Nieuwe Niedorp excavation


Odkrývání Wellingtonu T2990 v Neiuwe Niedorp

A recent initiative by the Dutch Ministry of the Interior for the excavation of some thirty WW2 aircraft crash sites, in Holland, in a final endeavour to recover the remains of airmen in those aircraft. Within the top six of those sites is the field grave of 311 Sqn Wellington KX-T, T2990, at Nieuwe Niedorp where the remains of possibly five of its crew who are believed to have been in the aircraft when it was shot down on the night of 22/23 June 1941.

Současná iniciativa holandského Ministerstva vnitra zaměřená na vykopávky na cca třiceti místech havarií letounů ze druhé světové války dosáhla závěrečné fáze – vyzvednutí ostatků letců v těchto strojích. Mezi nejdůležitějšími šesti místy je polní hrob posádky 311. perutě, Wellingtonu KX-T T2990 v Neiuwe Neidorp. Zde zřejmě leží ostatky pěti členů jeho posádky, která byla sestřelena v noci z 22. na 23. června 1941.

In mid-2020, nearly eighty years after T2990 had crashed, a preliminary radar survey by the Dutch authorities showed that the aircraft is clearly visible and so the chance that the remains of one or more crew members will be recovered during the recovery is very high.

Ve dvacátých letech jednadvacátého století, téměř osmdesát let po havárii T2990, ukázal předběžný radarový vedený holandskými úřady, že letoun je velmi dobře identifikovatelný a je velká naděje na to, že ostatky jednoho nebo i více členů posádky budou vyzdviženy. Již bylo vydáno potřebné povolení k jejich vyzvednutí a nashromážděny potřebné finance.

With recovery permissions now granted, and finance in place, excavation will commence in May 2021, in an attempt to recover the remains of its crew and finally provide closure for their families.

Práce s tímto cílem začnou v květnu 2021 a očekává se, že pro rodiny letců konečně poskytnou podklady k uzavření této havárie.

_______________________________________________________________

311 Sqn Wellington bomber.
Bombardér Wickers Wellington 311. perutě.

On the night of 22 June 1941, 9 Wellingtons from 311 Sqn took off from East Wretham to join small force of 45 Wellingtons and 25 Hampdens for a bombing raid on Bremen. Take-off’s for the 311 Sqn aircraft were between 23:15 to 23:42. One of these Wellingtons was KX-T T2990, taking off at 23:16. Captained by F/Sgt Vilém Bufka with F/Sgt Alois Rozum. P/O Vilém Konštacký, P/O Leonard Smrček, Sgt Jan Hejna and Sgt Karel Valach for his crew.

22. června 1941 odstartovalo z RAF East Wretham devět Wellingtonů 311. perutě, aby se přidaly k malému svazu dalších čtyřiceti pěti Wellingtonů a dvaceti pěti Hampdenů k útoku na Brémy. Čas vzletu byl pro stroje 311. perutě určen mezi 23:15 a 23:42. Jedním z těchto Wellingtonů byl stroj KX-T T2990 startující ve 23:16. Jeho kapitánem byl F/Sgt Vilém Bufka, dalšími členy posádky pak F/Sgt Rozum, P/O Konštacký, P/O Smrček, Sgt Hejna a Sgt Valach.

They successfully reached their target and dropped their bombs. However, shortly after 01:15, on their return flight back to East Wretham, they were approaching Lemmer, in Eastern Holland, at about 13,000 feet when they were detected by a German radar station located at Medemblik, on the western side of the Zuider Zee (now Lake IJsselmeer). The radar operator radioed through to a Luftwaffe Me-110 night fighter from JG 4/NJG1 that was patrolling in that sector for returning Allied bombers and gave it an intercept course for the Wellington.

Úspěšně dosáhli cíle a shodili bomby. Nicméně, krátce po 01:15, cestou zpět na East Wretham, když se ve výšce 13.000 stop blížili k Lemmeru ve východním Holandsku, byli zachyceni německým radarem umístěným v Medelbliku, na západní straně Zuider Zee (dnes jezero Ijsselmeer). Operátor radaru vyslal souřadnice Wellingonu ke stroji Me-110, nočnímu stíhači Luftwaffe od JG 4/NJG1, který hlídkoval v daném sektoru a jehož úkolem bylo zachytávat vracející se spojenecké bombardéry.

