Josef Frantisek Hurricane


Hurricane „Josef František“

2020 is the 80th Anniversary Year of The Battle of Britain, and the 80th anniversary of the formation of 310, 311 and 312 (Czechoslovak) squadrons in the RAF. It is also the 75th Anniversary of the return of the Czechoslovak men and women who had served in the RAF during WW2. It is with our most heartfelt remembrance and deepest gratitude that on 15 August 2020, Historic Aircraft Collection launched The Josef František Hurricane to commemorate these anniversaries and pay tribute to the lives of these men and women who had escaped to Britain and joined the RAF to fight for the freedom of their homeland.

Rok 2020 je rokem jak 80. výročí Bitvy o Británii, tak 80. výročí založení 310., 311. a 312. (československých) perutí v rámci RAF. Současně je však také rokem 75. výročí návratu československých mužů a žen, kteří sloužili v řadách RAF v období 2. světové války. S nejhlubšími sympatiemi a vděkem představila proto 15. srpna 2020 organizace Kolekce historických letadel (Historic Aircraft Collection) veřejnosti Hurricane “Josef František”, aby tím připomněla všechna tato výročí and současně vzdala hold životům všech mužů a žen, kteří utekli do Británie, aby v rámci RAF bojovali za svobodu své domoviny.

On the 15th August 2020 at the Imperial War Museum Duxford, Hawker Hurricane RF-R, R4175 was presented to HE Libor Sečka, Ambassador of the Czech Republic, HE Ľubomír Rehak – Ambassador of the Slovak Republic, Col Jan Goceliak – Slovak Defence Attaché, CWO Tomáš Kašpar, Defence Office, Czech Embassy, proudly wearing the markings of Czechoslovak fighter ace, Sgt Josef František. During the Battle of Britain, he flew with 303 Polish Squadron, and was to become their most successful pilot and, at the time of his death the most successful Allied pilot of that battle. In Hurricane RF-R, R4175, he achieved 8 of his 17 Luftwaffe victories and ultimately lost his life in a flying accident on 8 October 1940.

15. srpna 2020 byl v Imperiálním válečném muzeu v Duxfordu za přítomnosti velvyslance České republiky Libora Sečky, velvyslance Slovenské republiky Lubomíra Reháka, slovenského vojenského přidělence plukovníka Jana Goceliaka a praporčíka Tomáše Kašpara z kanceláře českého vojenského přidělence, představen Hawker Hurricane RF-R, R4175, hrdě nesoucí označení příslušející československému leteckému esu, seržantovi Josefu Františkovi. Josef František létal v době Bitvy o Británii v 303. polské peruti a byl, v době své smrti, nejúspěšnějším pilotem bitvy jak perutě, tak Spojenců. Se svým letounem Hurricane RF-R, R4175 dosáhl 8 z celkového počtu 17 sestřelých letadel Luftwafe a přišel nakonec o život při letecké nehodě 8. října 1940.

Sgt Josef František was a Squadron Commander’s worst nightmare. František was an exceptionally gifted pilot who was individualistic, but unorthodox and undisciplined, on the ground as well in the air, but at the same time being his Squadron Commander’s most outstanding fighter pilot – he achieved his 17 victories in just 28 days.

Seržant Josef František byl pro velitele peruti největší problém. František byl neobyčejně talentovaný pilot, avšak individualista, neortodoxní a nedisciplinovaný, jak na zemi, tak ve vzduchu, na druhé straně však byl nejúspěšnějším pilotem peruti – v pouhých 28 dnech dosáhl 17 sestřelů.

In the air, František’s method – “metoda Frantiszka” – was, after take-off from Northolt, to break away from his 303 Sqn formation and proceed on his own lone wolf hunting mission in pursuit of Luftwaffe aircraft. On 10 September 1940, to resolve his dilemma. S/Ldr John Kent, 303 Sqn Commander invited František to fly as a guest with the squadron, “fly as you please“. František clearly, relished this new status as the following day he shot down 3 Luftwaffe aircraft!

Ve vzduchu jeho, tzv. Františkova metoda spočívala v tom, že se hned po startu z Northoltu odpojil od své formace 303. peruti a pokračoval v honbě za letouny Luftwafe ve svém samotářském stylu. Velitel 303. peruti major John Kent vyřešil toto dilema tak, že 10. září 1940 navrhl Františkovi, aby s perutí létal jako host stylem „jak se Ti zlíbí“. Františkovi se tato nová pozice evidentně zamlouvala, protože už následující den sestřelil 3 letouny Luftwafe!

His determination to destroy his enemy was relentless, flying at every opportunity resulting in his physical exhaustion, which is attributed to being the cause of the accident in which he died.

Jeho odhodlanost ničit nepřítele byla nezlomná, létal při každé příležitosti, což skončilo jeho fyzickým vyčerpáním, které je považováno za příčinu jeho smrtelné nehody.

The support of Pavel Rampir with this project is very much appreciated.

Velmi si vážíme podpory, kterou Pavel Rampír poskytuje našemu projektu.

Journalist’s from Czech media ČT24 and Český rozhlas – Radiožurnál attended the event to cover the story which was also reported by media channel seznam.cz.

Novináři českých médií ČT24 a Radiožurnálu Českého rozhlasu byli na akci přítomni za účelem reportáže. O této akci rovněž informoval mediální kanál seznam.cz.
This entry was posted in Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

2 Responses to Josef Frantisek Hurricane

  1. mirec says:

    Ostávame hrdí !!

  2. Martin Both says:

    Good job!

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.