310 Sqn – We Fight to Rebuild

1940

The first Czechoslovak squadron in the RAF was 310 Sqn, which was formed in June 1940 at RAF Innsworth Lane, Gloucestershire. It used the squadron code letters ‘NN’ and its badge depicted the Czechoslovak lion in front of an vertical sword and its motto was ‘We fight to rebuild’. At that time the RAF had reservations about placing one of its squadrons under the command of a foreign national, so the squadron was formed under the joint command of S/Ldr Blackwood (British) and S/Ldr Alexander Hess (Czechoslovak).

S/Ldr Alexander Hess, 1940

První československá peruť v Královském vojenském letectvu RAF byla 310., jenž byla zformována na letišti Innsworth Lane v hrabství Gloucestershire. Používala kódová písmena “NN” a její znak znázorňoval československého lva před svislým mečem a moto znaku znělo “ Bojujeme, abychom znovu budovali”. V té době mělo RAF výhrady k svěření velení nad jednou ze svých perutí velícímu důstojníkovi ze zahraničí, a tak byla peruť utvořena pod společným velením S/Ldr Blackwooda/Brit/ a S/Ldr Alexandra Hesse/Čechoslovák/.

It’s first operational base was at Duxford, where, on 10th July 1940, it was equipped with Hurricane Mk I’s. F/Lt Jeffries and F/Lt Sinclair, the first Flight Commanders, arrived on the same day.

První operační základnou perutě byl Duxford, kde byla 310.vybavena 10. července 1940 Hurricany Mk I. Téhož dne přijeli F/Lt Jeffries a F/Lt Sinclair, první velitelé letek perutě.

On 12th July, the first 24 Czechoslovak pilots started to arrive; with a further 9 on 13th, 20 more on 17th and 23 on 19th. All had served in the Czechoslovak Air Force prior to the occupation of Czechoslovakia on 15th March 1939. Within a few days of the occupation, the Czechoslovak Air Force was disbanded by the Germans and all personnel dismissed. In the subsequent months, until the end of October 1939, about 40% of the pre-war Czechoslovak Air Force managed to escape to Poland in anticipation of joining Czechoslovak military units being formed there. Initially the Poles were not interested in having the escaped Czechoslovaks in military units in Poland as they were concerned about provoking a reaction from Germany. Instead, it was arranged that these Czechoslovak airmen would go to France. As French law did not permit foreign military units being formed on its territory in peace-time, these airmen would have to enlist in the French Foreign Legion for a period of 5 years. They had the assurance that should war be declared they would be transferred from the Legion to l’Armée de l’Air. After war was declared, on 3rd September 1939, they were transferred to l’Armée de l’Air and many fought in the Battle of France prior to France capitulating and their evacuation to England. In England they were quickly enlisted into the RAF as there was an urgent need for pilots for the Battle of Britain. Thus many of the Czechoslovak airmen were still in their l’Armée de l’Air uniforms.

310 Sqn, Duxford, July 1940

12. července začalo přijíždět prvních 24 československých pilotů, dalších 9 dne následujícího, 17. července dalších 20 a 19. dne měsíce 23.Všichni z nich před německou okupací 15. března 1939 sloužili v československém vojenském letectvu..To bylo během několik dnů po okupaci Němci rozpuštěno a veškerý personál přišel o práci. V následujících měsících. do konce října 1939, se asi 40 procentům předválečných příslušníků Československého letectva podařilo uprchnout do Polska, kde se dle jejich předpokladů měli připojit k vojenským jednotkám zde vytvářeným. Zpočátku Poláci neměli o Čechoslováky ve vojenských jednotkách na svém území zájem, protože se obávali vyprokování reakce Německa. Místo toho bylo zařízeno, že tito čs. letci odjedou do Francie. Protože francouzské zákony nedovolovaly formování vojenských jednotek na svém území v době míru, tito letci budou muset vstoupit do Cizinecké legie na pět let. Byli ujištěni, že pokud vypukne válka, budou od Cizinecké legie přemístěni k francouzskému letectvu. Poté. co 3. září 1939 Francie vyhlásila Německu válku, byli čs. letci přeřazeni k letectvu a mnozí bojovali v Bitvě o Francii až do její kapitulace a své evakuace do Anglie. V Anglii byli rychle zařazeni do RAF, protože Královské vojenské letectvo urychleně potřebovalo piloty pro Bitvu o Británii. Tak mnozí z našich stále nosili francouzské letecké uniformy.

F/O John Boulton, 310 Sqn

F/O John Boulton had arrived on 14th July for flying instructor duties. His role was to re-train the Czechoslovak pilots to fly Hurricanes. F/O Ladislav Češek, a Briton of Czech origin, was engaged as an interpreter to assist in overcoming the language barrier and Mr Louis de Glehn was brought in to give English lessons, three times a week, to the Czechoslovak pilots. For these pilots it was reminiscent of only a few months earlier when they were in France and had joined l’Armée de l’Air, converted to French aircraft and had learnt French before they could become operational pilots in that Air Force. For P/O Vladimir Chocholín this was now the 3rd Air Force he had served in since leaving Czechoslovakia; having also served in the Polish Air Force prior to their defeat and being evacuated to France where he joined l’Armée de l’Air.

F/O John Boulton přijel 14. července jako letecký instruktor. Jeho úkolem bylo zaškolit čs. piloty v létání na Hurricanech. F/O Ladislav Češek, Brit českého původu, dostal jako tlumočník za úkol překonávat jazykovou bariéru a Louis de Glehn byl povolán, aby čs. piloty třikrát týdně vyučoval angličtině. Pro tyto piloty byl vstup do Francouzského vojenského letectva, přeškolení na francouzské letouny a výuka francouzštiny, než se mohli stát operačními piloty v tamtom letectvu, vzpomínkou starou pouhých několik měsíců. Pro P/O Vladimíra Chocholína to bylo třetí letectvo, ve kterém sloužil od doby, kdy odešel z Československa, když byl příslušníkem polského letectva až do jeho porážky a své evakuace do Francie, kde vstoupil do Francouzského vojenského letectva.

P/O Jaroslav Štěrbáček

The squadron was declared operational on 17th August and made its first operational patrol later that day at 14:10. The squadron was part of 12 Group of RAF Fighter Command and part of Duxford’s ‘Big Wing’ Their first combat during the Battle of Britain came on 26th August when they engaged a formation of Do 215 bombers with Me 110 escorts. This action achieved the squadron’s first combat success with a Me 110 being shot-down by P/O Emil Fechtner, and a Do 215 by Sgt Eduard Prchal. However they also had three of their own Hurricanes shot down, although their pilots were saved. At the end of August, the squadron suffered its first loss with P/O Jaroslav Štěrbáček being shot down and killed on the 31st. He was the first Czechoslovak airman to be killed in RAF service.

