne.

V následujících týdnech během denních hlídkovacích letů nad Kanálem a severní Francií, počet svých sestřelů ještě navýšil. 16. května při hlídkování nad Dungeness sestřelil messerschmitt Me109. Dne 21. května, opět u Dungeness napadl a poškodil další Me 109. Dne 18. června se podílel na sestřelu hydroplánu Heinkel 59. Následující den, když doprovázel 23 bombardérů Blenheim k náletu na Béthune, sestřelil další Me 109, který se zřítil do moře poblíž Boulogne.

During this time Josef developed a reputation of being a brave and aggressive pilot when in contact with the Luftwaffe. These qualities became an inspiration to all of his fellow pilots. On 5 September 1941, he was awarded the Distinguished Flying Medal. By the end of the year, he had achieved the most number of enemy ‘kills’ for Czechoslovak pilots for that year.

Během této doby si Josef získal pověst statečného a neohroženého pilota při střetech s protivníky z Luftwaffe. Tyto jeho vlastnosti byly inspirující pro všechny jeho letecké kolegy. Dne 5. září 1941 byl oceněn Distinguished Flying Medal. Do konce roku se tak stal nejúspěšnějším z československým pilotů v počtu nepřátelských sestřelů za rok 1941.

He continued to serve in 1 Sqn, along with some other Czechoslovak pilots until 23 September 1941 when he was posted to 310 Czechoslovak Sqn. RAF who were currently based at Dyce, Scotland whilst undergoing conversion from Hurricanes to Spitfires, at that time. The reason for this posting was that the three Czechoslovak Fighter Squadrons had suffered pilot losses through death, wounding or missing and had been unable to replace these pilots through there normal channels and so some Czechoslovak pilots, serving in British RAF Squadrons, were sent as replacements.

Ve službě u 1. Sqn. pokračoval spolu s dalšími československými piloty až do 23. září 1941, kdy byl převelen ke 310. čsl. peruti RAF, která v té době sídlila v Dyce ve Skotsku a zároveň se přeškolil z Hurricane na Spitfiry. Důvodem tohoto přesunu byly především velké ztráty u tři československých stíhacích letek, způsobených v boji, zraněními nebo nedostatečným stavem mužstva a nebylo možné je nahradit jiným způsobem. Proto byli někteří českoslovenští piloti, sloužící v britských perutích RAF, povoláni jako náhrada.

With 310 Sqn, Perranporth 1942. / U 310. perutě, Perranporth 1942.

He remained with 310 Sqn. until 20 May 1942 when he was requested to return to No 1 Sqn by Karel Kuttlewascher DFC, a fellow Czechoslovak, who had been his senior officer during his previous posting to that Squadron. The squadron was now based at Tangmere, engaged in night offensive operations over Northern France and flying Hurricane IIc’s.

U 310. perutě zůstal až do 20. května 1942, kdy byl požádán Karlem Kuttelwascherem, jeho kamarádem ale také jeho předchozím nadřízeným, aby se vrátil zpět k 1. Sqn. Tato peruť byla v té době umístěna v Tangmere, a jejím posláním byly noční přepady nad územím severní Francie na strojích Hurricane IIc.

Last Flight:
Poslední let:

From here, on the night of 3-4 June 1942, seven aircraft were sent of at different intervals to attack the German airfields at St. André d’Eure, Evreux and Chartres-Fauville. Amongst those pilots were 3 Czechoslovak pilots – Karel Kuttlewascher, Otto Pavlů and Josef Dygryn. Josef was flying Hurricane IIc [Z3183] and his orders were to patrol in the vicinity of Chartres-Fauville. He did not return from this patrol and the exact reason is unknown. Kuttlewascher reported on his return flight that there had been fierce flak activity seen around the port of Le Havre. It is presumed that Josef’s plane crashed into the English Channel as a result of being damaged by this flak.

