Frantisek Marek – One of The Few

František MAREK

Jeden z hrstky

………………..* 30.01.1913. Nové Hodějovice

………………..† 14.09.1940. Horndon-on-the-Hill, UK

Pre WW2
Před druhou světovou válkou

František Marek was born 30 January 1913 at Nové Hodějovice, near České Budějovice on the south-western region of Czechoslovakia. On leaving school he was employed at a car assembly plant prior to being called-up for his required military service. He chose to join the Czechoslovak Air Force and after initial training was selected for pilot training. On completing his pilot training he was posted to the 1st Air Regiment, at Prague-Kbely. By March 1939, when the Germans occupied Czechoslovakia, he had a total of 297 flying hours experience.

František Marek se narodil 30. ledna 1913 v Nových Hodějovicích nedaleko Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Po ukončení školy a předtím, než byl povolán k presenční vojenské službě, pracoval v továrně na výrobu automobilů. Rozhodl se vstoupit do československého letectva a po základním výcviku byl vybrán pro výcvik pilotů. Po jeho absolvování byl vyslán k 1. leteckému pluku v Praze – Kbelích. V březnu 1939, když Němci obsadili ČSR, měl nalétáno celkem 297 hodin.

After the German occupation of Czechoslovakia on 15 March 1939, the Czechoslovak Air Force was quickly disbanded by the Germans and all personnel dismissed. The same fate befell most of those serving in the Czechoslovak Army. For the military personnel and many patriotic Czech citizens, this was a degrading period. Many sought to redress this shame and humiliation and sought the liberation of their homeland. Germanisation of Bohemia and Moravia began immediately. But only four days later, by 19 March 1939, former senior officers of the now-disbanded Czechoslovak military had started to form an underground army, known as Obrana Národa [Defense of the Nation]. One of their objectives was to assist as many airmen and soldiers as possible to get to neighbouring Poland where Ludvík Svoboda, a former distinguished Czechoslovak Legionnaire from WW1, was planning the formation of Czechoslovak military units to fight for the liberation of their homeland. Within Czechoslovakia, former military personnel and civilian patriots covertly started to arrange for former Air Force and Army personnel to be smuggled over the border into Poland to join these newly formed Czechoslovak units.

15. března 1939 byly vojenské letecké síly ČSR rychle zrušeny a veškerý personál propuštěn. Stejný osud postihl i všechny ostatní složky armády ČSR. Pro příslušníky armády a vlastenecky cítící obyvatele to bylo těžké období. Mnozí se snažili tuto hanbu a ponížení napravit. Germanizace Čech a Moravy začala okamžitě, počínaje 19. březnem 1939 však bývalí vyšší důstojníci právě rozpuštěné československé armády založili vojenskou odbojovou organizaci známou jako Obrana národa. Jedním z jejich cílů bylo pomoci co nejvíce letcům a vojákům dostat se do sousedního Polska, kde Ludvík Svoboda, bývalý význačný československý legionář z 1. světové války, plánoval formování československých vojenských jednotek za účelem boje za osvobození své vlasti. V rámci Československa tak bývalí příslušníci armády a civilní dobrovolníci – vlastenci začali tajně organizovat a zajišťovat přesun bývalých příslušníků letectva a armády přes hranice do sousedního Polska, aby se zde připojili k nově se utvářejícím československým jednotkám.

To Poland and France
Do Polska a Francie

Obrana Národa also worked in co-operation with Svaz Letců, the Airman Association of the Czechoslovak Republic. These two organisations provided money, courier and other assistance to enable airmen to escape to Poland. Usually, this was by crossing the border from the Ostrava region into neighbouring Poland. News soon began to be covertly spread amongst the former Czechoslovak airmen and soldiers and many voluntarily made their personal decision to go to Poland. František was one of those who decided to escape to Poland and enlist in one of those units. He successfully managed to cross the border to Poland on 22 July 1939 and reported for duty at the Czechoslovak Consulate at Kraków on 6 August.