310. peruť byla prohlášena za operační 17. srpna a jeho první operační hlídku později ten den v 14:10. Peruť byla součástí 12. skupiny Stíhacího velitelství RAF a Duxfordského “Velkého pluku”. Jejich první souboj během Bitvy o Británii se odehrál 26. srpna, kdy napadli formaci bombardérů Do 215 doprovázených Me 110. Při akci dosáhli prvního bojového úspěchu, kdy P/O Emil Fechtner sestřelil Me 110 a Sgt. Eduard Prchal Do 215. I když byly sestřeleny rovněž tři jejich vlastní Hurricany, ačkoliv se jejich piloti zachránili. Na konci srpna utrpěla peruť svoji první ztrátu, kdy byl 31. sestřelen a zabit P/O Jaroslav Štěrbáček. Byl prvním čs. letcem padlým v řadách RAF.

310 Sqn Battle of Britain pilots, September 1940.
Piloti 310. perutě, kteří se zúčastnili Bitvy o Británii, září 1940

During September the squadron was heavily engaged in combat over Essex and the Thames Estuary, and by the end of the Battle of Britain it had achieved the destruction of 37½ Luftwaffe aircraft. Three of its pilots were killed during the battle. This, including P/O Emil Fechtner, the squadron’s most successful pilot of the battle, who had achieved the destruction of 4 Luftwaffe aircraft, 1 probable and 1 damaged. He was killed on 29th October in a mid-air collision with F/Lt Jaroslav Malý, also of 310 Sqn.

Během září byla peruť často nasazena do boje nad hrabstvím Essex a ústím Temže a do konce Bitvy o Británii dosáhla zničení 37 a půl letadla Luftwaffe. Během bitvy byli zabiti tři její piloti, a to včetně nejúspěšnějšího pilota perutě v bitvě, P/O Emila Fechtnera, jenž dosáhl čtyř sestřelů jistých, jednoho pradvěpodobného a jeden stroj Luftwaffe poškodil. Přišel o život 29. října při srážce ve vzduchu s F/Lt Jaroslavem Malým, rovněž od 310. perutě.

With the ending of the Battle of Britain on 30th October, combat activity for the squadron rapidly declined with engagement of enemy aircraft replaced by uneventful patrols.

S ukončením Bitvy o Británii 30. října bojová činnost perutě proti nepřátelským letounům prudce klesla a nahradily ji hlídkové lety, při nichž se nic zvláštního nestalo.

1941

Commanding Officers:
Officer: Rank: From: To:
HESS Alexander, DFC S/Ldr 10/06/40 25/01/41
BLACKWOOD George D M S/Ldr 10/06/40 31/12/41
WEBER František S/Ldr 28/02/41 07/04/42
JEFFERIES-LATIMER Jerrard J, DFC S/Ldr 01/01/41 15/06/41
DOLEŽAL František, DFC S/Ldr 08/04/42 15/01/43
FOIT Emil S/Ldr 15/01/43 13/03/44
HRBÁČEK Hugo S/Ldr 13/03/44 21/05/44
RABA Václav S/Ldr 21/05/44 15/09/44
HARTMAN Jiří S/Ldr 15/09/44 14/09/45

With the critical requirement for pilots during the Battle of Britain now over, several of the squadron’s experienced, but older, pilots – Fürst, Hubáček, Kaucký, Prchal, Půda, Řechka and Šeda – were posted for non-front line flying and replaced with younger pilots. Sq/Ldr Hess, now 44, and one of the oldest pilots to have flown in the Battle of Britain, was posted to the Czechoslovak Inspectorate General in London on 28 February 1941, his operational flying career now over.

Když se kritická poptávka po pilotech za Bitvy o Británii stala minulostí, bylo několik zkušených, ale starších pilotů perutě – Fuerst, Hubáček, Kaucký, Prchal, Půda, Řechka a Šeda – odesláni k nebojovým leteckým jednotkám a nahrazeni piloty mladšími. Čtyřiačtyřicetiletý Sq/Ldr Hess, jeden z nejstarších pilotů, kteří bojovali v Bitvě o Británii, byl 28. února 1941 převelen na Československý inspektorát v Londýně a tím se jeho kariéra pilota uzavřela.

In February the squadron commenced offensive sweeps over northern France and also night patrols. These were interspersed with ‘Kipper’ patrols – patrols to protect British fishing boats in the North Sea against Luftwaffe attacks. These were to continue until July when the squadron was re-deployed to Martlesham Heath, in July. On 25th February, Duxford was bombed by the Luftwaffe at 22:30 and two Czech ground-crew, AC2 Pohner and LAC Zavadil, who were at dispersals, were killed as a result of the attack.

Duxford 1941.

V únoru peruť záhájila ofenzivní lety nad severní Francii a také noční hlídkování. Střídaly se s “ herinkovým” patrolováním k ochraně britských rybářských člunů v Severním moři před útoky Luftwaffe. To mělo trvat do července, kdy se peruť přesunula do Martlesham Heath. 25. února ve 22. 30 byl Duxford bombardován a dva príšlušníci pozemního personálu, AC2 Pohner a LAC Zavadil, kteří se nacházeli mimo kryt, byli při útoku zabiti.

Engagement with the Luftwaffe was now infrequent, but on the night of 12/13th April Acting S/Ldr Latimer achieved a ‘probable’ kill of a Ju 88 near Coventry. On 26th June, the squadron was re-deployed to Martlesham Heath, near Ipswich, Suffolk, and now coming under 11 Group Fighter Command. The squadron’s final victory before they re-deployed to Dyce was a Do 17 on 15 May shot down over the North Sea off North Foreland.

Střetnutí s Luftwaffe nyní nebyla častá, ale v noci z 12. na 13 dubna dosáhl mjr Latimer pravděpodobného sestřelu Junkerse 88 u Coventry. 26. července se peruť přemístila do Martlesham Heath u Ipswiche v hrabství Suffolk.a byla nyní součástí 11. skupiny Stíhacího velitelství. Posledním sestřelem perutě před stěhováním do Dyce ve Skotsku byl Dornier 17 poslaný k zemi 15. května nad Severním mořem u North Foreland.

12 July 1941, 310 Sqn celebrates the 1st anniversary of its formation at the Crown Hotel, Woodbridge, Suffolk.
12. července 1941 oslavuje 310. peruť první výročí od svého založení v hotelu “U koruny” ve Woodbridge.

