Returning Home August 1945 – Part IINávrat domů srpen 1945 – část II


Towards the end of June, 311 Sqn was transferred to 301 Wing, of RAF Transport Command and their Liberators were stripped out for this new role with a good deal of their equipment and armament being removed and had false floors fitted in their bomb bays to allow them to be used in a transport role.

Koncem června byla 311 Sqn převelena k 301. peruti RAF Transport Command a její Liberatory byly pro tuto novou roli odlehčeny, přičemž z nich byla odstraněna značná část vybavení a výzbroje a do pumovnic byly namontovány falešné podlahy, aby mohly být používány v transportní roli.

With Czechoslovak insignia on their uniform, waiting to go home, Manston August, 1945. / S československými insigniemi na uniformách čekají na odlet domů, Manston, srpen 1945.

Throughout the rest of June and July the unit was the victim of political indecision; one minute it was to be moved to Prague, the next it wasn’t! Finally it was confirmed that the Russians, for the time being, would be occupying Czechoslovakia. Thus all Czechoslovak RAF personnel returning home were given a crash course in the Russian language.

Po celý zbytek června a července byla jednotka obětí politické nerozhodnosti; v jednu chvíli měla být přesunuta do Prahy, v další ne! Nakonec bylo potvrzeno, že Československo prozatím obsadí Rusové. Proto všichni českoslovenští příslušníci RAF, kteří se vraceli domů, absolvovali rychlokurz ruštiny.

Now in Czechoslovak Air Force livery, Manston August, 1945. / Nyní ve zbroji československého letectva, Manston srpen 1945.

Finally, on 18 July, Air Marshall William Dickson, Assistant Chief of the Air Staff (Policy), gave the order to go. RAF livery was removed from the squadrons 15 Liberators and replaced with Czechoslovak Air Force markings. Likewise for the squadrons personnel, RAF ranks were removed from their uniforms and replaced with Czechoslovak ranks and service badges.

Konečně 18. července vydal maršál letectva William Dickson, zástupce náčelníka štábu letectva, rozkaz k odletu. Z 15 Liberátorů perutě bylo odstraněno imatrikulační označení RAF a nahrazeno označením československého letectva. Stejně tak byly z uniforem personálu perutí odstraněny hodnosti RAF a nahrazeny československými hodnostmi a služebními odznaky.

Leaving Manston for Czechoslovakia./ Odlet z Manstonu do Československa.

The first flights transporting of returning personnel from Manston commenced on 30 July when by five fully loaded Liberators, each with a 5 man crew consisting of two pilots, navigator, wireless operator and flight mechanic. Between them, they carried 12 tons of supplies and 45 airmen, who were tasked with organising the logistics at Ruzyně for further returning Liberator flights, were flown to Prague, the aircraft returned to Manston that afternoon.

První lety přepravující navrátivší se personál z Manstonu byly zahájeny 30. července, kdy přiletělo pět plně naložených Liberatorů, každý s pětičlennou posádkou tvořenou dvěma piloty, navigátorem, operátorem radiostanice a palubním mechanikem. Mezi sebou vezly 12 tun zásob a 45 letců, kteří měli za úkol organizovat logistiku na Ruzyni pro další návratové lety Liberatorů, letouny se vrátily do Manstonu ještě téhož dne odpoledne.

On the 15 August, after a good lunch and many farewells, a group of 12 heavily loaded 311 Sqn Liberators departed from Manston for Prague, the long road of war was to at last, lead them home. As they approached the Czechoslovak border they were met by a formation of Spitfires, formally of 310, 312 and 313 Squadrons, in Czechoslovak markings, which had finally arrived in Prague, from the UK, on 13 August. After a ‘low level look’ at Prague, the Liberators landed at Ruzyně airport, where they were greeted by a delegation of officials led by Air Marshall Karel Janoušek, Commander of the Czechoslovak RAF in the UK and a large assembly of waiting family and well-wishers.

Dne 15. srpna, po dobrém obědě a mnoha rozloučeních, odletěla skupina 12ti těžce naložených Liberátorů 311 Sqn z Manstonu do Prahy, dlouhá cesta války je měla konečně dovést domů. Když se blížili k československým hranicím, vítala je formace Spitfirů, formálně 310, 312 a 313 Squadrony, v československém označení, která 13. srpna konečně dorazila z Velké Británie do Prahy. Po “nízkém průletu” nad Prahou Liberatory přistály na ruzyňském letišti, kde je přivítala delegace oficiálních představitelů vedená Air Marshallem Karlem Janouškem, velitelem československé RAF ve Velké Británii, a velké shromáždění čekajících rodinných příslušníků a příznivců.

Welcome Home – 311 Sqn pilot F/Sgt Zdeněk Lipa! / Vítejte doma – pilot 311 Sqn F/Sgt Zdeněk Lipa!

This entry was posted in 311 Sqd, Anniversary, Not Forgotton, Personnel. Bookmark the permalink.

1 Response to Returning Home August 1945 – Part II

  1. BEKİR says:

    hail to heroes

Please leave your comment on this article.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.