The Kroměříž district  Czechoslovak RAF airmen remembered

Uctění památky československých příslušníků RAF
z kroměřížského okresu.The symbolic bouquet in national colours is the form of saying thank you by the Free Czechoslovak Associates Ltd. – Sdružení letců svobodného Československa s.r.o., which was formed in the United Kingdom. All three Directors – Barry Kudláček, Tom Doležal and Dagmar Šišková-Johnson, are descendants of Czechoslovak RAF airmen. This year, they initiated a project in the Czech Republic to honour the memorial sites of all airmen mentioned in the publication “Men in RAF uniforms from the Kroměříž district for the freedom of Czechoslovakia 1939-1945”.

Symbolická kytička v národních barvách je forma poděkování sdružení Free Czechoslovak Air Force – Svobodné československé letectvo, založené v Anglii. Jeho výkonnými členy jsou tři potomci československých „rafáků“ – Barry Kudláček, Tom Doležal a Dagmar Šišková-Johnson. V letošním roce vznikl z jejich podnětu projekt pro Českou republiku, uctít touto formou památná místa mužů uvedených v publikaci „Muži v uniformách RAF z okresu Kroměříž za svobodu Československa 1939-1945.“


The project was launched on 31 March 2022, when Dagmar Šišková-Johnson during a visit to her family in Moravia, laid the first bouquet at the memorial plaque of her father, Alois Šiška in his native Lutopecny. The mayor of the village Petr Navrátil was also present.

Projekt byl zahájen 31. března 2022. Za účasti Dagmar Šiškové-Johnson při návštěvě rodiny na Moravě byla položena první kytička u pamětní desky jejího otce genmjr. Aloise Šišky v rodných Lutopecnách. Přítomen byl starosta obce Petr Navrátil.


On the same day, another FCAFA bouquet was also placed at the memorial plaque to five Kroměříž-born airmen at Hanácké square in Kroměříž. They are: Zdeněk Bachurek, Svatopluk Bachurek, Miloslav Eugen Mikulík, ladislav Ševčík and Karel Valach. Zdenka Trávníčková, niece of Alois Šiška and author of the aformentioned publication, was instrumental in creation of both plaques.

Téhož dne byla položena kytička též k pamětní desce pěti kroměřížských rodáků na Hanáckém náměstí v Kroměříži. Na desce jsou uvedena jména: Zdeněk Bachurek, Svatopluk Bachurek, Miloslav Eugen Mikulík, Ladislav Ševčík a Karel Valach. Obě pamětní desky vznikly z podnětu Zdeňky Trávníčkové, neteře gen. Šišky, autorky zmíněné publikace.


The next commemorative act followed on April 3, 2022 at the memorial plaque in Holešov, which is mounted on the primary school building. Dagmar Šišková-Johnson placed the bouquet there, together with Jan Dúbravčík, a former military pilot, who initiated the creation of this plaque. He also published several aviation-related publications himself. The plaque bears ther following names: Karel Bednařík, Jan Hein (Haina), Josef Hrůza, Jaroslav Chmelík, Robert Osenský (Ossendorf) a Karel Valášek.

Další pietní akt následoval dne 3. dubna 2022 u pamětní desky v Holešově, na budově ZŠ za účasti Dagmar Šiškové-Johnson a Ing. Jana Dúbravčíka, bývalého vojenského pilota, který vznik pamětní desky inicioval. Sám vydal též několik publikací s leteckou tematikou. Na desce uvedena jména příslušníků RAF: Karel Bednařík, Jan Hein(Haina), Josef Hrůza, Jaroslav Chmelík, Robert Osenský (Ossendorf) a Karel Valášek.


The two locations near Bystřice pod Hostýnem were next on the list. First in the village of Bílavsko, where the bouquet was placed by the urn containing the ashes of František Josef Sadil, followed by visit to Chvalčov, where, at presence of Mr Chládek, the council representative, the bouquet was placed at the war memorial on which are the names of the two fighter pilots, Evžen Halamásek and Rupert Krupica.