On 19th July the squadron was re-deployed to Dyce, north-west of Aberdeen where they now came under 13 Group. At Dyce, working with a detachment of four aircraft at Montrose, their primary role was the night and day defence of Aberdeen and its surrounding area, included convoy patrols. The re-deployment north was marred by a Harrow aircraft, of 271 Sqn, crashing into the sea, 10 miles off Montrose, following an engine failure whilst transporting urgently needed equipment from Martlesham Heath to their new airbase. F/Sgt Evans, a British ground-crew member of 310 Sqn, was unable to escape from the sinking aircraft and drowned in the accident. The remaining six survivors were picked-up 1½ hr later from their dinghy by rescue boats without further incident.

19. července se peruť opět přesunula, do Dyce severovýchodně od Aberdeenu, čímž přešla pod 13. skupinu Stíhacího velitelství. V Dyce, společně se čtyřmi letadly umístěnými v Montrose, byla jejich hlavním úkolem v noci i za dne obrana Aberdeenu a jeho okolí včetně ochrany konvojů. Přesun na sever byl zkomplikován havárií letounu Harrow od 271. perutě do moře kvůli poruše motoru asi 16 km od Montrose. Ten převážel nutně potřebné vybavení z Martlesham Heath na novou základnu. F/Sgt Evans, britský příslušník pozemního personálu 310. perutě, se z potápějícího letadla nedostal včas a při nehodě se utopil. Zbývajích šest mužů bylo za hodinu a půl vyloveno ze své nafukovací dinghy záchrannými čluny bez další nešťastné události.

310 Sqn, Martlesham Heath, 1941

A highlight of many non-eventful patrols had been the escort of an aircraft flying a VIP passenger to the Shetland Islands on the 9th August and also on its return flight two days later. Shortly after the squadron were informed that the VIP they had been escorting was King George VI.

Vyvrcholením mnoha nezáživných hlídkových letů byl doprovod letounu s význačnýmim osobnostmi na Shetlandy 9. srpna a rovněž jeho zpáteční let o dva dny později. Krátce poté byla peruť informována, že tou význačnou osobou, kterou doprovázeli, byl král Jiří VI.

By late summer the last of the unit’s British RAF officers had been posted out to other squadrons and 310 Sqn was now under the command of Czechoslovak officers.

Koncem léta byli poslední britští důstojníci RAF od jednotky odveleni k jiným perutím a 310. peruť nyní byla pod velením československých důstojníků.

On 20th September the late recognition of a possible enemy aircraft, resulted in a Blenheim bomber from 21 Sqn being attacked off Kinnaird’s Head by two of 310 Sqn’s Hurricanes. One of the Blenheim’s engines was put out of action but it managed to land safely at Dyce with no injuries to its crew.

20. září mělo opožděné rozpoznání možného nepřátelského letounu za následek zaútočení na bombardér Blenheim od 21. perutě dvěma Hurricany 310. perutě u Kinaird´s Head. Jeden z motorů Blenheimu byl vyřazen z činnosti, ale tomu se podařilo bezpečně přistát v Dyce bez zranění posádky.

In late 1941 the squadron converted to Spitfires. During this conversion period five Spitfires were lost in training accidents but only one pilot: P/O W Sniechowski, a Polish Battle of Britain pilot with 310 Sqn, was killed on 8th December.

Koncem roku 1941 se peruť přeškolovala na Spitfiry. Během tohoto období bylo při haváriích během výcviku zničeno pět Spitfirů, ale pouze jeden pilot, P/O W. Sniechowski, polský účastník Bitvy o Británii u 310. perutě, se zabil 8. prosince.

Dyce, 11 November 1941, visit by President Eduard Beneš.

On 20th December 310 Sqn returned south when it was re-deployed to Perranporth, Cornwall as part of 10 Group Fighter Command. During their period in Scotland there had been little combat activity and their only combat success was a ‘probable’ Ju 88, over the North Sea about 8 miles off Aberdeen, by F/O Bergman on 13th August at 13:15.

20. prosince se 310. peruť vrátila na jih a přesunula se do Perranporthu v hrabství Cornwall, pod velení 10. skupiny Stíhacího velitelství. Během období ve Skotsku jednotka měla málo soubojů s nepřítelem a jediným bojovým úspěchem byl “pravděpodobný” sestřel Junkersu 88 nad Severním mořem asi 12 km od Aberdeenu F/O Bergmana 13. srpna v 13.15 hodin.

1942

‘A’ Flight Commanders:
Officer: Rank: From: To:
MALÝ Jaroslav F/Lt 12/07/40 12/12/40
SINCLAIR Gordon J, DFC F/Lt 12/07/40 12/12/40
DOLEŽAL František F/Lt 12/12/40 07/04/42
DAVIES Patrick B G F/Lt 12/12/40 29/08/41
BERGMAN Václav F/Lt 07/04/42 01/10/42
CHOCHOLÍN Vladislav F/Lt 01/10/42 01/02/43
HRBÁČEK Hugo F/Lt 01/02/43 15/10/43
HARTMAN Jiří F/Lt 15/10/43 11/08/44
DIVIŠ Miroslav F/Lt 11/08/44 06/01/45
DRBOHLAV Karel F/Lt 06/01/45 14/09/45

At Perranporth, 310 Sqn was mainly flying convoy patrols and also escorting PRU Spitfires to the Brest peninsular. Occasionally this routine would be broken with the interception of incoming Luftwaffee intruders. On 11th January a taxiing collision between F/O Kimlicka, who had landed on an incorrect runway and S/Ldr František Weber resulted in Weber being injured, which put an end to his operational flying. Following Weber’s accident, S/Ldr František Doležal was appointed the squadron’s C/O. The squadron was now also escorting Hurricanes and Whirlwinds on offensive raids to northern to France.

Z Perranporthu 310- peruť především hlídkovala nad konvoji a doprovázela průzkumné Spitfiry k bretaňskému poloostrovu a Brestu. Příležitostně byla tato rutina přerušena střetnutím s blížícími se narušiteli od Luftwaffe. 11. ledna došlo ke srážce F/O Kimličky, který přistál na nesprávné ranveji, s pojíždějícím S/Ldr Františkem Weberem, který byl zraněn a poté ukončil létání operačně. Po Weberově nehodě byl velícím důstojníkem perutě jmenován S/Ldr František Doležal. Jednotka nyní rovněž doprovázela Hurricany a Whirlwindy při jejich náletech na cíle v severní Francii.

