Winged Lion Ceremony 14.8.2018.


Památník Okřídleného Lva, 14.8.2018

The annual ceremony to commemorate the return of the Czechoslovak RAF airmen to their homeland on 14 August 1945 was held at the Winged Lion monument, at Klárov, Malá Strana, Prague. The monument remembers those 2507 Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2.

Každoroční ceremoniál k uctění vzpomínky na návrat československých letců RAF zpět do své vlasti dne 14. srpna 1945, se konal na Klárově na Malé Straně u památníku Okřídleného Lva. Památník připomíná 2507 československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během druhé světové války.

This years ceremony, held on 14 August, however had special significance as the ceremony also commemorates the 100th anniversaries of the formation of both the RAF and the Czechoslovak Air Force. A series of panels were on display to provide information about the 100 year history of the Czech Air Force and the lifesize Spitfire replica, from the Czech Spitfire Club, was also on display.

Letošní ceremoniál, který se konal 14. srpna, byl však ještě významný tím, že připomínal také 100. výročí vzniku RAF i československého letectva. Byla zde umístěna řada panelů s informacemi o 100 leté historii českých leteckých sil a také replika letounu Spitfire z českého Spitfire klubu.

The well attended ceremony included Lubomír Metnar Defense Minister of the Czech Republic, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach GBE KCB DL Chairman of the NATO Military Committee, Petr Pavel former Chairman of the NATO Military Committee General, Brig Gen Petr Hromek, Commander of the Czech Air Force, Air Vice-Marshal David Cooper CBE Air Officer Commanding No. 2 Group RAF, Alois Dubec RAF veteran, Cardinal Dominik Duka Archbishop of Prague, Oldřich Lomecký Mayor of Prague 1 District, Jiří Hynek, Head of the Defense and Security Association of the Czech Republic, serving Czech Air Force personnel several descendants of the Czechoslovak RAF airmen, some of whom had especially travelled from England for this event, well-wishers and the Czech media. Conducting the event was Maj. Gen. Bohuslav Dvořák, the Honour Guard from the Czech Air Force and music provided by a sixtet from the Central Band of the Czech Armed Forces.

Obřadu byla přítomna celá řada významných osob v čele s ministrem obrany ČR Lubomírem Metnarem, dále maršál britského vojenského letectva sir Stuart Peach GBE KCB DL, předseda Vojenského výboru NATO, generál Petr Pavel, bývalý předseda Vojenského výboru NATO, brigádní generál Petr Hromek, velitel Vzdušných sil AČR, velitel 2. skupiny Královského letectva Air-Vice Marshal David Cooper, veterán RAO Alois Dubec, Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, starosta místní části Praha 1, Oldřich Lomecký, Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR, několik přímých potomků československých letců RAF, z nichž někteří přicestovali z Anglie právě na tuto událost, dále řada sympatizantů a zástupci českých médií. Celou akci organizačně podpořil generálmajor Bohuslav Dvořák, čestnou stráž tvořili zástupci vzdušných ozbrojených sil AČR, hudbu zajišťovala Ústřední hudba AČR.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony opened with wreaths being laid and followed by speaches.

Slavnostní shromáždění bylo zahájeno položením věnců a poté následovaly projevy jednotlivých řečníků.

Opening speach, in Czech, was by Defence Minister Lubomír Metnar who said that “Contemporary Czech Air Force pilots are following on the wings of the WWII fighters who served in the Royal Air Force. My goal is to uphold the reputation that the veterans have regained in the eyes of our citizens as well as our allies since November 1989. I am convinced that the Air Force will proudly keep this link and continue their legacy with pride,” He also expressed the recent sad loss of three Czech soldiers – Staff Sergeant Martin Marcin, Corporal Kamil Beneš, and Corporal Patrik Štěpánek – who died in a a lone suicide bomber attack in Afghanistan.

