SPIA Remember the fallen Czechoslovak RAF airmen


SPIA uctili památku Čechoslováků padlých v řadách RAF


After a years absence due to Covid 19, it was pleasing to see that the SPIA Czechoslovak Legionnaires delegation, led by Tomáš Sláma, arrived back to the UK to participate in the Remembrance Day parade on Sunday 14 November 2021.

Po roční přestávce z důvodu Covid-19 bylo potěšující, že delegace SPIA Czechoslovak Legionnaires vedená Tomášem Slámou, přijela 14. listopadu 2021 znovu do Británie, aby se zúčastnila přehlídky ke Dni válečných veteránů.

For their short visit they had a very busy schedule. On Saturday 13 November, it was remembering the fallen Czechoslovak RAF airmen at various locations in, or near London.

Jejich krátká návštěva měla velmi nabitý program. V sobotu 13.11.2021 proběhly na piety za padlé československé letce RAF na několika místěch, jak v Londýně samotném, tak v jeho okolí.

Their first location was the Bomber Command Memorial, near Green Park. This memorial remembers the 55,573 members of RAF Bomber Command who lost their lives whilst serving in RAF Bomber Command during WW2. Of these fallen airmen, 112 of them were Czechoslovak who had served in 311 Sqn. A wreath was laid to commemorate them.

Prvním místem byl pomník Bomber Command u Green Parku v Londýně. Na památníku jsou jména 55 573 příslušníků Bomber Command RAF, kteří v jeho službách padli za druhé světové války. 112 z nich byli Čechoslováci, kteří sloužili u 311. perutě. K uctění jejich památky zde byl položen věnec.

Next location was the Battle of Britain Memorial, at Westminster Embankment. This memorial commemorates the names 2,938 Allied airmen who fought in the Battle of Britain between 10 July 1940 to 31 October 1940, 544 of them lost their lives during that battle. The names of 88 Czechoslovak airmen are listed on the memorial in the ‘Czechoslovak’ section, 8 of whom were killed in this battle. A wreath was laid to commemorate them.

Další zastávkou, byl na westminsterském nábřeží. Připomíná jména 2 938 spojeneckých letců, kteří prošli boji bitvy o Británii mezi daty 10.7.1940 a 31.10.1940. 544 z nich v ní zaplatilo svým životem. V československé sekci je uvedeno 88 jmen našich letců. Osm z nich v bojích zahynulo. K uctění jejich památky zde byl položen věnec.

Final location for Saturday was to Brookwood Cemetery, a 50 minute train journey from London Waterloo railway station. A highlight of the visit at Waterloo was a PR promotion for a new brand of beer being launched – for free! An initiative very much welcomed by the SPIA delegation!

Posledním sobotním navštíveným místem byl hřbitov v Brookwoodu, přibližně 50 minut cesty vlakem z londýnského nádraží Waterloo. Vrcholem zastávky na nádraží Waterloo bylo představení nového piva s ochutnávkou zdarma. Tuto akci delegace SPIA velmi uvítala!

At CWGC Brookwood, an informal wreath laying ceremony took place, to commemorate the 50 Czechoslovak WW2 graves located there.

Na CWGC Brookwood proběhla neformální vzpomínka s položením věnců u padesáti hrobů československých válečných letců.

There was a short guided tour which included the post WW2 Czechoslovak military graves which are in the civilian section of Brookwood Cemetery, and then to visit the grave sections of the other nationalities who are interred in the CWGC cemetery at Brookwood.

V rámci piety delegace navštivila československé vojenské hroby z 2. světové války, které se nachází v civilní části brookwodského hřbitova a také hroby příslušníků jiných národností, které jsou také umístěny na hřbitově v Brookwoodu.

Sunday 14 November was an early start for the group, from their hotel in Ilford, to Horse Guards Parade to get checked in for their march and assembly in section ‘D’ for the march. Brigadier General Beran and CWO Kašpar, from the Czech Embassy Defence Office, joined the SPIA group for the march as did Chris and Georgina Pavel from the Czechoslovak Freedom Fountain project at Leamington Spa. During the march, a wreath was laid at the Cenotaph in remembrance of the Czechoslovak who had lost their lives in WW2 as well as the 30 Czech soldiers and airmen who had lost their lives in more recent conflicts.

V neděli 14. listopadu čekal skupinu SPIA časný začátek dne. Z hotelu v Ilfordu skupina zamířila na Horse Guard Parade, aby se zaregistrovala a připravila na slavnostní pochod v sekci „D“. Zde se ke skupině přidali jak také brigádní generál Beran a jeho asistent, CWO Kašpar z československé ambasády, tak Chris a Georgina Pavel z projektu Czechoslovak Freedom Fountain z Leamington Spa. V průběhu přehlídky položili věnec u Cenotaphu a připomněli tak Čechoslováky, kteří padli ve druhé světové válce, stejně jako dalších třicet dalších Českých příslušníků, kteří padli v pozdějších konfliktech.

After the march it was then onto Westminster to the Garden of Remembrance, where personalised Remembrance cross’s were laid by the members of the SPIA delegation to commemorate their 30 comrades who had been lost in Afghanistan, Iraq and Bosnia on NATO deployment.