310 Sqn, Perranporth, 1942

Sgt Škarvada become the squadron’s first PoW – on 4th February. Whilst on patrol with four other 310 Sqn Spitfires near the Scilly Isles, his Spitfire was last seen at about 12:50. His aircraft suffered an engine-failure forcing him to bail out. He landed in the sea and the cold subsequently caused him to loose consciousness. Whilst unconscious he was rescued by a German vessel which took him to France.

Sgt škarvada se stal 4. února prvním zajatým příslušníkem perutě. Při hlídce nad ostrovy Scilly s dalšími čtyřmi Spitfiry 310 byl jeho letoun naposledy spatřen ve 12.50. Škarvadovu letounu vysadil motor, což pilota donutilo vyskočit padákem. Přistál v moři a kvůli chladu postupně upadl do bezvědomí, když byl vyloven plavidlem německého námořnictva, které ho odvezlo do Francie.

On 12th April, whilst practicing the use of on-board cine-cameras during aerial-combat, two of 310 Sqn Spitfires were in collision over the sea near Perranporth. The tail of F/Sgt Halata’s Spitfire was clipped by the Spitfire of F/Lt Zimprich causing Halata’s aircraft to go into a near vertical dive into Gaer Sand killing the pilot outright. Zimmrich’s damaged Spitfire was seen to be flying very low from the sandhills towards the beach, its undercarriage up, but with the flaps down and engine cut. He overshot the beach and landed in the sea about 50 metres from the shore. For some minutes observers on the beach saw the tail of the Spitfire sticking out from the sea and a dark object, wearing a Mae-west, floating away from it. The beach observers attempted to form a human chain to reach the aircraft but were beaten back by the sea. His body was washed ashore on 14th July 1942 at Combe Martin, Devon.

12. dubna se během nácviku použití vestavěných kamer během leteckého souboje srazily dva ze Spitfirů 310. perutě nad mořem u Perranporthu. Ocas Spitfiru F/Sgt Halaty byl useknut Spitfirem F/Lt Zimpricha. Následoval let Halatova letounu téměř střemhlav do Gaer Sand, což pilota okamžitě zabilo. Bylo vidět, jak Zimprichův poškozený Spitfire letí velmi nízko od písečných kopců směrem k pláži, s podvozkem zataženým, klapkami dole a zhasnutým motorem. Pilot přeletěl nad pláží a přistál asi 50 metrů od břehu v moři. Několik minut bylo z pláže vidět ocas Spitfiru trčící z vody a tmavý předmět v Mae vestě, jak plave pryč od letadla. Lidé na břehu se pokusili utvořit lidský řetěz, aby se dostali až k letounu, ale moře jim to překazilo. Zimprichovo tělo bylo vyplaveno na břeh 14. července v Combe Martin v hrabství Devon.

On the 28th April, 310 Sqn achieved their first combat success, with 10 Group, when a reconnaissance Ju 88 was shot down by Vindiš and Foit.

28. dubna dosáhla 310. peruť prvního úspěchu v boji u 10. skupiny, když průzkumný Ju 88 byl sestřelen Vindišem a Fojtem.

In May 310 Sqn with 312 Sqn and 313 Sqn became the Czechoslovak Fighter Wing, based at Exeter under the command of W/Cmdr Alois Vašátko. The Czech Wing’s first operation was ‘Rodeo’ 11 – offensive fighter sweeps over enemy territory – on 1st June when 11 of 310 Sqn Spitfires participated in a uneventful sweep over France between Cap de la Hauge and Cherbourg.

V květnu se z 310., 312 a 313. perutě stal Československý stíhací pluk se základnou v Exeteru a pod velením W/Cmdr Aloise Vašátka. První akcí pluku bylo 1. června “Rodeo 11” – útoky stíhaček nad území obsazené nepřítelem, kdy se jedenáct Spitfirů 310. perutě zúčastnilo na letu mezi Cap de la Hauge a Cherbourgem. Během letu se nic zvláštního nestalo.

The Czech Wing’s first success came on 5th June during ‘Circus 7’, the escort of Boston light-bombers on a raid on the Luftwaffe airfield at La Morlaix. The Wing was attacked by 8 Fw 190s and in the ensuing dog-fight 5 of the enemy planes were damaged with only the Spitfire of Sgt Chlup being damaged. On the 23rd of that month, following successful aerial combat with F/Sgt Trejtnar, at 19,000 feet north of Exeter, Oberleutnant Armin Faber, flying a FW190A-3 became disorientated, flew north and instead of landing in France mistakenly landed at Pembrey in South Wales. Thus the RAF were gifted with a FW190A-3 for evaluation.

Čs. pluk dosáhl prvního úspěchu 5. června během akce “Circus 5” při doprovodu lehkých bombardérů Boston v náletu na letiště Luftwaffe v La Morlaix. Na pluk zaútočilo osm Fockewulfů 190 a v následujícím souboji kdo s koho bylo pět německých letadel poškozeno. Nám jediný Spitfire Sgt Chlupa. 23. června, po úspěšném vzdušném souboji s F/Sgt Trejtnarem ve výšce asi 6 500 metrů severně od Exeteru, ztratil Oberleutnant Armin Faber na Fw 190A-3 orientaci, letěl na sever, a místo ve Francii přistál omylem v Pembrey v jižním Walesu. Tím způsobem dostala RAF Fw 190 A-3 jako dar z nebes a nechala jeho vlastnosti v boji testovat.

On 12th July, the 2nd anniversary of the squadron’s formation was appropriately celebrated with F/Sgt Šrom and Sgt Pernica shooting down a low-flying Ju 88 into the sea near Bolt Head, South Devon. Later that month the squadron commenced ‘Rhubarb’ operations – offensive flights from Exeter over northern France in periods of low cloud/poor visibility searching for Luftwaffe airfields to attack–on.

12. července bylo druhé výročí založení perutě řádně oslaveno sestřelením nízkoletícího Ju 88 do moře u Bolt Head v jižním Devonu F/Sgt Šromem a Sgt Pernicou. Později téhož měsíce zahájila peruť operace “Rhurbarb” – útoky z Exeteru nad severní Francii za nízké oblačnosti a špatné viditelnosti, kdy piloti hledali německá letiště, aby na ně zaútočili.