Zahajovací projev pronesl ministr obrany ČR, Lubomír Metnar, který zdůraznil, že: “Současní čeští vojenští piloti jsou pokračovateli těch, kteří za 2. svět. války sloužili v RAF. Mým cílem je posílit a podporovat tradici a pověst našich válečných veteránů podobně, jak je vnímána našimi novými spojenci po roce 1989. Jsem přesvědčen, že naše vojenské letectvo bude hrdě udržovat tento odkaz a pokračovat v rozvíjení tohoto dědictví.“ Vyjádřil také lítost nad nedávnou ztrátou tří životů českých vojáků – rotného Martina Marcina, desátníka Kamila Beneše a desátníka Patrika Štěpánka, kteří se stali oběťmi sebevražedného atentátu v Afghánistánu.”

In his speech Air Chief Marshal Sir Stuart Peach said “I was present at the unveiling of the Winged Lion in 2014 and I am delighted to see that the individual names of the 2,507 brave airmen have now been added to the memorial. As both the RAF and Czechoslovak Air Force are celebrating their centenaries in 2018, it is important to recognise the deep ties that have developed between the two forces over the decades,” and also expressed sympathy for the loss of the three soldiers in Afghanistan.

V projevu maršála britského letectva, Sira Stuarta Peache zaznělo: “Byl jsem zde přítomen, když se tento pomník Okřídleného Lva v roce 2014 slavnostně odhaloval a jsem potěšen, že dnes už památník nese jména všech těch 2507 statečných letců. Vzhledem k tomu, že jak RAF, tak i československé letectvo oslavují v tomto roce svá stoletá výročí, je důležité si uvědomit jak hluboké vazby se mezi našimi vojsky během desetiletí vytvořily.” Také on vyjádřil svůj respekt k českým vojákům, kteří ztratili svůj život v Afghánistánu.

A short speech was then made by Oldřich Lomecký Mayor of Prague 1 District, in whose district the Winged Lion monument is situated, followed by a speech by Jiří Hynek, Head of the Defense and Security Association of the Czech Republic.

Poté pronesl krátký projev Oldřich Lomecký, starosta za místní obvod Prahy 1, kde se památník Okřídleného Lva nachází, následovaný projevem Jiřího Hynka, presidenta Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Cardinal Dominik Duka, Archbishop of Prague, and himself a descendant of a CzRAF airman, reflected on the sacrifices, which he said should not be forgotten, and led the blessing and short prayer.

Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský, sám potomek jednoho z letců RAF, připomenul válečné oběti, které by nikdy neměly být zapomenuty a v krátké modlitbě jim požehnal.

National anthems of Great Britain, Czech Republic and Slovak Republic were then played by Sixtet of the Central Band of the Czech Armed Forces, followed by a minutes silence.

Poté zazněly národní hymny Velké Británie, České a Slovenské republiky v provedení sextetu Ústřední hudby AČR, následované minutovým tichem.

Dagmar Johnson-Šišková, who had been asked at very short notice to step in for Maj. Gen Emil Boček who was unable to attend the event because of ill health, presented a model Spitfire, in 310 Sqn livery, to nadporučík (F/O) Ondřej Mach, for promoting and continuing with the tradition of the Czech Air Force. He is a pilot with the 213rd Training Squadron Šišková stationed at 21 Air Force Base at Čáslav.

Dagmar Johnson-Šišková, která byla požádána o krátký vstup namísto generálmajora Emila Bočka, který se nemohl zúčastnit události kvůli špatnému zdravotnímu stavu, představila plaketu s modelem letounu Spitfire 310. perutě, kterou předala nadporučíku Ondřeji Machovi jako závazek k propagaci a pokračování tradice českého letectva. Přitom zdůraznila, že je nejlepším pilotem 213. výcvikové jednotky, umístěné na 21. základně armádního letectva v Čáslavi.

The ceremony was concluded with a speech by Brig Gen Petr Hromek, Commander of the Czech Air Force, concluding with a flypast by two JAS-39 Gripens from Čáslav airbase.

Slavnostní ceremoniál byl uzavřen projevem brigádního generála Petra Hromka, velitele letectva AČR a završen přeletem dvou vojenských stíhacích letounů JAS-39 Gripen z letecké základny v Čáslavi.

Wreath from descendants of Czechoslovak RAF airmen.

A big thank you to the numerous CzRAF descendants, from around the world, who kindly contributed towards this wreath.

A reception, and medal ceremony, for invited guests was then held at the nearby Senate of the Czech Republic.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.