Téhož dne byla v oblasti Bystřice pod Hostýnem položena kytička na hrob v obci Bílavsko, k urně s ostatky Františka, Josefa Sadila. Následně v obci Chvalčov byla kytička položena k pomníku, na kterém jsou uvedena jména dvou stíhacích pilotů – Evžena Halamáska a Ruperta Krupici. Přítomen byl zástupce obce Dipl.Ing. Chládek.


The last FCAFA-related stop during Dagmar Šišková-Johnson’s Spring visit took place on 7 April 2022 at the RAF memorial at Olšany cemetery in Prague. Together with her cousin Zdenka Trávníšková they laid the bouquet at this memorial, which is also the final resting place of the ashes of Zdeněk Bachurek, Alois Šiška, Lubomír Úlehla and Petr Uruba as all those were born in Kroměříž region.

Poslední zastávkou Dagmar Šiškové-Johnson v souvislosti s FCAFA projektem byl 7. dubna 2022 památník letců RAF v Praze na Olšanech. Společně se sestřenicí Zdeňkou Trávníčkovou položily kytičku na památník, který je rovněž místem pro uložení urny Bachurka Zdeňka, Aloise Šišky, Úlehly Lubomíra, Petra Uruby, kteří mají své kořeny na Kroměřížsku.


The project continued in May with a visit to Prostějov and Přerov. On May 4, 2022, a bouquet was laid by Zdeňka Trávníčková at the memorial to the Czechoslovak RAF airmen in Prostějov, on which Svatopluk Bachurek, Vilém Michálek and Karel Valach are remembered. Also present was Ladislav Staněk from the Prostějov branch of the Airmen’s Union.

Projekt pokračoval v měsíci květnu návštěvou Prostějova a Přerova. Dne 4. května 2022 byla položena kytička Zdeňkou Trávníčkovou k památníku čs. letcům v Prostějově, na němž jsou vzpomenuti Bachurek Svatopluk, Michálek Vilém, Valach Karel. Přítomen byl Staněk Ladislav za pobočku Svazu letců Prostějov.


On 7 May 2022 a bouquet was placed at the joint memorial to the fallen of the second world war and the RAF airmen, namely Jaroslav Lančík and Rudolf Němeček at the presence of Miroslav Smětava, former pilot and member of Přerov Airmen‘s Union branch.

Následně 7. května 2022 byla položena kytička v Přerově k pomníku obětem 2. světové války a letců RAF. Na pomníku jsou uvedena jména Lančíka Jaroslava a Němečka Rudolfa. Přítomen byl zástupce pobočky Svazu letců v Přerově, Smětava Miroslav, bývalý pilot.


Another bouquet was laid at the memorial plaque of Gen. Karel Janoušek, who was born in Přerov.

Kytička byla položena též k pamětní desce gen. K. Janouška, rodáka z Přerova.


On 8 May 2022 another bouquet was placed at the memorial to the fallen of both world wars at Halenkov, nr. Vsetín, which bears the name of František Politzer, whose family came from the kroměříž region. Present were representatives of the local council, led by the Mayor Radek Chromčák.

Dne 8. května 2022 byl vzpomenut u pomníku padlých obou válek v Halenkově na Vsetínsku Politzer František, jehož rodina pochází z Kroměřížska. Přítomni zástupci obce se starostou Ing. Chromčákem Radkem.


On the same day the FCAFA bouquet was also laid during the unveiling ceremony of the plaque to the Halenkov-born Emil Mikulenka.

Téhož dne byla odhalena v Halenkově pamětní deska rodákovi plk. Emilu Mikulenkovi. Při slavnostním aktu byla u desky položena také kytička FCAFA.


The next stop was the cemetery at Bystřice pod Hostýnem on 11 May 2022, when bouquets were laid at the graves of Vojtěch Bublík.

Další pokračování projektu proběhlo 11. května 2022. Na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem položena kytička na hrob Bubílka Vojtěcha.

and that of Felix Zbořil.

a další kytička na hrob se jménem Zbořila Felixe. Přítomen byl jeho synovec Mgr. Zbořil Ivan.

On the same day Zdenka Trávníčková also laid a bouquet at the memorial of Bohumil Horák at the village of Komárno. Also present was the Mayor Milan Šindelák.

