Winged Lion Memorial Plaque unveiling – Bratislava


Odhalenie pamätnej tabule československým príslušníkom RAF.

On 18 June a memorial plaque to commemorate the some 2,500 Czechoslovak airmen and women who served in the RAF during WW2 was unveiled. Two hundred and sixty of these airmen were Slovaks. The memorial plaque is located at the entrance to the Eurovea shopping center at the Milan Rastislav Štefánik Square in Bratislava and it was sponsored by the British expat communities in the Slovak Republic and Czech Republic.

Dňa 18. Júna 2014 bola odhalená pamätná doska na pamiatku približne 2500 československých letcov a žien, ktorí počas 2. svetovej vojny slúžili v RAF. Dvestošesťdesiat týchto letcov boli Slováci. Pamätná tabuľa je umiestnená pri vchode do nákupného centra Eurovea, na námestí Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a bola sponzorovaná britskými krajanskými komunitami zo Slovenskej a Českej republiky.

Attending the ceremony was Air Chief Marshal Sir Stuart Peach; Vice Chief of the Defence Staff, Milan Maxim; Chief of Army Staff of Slovakia, Livia Klaus; Czech Ambassador to Slovakia, Ms Gill Fraser; British Chargé d’Affaires in Bratislava, Miloš Koterec; Secretary of State for the Slovak Ministry of Defence, Czechoslovak RAF veterans Emil Boček, Alois Dubec and Milan Pika, local dignitaries and about 300 well-wishers.

Ceremoniálu sa zúčastnili Air Chief Marshal Sir Stuart Peach – zástupca náčelníka generálneho štábu, Genpor. Milan Maxim – náčelník generálneho štábu OS SR, Lívia Klausová – veľvyslankyňa českej republiky v Slovenskej republike, pani Gill Fraser – veľvyslankyňa Veľkej Británie v Slovenskej republike, Miloš Koterec – štátny tajomník ministerstva obrany Slovenskej republiky, Československí veteráni RAF: Gen. let. Emil Boček, Pplk. let. Alois Dubec a Gen. let. Milan Píka, miestni hodnostári a asi 300 priaznivcov.

This slideshow requires JavaScript.

The ceremony commenced at 16:30 with a short musical display by the Royal Air Force College Band. The Pipes and Drums band of the Queen’s Royal Hussars then marched on and lead the assembled VIP’s, dignitaries and invited guests to the memorial plaque.

Cremoniál začal o 16:30 h krátkou hudobnou ukážkou Royal Air Force College Band. Plukovná hudba regimentu Queen’s Royal Hussars vypochodovala a viedla zhromaždených význačných hostí, hodnostárov a ostatných pozvaných k pamätnej tabuli.

In his speech before unveiling the plaque, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach said of the wartime Czechoslovak airmen: “Seventy years ago, 2,500 young men from your countries – from their own will – decided to take part in World War II. They flew with the Royal Air Force and were courageous. Many of their friends did not return back. We’re now unveiling a plaque in the spirit of their heroism which is not just a reminder of those brave fighters, but it is also a celebration of the common friendship between Slovakia and Britain”.

Vo svojom prejave pred odhalením pamätnej tabule, Air Chief Marshal Sir Stuart Peach povedal o československých letcoch počas 2. svetovej vojny: „Pred 70 rokmi, 2 500 mladých mužov z vašich krajín, sa z vlastnej vôle rozhodlo zúčastniť Druhej svetovej vojny. Lietali v britskom kráľovskom letectve RAF a boli odvážni. Veľa ich priateľov sa nevrátilo späť. My teraz odhaľujeme tabuľu v duchu ich hrdinstva, čo nie len pripomienkou týchto statočných bojovníkov ale taktiež je to oslava spoločného priateľstva medzi Slovenskom a Veľkou Britániou“.

Following official group photographs being taken, the Pipes and Drums band lead VIP’s, veterans and guests to the Gen M R Štefánik monument where a two minute silence was observed, followed by the National anthems of Slovakia and Great Britain.