Obrana Národa také spolupracovala se Svazem letců Československé republiky. Tyto dvě organizace poskytly peníze, převaděče a další pomoc, aby bylo letcům umožněno do Polska uprchnout. Obvykle se jednalo o překročení hranice někde na Ostravsku. Zprávy o této možnosti se brzy začaly tajně šířit mezi bývalými československými letci a ostatními vojáky a mnozí se dobrovolně rozhodli toho využít. František byl jedním z těch, kteří tak chtěli rozšířit řady nově se formujících vojenských jednotek. 22. července 1939 se mu podařilo překročit hranici s Polskem a 6. srpna se už hlásil do služby na československém konzulátu v Krakově.

However, once in Poland, the Czechoslovak escapers were to find that Poland was not permitting the formation of foreign military units on its territory. However Czechoslovak officials in Poland had been in negotiations with France, a country with which Czechoslovakia had an Alliance Treaty. Under French law, foreign military units could not be formed on its soil during peacetime. The Czechoslovak escapers, however, could be accepted into the French Foreign Legion with the agreement that should war be declared they would be transferred to French military units. The Czechoslovaks would, however, have to enlist with the French Foreign Legion for a five-year term. The alternative was to be returned to occupied Czechoslovakia and face German retribution for escaping – usually imprisonment or execution with further retribution to their families.

Avšak v Polsku byli vojenští uprchlíci na horké půdě, neboť Polsko nesmělo na svém území organizovat vytváření zahraničních vojenských jednotek. Zástupci ambasády v Krakově však dokázali vyjednat na základě předválečné smlouvy o spolupráci s Francií přesun těchto jednotek do Francie. Podle francouzského práva však ani tam v době míru nesměly být přítomny cizí vojenské jednotky. Jediné řešení pro československé vojenské uprchlíky byl vstup do cizinecké legie s tím, že v případě vstupu Francie do války budou tyto jednotky začleněny do francouzských vojenských jednotek. Čechoslováci se však museli takto upsat na dobu 5 let. V případě odmítnutí by byli nuceni se vrátit zpět do okupovaného protektorátu a čelit zde trestu za útěk – obvykle odnětí svobody nebo poprava, včetně perzekuce příslušníků jejich rodin.

Czechoslovak escapers at Małe Bronowice, Poland.
Českoslovenští vojenští uprchlíci při nástupu ve sběrném táboře v Malých Bronovicích u Krakova.

The Czechoslovak escapers were initially billeted at Małe Bronowice, a former Polish army camp, on the outskirts of Kraków, whilst arrangements were made for their departure to France. At the end of July, with other escaped Czechoslovak airmen, František travelled by train to Gdynia, Poland, where, on 17 August, they boarded the ‘SS Kastelholm’, a Swedish ship, which took them to France. A total of 88 Czechoslovak airmen and 189 Czechoslovak soldiers were on board on what was to be the last departure of Czechoslovak military personnel to France as the German invasion of Poland would soon commence.

Českoslovenští vojenští uprchlíci byli soustředěni v Malých Bronovicích na okraji Krakova, ve sběrném vojenském táboře z dob 1. svět. války, zatímco se úředníci ambasády snažili zajistit jejich přesun do Francie. Na konci července tak mohl František odcestovat spolu s ostatními československými letci vlakem do polské Gdyně, kde se 17. srpna nalodili na švédskou loď SS Kastelholm, která je odvezla do Francie. Celkem se ocitlo na palubě 88 čs. letců a dalších 189 příslušníků bývalé čsl. armády a byl to poslední možný termín jejich odjezdu, neboť do přepadení Polska německou armádou zbývalo už jen pár dnů.

SS Kastelholm

It was to be a dramatic voyage as the ‘SS Kastelholm’ was designed for coastal cruising, not sea voyages, and on the passage down the Baltic Sea they encountered a severe storm. To try and avoid the rough seas, the ‘SS Kastelhom’s’ Captain steered his ship to the calmer seas near the coast. However, the coast was German and this manoeuvre caused considerable concern to the Czechoslovaks on board

Měla to být dramatická plavba, protože loď „SS Kastelholm“ byla určena pro příbřežní, nikoliv námořní plavbu a při plavbě Baltským mořem je potkala silná bouře. Kapitán se snažil vyhnout silnému vlnobití, proto stanovil pro svou loď kurz do klidnějších vod poblíž pobřeží. To však bylo ovládané Němci a tento jeho manévr vyvolal u československých pasažérů značné obavy.

