Na Nebi Hrdeho Albionu Exhibition

Výstava Na Nebi hrdého Albionu.

At 10:00 4 September 2015, a ceremony for the opening of Na Nebi Hrdého Albionu open-air exhibition was held in front of the Generální Štáb Armády Česke Republiky building in Prague. The exhibition commemorates the history of Czechoslovak airmen who served in the RAF during WW2, and was created by Dr Jiří Rajlich of the Vojenský Ústřední Archiv – Military History Institute – in Prague.

Dne 4. září 2015 v 10.15 hod. se před budovou Generálního štábu Armády České republiky v Praze, konalo pod širým nebem, slavnostní otevření výstavy Na Nebi Hrdého Albionu. Výstava připomíná historii československých letců, kteří sloužili ve druhé světové válce v RAF. Výstavu vytvořil Dr. Jiří Rajlich z Historického vojenského Ústředního archivu, Vojenského historického ústavu v Praze.

Attending the ceremony was Cardinal Dominik Duka, himself the son of a Czechoslovak RAF airman, Brigadier General Libor Stefanik, Commander of the Czech Air Force, 311 Sqn RAF veteran Pavel Vranský, military veterans Brig. General Ing. Miloslav Masopust, Col. Emil Šneberk and others. Several Military Attaché’s, Mrs Hana Fajtlová and Mrs Vlasta Šišková, both widows of Czech RAF veterans also attended. A large group of children from the Lt. Gen. František Peřina primary school, several Czechoslovak RAF airmen descendants, including from the UK, were amongst the large group of Czech RAF supporters and well-wishers that attended the ceremony. Featured by the exhibition panels was a replica Supermarine Spitfire Mk. IX, in 312 Sqn livery, from the Czech Spitfire Club, with RAF re-enactors also in attendance. The Czech Army band provided music during the ceremony.

Obřadu se zúčastnili kardinál Dominik Duka, syn československého letce RAF, velitel československého letectva, brigádní generál Libor Štefánik, bývalý příslušník 311. československé perutě v RAF, veterán Pavel Vranský, vojenští veteráni, brigádní generál ing. Miloslav Masopust, plukovník Emil Šneberkand a další. Dále se zúčastnilo několik vojenských atašé, dvě vdovy veteránů RAF, paní Hana Fajtlová a paní Vlasta Šišková velká skupina dětí ze základní školy generál František Peřina. Dále pak příbuzní československých letců v RAF z ČR a Velké Británie a jejich příznivci. Výstavní panely vhodně doplňovala replika Supermarine Spitfire MK IX v Československý barvách, Českého Spitfire Clubu, za přítomnosti jeho členů. Kapela České armády, doprovázela celý obřad hudbou.

Lt. Gen. Josef Bečvář (Chief of Czech General Staff).
Náčelník Generální štábu AČR Generál poručík Josef Bečvář.

The ceremony was opened by Lt. Gen. Bečvář who, in his speech, emphasised the contribution that the 88 Czechoslovak pilots had made in the Battle of Britain and the contribution Czechoslovak men and women had made to the Allied war effort during WW2, this legendary period being one of the most important in the history of the Czech Air Force. This continues today with the contribution that the Air Force is making to the NATO alliance. The exhibition, he believed, highlighted the heroism of the Czechoslovak RAF airmen, their patriotism for their homeland for which many gave their lives in fighting for its liberation from the Nazi’s.

Ceremoniál zahájil Generálporučík Bečvář, který ve svém projevu zdůraznil přínos 88 československých letců, kteří se účastnili bitvy o Británii a příspěvku československých mužů a žen, kteří se zapojili do válečného úsilí Spojenců ve druhé světové válce. Tato legendární doba je jednou z nejdůležitějších v historii českého letectva. Dnes pokračujeme svým příspěvkem svojí činností v alianci NATO. Výstava přibližuje a vyzdvihuje hrdinství, československých letců v RAF, jejich vlastenectví, z nichž mnozí obětovali svůj život v boji za osvobození své vlasti od nacistů.

Dr Jiří Rajlich, in the closing speech, highlighted that even now, 75 years after Czechoslovak airmen first served in the RAF, there are still unknown aspects of that period are still relatively unknown and which needed to be documented for the benefit of future Czech generations.

Dr. Jiří Rajlich v závěru své řeči zdůraznil, že po 75 letech, kdy českoslovenští letci sloužili v RAF, nejsou ještě známé všechny skutečnosti, které je nutné zjišťovat a dokumentovat pro budoucí generace.

Video credit / Autor : Jan Šinagl

The exhibition was then officially opened with the cutting of a ceremonial ribbon by Lt. Gen. Josef Bečvář, Mrs. Vlasta Siskova, Mrs. Hana Fajtlova and Dr Jiří Rajlich. Lt. Gen. Bečvář, Mrs Šišková, Mrs. Hana Fajtlová were then escorted amongst the numerous exhibition panels by Dr Rajlich.

Poté byla výstava slavnostně otevřena přestřižením slavnostní stuhy Generálporučíkem Josefem Bečvářem, paní Vlastou Šiškovou, paní Hanou Fajtlovou a Dr. Jiřím Rajlichem. Generálporučíka Bečváře, paní Vlastu Šiškovou a paní Hanu Fajtlovou pak při prohlídce jednotlivých panelů doprovázel Dr. Rajlich.

Lt. Gen. Josef Bečvář (Chief of Czech General Staff), Mrs. Vlasta Siskova, Mrs. Hana Fajtlova and Dr Jiří Rajlich (exhibition creator).
Generálporučík Josef Bečvář (náčelník generálního štábu AČR), paní Vlasta Sišková, paní Hana Fajtlová a Dr. Jiří Rajlich (tvůrce výstavy).

Dr Jiří Rajlich (exhibition creator) in Spitfire Mk.IX from Czech Spitfire Club.
Dr. Jiří Rajlich (výstava tvůrce) ve Spitfiru Mk.IX od Czech Spitfire Club.

This slideshow requires JavaScript.

_______________________________________________________________

The exhibition will be at open until 31 October 2015
and is located by the Generální Štáb Armády Česke Republiky – General Staff of the Army – building
at Vítězné náměstí, Dejvice, Prague 6.

Výstava bude otevřena do 31. října 2015
u budovy Generálního štábu Armády ČR
na Vítězném náměstí, Praha 6, Dejvice.

_______________________________________________________________

Video credit / Autor: Jan Šinagl


This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Battle of Britain, Ceremony, Events, Exhibitions, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.