Plzen 3.5.2018.

Doubravečtí si připomněli své hrdiny
Plzeň Doubravka remembers its heroes

Ve čtvrtek 3. května proběhla vzpomínková akce na tři rodáky z Plzně Doubravky, členy Západočeského aeroklubu v Plzni na Borech, piloty RAF v II. světové válce Karla Pavlíka, Václava Šindeláře a Aloise Záleského.

On Thursday 3 May, a commemorative event took place for three natives from Plzeň Doubravka, members of the West Bohemian Air Club, Plzeň, Bory, who served in the RAF as pilots in WW II – Karel Pavlík, Václav Šindelář and Alois Záleský.

Pietní akt se odehrál v parku na Habrmanově náměstí za účasti představitelů příslušného městského obvodu, zástupců města, Kraje, Leteckého historického klubu Plzeň, Letců Plzeň, válečného veterána Josefa Švarce, Ivety Irvingové, dcery RAF pilot Jan Roman Irving, skauti, letci, další zájmové skupiny byly také přítomny.

The remembrance act took place at the park on Haberman’s Square, with representatives of the City District, representatives of the City, the Region, the Aviation Historic Club of Plzeň, Plzeň Aircraft, war veteran Josef Švarc, Iveta Irving, daughter of RAF pilot Jan Roman Irving, scouts, airmen, other interest groups wre was also present.

válečný veterán JOSEF ŠVARC

Poblíž parku byla přistavená historická vojenská vozidla s nadšenci oblečených do historických uniforem.

Adjacent to the park were also military re-enactors who had brought a collection of historic military vehicles.

Starosta příslušného městského obvodu Michal Chalupný vyzdvihl ve svém proslovu hrdinství všech vojáků, kteří bojovali ve službách spojeneckých sil proti hitlerovskému Německu a řada z nich také položila své životy za svobodu naší vlasti.

Michal Chalupný, District Mayor, highlighted in his speech the heroism of all soldiers who fought in the service of the Allied forces against Hitler’s Germany, and many of them also laid their lives for the freedom of our homeland.

V podobném duchu také mluvila členka rady Plzeňského kraje Radka Trylčová.

Radka Trylčová, Plzeň Regional Council spoke similarly in her speech.

This slideshow requires JavaScript.

Se životem pilotů seznámil přítomné předseda Leteckého historického klubu gen. Jana R. Irvinga Plzeň Václav Toman.

Biographies of the pilot’s were read out by Václav Toman, President of the Historic Airmen’s Club General Jana R. Irving of Plzeň.

Karel Pavlík po přeškolení na stíhačku Spitfire je zařazen k 313. čs. stíhací peruti, se kterou létá jako doprovod lodních konvojů a bombardérů nad Francií. Peruť také provádí přepadové akce na letiště Luftwafe ve Francii a Belgii. 7. května 1942 při doprovodu britských bombardérů Boston na město Lille je v souboji s německými stíhači sestřelen nad belgickou vesnicí Dramouter nedaleko francouzsko – belgické hranice. Jeho Spitfire se zaryl do měkké půdy za statkem pana Luciena Henina.

Karel Pavlík after re-training on Spitfire fighter aircraft, joined 313 Czechoslovak Squadron, with whom he flew as escort for ship convoys in the English Channel and for Allied bombers over France. The Squadron also conducts offensive operations on Luftwaffe airfields in France and Belgium. On 7 May, 1942, the squadron provided escort to RAF Boston bomber aircraft for a raid on Lille, he was shot down by Luftwaffe fighters over the Belgian village of Dramouter near the French-Belgian border. His Spitfire crashed into the soft ground of the estate of Mr Lucien Henin.

Alois Záleský a Václav Šindelář sloužili jako mechanici u 312. čs. stíhací perutě a v roce 1941 na podzim jsou zařazeni do pilotního výcviku. Záleský je poslán do pokračovacího kurzu do Kanady a V. Šindelář zůstává v severní Anglii u 57. OTU výcvikové jednotky. Zahynul při cvičném letu na letounu Spitfire, se kterým tak rád létal. Pravděpodobnou příčinou havárie byla závada na kyslíkovém přístroji. Jeho letoun havaroval u Alnwicku na poli za školou. Zřítil se z výšky devět tisíc metrů. Sgt. Šindelář je pohřben v Chevingtonu Nordhumberland.