Luftwaffe Me 110 Nightfighter.
Noční stíhač Luftwaffe, Me 110.

The Me-110, Captained by Oberleutnant Prinz Egmont zur Lippe-Weissenfeld and his radio operator Unteroffizier Jozef Rennette located with the Wellington and made two unsuccessful approaches to it. On the third approach, at about 02:14, the Me-110 made its attack and open-fired on the Wellington which was hit and its starboard engine caught fire causing it to spiral down, diving into the soft ground of a field at Nieuwe Niedorp.

Kapitánem Me-110 byl Oberleutnant Prinz Egmont zur Lippe-Weissenfeld, jeho radiooperátor Unteroffizier Jozef Rennette bombardér lokalizoval a provedli nejdříve dva neúspěšné útoky. Při třetím útoku, přibližně v 02:14 ráno, Wellington zasáhl, zapálil mu pravý motor a bombardér se dostal do spirály. Dopadl na měkkou polní půdu v Nieuwe Niedorp.

F/Sgt Vilém Bufka

Only one of the crew, F/Sgt Bufka, was able to parachute out of the doomed aircraft. On landing, he broke both his legs and was captured by the Germans. After a period in hospital for medical treatment for his legs, he spent the remainder of the war as a Prisoner of War.

Ze zničeného stroje se podařilo na padáku uniknout pouze jednomu členu posádky. Byl jím F/Sgt. Bufka. Při dopadu na zem si zlomil obě nohy a následně upadl do německého zajetí. Nejdříve prodělal léčbu zlomenin a po uzdravení strávil zbytek války jako válečný zajatec.

At that time the field, a former muddy seabed, still had very soft ground and in 1941 the aircraft was considered not recoverable as it had dived deeply into the ground and the site became a field grave for the five missing crew, F/Sgt Alois Rozum, P/O Vilém Konštacký, P/O Leonard Smrček, Sgt. Jan Hejna and Sgt Karel Valach believed to have been in the aircraft when it crashed.

V době havárie byla na poli, dřívějším mořské dnu, velmi měkká půda a v roce 1941 bylo vyproštění stroje prakticky nemožné. Zabořil se velmi hluboko a pole se tak stalo hrobem ostatních pěti letců posádky – F/Sgt. Aloise Rozuma, P/O Viléma Konštackého , P/O Leonarda Smrčka, Sgt. Jana Hejny a Sgt Karla Valacha.

The local community erected a small memorial near to the crash location and on 4 May each year, the five missing crew are commemorated here.

Místní lidé vybudovali poblíž místa nehody malý pomníček a každý rok 4. května si zde těchto pět padlých letců připomínají.

In England, these five airmen are commemorated on the Airmen’s Memorial at Runnymede, England, the International Bomber Command Centre, Lincoln, and the Bomber Command Memorial, London.

V Anglii jsou připomínáni v Památníku letců v Runnymede, v International Bomber Command Centre v Lincolnu a v Bomber Command Memorial v Londýně.

_______________________________________________________________
This entry was posted in 311 Sqd, Not Forgotton. Bookmark the permalink.

4 Responses to Nieuwe Niedorp excavation

 1. David Bowden says:

  I was very interested with by this article. Karel Valach married an English girl at the Roman Catholic Church in Bury St Edmunds on 10th December 1940 and they had a son, Charles. i note from my details, collected from The Commonwealth War Graves Commission that Karel held the rank of Flight Sergeant not Sergeant.

  [Moderators comment: On the Death notification issued on 27 October 1944, by the RAF, his rank is listed as Sergeant, as is a document he signed, dated 03.04.41. The English girl he married was Doreen Frances Todd.]

  • Stephen says:

   Hello David,
   I am just reaching out in reply to your post being the grandson of Karel/son of Karel (Charles).
   Kind Regards
   Stephen Valach

   • Radan Bukva says:

    Hello Stephen, my name is Radan Bukva, live in Czechia and Vilem Konstacky was brother of my grandmother. I visited the crash yard in Nieuwe Nierdorp few year ago. The farmer there told me, that your father was also there, but in that time I was there was he dead and probably nobody from his family exists or live. I plan to take part the military ceremonial in Holland, if some remains will found.

 2. Ian Collins says:

  Thank you so much for your efforts. I am moved that after all this time the good people of Holland remember and respect these brave young men. Again my heart felt thanks to you all.

Leave a Reply to David Bowden Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.