310 Sqn, Redhill, 19 August 1942

On 19th August, 310 Sqn participated in ‘Operation Jubillee’ – Dieppe. Under the command of W/Cmdr Karel Mrázek and operating from Redhill their first mission was at 07:55 with the escort of Hurri-bombers to Bologne to prevent German e-boats attacking the invasion fleet at Dieppe. They returned to Redhill by 09:35 for re-fueling and re-arming, taking-off again at 10:20 for the landing area at Dieppe, returning by 11:55 with 3 probable Do 217s being claimed. Their final mission that day was at 14:10, returning by 15:00. Whilst ‘Operation Jubilee’ was ill-fated, it had been a successful day for 310 Sqn; 1 Luftwaffe aircraft destroyed, 3 probables, 6 damaged and S/Ldr Doležal was awarded a DFC for his role that day.

19. srpna se 310. peruť zúčastnila operace “Jubillee” – Dieppe. Pod velením W/Cmdr Karla Mrázka odstartovali z Redhillu poprvé v 07.55 jako doprovod Hurri-bomberů na přístav Bologne, aby zabránili německým rychlým člunům v útoku na invazní flotilu u Dieppe. Do Redhillu se vrátili v 09.35 k doplnění paliva a munice a opět odstartovali V 10.20 nad oblast vylodění u Dieppe. Přístáli do 11.55 a nárokovali si tři pravděpodobně sestřelené Dorniery 217. Jejich poslední operační let se toho dne uskutečnil ve 14.10 s návratem do 15.00. Ačkoiliv operace “Jubillee” skončila nezdarem, pro 310. peruť to byl den úspěšný – jedno letadlo Luftwaffe zničeno, tři pravděpodobně, šest poškozeno a S/Ldr Doležalovi byl za výkon toho dne udělen Záslužný letecký kříž.

During September they lost 2 pilots: Sgt Janata on 11th during a weather reconnaissance flight and Sgt Stanek on 22nd during Rhubarb 89. On 7th November P/O Doucha was also lost whilst flying Rhubarb 35 to Brest.

Během září ztratili dva piloty – Sgt Janatu 11. během průzkumu počasí a Sgt Staňka 22. během akce Rhubarb 89. Dne 7. listopadu rovněž přišli o ppor. Douchu při letu Rhubarb 35 nad Brest.

Exeter, October 1942

During the latter part of the year adverse weather conditions restricted offensive flying. The squadron reverted to playing a defensive role against Luftwaffe fighter-bombers attacking coastal installations along the southwest coast, but they achieved no combat success.

Během druhé části roku byly letecké útoky omezeny nepříznivým počasím. Peruť se vrátila k ochranné činnosti proti bitevním stíhačkám Luftwaffe útočícím na pobřežní cíle podél jihozápadního pobřeží Anglie, ale piloti nedosáhli žádného bojového úspěchu.

1943

‘B’ Flight Commanders:
Officer: Rank: From: To:
RYPL František F/Lt 12/07/40 10/12/40
JEFFERIES Jerrard J, DFC F/Lt 12/07/40 01/01/41
WEBER František F/Lt 10/12/40 28/02/41
KNIGHT M W B F/Lt 15/02/41 08/03/41
JANOUCH Svatopluk F/Lt 08/02/41 29/05/41
BODIE Crelin W, DFC F/Lt 08/03/41 03/06/41
KREDBA Miloslav F/Lt 29/05/41 14/02/42
FOIT Emil F/Lt 14/02/42 15/11/42
BURDA František F/Lt 15/11/42 27/02/43
HARTMAN Jiří F/Lt 27/02/43 01/06/43
CHOCHOLÍN Vladislav F/Lt 01/06/43 24/06/43
KIMLIČKA Bohuslav F/Lt 04/06/43 06/12/43
RABA Václav F/Lt 06/12/43 21/05/44
BERNARD František F/Lt 21/05/44 14/09/45

Offensive patrols over northern France continued and on 29th January the squadron was involved in a dog-fight over Morlaix airfield resulting in the loss of two 310 Sqn pilots, but it cost the Luftwaffe 1 Fw 190 destroyed, 1 probable and 2 damaged. On 27th February the squadron re-deployed to Predannack, Cornwall, where again their role was to conduct offensive sweeps over northern France and also convoy patrols.

Útočné hlídkové lety nad severní Francii pokračovaly a 29. ledna se peruť zapojila do souboje nad letištěm Morlaix, což mělo za následek ztrátu dvou pilotů 310. perutě, ale Luftwaffe to stálo jeden Fockewulf 190 zničený, jeden pravděpodobně a dva poškozené. 27. února se peruť přesunula do Predannacku v Devonu, kde bylo opět jejím úkolem provádění ofenzívních letů nad severní Francií a také doprovod konvojů.

On 26th June it was re-deployed to Castletown, Caithness, for a rest period. Here their role was the aerial defence of the Royal Navy ships and installations at Scapa Flow, Orkney Islands, and the squadron was equipped with high-altitude Spitfire VIs. A detachment was also based at Sumburgh, Shetland Isles. During this period there were only a few encounters with Luftwaffe aircraft.

26. června byla 310 přestěhována do Castletown v oblasti severního Skotska Caithness, aby si zde odpočala. Zde byla jejím úkolem obrana lodí Královského námořnictva a námořní základny Scapa Flow na Orknejích a peruť byla vyzbrojena výškovými Spitfiry VI. Část perutě byla umístěna rovněž v Sumburghu na Shetlandech. Během tohoto období došlo pouze k několika střetnutím s letadly Luftwaffe.

On 20th September, they were re-deployed south, initially to Ibsley, Hampshire, where they joined 312 and 313 Sqns to become part of the Ibsley Wing later to become known as the Czech Wing. They were mainly flying ‘Ramrods’ – short-range bomber raids to destroy ground targets – and also shipping reconnaissance flights. On Ramrod 87, a bomber raid on Brest on the 24th, F/Lt Chocholín was lost following aerial combat with a Me 110 over the English Channel about 20 miles off Quessant. He achieved a ‘probable’ with the Me 110, but in the engagement his aircraft was hit and he reported oil spurting into the cockpit. His aircraft was seen to go into a steady descent, trailing white smoke, and then crash into the sea. It is believed that he was overcome by fumes. He is remembered on panel 119 at the Runnymede Memorial.

20. září se piloti opět přesunuli na jih, nejprve do Ibsley v hrabství Hampshire, kde se přidali k 312. a 313. peruti, aby se stali součástí Pluku z Ibsley, který se stal později známý jako Český pluk. Létali hlavně operace “Ramrod” – bombardovací lety na krátkou vzdálenost ke zničení pozemních cílů, a také průzkumné lety k vyhledávání lodí. Při Ramrod 87, náletu na Brest 24. dne měsíce ztratila jednotka F/Lt Chocholína po vzdušném souboji s Me 110 nad kanálem La Manche asi 30 km od Quessantu. Pilot pravděpodobně sestřelil Me 110, ale při souboji byl jeho letoun zasažen a on hlásil stříkání oleje do kabiny. Bylo vidět, jak jeho letoun stále klesá, kouří se z něho, až havaroval do moře. Má se za to, že pilot se udusil výfukovými zplodinami. Jeho jméno je uvedeno na panelu 119 Památníku Runnymede.