A deputation of Czechoslovaks went to see the Captain. They expressed their concerns about being close to the German coast and reminded him that, with the Czechoslovak escapers on board, should the Germans board the ship, not only would the lives of the Czechoslovaks on board be at risk, but also there would be serious trouble for the ship’s Captain. Realising the predicament they were all now in, the Captain steered back out into the stormy seas and arrived at Calais, France on 21 August 1939.

Delegace z jejich řad si vyžádala rozhovor s kapitánem. V něm vyjádřili svoje znepokojení z nebezpečné blízkosti německého pobřeží a připomněli mu, že s československými uprchlíky na palubě by v případě německé kontroly byli ohroženi na životech nejen Čechoslováci, ale do velkých potíží by se dostal i kapitán s posádkou. Ten si uvědomil vážnost situace, v níž se všichni ocitli, a nesměroval loď opět na volné rozbouřené moře a šťastně pak dorazili do Calais ve Francii 21. srpna 1939.

France
Francie

Initially, the Czechoslovaks were billeted at Place Balard, the French Foreign Legion’s recruitment barracks in the South West of Paris to undergo medical checks, for documentation to be completed, and also French lessons. Then arrangements were made for their transfer to the Legion’s training camp at Sidi-bel-Abbes, Algeria. Before that process could be completed, war was declared and instead František and other Czechoslovak airmen were transferred to the l’Armée de l’Air at their recruitment centre at Dugny, near Paris, having reported for duty at the Czechoslovak Consulate, Paris on 2 October. František was initially posted to École de Pilotage (pilots school) at Avord for re-training on French equipment and also for a crash course in French.

Nejdříve byli Čechoslováci ubytováni na Place Ballard, v přijímacích kasárnách francouzské cizinecké legie poblíž Paříže, kde proběhly lékařské prohlídky a byla zkompletována jejich evidence. Absolvovali také lekce francouzštiny a poté byly zahájeny přípravy pro jejich přesun do výcvikového tábora legií v Sidi-bel-Abbes v Alžírsku. Ale než mohl být tento proces ukončen, vypukla válka, a místo toho byli František a další českoslovenští letci převeleni do francouzské armády v jejich náborovém středisku v Dugny u Paříže. Poté se, 2. října, ohlásili na československém konzulátu v Paříži. František byl původně vyslán do École de Pilotage (pilotní školy) v Avordu pro přeškolení na francouzskou techniku a také na kurz francouzštiny.

František Marek, Avord 28.10.1939.

On 16 January 1940, he was posted to Centre d’Instruction de Chasse at Chartres, about 120 km south-west of Paris to continue his flying training; by 23 May he had completed 19 hours and achieved the rank of Caporal chef [Sgt].

16. ledna 1940 byl vyslán do výcvikového střediska u Chartres, asi 120 km jihozápadně od Paříže, aby zde pokračoval ve svém pilotním výcviku; do 23. května měl nalétáno 19 hodin a dosáhl hodnosti Caporal chef [četař].

The rapid advance of the Germans, after they invaded France on 10 May, forced l’Armée de l’Air to withdraw their resources westward. František, and 12 other Czechoslovak airmen were transferred, on 23 May 1940, to Cazaux airbase, near Bordeaux to complete their training. However, before his training was completed, France capitulated.

RRychlý postup Němců poté, co 10. května napadli Francii, donutil letecké síly francouzské armády stáhnout své jednotky na západ. František a 12 dalších československých letců bylo 23. května 1940 přemístěno na leteckou základnu Cazaux poblíž Bordeaux, aby zde dokončili výcvik. Avšak ještě před tím, než to stihli, Francie kapitulovala.

With the surrender of France, on 22 June, Czechoslovak airmen were released from l’Armee d’Air service and those at Cazaux were instructed to get to Bordeaux. about 70 km away, for evacuation by ship to Britain before the advancing German army reached the port. At Bordeaux, the Czechoslovak airmen, under the command of Staff Capitan Josef Schejbal, together with Poles and other nationalities boarded the ship ‘Karanan’ for evacuation to Britain. They sailed on 19 June and arrived two days later at Falmouth.