Po oficiálnom fotografovaní, hudba regimentu Queen’s Royal Hussars viedla význačných hostí, veteránov a pozvaných k pamätníku Gen. M. R. Štefánika, kde si prítomní 2 minútami ticha uctili padlých a následne zazneli hymny Slovenskej republiky a Veľkej Británie.

The ceremony concluded, at 17:30, with a flypast display by Spitfire TE184, in the livery of F/Lt Otto Smik DFC, and flown by Stephen Stead.

Slávnosť uzavrel o 17:30 h prelet Spitfiru TE184 v podobe v akej lietal F/Lt Otto SMIK, DFC. Lietadlo bolo pilotované pánom Stephenom Steadom.

_______________________________________________________________

A sincere ‘Thank You’ to

Úprimné poďakovanie:

Euan EdworthyEuan Edworthy CEO, Best Communications, Prague, who initiated the concept of the Winged Lion monument to the Czechoslovak men and women who served in the RAF during WW2

Euanovi Edworthymu CEO, Best Communications, Praha, ktorý inicioval myšlienku pamätníka československým mužom a ženám, ktorí slúžili v RAF počas druhej svetovej vojny.Col. Andrew ShepherdCol Andrew Shepherd, Chairman of the Winged Lion Appeal and Defence Attache, British Embassy, Prague.

Plukovníkovi Andrewovi Sheperdovi, predsedovi výboru pre vytvorenie pamätníka „Okrídlený lev“ a pridelencovi Ministerstva obrany Veľkej Británie na britskom veľvyslanectve v Prahe.
Their joint efforts were the driving force of the Winged Lion Appeal, raising some £100,000 in a mere few months, to bring a a concept to the reality of the Winged Lion monument.

Ich spoločné úsilie bolo hnacou silou výzvy na vytvorenie pamätníka „Okrídlený lev“, pričom za niekoľko málo mesiacov získali viac než 100 000 libier, a tým umožnili uskutočniť túto myšlienku.

_______________________________________________________________

The Winged Lion Project Committee would also like to thank for the following sponsors for their support for this memorial:

Výbor projektu „The Winged Lion“ by taktiež rád poďakoval nasledovným sponzorom tohto pamätníka:

Adrian Wheeler, Andrew Jackson, Andrew Smith, BAE Systems, Ben Petter & Irena Guzáková, Best Communications, Bogle Architects, British Chamber of Commerce, BRUSH SEM, Chapman Taylor, Chris Rangé, Christopher Smith, Colliers International, Crown Worldwide Group, DHL Express, Discovery Group, EnerCap Capital Partners, Europa Capital Partners, Flow East, fcafa.wordpress.com, Gerry De’Athe, Glen Emery, Guy Pinsent, Harry Bunbury, HSBC, Ian Worboys, IOMCSL Trustees, Jan Telenský, Jan Valdinger, Jan Vondraš, Jane Townsend, Allen & Overy, JLL, John Brandon, John Locke, Jonathan Hallett, JR & Blanka Smith, Kbely Airport, Knight Frank, Levey & Jung, LOM Praha, Lukáš & Katerina Ševčík, Marek Šebesťák, Martin Skalický, Matthew Stillman, Mr. & Mrs. Roger Dunlop, Nicholas Watson, Norton Rose, Palmer Capital, Petr Karel, London Market, Portland Trust, Richard Hogg, Richard Valtr, Richard Wood, Richard York, Robert Břešťan, Robert Mulcahy, Royal Bank of Scotland, Sanjiv Suri, Scott Baker, Sebastian Pawlowski, Seddons, Stevan Tennant, Steve Davis, Sue Ryder, TESCO, The British Embassy of Prague, The Charnwood Company, The Hašek Family, Tom Dolezal, Ungelt Services, Vladimír Dlouhý, Wilson & Partners, Woodcote.

_______________________________________________________________
This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Ceremony, Events, Memorial. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.