310 Sqn, Llanbedr, December 1943

In November the Wing was re-named 134 Czech Airfield and became part of the 2nd Tactical Air Force.

V listopadu byl Pluk přejmenován na 134. České letiště a stal se součástí 2. Taktické letecké armády.

1944

Aircraft: From: To:
Hurricane I Jul 1940 Mar 1941
Hurricane IIA Mar 1941 Dec 1941
Spitfire IIA Oct 1941 Dec 1941
Spitfire Vb Nov 1941 Feb 1944
Spitfire Vc Jul 1944 Aug 1944
Spitfire VI Jul 1943 Sep 1943
Spitfire IX Jan 1944 Feb 1946

Between 20th January and 8th February the squadron was re-equipped with Spitfire Mk IXs. 134 Czech Airfield was renamed to 134 Czech Wing and was re-deployed to Mendlesham. Here they undertook dive-bombing training in preparation for D-Day and on 3th April were re-deployed to Appeldram, West Sussex.

Od 20. ledna do 8. února byla peruť přezbrojena na Spitfiry Mk IX. 134. České letiště bylo přejmenováno na 134. Český pluk a byl přemístěn do Mendleshamu. Zde prodělala výcvik v bombardování střemhlav v přípravách na vylodění a 3. srpna se piloti stěhovali do Appledramu v hrabství West Sussex.

The squadron participated in ‘Operation Neptune’; the landing operation phase of ‘Operation Overlord’, more commonly known as D-Day. The flew a total of 48 sorties during four missions during the day. The first was a 07:20 take-off, when the Czech Wing led by Gp/Cpt ‘Sailor’ Malan provided low cover for landing troops and ships at the Juno landing beach. They returned at 09:15, and after refueling and re-arming the 2nd mission took off at 12:15 under the command of W/Cmdr Vybíral and returned at 14:25. The 3rd mission, led by S/Ldr Raba, took off at 16:30 and returning at 18:00. The final mission took off at 20:35, under the command of F/Lt Hartman, and returned at 22:35. Apart from some light flak they encountered no German air activity during that day.

Peruť v se zúčastnila operace “Neptun”, fáze vyloďování operace “Overlord”, běžněji známé jako Den D. Během dne podnikli její piloti 48 letů během čtyř akcí. První začala startem v 07:20 kdy Český pluk vedený Gp/Cpt Malanem přezdívaným “námořník” poskytoval vyloďujícím se jednotkám a lodím na pláži Juno vzdušné krytí v malé výšce. Vrátili se v 09:15 a po doplnění paliva a střeliva odstartovali k druhé akci ve 12:15 pod velením W/Cmdr Vybírala, z níž přistáli ve 14:25. K třetí misi odstartovali pod velením mjr Raby v 16:30 a vrátili se v 18:00. Akce poslední začala v 20:35 pod velením F/Lt Hartmana a byli zpět v 22:35. Toho dne se kromě palby lehkého flaku nesetkali s žádnou vzdušnou činností Němců.

On 28th June the squadron was re-deployed to Plumelot, France and their role was to attack ground targets. However the perceived casualty rate that 2nd Tactical Air Force was expected to have in France meant that the squadron would quickly have a pilot shortage. Because of this, on 30th June, the squadron was re-deployed back to England. Initially based at Lympne, Kent, where its role was anti-V1 patrols and also the escort of Halifax and Lancaster bombers on raids to France.

28. června peruť přelétla do Plumelotu ve Francii a měla za úkol útočit na pozemní cíle. Ale předpokládané procento ztrát, které bylo u 2. Taktické letecké armády ve Francii očekáváno znamenalo, že peruť bude brzo mít nedostatek pilotů. Kvůli tomu byla jednotka 30. června přesunuta zpět do Anglie, nejprve na základnu v Lympne, kde měla za úkol sestřelovat bezpilotní V-1 a také doprovod bombardérů Halifax a Lancaster při náletech nad Francii.

On 7th July the Czechoslovak Wing was pulled out of the front line for a rest period and re-deployed to Digby. With little operational flying being undertaken, many of the pilots volunteered for ‘Ranger’ patrols – flights over enemy territory with the intention of occupying and tiring enemy fighters. – over Belgium and Holland. The final combat victory for 310 Sqn came on 8th August when F/O Mašek and Sgt Elbogen, flying a ‘Ranger’ patrol, shot down a Do 217 east of Nijmegen, Holland. On the 28th of that month the squadron re-deployed to North Weald.

7. července byl Československý pluk stažen z fronty k odpočinku a přelétnut do Digby. Při malém počtu hodin operačního létání řada pilotů se dobrovolně zúčastnila akcí “Ranger” – letů nad územím obsazeným nepřítelem s úmyslem zaměstnat a unavit nepřátelské stíhače nad Belgií a Holandskem. K poslednímu sestřelu 310. perutě došlo 8. srpna, kdy F/O Mašek a Sgt Elbogen během akce “Ranger” sestřelili Do 217 východně od Nijmegenu.v Holandsku. 28. dne toho měsíce byla 310. přemístěna do North Wealdu.

North Weald, 1944

The squadron participated in ‘Operation Market Garden’ – the capture of the Arnhem Bridge and other bridges in Holland to give Allied ground forces a route into Germany. In this ill-fated operation they provided escort on 17th September to transport aircraft and gliders for the initial drop by British airborne troops and also, despite the bad weather in the Arnhem region, subsequent supply drops to the paratroops surrounded there.

Peruť se zúčastnila operace “Market Garden” – dobytí mostů nejen v Arnhemu v Holandsku, aby spojenecké pozemní jednotky tudy pronikly do Německa. Při této nešťastné akci doprovodila 17. září dopravní letouny a kluzáky při jejich prvnímu shozu britských parašutistů a také navzdory špatnému počasí v oblasti Arnhemu při dalších shozech materiálu zde obklíčeným parašutistům.

For the remainder of the year, 310 Sqn’s role was the escort of bombers on raids to Germany. On 29th December the squadron was re-deployed to Bradwell Bay, Essex.

Po zbytek roku byl úkolem 310. perutě doprovod bombardérů při náletech na Německo. 29. prosince se jednotka přestěhovala do Bradwell Bay v Esssexu.

