Wellington Z8838 Remembered


Vzpomínka na Wellington Z8838


After a long postponement due to Covid-19, the crash-site of 311 Sqn Wellington Z8838 was finally commemorated at Middenmeer, Holland on 9 October 2021. The event was the instigation of the Hollands Kroon Association in cooperation with the Historic Association Wieringermeer group, Holland.

Po dlouhé pauze způsobené pandemií Covid19 proběhla 9. října 2021 v Middenmeeru v Holandsku, na místě havárie bombardéru Wellington Z8838 od 311. perutě, pietní vzpomínka. Konala se z popudu Hollands Kroon Association ve spolupráci s holandskou Historic Association Wieringermeer group.

The event commenced at the Cultuurschuur in Wieringerwerf where recovered artefacts from Z8833 were displayed.

Akce začala v Cultuurschuur ve čtvrti Wieringerwerf, kde jsou vystaveny pozůstatky tohoto stroje.

Fred de Vries, vice chairman of the Historic Association Wieringermeer welcomed the invited guests which included Katerina Sequensova, Ambassador of the Czech Embassy for Holland, Jozef Kušita, Deputy Head of Mission at the Slovak Embassy, Holland, with intern Peter Mikula from his Embassy, Rian van Dam, Mayor of Hollands Kroon, Harry Doesberg representing FCAFA ltd, Czech and Slovak media, members of the Historic Association Wieringermeer group and former Dutch military personnel.

Fred de Vries, vicepresident Historic Association Wieringermeer, přivítal hosty, mezi nimiž byli Kateřina Sequensová, velvyslankyně České republiky v Holandsku, Jozef Kušita, zástupce velvyslance Slovenské republiky v Holandsku spolu s asistentem Peterem Mikulou, Rian van Dam, primátor Hollands Kroon, Harry Doesberg za FCAFA ltd., česká a slovenská média, členové Historic Association Wieringermeer group a bývalí příslušníci holandských ozbrojených sil.

Afterwards, a commemoration ceremony was held at the Remembrance post, erected by the Historic Association Wieringermeer, adjacent to Wellington Z8828 crash site at nearby Middenmeer.

Po ukončení pietní části proběhla vzpomínková ceremonie u pomníku Historic Association Wieringermeer věnovaného posádce Wellingtonu Z8838. Stojí na místě jeho zkázy v nedalekém Middenmeeru.

Attending were the invited guests, Czech and Slovak media, members of the Historic Association Wieringermeer group, local well-wishers and an Honour Guard formed from former Dutch military personnel.

Zúčastnili se jí pozvaní hosté, česká a slovenská média, členové Historic Association Wieringermeer group a místní příznivci. Čestnou stráž drželi bývalí příslušníci holandských ozbrojených sil.

The National Anthems of the Czech Republic, the Slovak Republic and Dutch were played on the bugle by Dirk Bak.

Zazněly hymny České a Slovenské republiky a holandská hymna zahrané na křídlovku.

Wreaths were laid by Czech Ambassador Sequensova, Slovak Deputy Head of Mission Jozef Kušita, Harry Doesburg and Mayor Rian van Dam, on behalf of the people of Hollands Kroon, with further bouquets laid by Dutch well-wishers.

Věnce zde položila česká ambasadorka v Holandsku Kateřina Sequensová, zástupce ambasadora Slovenské republiky Jozef Kušita, Harry Doensburg za FCAFA ltd. a Rian van Dam za Holladns Kroon a další příznivci.

Dirk Bak then played the Last Post.

Dirk Bak pak zahrál the Last Post.

The ceremony was closed by Mayor Rian van Dam, thanking all for attending and remembering the six Czechoslovak airmen who were killed when Wellington Z8838 had crashed at that spot on 11 April 1942.

Ceremonii uzavřel primátor Rian van Dam. Poděkoval všem za účast a vzpomínku na šest Čechoslováků, kteří při havárii stroje Wellington Z8838 na tomto místě padli.