Po přehlídce delegace zamířila do Garden of Remembrance (Zahrada vzpomínek) ve westminsterském opatství, kde umístila 30 personalizovaných pietních křížků se jmény spolubojovníků, kteří padli v zahraničních misích NATO v Afganistánu, Iráku a Bosně.

At the Westminster Garden of Remembrance. – Ve Westminsterské ‘Zahradě vzpomínek’.

Monday 15 November, was the final day of the visit with a morning reception at the Czech Embassy, hosted by Brigadier General Vratislav Beran CWO Tomáš Kašpar of the Embassy’s Defence Office. Attending the reception was Ambassador H.E. Marie Chatardová, members of the DASSA group from the Defence Offices of various Embassies, some descendants of Czechoslovak WW2 veterans and other parties interested in WW2 Czechoslovak activities.

V pondělí 15. listopadu a poslední den návštěvy se delegace zůčastnila dopoledne dopolední recepce na české ambasádě pořádané brigádním generálem Vratislavem Beranem a jeho asistentem, štábním poručíkem Tomášem Kašparem. Zúčastnila se jí také velvyslankyně České republiky, Její excelence Marie Chatardová, členové skupiny DASSA z úseku přidělenců obrany dalších ambasád, několik potomků československých druhoválečných veteránů a další lidé zapojení do aktivit spojených s našimi veterány.

During the reception, on behalf of SPIA, Tomáš Sláma presented Ambassador H.E. Marie Chatardová, Brigadier General Vratislav Beran and CWO Tomáš Kašpar with commemorative medals, and SPIA member Josef Slavik presented them with bottles containing ‘interesting’ liquid from his distillery.

V průběhu recepce předal Tomáš Sláma za SPIA velvyslankyni Marii Chatardové, brigádnímu generálu Vratislavu Beranovi a štábnímu poručíku Tomáši Kašparovi pamětní medaile a další člen SPIA, Josef Slavík, jim předal dárek ve formě lahví se “speciálním” nápojem ze své pálenice.

Opening the reception was a short speech by new Czech Ambassador H.E. Chatardová. The Ambassador and Brigadier General Beran then unveiled a painting by and Guernsey-based figurative artist Sally Ede-Golightl depicting F/O Jaroslav ‘Yardeskie’ Novak. He had been shot down in the sea off Guernsey on 14 May 1943.

Recepci zahájila krátkým proslovem nová Česká velvyslankyně, Její excelence Marie Chatardová po které spolu s brigádním generálem Beranem odhalili kresbu Guernsey, vytvořenou figurativní malířkou Sally Ede-Golighti, zobrazující F/O Jaroslava „Yardeskie“ Nováka, který u tohoto ostrova padl 14. května 1943, když byl jeho letoun sestřelen do moře.


F/O Jaroslav ‘Yardeskie’ Novak, by Sally Ede-Golightly. – F/O Jaroslav ‘Yardeskie’ Novák od Sally Ede-Golightly.

Earlier in the year the Czech Embassy had been contacted by the UK based Anthony Shorter regarding the identification of a Czechoslovak airmen who had befriended his mother during WW2 and had presented her with a painting. Some few months of extensive research in the Czech Republic and with FCAFA in the UK, identified that the airman in question had been Josef Richter.

Počátkem roku se na naši ambasádu obrátil Anthony Shorter ve věci identifikace československého letce, který byl za druhé světové války přítelem jeho matky a daroval jí obraz. Po několika měsících usilovného pátrání v Česku, a prostřednictvím FCAFA také v Británii, byl tento letec identifikován jako Josef Richter.


The painting inscribed on the back ‘To máš ode mě od Ježíška, Josefe. Vláďa Kučera.’ – Kresba s věnováním na zadní straně: ‘To máš ode mě od Ježíška, Josefe. Vláďa Kučera’


The research into identifying the mystery airmen. – The research into identifying the mystery airmen. – Pátrání, které vedlo k identifikaci tajemného letce.

From the Embassy, next location was the nearby Portland Place, where a commemorative plaque is located to commemorate the planning of Operation Anthropoid – the assassination of Reinhard Heydrich, the Butcher of Prague.

Další zastávkou po ambasádě bylo nedaleké Portland Place, kde je umístěna pamětní deska připomínající operaci Anthropoid – útok na Reinharda Heindricha, přezdívaného ”pražský řezník”.

Portland Plaque.


Final location for this visit was the nearby Memorial Wall where Jozef Gabčík and Jan Kubiš were photographed prior to Operation Anthropoid.

Poslední zastávkou této návštěvy byl nedaleká Pamětní zed, u které se fotografovali Jozef Gabčík a Jan Kubiš před operací Anthropoid.

Memorial Wall at Portland Place for Jozef Gabčík and Jan Kubiš. – Pamětní zeď Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi na Portland Place.


SPIA delegation leader Tomáš Sláma, finally able to relax after a demanding day in London. – Vedoucí delegace SPIA Tomáš Sláma si konečně po náročném dni v Londýně mohl oddechnout.


This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Battle of Britain, Cemetries, Ceremony, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to SPIA Remember the fallen Czechoslovak RAF airmen

  1. Annabel Vnoucek says:

    I wish I could read the article about the painting and Josef Richter. If it is referring to the Josef Richter who was in 311 squadron, I knew him well. He was a very good friend of both my parents and our ‘uncle Jo’. Unfortunately, the writing is unclear and too small to read. Is there any way of getting hold of a copy?

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.