1945

Bases:
Group: Base: Map key: From: To:
12 Duxford, Cambridgeshire.
17 10/07/40 26/06/41
12 (detachment at Coltishall, Norfolk.) 19 (27/03/41) (31/03/41)
11 Martlesham Heath, Suffolk. 16 26/06/41 20/07/41
13 Dyce, Aberdeenshire. 24 20/07/41 15/12/41
13 (detachment at Montrose.) 23 (23/07/41) (01/11/41)
13 (detachment at Montrose.) 23 (09/12/41) (12/12/41)
10 Perranporth, Cornwall. 1 20/12/41 08/03/42
10 (detachment at Predannack, Cornwall.) 2 (09/02/42) (11/02/42)
10 Warmwell, Dorset. 6 08/03/42 21/03/42
10 Perranporth, Cornwall. 1 21/03/42 07/05/42
10 Exeter, Devon. 5 07/05/42 26/06/43
10 (detachment at Bolt Head, Devon.) 4 (12/05/42) (13/07/42)
11 (detachment at Redhill, Surrey.) 10 (01/07/42) (07/07/42)
10 (detachment at Bolt Head, Devon.) 4 (27/07/42) (03/08/42)
11 (detachment at Redhill, Surrey.) 10 (16/08/42) (20/08/42)
10 (detachment at Bolt Head, Devon.) 4 (24/08/42) (31/08/42)
10 (detachment at Warmwell, Dorset.) 6 (05/09/42) (06/09/42)
10 (detachment at Bolt Head, Devon.) 4 (07/09/42) (23/09/42)
10 (detachment at Harrowbeer, Devon.) 3 (07/09/42) (07/09/42)
10 (detachment at Bolt Head, Devon.) 4 (05/02/43) (13/02/43)
10 (detachment at Bolt Head, Devon.) 4 (01/03/43) (09/03/43)
13 Castletown, Caithness. 25 26/06/43 21/09/43
13 (detachment at Sumburg, Shetland Isles.) 26 (20/07/43) (21/09/43)
10 Ibsley, Hampshire. 7 22/09/43 02/12/43
9 Llanbedr, Gwynedd. 22 02/12/43 15/12/43
10 Ibsley, Hampshire. 7 15/12/43 19/02/44
12 Mendlesham, Suffolk. 18 20/02/44 28/03/44
12 (detachment at Hutton Cranswick, Yorkshire.) 21 (21/02/44) (24/02/44)
13 Southend, Essex. 12 29/03/44 03/04/44
2TAF Appeldram, West Sussex. 8 03/04/44 22/06/44
2TAF Tangmere, West Sussex. 9 22/06/44 28/06/44
2TAF B10 Plumetot, France. 28/06/44 29/06/44
2TAF Tangmere, West Sussex. 9 29/06/44 03/07/44
2TAF Lympne, Kent. 11 04/07/44 11/07/44
12 Digby Lincolnshire. 20 11/07/44 28/08/44
12 (detachment at Hutton Cranswick, Yorkshire.) 21 (13/07/44) (28/08/44)
11 North Weald, Essex. 14 28/08/44 29/12/44
11 Bradwell Bay, Essex. 15 29/12/44 27/02/45
11 Manston, Kent. 12 27/02/45 07/08/45
Hildesheim, Germany. 07/08/45 13/08/45
Prague-Ruzyne, Czechoslovakia. 13/08/45 14/09/45
Prague-Kbely, Czechoslovakia. 14/09/45 15/02/46

The closing months of the war saw 310 Sqn continuing to provide escort for ‘Ramrod’ missions into northern Holland and Germany, but as the front line moved further eastwards these gradually declined. On 27th February, the squadron re-deployed to Manston from where it provided fighter escort to gliders and transport aircraft participating in ‘Operation Varsity’ – the crossing of the Rhine into Germany.

Během posledních měsíců války 310. peruť pokračovala v doprovázení při letech “Ramrod” nad severní Holandsko a Německo, ale jak se fronta pohnula na východ, těchto rychle ubylo. 27. února se piloti přemístili do Manstonu, odkud poskytovali stíhací doprovod kluzákům a dopravním letounům při operaci “Varsity” – překročení Rýna do Německa.

The squadron’s last offensive mission was on 25th April when they attacked coastal batteries at Wangerooge, on the East Frisian Islands, off the north German coast. In the closing days of the war General Patton’s 3rd US Army was already fighting in western Czechoslovakia and the Czechoslovak Government in Exile in London made strenuous attempts to have the three Czechoslovak RAF squadrons re-deployed to liberate Czechoslovak territory so that they could participate in the liberation of Prague. Despite these attempts they were continually stalled by the Russians. Finally, on 7th May, the Russians refused permission for the three Czechoslovak RAF fighter squadrons to participate in the liberation of their homeland.

Poslední útočný let perutě se uskutečnil 25. dubna, kdy zaútočila na pobřežní baterie ve Wangerooge na Východofríských ostrovech u německého pobřeží. V posledních dnech války už třetí americká armáda bojovala v západních Čechách a československá exilová vláda se usilovně snažila dát přelétnout tři čs. perutě RAF do Československa, aby se mohly podílet na osvobození Prahy. U těchto pokusů Rusové opakovaně hráli o čas . Nakonec 7. května Rusové odmítli třem československým perutím RAF zúčastnit se osvobození své vlasti.

Instead they participated in ‘Operation Nestegg’, where they provided patrol cover for Allied Forces who were making a seaborne landing on the Channel Islands. On 7th June they were again to provide patrol cover to the Channel Islands; this time as escort to King George VI and Queen Elizabeth making a visit to the only British territory that had been occupied by the Germans during the war.

Místo toho se zúčastnili operace “Nestegg” ,kde spojeneckým jednotkám poskytovali krytí ze vzduchu při vylodění na ostrovech v kanálu La Manche, 7. června opět kryli ostrovy ze vzduchu, tentokrát jako doprovod králi Jiřímu VI. a královně Elisabeth, když ti navštívili jediné britské území, jenž bylo Němci za války okupováno.

W/O Jindřich Landsman

On 15th June the squadron suffered its last fatality of the war. Twelve of 310 Sqn aircraft were carrying out practice attacks with Mustang aircraft of 65 Group USAAF, when W/O Jindřich Landsman was killed in a tragic accident. He was flying a Spitfire F. Mk IXc, MH323 when at 14:35 he was in collision from underneath with another 310 Sqn Spitfire F. IXc, MH330, flown by F/O Popelka. Landsman’s Spitfire was seen to dive straight into the North Sea off Potter Bar, Suffolk. Popelka managed to bail out at 10,000 feet, being struck by the tail-plane on exiting the cockpit, and landed in rough seas. He was unable to inflate his dinghy but was supported by his Mae-West for about an hour when he was picked up by the trawler ‘Florio’. Despite an extensive Air-Sea Rescue search no trace was found of W/O Landsmann or his aircraft. He is commemorated on panel 269 at the Runnymede Memorial.