Alois Zálesky and Václav Šindelář initially served as mechanics in 312 Czechoslovak fighter squadrons and in the autumn of 1941 were selected for pilot training. Záleský was sent for a training course in Canada, while Šindelář remains in northern England with 57 OTU training unit. He was killed during a training flight in the Spitfire, which he liked to fly. The probable cause of the accident was a defect in the oxygen system. His plane crashed at Alnwick in a field behind the school. He crashed from a height of nine thousand metres. Sgt Šindelář is buried in Chevington Northumberland.

Alois Záleský se vrací na podzim 1943 z Kanady do Anglie a je přeškolen na Spitfira a zařazen k 313. peruti. Létá s čs. stíhacím Wingem a létá na doprovodné akce se spojeneckými bombardéry nad Francií. 24. září 1943 se utkal s německým ME – 110 v těžkém vzdušném boji a pravděpodobně jej sestřelil. 20. ledna 1944 mu byl udělen čs. válečný kříž 1939 a 6. června téhož roku přelétávají čs. stíhací perutě Čs. Wingu nad pláží Juno, aby ochránili kanadské vyloďovací jednotky ze vzduchu a ničili palebná postavení německé obrany. Již jako P/O podporučík se zúčastňuje výsadkové operace spojenců do Holandska „Market Garden“ se stíhacím Wingem provádí doprovod výsadkových Dakot s kluzáky. 9. února 1945 se naplnil jeho osud, kdy při cvičném výškovém letu s nácvikem odhození přídavných nádrží hlásí Al. Záleský svému veliteli pplk. Karlu Mrázkovi, že má poruchu na motoru. Ten jej poslal na základnu v Manstonu.

Alois Zálesky returns from Canada to England in the autumn of 1943, re-trained on Spitfires and was posted to 313 Sqn. At that time the squadron was part of the Czechoslovak Fighter Wing and flew escort for Allied bombers for raids over France. On 24 September 1943, he was in combat with a Luftwaffe Me 110 which probably shot him down. On 20 January 1944, he was awarded the Czechoslovak válečný kříž 1939 (War Cross 1939) and 6 June of the same year, D-Day, flew with the Czechoslovak Fighter Wing over Juno beach to provide aerial protection to the Canadian landing and to destroy German defence positions. Already at the rank of a P/O, he participated the Market Garden, Allied airborne operations in Holland, escorting Dakota aircraft towing gliders. On 9 February 1945, his fate was sealed during an altitude training flight to practice of the dropping of wing fuel tanks. Záleský reported to his C/O S/Ldr Karel Mrázek that he had an engine malfunction on the engine and would be returning to base at Manston.

Tam však nedolétl, protože jeho Spitfire se roztrhl ve vzduchu. P/O Alois Záleský je pohřben na vojenském hřbitově v Brookwoodu jihozápadně od Londýna.

But he did not get there; his Spitfire broke-up mid-air. P/O Alois Zálesky is buried at Brookwood Military Cemetery, southwest of London.

Následně Václav Toman vyzval Karla Ševčíka, kterému předal dárkovou tašku, jako dar za svého otce, který též bojoval za naši vlast v II. světové válce a v letošním roce by se dožil 100. let.

Václav Toman then presented Karel Ševčík, a gift bag, as a gift to his father, who also fought for our homeland in WW II. and this year he would have neen the 100th anniversary of his birth.

Následně Junior orchestr zahrál historickou hymnu československa a Velké Británie, aby poté přítomní uctili minutou ticha všechny ty, kteří na nás koukají z leteckého nebe.

The Plzeň Junior Orchestra played the national anthems of Czechoslovakia Great Britain, followed by a minutes silence.

Na závěr vzpomínkového aktu se přesunuli hosté k desce připomínající tři piloty, umístněné na bývalé budově konzervatoře, u které položili věnce a květiny.

The event concluded with wreaths and flowers being laid at the memorial plaque for the three pilots located on the former conservatory building.

© Jaroslav Kreisinger
This entry was posted in 313 Sqd, Ceremony, Events, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.