Téhož dne v obci Komárno položila Zdeňka Trávníčková kytičku na pomník se jménem Horáka Bohumila. Přítomen starosta obce Šindelek Milan.The project resumed in the Autumn, during the second Moravian visit of Dagmar Šišková-Johnson and her husband Ian, also a FCAFA volunteer. On 11 September 2022 she laid a bouquet at Politzer family grave at Střílky cemetery, which also contains the remains of two Politzer brothers, Maxmilián and František. Also present was Jana Drápalová, a teacher who wrote a piece about the fate of the two brothers in the village newsletter.

Projekt pak pokračoval až v podzimních měsících při další návštěvě Dagmar Šiškové-Johnson a manžela Iana, též dobrovolníka FCAFA na Moravě byla položena dne 11.září 2022 kytička na rodinný hrob s ostatky bratrů Maxmiliána a Františka Politerových na hřbitově ve Střílkách. Přítomna byla paní učitelka Mgr.Jana Drápalová, která o osudech obou bratrů zveřejnila řadu informací v místním zpravodaji obce.


On the same day the group visited Svoboda family grave at Bohuslavice u Kyjova, on which is remembered also Pavel Svoboda, one of the three survivors of KX-B bomber crew. A visit to Pavel’s relatives followed.

Téhož dne byla položena kytička na rodinný hrob v Bohuslavicích u Kyjova, kde je vzpomenut Pavel Svoboda, jeden ze tří přeživších havárie bombardéru KX-B. Pietní vzpomínka byla završena návštěvou příbuzných.


A visit the the memorial to Alois Šiška at Kvítkovice near Otrokovice followed on 12 September 2022. This is where he lived during his work at Baťa factory before his escape to war.

Dne 12. září 2022 navštíven pomník gen. Aloise Šišky v Kvítkovicích u Otrokovic, kde pracoval u firmy Baťa před útěkem do zahraničního odboje.


Rusava village, the birthplace of Petr Uruba, was the next stop on 17 October 2022. The bouquet was placed at his memorial plaque at presence of the Mayor Bohumil Škarpich.

Další podzimní zastavení dne 17. října 2022 s položením kytičky směřovalo do obce Rusava. Rodná obec připomíná na pamětní desce Petra Uruby. Přítomen byl za obec starosta pan Škarpich.


The last project visit took place on 25 October 2022 in Nětčice, where amongst the names on the village memorial is also Josef Blaha.

Poslední zastavení v rámci projektu se uskutečnilo dne 25. října 2022 v Nětčicích, kde je na pomníku uvedeno jméno stíhače 313 čs. perutě Josefa Blahy.

During the project visits were made to 16 different locations and bouquets were laid. These were memorials, graves and plaque which bear the names of the Czechoslovak RAF Airmen, born in the district of Kroměříž, who served in the RAF. Lest we forget.

V průběhu projektu bylo navštíveno 16 míst, kde byla položena symbolická kytička. Jednalo se o pomníky, hroby, pamětní desky, které připomínají jména čs. příslušníků RAF narozených v okrese Kroměříž. Čest jejich památce.As part of this project two more bouquets were laid in Holland. Dagmar Šišková-Johnson laid the bouquet at the KX-B crew memorial in Petten on the occasion of the 10th anniversary of its unveiling,

V rámci projektu byly také položeny 2 FCAFA kytičky v Nizozemsku. Dagmar Šišková-Johnson položila kytičku u památníku pasádky KX-B v Pettenu u přílžitosti 10. výročí odhalení,


as well as at the grave of Josef Mohr in the CWGC section of the municipal cemetery in Bern am Zee.

a také u hrobu Josefa Mohra v sekci CWGC na městkém hřbitově v Bergen am Zee.

_______________________________________________________________

To help support this remembrance project please consider making a donation which will greatly assist us in this work.

Pokud byste chtěli podpořit tuto vzpomínkovou akci finančně, budeme vám velmi vděční.

Your donation can be made here.

Svůj dar můžete uskutečnit zde.

_______________________________________________________________

This entry was posted in 310 Sqd, 311 Sqd, 312 Sqd, 313 Sqd, 68 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.