15. června peruť utrpěla poslední ztrátu na životech během války. Dvanáct letadel provádělo cvíčné útoky s Mustangy 65. skupiny USAAF, když W/O Lansman zahynul během tragické nehody. Letěl na Spitfiru F verze IXc číslo MH323, když v 14:35 zespodu vrazil do jiného Spitfiru F IXc číslo MH330 pilotovaného F/O Popelkou. Bylo vidět, jak Landsmanův Spitfire padá střemhlav přímo do Severního moře u Potter Bar, Suffolk. Popelkovi se ve výšce tři a půl tisíce metrů podařilo vyskočit, i když ho při opouštění kabiny udeřil ocas letounu. Přistál v rozbouřeném moři a nebyl schopen nafouknout záchranný člun, ale za pomoci plovací vesty vydržel asi hodinu, než ho vylovil rybářský člun “Florio”. Navzdory úsilovnému hledání Letecké záchranné námořní služby nebyla nalezena žádná stopa po W/O Landsmanovi ani jeho letounu. Je připomenut na panelu 29 Památníku Runnymede.

310 Sqn, Manston, Spring 1945.
S českým označením, Manston, léto 1945

Finally in August, some three months after the war in Europe had finished, the Czechoslovak RAF squadrons were given permission by the Russian liberators to return to their homeland. During this waiting period they had been re-equipped with new Spitfire Mk IXs – marked in Czechoslovak Air Force markings – and their uniforms now carried Czechoslovak Air Force ranks. They left Manston on 7th August to fly back in stages, to Prague. They had reached Hildesheim, Germany, when bad weather prevented any further flying. After a week’s delay there, they were able to continue to Prague, arriving at Ruzyně airport, Prague, at 17:00 on 13th August.

Konečně v srpnu, tři měsíce poté, co válka v Evropě skončila, dostaly čs. perutě RAF od ruských osvoboditelů povolení vrátit se do své vlasti. Během tohoto čekání dostaly nové Spitfiry Mk IX v kamufláži Československého vojenského letectva a jejich uniformy nyní byly označeny těmito hodnostmi. 7. srpna odstartovali z Manstonu, aby letěli do Prahy po etapách. Přistáli v Hildesheimu v Německu, když jim špatné počasí zabránilo pokračovat v letu. Po týdenním zdržení mohli pokračovat v cestě a 13. srpna v 5 hodin ráno přistáli na ruzyňském letišti v Praze.

With Czech markings, Manston, Summer 1945

On 14th September they re-deployed to Kbely airbase, Prague. The squadron was officially disbanded from the RAF on 16th February 1946 and became the 10th Fighter Regiment (10. Stíhací pluk) of the 1st Air Division (1. letecká divize) in the post-WW2 Czechoslovak Air Force.

14. září se 310. peruť přestěhovala na letiště Kbely v Praze. Jednotka byla oficiálně vyřazena z Královského vojenského letectva 16. února 1946 a v Československém poválečném letectvu se stala se 10. Stíhacím plukem 1. Letecké divize.

Summary of 310 Sqn’s activities during WW2 :

• 32 Pilots killed
• 2 ground-crew killed
• 4 pilots became PoW’s
• 2 pilots shot down over occupied territory; they evaded capture and reached
Spain from where they returned to England
• 9 pilots awarded DFC medals.
• 49 aircraft lost on operations
• 18 aircraft lost due to training accidents
• 65 Luftwaffe aircraft destroyed
• 4 V1 rockets destroyed
• 18 Luftwaffe aircraft claimed as ‘probable’
• 30 Luftwaffe aircraft claimed as ‘damaged’
• 10,985 sorties flown

Souhrn činností 310. perutě během druhé světové války :

• 32 pilotů zabito
• 2 příslušníci pozemního personálu zabiti
• 4 piloti padli do zajetí
• 2 piloti byli sestřeleni nad okupovaným územím, unikli zajetí a dostali se do
Španělska, odkud se vrátili do Anglie
• 9 pilotů bylo vyznamenáno Záslužným leteckým křížem DFC
• 49 letounů zničeno při operačních letech
• 18 ztraceno kvůli haváriím při výcviku
• 65 letadel Luftwaffe zničeno
• 4 rakety V1 zničeny
• 18 letounů Lutfwaffe nárokováno jako sestřelené pravděpodobně
• 30 letadel Luftwaffe označeno jako poškozené
• Vykonáno 10 985 operačních letů

Article last updated 27 April 2013

This entry was posted in 310 Sqd, Information. Bookmark the permalink.

9 Responses to 310 Sqn – We Fight to Rebuild

 1. Anton Regner says:

  A wonderful recapitulation of the history of 310 Fighter Squadron.
  My father, Otto Regner was a member of this squadron from 1940 to 1945 (perhaps from the squadron’s inception as he served in the French air force as well after leaving Czechoslovakia in 1939 and was then transferred to England).
  He was an LAC aircraft mechanic, I think I can pick him out in one or two of the photos shown in this article but can’t be certain.
  Anton Regner.

 2. Hank Kravec says:

  Great article. I see my father in the last picture of the squad on the plane’s wings. He is the first on the right next to the fuselage. We also have a copy of this picture. T W/O John Kravec.

 3. Brian Steele says:

  Interesting read, discovering more about my Grandfather, ie i didn’t know he was in the airforce until recently, Josef Tutka LAC 310 fighter and LAC 311 bomber

 4. Pingback: A timely encounter with a visitor at IWM Duxford – volunteer london blog

 5. Julie Kling says:

  Very interesting read. My grandfather was LAC Jaroslav Kambersky FE with 310 SQN

  • Jan Waisser says:

   Dear Julie,
   Would you be so kind to contact me via e-mail to this website.. Mr. Kambersky was my forefather. Our family have lost any traces to him back in 50s. BTW: It was 311th SQN
   Jan

 6. Ian Lister says:

  Interesting read…my uncle was Vaclav Bergman who flew with 310 from 1940 to 1942.

 7. Vic Marshall says:

  A very informative summary of 310 Sqn from beginning to end.
  Vic Marshall

 8. John Rennison says:

  Excellent run through the history of 310 Squadron …
  John Rennison

Leave a Reply to Julie Kling Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.