Thank you from the Winged Lion Project Team


An open letter from the Winged Lion Project team
to all our website visitors
who gave their support for the Winged lion memorial.

Otevřený dopis od týmu projektu Okřídleného lva
adresovaný všem návštěvníkům našich stránek,
kteří podpořili památník Okřídleného lva.

You were no doubt as pleased as we were to see that the Minister of Culture had over-ridden the Prague Heritage Department’s objections to the Winged Lion’s site at Klarov. The Lion now has a permanent home in a prominent location, and seems already to have become something of a landmark for residents and visitors alike.

bezpochyby jste sdílel naši radost nad tím, že Ministerstvo kultury odmítlo námitky odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy na umístění Okřídleného lva na Klárově. Okřídlený lev je nyní trvale situován na významném místě a velmi rychle se stal důležitou památkou pro obyvatele i návštěvníky Prahy.

It’s been a bumpy journey at times and we wanted to express our sincere thanks for your support. It goes without saying – but needs to be said – that the project would not have been possible without the generosity of the Winged Lion’s well-wishers. Some contributed financially, some in terms of time and expertise; a terrific team which we have been proud to work with over the last eleven months.

Byla to komplikovaná cesta a rádi bychom Vám vyjádřili upřímné díky za Vaši podporu. Je samozřejmostí, která ale musí být vyřčena nahlas, že by uskutečnění projektu nebylo možné bez štědrosti příznivců Okřídleného lva. Někteří z nich přispěli finančně, jiní svým časem a odbornými znalostmi. Byl to úžasný tým, se kterým pro nás byla čest v průběhu posledních jedenácti měsíců spolupracovat.

We set out with a single objective: to erect a fitting monument to the 2,500 Czech and Slovak airmen who served with the Royal Air Force during the Second World War. Thanks to your generosity the project raised £120,000; commissioned the Winged Lion sculpture; built the memorial; unveiled it in the presence of seven veterans; flew a Spitfire over the Prague skyline; installed a plaque and staged a military tattoo in Bratislava; held a celebration at the British Embassy; published a book ‘When Lions Roar’; and commissioned a documentary film which will be released later this year.

Měli jsme jediný cíl: postavit vhodný památník pro dva a půl tisíce československých letců, kteří sloužili během druhé světové války v britském Královském letectvu (RAF). Díky Vaší velkorysosti se projektu podařilo shromáždit 120 000 liber, nechat navrhnout sochu Okřídleného lva, postavit památník, odhalit jej za přítomnosti osmi veteránů, zajistit přelet letounu Spitfire nad Prahou, nainstalovat památní desku v Bratislavě a zanechat tak zde vojenskou památku, uspořádat oslavu na britské ambasádě, publikovat knihu s názvem ‘When Lions Roar’ a natočit dokumentární film, který bude zveřejněn v průběhu tohoto roku.

The Winged Lion found favour with the general public both here and in other countries. The project has received universal newspaper and TV support everywhere from Aberdeen to Auckland and has been applauded by veterans’ and military associations around the world. Perhaps most importantly, the goodwill expressed both directly and through the media in the Czech and Slovak Republics has been overwhelming.

Okřídlený lev si získal oblibu široké veřejnosti v České republice i v jiných zemích. Projekt získal podporu tištěných i vysílacích médií od Aberdeenu až po Auckland a byl oceněn veterány a vojenskými asociacemi po celém světě. Snad nejdůležitější je ale to, že podpora občanů i médií v České republice i na Slovensku byla ohromující.

Veterans themselves were touched by the initiative and we have received numerous letters and messages from veterans and their families in many countries; we wanted to pass on their gratitude to you since, time and again, they referred to the incredible generosity of the British community here. It should also be put on record that the appeal fund received donations from individual sponsors in Australia, South Africa, the USA, Switzerland and the Czech and Slovak Republics.

Veteráni byli iniciativou dojati. Od nich samotných a od jejich rodin z nejrůznějších zemí jsme obdrželi spousty děkovných dopisů a zpráv, ve kterých veteráni znovu a znovu zdůrazňovali velkorysost britské komunity. Jejich vděk tedy patří i Vám. Nesmíme opomenout, že fond Okřídleného lva získal finanční dotace od individuálních sponzorů z Austrálie, Jižní Afriky, USA, Švýcarska, České republiky a ze Slovenska.

The Winged Lion has succeeded in its aim – to honour those Czech and Slovak airmen whose bravery and sacrifice might otherwise have been forgotten. We would like to thank you for your generosity and we hope that you are as proud as we are with what our group has achieved.

Okřídlený lev obstál ve svém záměru, kterým bylo uctít československé letce, jejichž statečnost a oběti by jinak mohly být zapomenuty. Rádi bychom Vám poděkovali za Vaši podporu a doufáme, že jste stejně jako my hrdí na to, co tato komunita dokázala.

Yours sincerely,

Se srdečným pozdravem,

Euan Edworthy and Andrew Shepherd

_______________________________________________________________

Euan EdworthyEuan Edworthy CEO, Best Communications, Prague, who initiated the concept of the Winged Lion monument to the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2

Euan Edworthy generální ředitel, Best Communications, Praha, který inicioval koncepci Winged Lion, památníku československých mužů a žen, kteří sloužili v RAF během 2. světové války.Col. Andrew Shepherd


Col Andrew Shepherd, Chairman of the Winged Lion Appeal and Defence Attache, British Embassy, Prague.

Plk. Andrew Stepherd, předseda organizátoru památníku Okřídlený lev a vojenský přidělenec britského Velvyslanectví v Praze.

Their joint efforts were the driving force of the Winged Lion Appeal, raising some £120,000 in a mere few months, to bring a a concept to the reality of the Winged Lion monument.

Jejich společným úsilím bylo zajištění v krátké době několika měsíců 120.000 liber na projekt a realizaci stavby památníku Okřídlený lev.

_______________________________________________________________
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Congratulations, Memorial. Bookmark the permalink.

1 Response to Thank you from the Winged Lion Project Team

  1. Jiří Stanislav says:

    Bylo nám potěšením a rádi jsme pomohli jak se dalo.

    [Moderators translation: We were pleased and happy to help as much as we could.]

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.