_______________________________________________________________

On the cloudy night of 10 April, 1942, eight Wellington aircraft of 311 Sqn took-off from East Wretham, around 22:00 for a bombing mission on Essen, Germany. Of these only one reached the target and dropped its bombs. Two others, unable to find locate the target, instead bombed secondary targets. The other five Wellingtons, were unable to reach their designated target due to icing and engine trouble and so turned for home and jettisoned their bombs.

V zamračené noci 10. dubna 1942 odstartovalo kolem desáté hodiny osm strojů Wellington 311. perutě z RAF East Wretham k útoku na německý Essen. Jen jednomu z nich se podařilo dostat nad cíl a shodit zde své bomby. Další dva nedokázaly cíl najít a shodily bomby na náhradní cíle. Dalších pět strojů mělo problémy nejen s nalezením cíle, ale také s námrazou a motory. Odhodily proto bomby nouzově a vrátily se zpět na základnu.

One of those five Wellingtons was Mk Ic Z8838, KX-Z, was Captained by F/Sgt Josef Kalenský, pilot, Sgt Karel Kodeš, co-pilot , F/O Karel Rychnovský, navigator, Sgt Josef Politzer radio-operator, Sgt Jan Peprníček, front-gunner and Sgt Josef Hrdina, rear-gunner. They had taken-off at 22:01. At 23:30 a radio message was received from Z8838 that they were approaching Essen.

Jedním z těchto pěti strojů byl Wellington Mk Ic Z8838, KX-Z. Jeho posádku tvořili kapitán F/Sgt. Josef Kalenský, pilot Sgt. Karel Kodeš, druhý pilot F/O Karel Rychnovský, navigátor Sgt. Josef Politzer, radiooperátor a přední střelec Sgt. Jan Peprníček a zadní střelec Sgt. Josef Hrdina.

At 00:08, Politzer radioed to base that they had engine trouble and were returning to base. Shortly afterwards the aircraft crashed following an attack by a Luftwaffe Me-110 night fighter, 2½ miles east of Kolhorn in the Northern Netherlands at 00:20 hours 11/04/42.The enemy aircraft was probably being flown Hptm Helmut Lent of II/NJG2, who claimed a Wellington shot down at 00:23 hours south east of Den Helder.

V 00:08 odeslal Politzer na základnu zprávu, sdělující, že mají problémy s motorem a vrací se na základnu. Krátce potom se po útoku nočního stíhače Luftwaffe, stroje Me-110, tento Wellington zřítil dvě a půl míle do Kolhornu v severním Holandsku. Stalo se tak v 00:20, dne 11. dubna 1942. Nepřátelským stíhačem byl pravděpodobně Hptm. Helmut Lent z II/NJG2, který si nárokoval sestřel Wellingtonu v 00:23 jihovýchodně od Den Helder.

All of the Wellington’s crew were killed and buried at Huisduinen near Den Helder, Holland. F/Sgt Josef Kalensky, Sgt Karel Kodes, F/O Karel Rychnovsky, Sgt Jan Peprnicek, and Sgt Josef Hrdina were interred in a communal grave and Sgt Josef Politzer in a separate grave.

Celá posádka stroje při havárii zahynula a byl pohřbena v Huisduinen nedaleko Den Helder v Holandsku. F/Sgt. Josef Kalenský, Sgt. Karel Kodeš, F/O Karel Rychnovský, Sgt. Jan Peprníček a Sgt. Josef Hrdina byli uloženi ve společném hrobě, Sgt. Josef Politzer do vlastního hrobu.

In 2004 the remains were re-interred, again five in a communal grave and one separate grave, at the CWGC cemetery at Bergen-op-Zoom, a town in the Dutch province of Noord-Brabant, 40 kilometres north-west of Antwerp (Belgium).

V roce 2004 byly jejich ostatky vyzvednuty a přemístěny na hřbitov CWGC v Bergen-op-Zoom v provincii Noord-Brabant v Holandsku. Oněch pět bylo uloženo znovu do společného hrobu a Sgt. Josef Politzer byl opět pohřben samostatně._______________________________________________________________


More information about the work of the Herdenkingspalen Hollands Kroon foundation here.

Více informací o činnosti Herdenkingspalen Hollands Kroon foundation najdeten zde

This entry was posted in 311 Sqd, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.