Circus 157 – 70th Anniversary


Saturday, 5th May 2012

Sobotu 5.května 2012

You are most cordially invited to attend two evening commemoration ceremonies in Ypres, Belgium.

Srdečně Vás zveme na dvě večerní pamětní oslavy v Ypres v Belgii.

To honour the fallen pilots and to commemorate the 70th anniversary of RAF Operation Circus 157, there will be a 7pm gravesite ceremony organised in the Ypres Town Cemetery Extension, which will be immediately followed by an 8pm attendance at the Last Post Ceremony under the Menin Gate Memorial. Please see the Last Post calendar at www.lastpost.be

Na počest čtyř padlých pilotů a ku příležitosti 70. výročí RAF Operace Circus 157 bude v 19 hod. uspořádána pamětní slavnost u hrobů pilotů na Ypres Town Cemetery Extension, po níž bude ve 20 hod. následovat účast na slavnostním obřadu Last Post u památníku Menin Gate v Ypres (www.lastpost.be).

_______________________________________________________________

Sgt Karel Pavlík

On May 5th 1942, the RAF launched Operation Circus 157: a composite force of 6 Boston bombers escorted by 36 Spitfires flown by British, Belgian, Czechoslovak, Norwegian, Rhodesian, Canadian and Dutch pilots taking part in a mission to bomb a power plant near Lille.

5. května 1942 spustila RAF tzv. Operaci Circus 157. Tato akce měla za úkol zničit elektrárnu v blízkosti Lille v severní Francii a zúčastnilo se jí 6 bombardérů Boston, doprovázených 36 stíhačkami Spitfire. Nasazená letadla pilotovali Britové, Belgičané, Čechoslováci, Norové, Kanaďané, Rodézan a Nizozemec.

F/Sgt Stacey Jones

The Luftwaffe scrambled 21 Focke Wulf fighters to intercept the RAF fleet.

Luftwaffe dala dohromady 21 stíhaček Focke Wulf, aby narušily průběh této operace.

Only 6 managed to make contact with the returning Spitfires in the skies above Ypres but even that proved fatal! 5 Spitfires were quickly lost with four of the five pilots being killed: Sgt Pavlík – Czechoslovak, F/LT De Hemptinne – Belgian, Sgt Ribout – Canadian and F/Sgt Jones – Brit.F/Lt de Hemptinne

Pouze 6 z nich se dostalo do kontaktu s navracejícími se Spitfiry na obloze nad Ypres, ale i to mělo fatální následky! Během 20minut bylo 5 Spitfirů sestřeleno a čtyři z pěti pilotů RAF mrtví: Sgt Pavlík – Čech, F/Lt De Hemptinne – Belgičan, Sgt Ribout – Kanaďan a F/Sgt Jones – Brit.

The 5th pilot, another Czech, managed to escape and fight another day. The four fallen pilots were eventually buried side by side in CWGC Ypres Town Cemetery Extension.

.

Sgt Roland Joffre Ribout

Pátému pilotovi, dalšímu Čechovi – veliteli perutě Františku Fajtlovi – se podařilo uniknout a později se navrátil k RAF. Čtyři padlí stíhači byli pohřbeni vedle sebe na vojenském hřbitově CWGC Ypres Town Cemetery Extension.

The Belgian pilot´s remains were later removed to the cemetery in Evere.

Belgický pilot byl později exhumován a pohřben na čestném hřbitově belgických vojenských pilotů v Evere.

.

_______________________________________________________________

.

Programme of the evening ceremonies
Program večerních slavností

19:00 Circus 157 Remembrance

Ceremony at the Pilots’ Graves CWGC Ypres Town Cemetery Extension
Ceremonie u hrobů pilotů na vojenském hřbitově CWGC Ypres Town Cemetery Extension

Commemoration of the RAF Operation Circus 157 of the 5th May 1942 and the pilots Sgt Pavlík, F/Lt De Hemptinne, Sgt Ribout and F/Sgt Jones.

Pamětní oslava RAF Operace Circus 157 z 5. května 1942, na počest pilotů Sgt Pavlíka, F/Lt De Hemptinna, Sgt Ribouta a F/Sgt Jonese

.

Call to Attention
Tribute offered by Mr. Chris Lock, Lest We Forget Battlefield Tours (Flanders)
Prayer by Father Brian Llewellyn of St. George´s Memorial Church in Ypres
Last Post performed by the buglers of the Last Post Association
Exhortation
One minute silence
Lament played by Piper Mr. Pierre Dervaux
Wreath laying
Kohima Prayer
Réveille

Call to Attention (“Výzva k pozoru”)
Projev na památku Operace Circus 157, pan Chris Lock – Lest We Forget Battlefield Tours
Modlitba – Otec Brian Llewellyn ze St. George´s Memorial Church v Ypres
Večerka v přednesu trubačů Last Post Association Ypres
Exhortation (“Připomenutí”)
Jedna minuta ticha
Lament v přednesu dudáka pana Pierra Dervaux
Pokládání věnců
Modlitba Kohima
Réveille

20:00 Menin Gate Memorial

Attendance at the Last Post Ceremony and wreath placement
Účast na ceremoniálu Last Post a položení věnců

Amongst the Guests of Honour will be present:
Mezi čestnými hosty budou přítomni:

Group Captain Ian Middleton BA MBA FRAeS RAF (Retd),
Col. Hvorecký, the Defence Attaché of the Czech Republic for Benelux,
Plk. Hvorecký, vojenský atašé ČR v Beneluxu
Major Gazaille of the RCAF,
The Family of Sgt. Pavlík,
Rodina Sgt. Pavlíka
Mr. Steve Douglas, Director of the Maple Leaf Legacy Project,
Mr. S.D., Ředitel projektu Dědictví javorového listu
Mr. André Santy, President of the Belgian RAF and SAAF Veterans´ Association,
Pan André Santy, president belgické FAF/SAAF veteránské asociace
Mr. Andrew White, the Acting Chairman of the RBL Ypres Branch
Pan Andrew White., předseda Royal British Legion v Ypres
And the standards of the Koninklijke Entente
A zástavy Královské Entente

After the conclusion of the Last Post ceremony, there will be an opportunity for the Toast of Remembrance at the Ypra Inn (reserved room) opposite the Menin Gate Memorial to the Missing.

Po ukončení ceremoniálu Last Post bude možno sejít se u přípitku na počest padlých v Ypra Inn (rezervovaná místnost) naproti Meninské bráně -památníku nezvěstným.

R.S.V.P. by 28th April 2012
R.S.V.P. do 28. dubna 2012

N.B. Please inform us if you wish to lay a wreath at either ceremony.
N.B. Dejte nám laskavě vědět, budete-li pokládat věnec.

Organised by:
Organizace:

Milena Kolaříková and Chris Lock
Lest We Forget Battlefield Tours (Flanders)
Tel 0032(0)51623331
info@lestweforget.vpweb.be
This entry was posted in 313 Sqd, Anniversary, Ceremony, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

1 Response to Circus 157 – 70th Anniversary

  1. darren maltby says:

    Attended this service, as Vice Chair of the Royal British Legion, Carlton and District Branch, Gedling, Nottinghamshire. England.
    Having served in the RAF Regiment it was an honour indeed a privlidge to be allowed to pay our respects to those who secured our freedom.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.