Poté byli českoslovenští letci propuštěni ze služby „Ammee d´Air“ a ti, kteří se právě nacházeli v Cazauxu, dostali pokyny, aby se přepravili do Bordeaux, vzdáleného asi 70 km daleko, odkud budou evakuováni lodí do Británie dříve, než postupující německá armáda dorazí do přístavu. V Bordeaux nastoupili pod velením kapitána Josefa Schejbala spolu s Poláky a dalšími vojáky z ciziny na loď „Karanan“ k evakuaci do Británie. Odpluli 19. června a o dva dny později dorazili do Falmouthu.

RAF

After arriving at Falmouth, the Czechoslovak airmen were transferred to RAF Innsworth, Innsworth, Gloucestershire for security vetting. František was accepted into the RAF Volunteer Reserve, at the rank of Sgt and at the beginning of July, transferred to the Czechoslovak airmen’s Depot at Cosford, near Wolverhampton. On 12 July, with other Czechoslovak pilots, he was posted to the newly formed 310 (Czechoslovak) Sqn which was based at Duxford, near Cambridge. They were equipped with Hurricane Mk I aircraft and commanded jointly by S/Ldr Alexander Hess, the first Czechoslovak to command an RAF squadron, and S/Ldr George D.M Blackwood.

Odtud byli českoslovenští letci převedeni do RAF Innsworth, Gloucestershire, za účelem ověření jejich identity. František byl přijat do útvaru dobrovolníků RAF v hodnosti Sgt a začátkem července převelen do československého leteckého skladu v Cosfordu poblíž Wolverhamptonu. 12. července byl spolu s dalšími československými piloty odvelen k nově vzniklé 310. peruti (československé), která sídlila v Duxfordu poblíž Cambridge. Byli vybaveni stroji Hurricane Mk I a peruti velel S/Ldr Alexander Hess, první československý velitel letky RAF, společně se S/Ldr Georgem D. M. Blackwoodem.

After rapid re-training on Hurricanes and some basic English lessons for the Czechoslovak pilots, the squadron was declared operational on 17 August and made its first operational patrol at 14:10 on 18 August. On 27 August 1940, František, along with fellow Czechoslovak pilots P/O František Doležal, P/O František Hradil and Sgt Stanislav Plzák, were sent on attachment to 19 Sqn at nearby Fowlmere where they retrained on Spitfires Mk Is. They were noted as being very keen and eager to have a crack at the Luftwaffe.

Po rychlém přeškolení na stroje Hurricane a několika základních lekcích angličtiny, byla peruť 17. srpna 1940 prohlášena za způsobilou k operační činnosti a svou první operační hlídku provedla 18. srpna ve 14:10. Dne 27. srpna 1940 byl František, spolu s dalšími československými piloty P/O Františkem Doležalem, P/O Františkem Hradilem a Sgt Stanislavem Plzákem, přiděleni k 19. peruti v nedaleké Fowlmere, kde se rekvalifikovali na stíhací stroje Spitfires Mk Is. Bylo jim řečeno, že jsou velmi horliví a netrpěliví začít si s Luftwaffe.

On the afternoon of 14 September 1940, he made his first operational flight in the RAF and thus becoming one of the 88 Czechoslovak pilots who participated in the Battle of Britain. It was to be his last flight. The squadron, led by F/Lt Wilfred Clouston, a New Zealander, took-off at 15:50 for a routine patrol over London with the Duxford Wing which consisted of 242 Sqn, 302 (Polish) Sqn and 310 (Czechoslovak) Sqn and led by S/Ldr Douglas Bader.

Odpoledne 14. září 1940 uskutečnil František svůj první operační let v RAF a stal se tak jedním z 88 československých pilotů, kteří se účastnili bitvy o Británii. Měl to být ale také jeho let poslední. Peruť vedená Novozélanďanem F/Lt Wilfredem Cloustonem vzlétla v 15:50 na rutinní hlídku nad Londýnem s letkou z Duxfordu, která sestávala z 242. perutě (polské) a 310. perutě (československé) pod velením S/Ldr Douglase Badera.

František Marek was flying Yellow 2 in ‘A’ Flight in Spitfire Mk I R6625, fellow Czech P/O František Hradil was flying Yellow 1 in that section. About 30 minutes later, when they were at 24,000 feet around Hornchurch, Essex, František Marek called out on his VHF radio and P/O Hradil, the only other aircraft in that section with a VHF radio, heard him say that he had no oxygen and that he was going to break from the formation, which he did. At 16:25, František Marek’s Spitfire was seen to dive and crashed into the ground near Horndon-on-the-Hill, Essex. It is presumed that he lost consciousness due to oxygen failure at altitude.