Odtud, ve dnech 3.-4. června 1942 bylo v různých časových intervalech vysláno sedm letounů, které napadly německá letiště v St. André d’Eure, Evreux a Chartres-Fauville. Mezi těmito nočními stíhači byli také tři piloti českoslovenští – Karel Kuttlewascher, Otto Pavlů a Josef Dygrýn. Josef pilotoval Hurricane IIc [Z3183] a jeho úkolem bylo střežit okolí Chartres-Fauville. Není známo, že by se tohoto rozkazu vzdal a od této chvíle s ním nikdo už nenavázal spojení. Kuttlewascher informoval po svém návratu, že kolem přístavu Le Havre zaznamenal intenzivní protiletadlovou palbu. Předpokládá se, že Josefovo letadlo se stalo nad Lamanšským průlivem obětí tohoto protiletadlového útoku.

Identified:
identifikován:

On 8 September 1942, the body of a unknown RAF pilot was washed ashore on a mined beach near Worthing, Sussex. The body was badly decomposed, had no id tags on it and the only visible marks on the tunic was the RAF pilots badge and 3 medal ribbons. The body carried an Astra type 1915 revolver, which had the names of ‘Doris’, ‘Noel’, ‘Paddy’ and the RAF badge engraved on the grip.

Dne 8. září 1942 bylo vyplavilo moře na zaminované pláži poblíž Worthing, Sussex tělo neznámého pilota, příslušníka RAF. Tělo bylo už v pokročilém stádiu rozkladu, neneslo na sobě žádné identifikační štítky a jedinou viditelnou znakem na uniformě byl odznak pilota RAF a 3 stuhy vyznamenání. U těla byl nalezen revolver typu Astra 1915, jehož rukojeť byla ozdobena gravírováním se jmény “Doris”, “Noel”, “Paddy” a RAF odznak.

Josef and Doris. / Josef a Doris.

This revolver and the medal ribbons enabled a positive identification on the body to be made. On 7 September 1941, Josef married Doris Gwen Emily Reeves at Caterham, Surrey. She was a 20-year-old ACW2 WAAF, stationed at RAF Kenley. Shortly after they married, Doris contracted tuberculosis and was taken, for treatment, to the TB Sanitorium, at Lenham, Kent. In late January 1942, Doris died suddenly from TB and was buried, in an unmarked grave, at a small graveyard at Westwell, Kent.

Nález revolveru a stužek vyznamenání umožnily jednoznačnou identifikaci nalezeného těla. Dne 7. září 1941 se Josef oženil s Doris Gwen Emily Reevesovou v Caterhame v Surrey. Bylo jí 20 let a působila jako ACW2 WAAF, u RAF v Kenley. Krátce poté, co se provdala, onemocněla tuberkulózou a byla hospitalizována k léčbě v TB Sanatoriu v Lenhamu v Kentu. Koncem ledna 1942 Doris náhle zemřela a byla pohřbena v neoznačeném hrobě na malém hřbitově u Westwell v Kentu.

Her untimely death caused Josef to become very morose and introvert. A year before he has bought a revolver from someone in a pub who had served in the International Brigade during the Spanish Civil War, he always carried it with him and vowed that if he were shot down over enemy territory, he would not be taken prisoner but would try to get back to England.

Její odchod ze života způsobil, že se Josef stal velmi uzavřeným. Rok předtím si koupil v hospodě revolver od kohosi, kdo sloužil před válkou s interbrigadisty ve Španělsku. Zbraň nosil neustále u sebe a prohlašoval, že v případě svého sestřelu nad nepřátelským územím se nikdy nestane jejich vězněm, ale bude se snažit dostat se zpět do Anglie.

This acquisition became his new passion and he now spent most of his free time engraving its grip. Josef, had etched out a silhouette of a dog sitting under a tree, the RAF badge and various other pictures on the side of the grip which he then filled with copper and silver. He also engraved the names ‘Doris’, ‘Paddy’ – a nickname that his wife was known by – and ‘Noel’ – the name of the family dog. The revolver was well known and admired by Josef’s RAF comrades. Without this positive id, it is most likely that he would have been buried with a headstone marked as being that of an unknown pilot.

Jeho revolver se pak stal jeho novou vášní a většinu svého volného času trávil gravírováním jeho rukojeti. Josef do ní vyleptal siluetu psa sedícího pod stromem, odznak RAF a různé další výjevy, které pak ozdobil mědí a stříbrem. Do rukojeti také vyryl jména “Doris” a její přezdívku “Paddy”. A také jméno “Noel”, jméno jejich rodinného psa. Jeho revolver byl všem dobře znám a jeho kamarády z RAF obdivován. Je však velmi pravděpodobné, že bez identifikačních znaků byl pohřben s náhrobkem, který nese označení – neznámý pilot.

