Christmas cheer for the Winged Lion memorial


The Winged Lion Memorial to remain at Klárov!

Okřídlený lev Památník zůstane na Klárově!

On the morning of 23 December 2014, the Ministry of Culture for the Czech Republic, declared that it had over-ruled the decision, of 9 October 2014, by Prague 1 Heritage Department ordering the removal of the Winged Lion monument from Klárov, in Prague 1 District, to a different, unspecified location elsewhere in Prague.

Ráno 23. prosince 2014, Ministerstvo kultury České republiky, vydalo prohlášení o zrušení rozhodnutí odboru památkové péče magistrátu Hl. města Prahy ze dne 9. října 2014 nařizující přemístění pomníku okřídleného lva z Klárova, v obvodu Prahy 1, na jiné, blíže neurčené místo kdekoliv jinde v Praze.

The Ministry of Culture’s decision came after the Národní památkový ústav (NPÚ) – National Heritage Institute – has decided that the memorial, constructed without the Heritage Departments consent, had no detrimental impact on Klárov and did not devalue Prague’s heritage by being at that location.

Rozhodnutí Ministerstva kultury přišlo poté, co Národní památkový ústav (NPÚ) rozhodl, že památník, postavený bez souhlasu odboru památkové péče, neměl nepříznivý vliv na Klárov ani nedevalvoval pražské památky tím, že se vyskytuje v daném místě.

“The NPÚ has decided that the memorial does not harm the environment of the urban conservation area,” said Patrik Košický, from the Culture Ministry, “As a result, the Culture Ministry has over-ruled the decision issued by the Prague City Hall Heritage Department.”

“NPÚ rozhodl, že památník nepoškozuje prostředí městské památkové rezervace,” řekl Patrik Košický, z ministerstva kultury, ” Výsledkem je, že ministerstvo kultury zrušilo rozhodnutí vydané Odborem památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy “.

Oldřich Lomecký, a staunch supporter of the monument and Mayor of Prague 1 District who own the memorial, thanked the Ministry of Culture for their decision in this dispute. He said “the Ministry of Cultures decision cannot be appealed and their intervention had avoided international disgrace” and that “from the beginning, the Heritage Department were delaying the approval process and after the memorial was installed, they did their most to have it removed from Klárov.”

Oldřich Lomecký, horlivý zastánce pomníku a starosta Prahy 1 čtvrti, která památník vlastní, poděkoval ministerstvu kultury za rozhodnutí v tomto sporu. Řekl: “rozhodnutí ministerstva kultury nemůže být napadeno, a jeho intervence zabránila mezinárodní ostudě”, a že “odbor památkové péče schvalovací proces prodlužoval a po instalaci památníku dělal vše pro to, aby byl z Klárova odstraněn. “

Victory for the remembrance of the nation’s patriotic RAF men and women and common sense has finally prevailed!

Vítězství památky vlastenců, mužů a žen z RAF,
a zdravý rozum nakonec zvítězil!

Congratulations to the Winged Lion Project Team and Best Communications for achieving this long overdue memorial. It is the only memorial in the world that remembers all the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2.

Gratulujeme projektovému týmu okřídleného lva a Best Communications k realizaci tohoto dlouho očekávaného památníku. Je to jediný památník na světě, připomínající všechny československé muže a ženy, kteří sloužili v RAF za 2. světové války.

A big thank you to all the descendants, relatives of those Czechoslovaks RAF and supporters of this website – not just from the Czech Republic but from around the world – who rallied in their support in the campaign to keep the Winged Lion at its rightful place at Klárov.

Velké poděkování patří všem potomkům, příbuzným těchto Čechoslováků z RAF a podporovatelům této webové stránky – a to nejen z České republiky, ale z celého světa -, kteří se spojili na podporu při tažení za udržení okřídleného lva na jeho právoplatném místě na Klárově.
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Congratulations, Memorial, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

5 Responses to Christmas cheer for the Winged Lion memorial

 1. Andy Fennymore says:

  Excellent news!

 2. Mike says:

  At long last. Congratulations to all who helped make this happen.

 3. Dagmar Johnson - Šišková says:

  Those 2500 men & women deserve nothing less! Thank you to all who put pen to paper in support.

  Těch 2500 mužů a žen si nic jiného nezaslouží! Díky všem, kteří podpořili úsilí svými podpisy.

 4. pickledwings says:

  Excellent!

 5. Jan Šinágl says:

  The Winged Lion Memorial to remain at Klárov! – Okřídlený lev Památník zůstane na Klárově!

  The Winged Lion Memorial to remain at Klárov!

  Díky / Thanks! JS

  Dne 1.1.2015 v 8:02 Free Czechoslovak Air Force napsal(a):

  > WordPress.com > fcafa posted: ” The Winged Lion Memorial to remain at Klárov! > Okřídlený lev Památník zůstane na Klárově! On the morning of 23 > December 2014, the Ministry of Culture for the Czech Republic, > declared that it had over-ruled the decision, of 9 October 2014, by ” >

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.