František Marek letěl pod označením Yellow 2 na stroji Spitfire Mk I R6625 spolu s dalším Čechoslovákem P/O Františkem Hradilem jako Yellow 1. Asi o 30 minut později, když byli ve výšce kolem 24 000 stop u Hornchurchu, oznamuje František Marek do svého VHF rádia a P/O Hradil, jako jediný z dalších letounů v této letce ho uslyšel říkat, že nemá dostatek kyslíku a že se od formace odloučí, což také udělal. V 16:25 byl viděn Spitfire Františka Marka jak se zřítil k zemi a havaroval poblíž Horndonu na kopci v Essexu. Předpokládá se, že ztratil vědomí kvůli nedostatku kyslíku.

He was the 2nd Czechoslovak airmen to be killed whilst flying with a RAF squadron. He was 27 years old.

Byl druhým československým letcem, který padl ve službě u perutí RAF. Bylo mu 27 let.

Sgt František Marek was buried on 22 September 1940 at grave 691, section C-2 at Eastbrookend cemetery, Dagenham, Essex.

Sgt František Marek byl pohřben 22. září 1940 na hřbitově Eastbrookend, Dagenham, Essex, v sekci C – 2, pod číslem náhrobku 691.

Medals awarded:
Udělené medaile:

British:
Království Velké Británie:

1939 – 45 Star with Battle of Britain clasp

1939 – 45 Hvězda se sponou Bitvy o Británii

Czechoslovak:
Československo:

Memorial medal with France and Great Britain clasps

Pamětní medaile se štítky F–VB

Remembered
Místa s památníky:

Memorial at České Budějovice:
Památník v Českých Budějovicích:

Memorial plaque at České Budějovice:
Pamětní deska v Českých Budějovicích:

Winged Lion Monument, Prague:
Památník Okřídleného Lva, Praha Klárov:

Czechoslovak Airmens Memorial, Dejvice, Prague.
Památník československým letcům, Praha Dejvice:

Memorial at Eastbrookend cemetery, Dagenham, Essex :
Památník obětem války na hřbitově v Eastbrookend, Dagenham, Essex :

310 Sqn Memorial plaque at Duxford:
Pamětní deska 310.perutě v Duxfordu

London Battle of Britain Monument:
Památník bitvy o Británii v Londýně

National Battle of Britain Memorial, Capel le Ferne, Kent:
Národní památník Bitvy o Británii v Capel le Ferne, Kent:

Battle of Britain Roll of Honour, RAF Museum, Hendon, London:
Deska cti bitvy o Británii, Muzeum RAF, Hendon, Londýn

Remembrance book at Westminster Chapel, Westminster Abbey, London:
Pamětní kniha ve Westminsterské kapli Westminsterského opatství, Londýn

He is remembered in the Remembrance books at St Clements Danes Church, London and St Vitus Cathedral, Prague.

František Marek je také vzpomenut v pamětních knihách Kostela Sv. Klimenta v Londýně a také v Katedrále Sv. Víta v Praze.

Article last updated: 20.04.2020.

This entry was posted in 310 Sqd, Battle of Britain, Biography, France, Not Forgotton, Poland. Bookmark the permalink.

3 Responses to Frantisek Marek – One of The Few

 1. Nigel Spitzer-Brummel. says:

  Sad, valiant, undaunted…The Many.

 2. Geoffrey White says:

  An interesting and sad story. R.I.P.

 3. Jan Šinágl says:

  Další výstava RAF v Brně 15.10.2019: 68. noční stíhací peruť a výzva rodinám letců 311. bombardovací perutě

  Pomozte!

  JS

  Dne 14.09.2019 v 2:35 Free Czechoslovak Air Force napsal(a): > WordPress.com > fcafa posted: ” František MAREK – jeden z “mála ………………..* > 30.01.1913. Nové Hodějovice ………………..† 14.09.1940. > Horndon-on-the-Hill, UK Pre WW2 František Marek was born 30 January > 1913 at Nové Hodějovice, near České Buděj” >

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.