On 14 August 1942 his remains were interred at Westwell, Kent in close proximities to his wife’s unmarked grave.

Dne 14. srpna 1942 byly jeho pozůstatky pohřbeny ve Westwellu v Kentu, v těsné blízkosti neoznačeného hrobu jeho ženy.

Josef was buried will full military honours near to his wife at Westwell cemetery on 14 September 1942.

Josef byl pohřben se všemi vojenskými poctami těsně vedle hrobu své ženy, na hřbitově Westwell dne 14. září 1942.

Many Czechoslovak RAF personnel adopted a ‘nom de guerre’ to protect their families who were under German occupation in Czechoslovakia. In Joseph’s case, he used the name Ligoticky which was derived from his Uncle’s village of Lhotice, which is why he is sometimes identified as Dygryn-Ligoticky.

Mnoho Čechoslováků, příslušníků RAF, přijalo “ochranné jméno”, aby v případě zajetí neohrozili bezpečí svých rodin v okupovaném Protektorátu. V jeho případě se Josef rozhodl použít jméno “Ligotický”, podle jména vesnice, z níž pocházel jeho strýc – Lhotice. Proto je také někdy označován jako Josef Dygrýn-Ligotický.

Medals :
Medaile :

Josef Dygrýn being awarded the Czechoslovak War Cross by President Beneš. Josef Dygrýn při převzetí ocenění Československým válečným křížem od prezidenta Beneše.

Czechoslovakia / Československé:

3 Československý válečný kříž 1939 [Czechoslovak War Cross]

Za chrabrost [Gallantry facing the enemy medal]

Za zásluhy [Merits medal]

Pamětní medaile československé armadý v zahraničí F a VB [Memorial Medal of Czechoslovak Foreign Army with France and Great Britain Bars]

British / Britské:

Distinguished Flying Medal [5 September 1941]

1939–1945 Star with Battle of Britain Clasp

Air Crew Europe Star

Defence Medal

At the RAF Rehabilitation Ceremony, held in Prague on 13 September 1991, he was promoted, in memoriam to the rank of Colonel in the Czechoslovak Air Force.

Při oslavném ceremoniálu rehabilitace příslušníků RAF, který se konal 13. září 1991 v Praze, byl Josef Dyftýn povýšen do hodnosti plukovníka československého letectva, in memoriam.

Remembered / Pamětní místa:

Czechoslovakia:
Československo:

A memorial plaque to commemorated him is at the Town Hall at Humpolec:

Pamětní deska, kterou je Josef Dygrýn připomínán, je umístěna na zdi radnice města Humpolec:

Pamětní deska, kterou je Josef Dygrýn připomínán, je umístěna na zdi radnice města Humpolec:

A symbolic urn is at the family grave at Humpolec.

Symbolická urna je uložena v rodinném hrobě v Humpolci.

In the Černý Most District of Prague 9, a street is named in his honour:

Na sídlišti Černý Most v Praze 9, je na jeho počest pojmenována ulice:

Prague – Černý Most:

In 1991, a street in the Černý Most suburb of Prague 9, which has streets named after numerous WW2 Czechoslovak airmen who served in the l’Armée d’Air or the RAF, a street was named “Dygrýnova” in his honour.

He is remembered on the Memorial Plaque at the Vojenský Ústřední Archiv, Prague.

Je připomínán na desce umístěné na Vojenském ústředním archivu v Praze.

Prague – Klárov:
Praha – Klárov :

In November 2017, his name, along with the names of 2507 other Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2, was unveiled at the Winged Lion Monument at Klárov, Prague.

V listopadu 2017 bylo jeho jméno spolu se jmény dalších 2 512 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během 2. světové války, odhaleno u Pomníku okřídleného lva na pražském Klárově.

Prague – Dejvice :
Praha – Dejvice :

He is named on the Memorial for the fallen Czechoslovak airmen of 1939-1945, at Dejvice, Prague 6.

Jeho jméno je rovněž uvedeno na Památníku padlým československým letcům v letech 1939-1945 v Dejvice, Praha 6.

Great Britain:
Velká Britanie:

He is commemorated, along with the other 2938 Battle of Britain aircrew, on the Christopher Foxley-Norris Memorial Wall at the National Battle of Britain Memorial at Capel-le-Ferne, Kent:

Je připomínán, spolu s ostatními 2938 leteckými posádkami z Bitvy o Británii, na pamětní zdi Christophera Foxleyho-Norrise u Národního památníku Bitvy o Británii v Capel-le-Ferne, Kent:


He is also commemorated on the London Battle of Britain Memorial:

Jeho jméno je také připomenuto na londýnském Památníku Bitvy o Británii:

He is remembered on the Memorial Plaque at Bohemia House, formerly the Czech Club, London.

Jeho jména je připomínáno na pamětní desce v Českém domě, dřívějším Českém klubu v Londýně.

He is remembered on the WW2 Memorial Plaque inside St.Mary the Virgin Church at Westwell, Kent.

Jeho jméno je připomínáno na pamětní desce uvnitř kostela „St. Mary the Virgin“ v kentském Westwellu.

He is remembered in the Remembrance books at St Clements Danes Church, London and St Vitus Cathedral, Prague.

Jeho jméno je také připomenuto v Pamětní knize St. Clements Danes Church v Londýně a v Katedrále Sv. Víta v Praze.

Article last updated: 22.10.2022

This entry was posted in 310 Sqd, Ace, Battle of Britain, Biography, France. Bookmark the permalink.

11 Responses to Josef Dygryn – One of the Few

 1. Jim Drummond says:

  What more could be expected by a warrior of the Sky.RIP

 2. Michael Camier says:

  Hi

  My name is Michael Camier, nephew to Josef and Doris, my mother was Doris sister. I live in Tenterden now and would like to find out more about the life and career of Josef. I have just tracked down his grave and visited. A big thanks to all who visit and look after his grave. Please contact me via email if you have any information you can share.

  • raflood flood says:

   perhaps all family and friends could meet up next fathers day at westwell to chat over a pint at local pub take care ricky flood

 3. Frank Bortoli says:

  Hi Ricky
  I live in Westwell and have done quite a bit of research on Joseph and have had some printed in the village monthly magazine the Westwell Eye. I note that the grave was cleaned on fathers day
  which was no doubt you. I had hoped to leave you a note at the grave stone to pop in and have a beer as I live at the start of the track going up to the cemetery in Glebe Cottage. Unfortunately it slipped my mind but next time do pop in.
  My neighbour Mick has a photo taken of his Czech family who visit the grave and had it published in the same magazine. As a village we are proud that he is buried here and that there is a lot of interest in him.
  Hopefully you will receive this

 4. Neil Reeves says:

  My name is Neil Reeves nephew to Doris Reeves my Dad Leonard Reeves I visit Josef frequently at Westwell where my father and grandfather are also laid to rest I can be contacted via e -mail or through the website

 5. ricky flood says:

  josef dygryn served with my father no 1 squadren tangmere
  I clean his headstone every fathers day in memory of him and my father,they used to wrestle each other between sorties
  i would like to conntact any of his relatives if local to kent

  • peter john reeves says:

   my name is peter john reeves nephew of Josef Dygryn by marriage and also go to grave when ever possible.it would be nice to meet up some time. please contact me via this website.

  • Kirsty Reeves says:

   My name is Kirsty Reeves, Doris Reeves was my Great Aunt and so Josef being my Great Uncle through marriage. I live in Ashford and so visit Josef, Doris, My Grandfather Leonard and Great Grandfather’s graves when I can. I do try to go on remembrance day to lay flowers and tidy up their graves.

  • Adela Digrinova says:

   Hello Ricky,
   my name is Adéla Digrinová. I am a grand-niece of Josef Dygryn. My grandpa, František Digrin was an adopted brother of Josef (Josef was brought up by aunt, mum of my grandpa). We live in Czech Rep., near born town of Josef.
   I would like to thank You through this way for taking care of a rest place of Josef and Doris.
   We will never forget them. My grandpa would be so happy for what You do. He missed Josef so much.

   Best regards from Czech rep.

   A. Digrinová

Leave a Reply to Michael Camier Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.